Юридична
НазваЮридична
Сторінка5/33
Дата конвертації19.06.2013
Розмір5.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
§ 8. Престиж юридично/професії Престиж юридичної професії (фр. рге5іі§е) — це авторитет (вплив, повага) в суспільстві судді, адвоката, прокурора, юрискон­сульта, нотаріуса, слідчого та інших працівників-юристів. Престиж: юридичної професії багато в чому залежить від:

 1. правової політики держави;

 2. відповідності практичної діяльності юриста професійним стан­дартам, що розкриваються через деонтологічні нормативи його

культури.

Шляхи впливу правової політики держави на зростання пре­стижу юридичної професії:

 1. ствердження принципу верховенства права;

 2. прийняття якісних законів, що характеризуються узгодженіс­тю всіх приписів, які містяться в них;

 3. підготовка висококваліфікованих кадрів;

 4. створення необхідних спеціальних умов для правового обслу­говування населення, здійснення правових процедур у процесі право-застосовчої діяльності;

 5. попередження порушень законності і правопорядку в державі.

Престиж юридичної професії залежить від відповідності ді­яльності юриста професійним стандартам деонтологічним нор­мативам його культури:

 1. виконання професійних обов'язків повинно мати пріоритетне значення над іншими заняттями юриста;

 2. юрист не вправі заподіювати збиток своїй професії на догоду особистим інтересам або інтересам інших осіб;

 3. у будь-якій ситуації юрист повинен діяти професійно, зберіга­ти особисту гідність, піклