Юридична
НазваЮридична
Сторінка9/33
Дата конвертації19.06.2013
Розмір5.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33
§ 5. Перепідготовка, стажування і підвищення кваліфікації юридичних кадрів 11, ичііцснин кваліфікації юридичних кадрів — це навчання по послідовного оволодіння новими знаннями і розвитку умінь

иунати додаткові завдання і обов'язки в рамках спеціальності

і.іч ефективності практичної юридичної діяльності. Перепідготовка — це навчання, здійснюване з метою отриман-н і п' івої спеціальності на основі одержаного раніше освітньо-квалі-

| того рівня і практичного досвіду або у разі переміщення на

(і поріднену) роботу, виконання якої вимагає нових знань, умінь

і п II ПІЧОК.

< і лжування — придбання особою досвіду виконання завдань

н я псів певної спеціальності (стажування адвоката, прокурор-

•' працівника та ін.).

Україна потребує гнучкої системи перепідготовки, стажування

і ні пміщсння кваліфікації фахівців з нових напрямків розвитку юри-

іичиоі науки і юридичної практики. Юрист зобов'язаний постійно

її іувати свій професійний рівень як самоосвітою, так і періоди-

і проходженням курсів професійної перепідготовки і підвищен-ппфікації3. Важливо оптимізувати терміни і періодичність на-

1997 р. в Україні прийняті Положення про систему підготовки і підвищення |икііції державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, і -и шовки і підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, уста-■ і|н амізацій.

по

Розділ

попиті освіта і юридична наука у системі професійної... 111

вчання в системі післявузівської освіти, передбачити обов'язком! підвищення кваліфікації працівників і фахівців суду, органів юсішш, прокуратури, інших сфер державної служби не менше одного рЯ Я на 4—5 років. Відомо, що якщо юрист впродовж 5 років не прм тикує і не займається самоосвітою, він повністю втрачає кваліфі кацію.

Обсяги підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в конкретній галузі, виходячи з потреб цієї гал) її її спеціалізованих установ і організацій, а також вимог до освітнья кваліфікаційного рівня працівників, і дотримуючись приписів за­кону.

Формування правової системи і системи соціально-політичної о і економічного управління в Україні зумовлює гостру потребу в перепідготовці управлінських кадрів на фундаментальній юридЩ чній основі з урахуванням як традиційного, так і інноваційного вітчизняного і зарубіжного досвіду.

^ Основне призначення у підвищення кваліфікації юридичних кадрів — вивчення змін у законодавстві і нормативно-правовій базі, що відноситься до сфери професійної діяльності, послідовне удоско­налення професійної майстерності, вивчення і використання пози пі вного вітчизняного і зарубіжного досвіду в роботі.

Перепідготовка, стажування і підвищення кваліфікації юри­дичних кадрів відбувається відповідно до основних вимог, що пред'являються державою при підборі і розстановці кадрів:

  1. мати високий рівень професійної освіти і тверді громадяни.м установки, тобто чесно виконувати свій професійний обов'язок — служити людям;

  2. володіти глибокими знаннями Конституції України, закоти і усвідомлювати своє соціальне призначення — стояти на варті ЗІ конності і правопорядку, захищати соціальну справедливість;

  3. мати не тільки громадянство України, а й бути громадянином своєї Вітчизни, володіти самостійністю, здатністю взяти відпові­дальність на себе і довести почату справу до кінця.

Особа, котра пройшла перепідготовку і державну атестацію, одержує відповідний диплом про вищу освіту. Особа, котра пройш ла стажування або підвищила кваліфікацію (розширила профіль), одержує відповідний документ про післявузівську освіту.

II. міри підвищення кваліфікації юридичних кадрів в Ук-

і и усіх сферах прикладання їх праці — судовій, прокурорсь-

іш іаріальній, адвокатській та інших. Юристи-практики підви-

і. і пою кваліфікацію, як правило, в інститутах і на курсах

пня кваліфікації міністерств і відомств, вищих навчальних

« 11 її не рідше за один раз в 45 років.

її іоніпіі внесок у справу професійної підготовки суддів внесли:

11, нір підготовки суддів при Верховному Суді і Центр суддівських

мі ирп Міністерстві юстиції.

' і мирена в 2000 р. (відповідно до Указу Президента України)

мі і,на академія суддів при Міністерстві юстиції України забез-

нрактичну підготовку осіб, які вперше претендують на занят-

і, ці судді, а також підвищення кваліфікації суддів і працівників

щир.11 \ і уддів, проведення наукових досліджень з питань організації

і пішої діяльності суддів. У відділенні підвищення кваліфікації

■ і іііісі.кої академії суддів підвищують свій професійний рівень:

і ці районних судів загальної юрисдикції (перед кожною атес-

і ю на присвоєння чергового класу, але не рідше одного разу

роки); (2) судді апеляційних судів; (3) судді спеціалізованих ііи (• І) працівники апарату суддів.

міаді Вищого господарського суду з 1995 р. працює Науково-

і мнім центр з комплексних проблем організації і компетенції

ткційних органів по вирішенню господарських спорів і підви-

іііі ммч кваліфікації суддів господарських судів України4. Аналога цій

і урі немає в жодній.

і мі і тут Генеральної прокуратури України по підвищенню ква-

Ііфн .піп ирокурорсько-слідчих кадрів і науково-практичних роз-

і і питань організації роботи на основних напрямках проку-

1.1)1 діяльності (м. Київ) з 2000 р. проводить перепідготовку

рорів з урахуванням посади і класного чину.

Іміцнюється система підвищення кваліфікації працівників Служ-

іпски України, яка проводиться на базі Національної академії

■ '' ні безпеки України.

11.имішальна школа підвищення кваліфікації слідчих прокуратури,

мі внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції (поліції)

' '(ми Постанова Верховної Ради України «Про забезпечення діяльності судів» 12 1994 р.


112
Розділ І

покликана забезпечити своєчасну перепідготовку фахівців відмові і них професій.

Центри підвищення кваліфікації кадрів є в Українській ака

державного управління при Президенті України (м. Київ) і її філії Ц

(Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Харків), а також при держаним

адміністраціях: АР Крим, обласних, Київської і Севастополь 11 -

міських. Тут проходять практичне навчання працівники упран

юстиції різних рівнів.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органік иіі) трішніх справ України здійснюється на факультетах і в інстиі \ і її відомчих навчальних закладів і включає: професійну підготовку ми лодого фахівця; підвищення кваліфікації працівників середньої ланіі і органів внутрішніх справ; підвищення кваліфікації керівних ка, ірії органів внутрішніх справ. Підвищення кваліфікації відбуваєти н ні основі нових підходів до вирішення питань зростання ефективної роботи міліції: одним з основних критеріїв ефективності службової діяльності працівників міліції є її оцінка громадськістю.

Усі центри по підвищенню і перепідготовці юридичних практиЧ них кадрів повинні володіти новітньою інформацією про правові акти що приймаються в державі; новітніми науково-технічними ден 11 неннями в галузі юриспруденції в країні і за її межами; новітні.ит технологією отримання і обробки таких відомостей; широким на­уко во-методичним забезпеченням викладання та ін. Необхідним є періодичне висвітлення в засобах масової інформації про рої таких центрів, оскільки ця, здавалося б, непомітна робота є важ ш вим показником кадрової політики держави, спрямованої на сич р дження законності і правопорядку в суспільстві.

§ ^ 6. Підготовка наукових кадрів у галузі юриспруденції

Підготовка наукових кадрів у галузі юриспруденції здійснкх і м н в процесі наукової діяльності, яка існує в різних видах: науково-д<н п дна; науково-організаційна; науково-інформаційна; науково-педакн і чна та ін.

Науково-дослідна діяльність у галузі юриспруденції ш

інтелектуальна діяльність, що спрямована на отримання і викоріп тання нових знань. В межах науково-дослідної діяльності здійсни ються наукові дослідження.

і чи 11 освіт а і юридична наука у системі професійної... 113

11 і ідпю-дослідною діяльністю у галузі юриспруденції займа-

п'к'ііі, що володіють знаннями і уміннями, кваліфікацією і до-

■ І (і и ш і ірацюють в спеціальних юридичних науково-дослідних

■ і \ і лч, в творчих колективах юридичних навчальних закладів.

и. ін >ічшми формами підготовки наукових і науково-педагогічних

і і фін вищої кваліфікації є аспірантура (ад'юнктура) і докторан-

чкі створюють умови для безперервної освіти, підвищення

іо педагогічної і наукової кваліфікації громадян і отримання

тої о ступеня кандидата або доктора наук. Підготовчим ступе-

к і прантури (ад'юнктури), а також до заняття судової посади

ним посад юристів-практиків, підвищення їх на посадах, слу-

• її и. магістратура.

Мій істратура — система підготовки і присудження академі-і і і \ пеня магістра. Не слід ототожнювати слухача магіст-і' 11 |>іі (магістранта) і магістра. Магістрантом є особа, яка після і.иііія ступеня бакалавра (фахівця) склала іспити і зарахована "и і кім ректора вищого навчального закладу слухачем магістрату­ри викопує всі навчальні навантаження, затверджені навчальним 11 ' пі. лі, пише магістерську дисертацію для отримання академічно-і її і і \пеня магістра. Магістерська дисертація — випускна кваліфі-

■ і її і Ги і а робота наукового змісту, яка має внутрішню єдність і відо-
' т і і .і. \ід і результати розробки обраної теми магістрантом. Вона

п ша відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки, а її бути актуальною. Магістерська дисертація подається на і ін і \ такому вигляді, який дозволяє судити, наскільки повно ві-їжсні і обґрунтовані положення, що містяться в ній, висновки ' і" і омендації, новизна і значущість. Сукупність отриманих в такій і и результатів повинна свідчити про наявність у її автора пер­ім 11 и ніч навичок наукової роботи у вибраній галузі професійної діяль-II". її Успішний захист магістерської дисертації служить підставою тримання академічного ступеня магістра. Чі иірантура (ад'юнктура) і докторантура — це складова ча-

■ і пил 6с (перервної освіти і основна форма підготовки науково-педа-
і"і і'иіііч кадрів. Прийом до аспірантури (ад'юнктури) проводиться

піл реній основі. Заяви приймаються після оголошення про при-

пресі. В оголошенні вказуються спеціальність, терміни і умо-

ІИ прийому, перелік необхідних документів. Претендент на навчання

ирлнтурі (ад'юнктурі) повинен мати вищу освіту за профілем
114
РОП)І 7 /І

наукової спеціальності, по якій відкрита аспірантура (ад'юнкту|>.і) кваліфікацію магістра або фахівця, а з окремих спеціальних дисми плін — стаж роботи не менше двох років. Особи, що вступають ф і аспірантури (ад'юнктури), складають такі конкурсні вступні іспити відповідно до державних освітніх стандартів вищої професійної осві ти: спеціальну дисципліну, філософію, іноземну мову. Перездача вступних іспитів не допускається. Складені вступні іспити в аспіра нтуру дійсні протягом календарного року.

Аспірантура (ад'юнктура) може бути стаціонарною і заочною; як правило, вона існує при великих наукових і освітніх центрах. Заоч на аспірантура, на відміну від денної, припускає заняття науковою діяльністю без відриву від основного місця роботи. Близькою до неї є така форма підготовки наукових кадрів як здобування вченого сту-пеня працюючим юристом, без відриву від основної роботи. Здобу вач наукового ступеня прикріплюється до вузу для здачі кандид;і і ських іспитів на два роки, а для роботи над дисертацією — на гри роки. Загальний термін перебування в ролі здобувача — 5 рокіи. Здобувач вченого ступеня кандидата наук, як і той, що вступаі до аспірантури (ад'юнктури), зобов'язаний скласти іспити з таких дисциплін: філософія, іноземна мова, спеціальна дисципліна — відпо­відно до теми дисертації. Здобувачами вченого ступеня доктора наук можуть бути особи, котрі мають вчений ступінь кандидата наук.

Термін підготовки в стаціонарній аспірантурі (ад'юнктурі) і док торантурі — 3 роки, в заочній — 4. Вік прийому до стаціонарної аспірантури (ад'юнктури) — до 35 років, заочну — до 40 років, У докторантуру приймаються кандидати наук віком до 42 років, що мають значні наукові досягнення в обраній галузі і володіють здібно­стями до фундаментальних наукових досліджень. За докторантами зберігаються всі права за місцем роботи, які вони мали до вступу до докторантури, а також право на повернення на колишнє місце ро боти.

^ Кандидатська дисертація повинна містити результати прове­дених автором досліджень і отримані автором нові науково обґрум товані результати, які в сукупності вирішують конкретне наукове зав дання, що має істотне значення для певної області наука. Докторська дисертація повинна містити раніше не захищені наукові положення

чті інсіта і юридична наука у системі професійної... 115

ин автором нові науково обґрунтовані результати в певній

ч і\ кп, які в сукупності вирішують важливу наукову або науко-

Іірнк і.і тну проблему. Обсяг основного тексту кандидатської ди-

ін и галузі юриспруденції 6,6—9 авторських аркушів, доктор-

ц. і ртації 15—17 авторських аркушів, оформлених відповідно

і пішого стандарту.

Ніццою атестаційною комісією (ВАК) України встановлена кла-

фі нація юридичних спеціальностей (груп юридичних наукових ди-

і ) і яких проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів

12.00.01

мни кваліфікації через написання і захист дисертацій. А иісифікація наукових юридичних спеціальностей 11 прія га історія держави і права; історія політичних

12.00.02

І іі|і ичііиїх учень

12.00.03

мпуційне право

12.00.04

11,11111111.по право і цивільний процес; сімейне право; и і п і|щ іпс приватне право

12.00.05

юдлрське право; господарсько-процесуальне право

12.00.06

Гр\ юпс право; право соціального забезпечення

12.00.07

Іельне право; аграрне право; екологічне право; 11|>11|>о;юрсеурсне право

12.00.08

Адміністративне право і процес; фінансове право; рмаційне право

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

12.00.09

нанчс право

І рпмінальний процес і криміналістика; судова

12.00.10

рртнза

12.00.11

< \ юу стрій; прокуратура та адвокатура

12.00.12

М і ж і кіродне право

'Іч юсофія права

пі ступені (кандидат і доктор наук), як правило, присуджу -• •іі, і а наукові звання (доцент, професор, науковий співробітник) 11, присвоюватися особам, які мають глибокі професійні зван­ій і п.і\ кові досягнення в галузі юридичних наук. Наукові ступені ка-

її і а і доктора наук присуджуються на основі публічного захис-

і ні. і ртації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Затвердження мри. \ іженого ступеня відбувається у Вищій атестаційній комісії (ВАК) України після проведення експертизи дисертаційної роботи іяду атестаційної справи претендента.


116
Розділ

Дипломи доктора, кандидата наук і атестат старшого наукового співробітника видає Вища атестаційна комісія , а атестати профк 11 ра і доцента — Міністерство освіти і науки.

Контроль наукового рівня дисертацій, їх наукової і практичної цінності, роботи дисертаційних рад, на яких відбуваються захи< ти дисертацій, а також дотримання вимог при атестації забспк чуються експертними радами Вищої атестаційної комісії (ВЛК ) України.

Вищою атестаційною комісією (ВАК) і Міністерством освіти П науки України проводиться нострифікація (прирівнювання) док\ ментів про присвоєння наукових ступенів і вчених звань, виданих гро мадянам України в інших державах, з якими Україна уклала від по відні договори або угоди про визнання і еквівалентність науковий ступенів і вчених звань.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

Схожі:

Юридична iconВчення про юридичну особу
Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то I юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно,...
Юридична iconНаціонального Університету «Одеська юридична академія»
Положення про студентське самоврядування в національному університеті «одеська юридична академія»
Юридична iconЗатверджую
Юридична клініка “Юстиніан” (далі – юридична клініка) є одиницею нніпп національної академії внутрішніх справ, створюється І працює...
Юридична iconПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність...
Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців
Юридична iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Юридична iconЮридична назва організації: Адреса офісу: Юридична адреса офісу (якщо...
Київського Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді серед регіональний центрів соціальних служб шляхом публікації та розповсюдження...
Юридична iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Юридична iconТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права,...

Юридична iconЗатверджую
«Кращий відеоролик Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Юридична iconНаціональний університет
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка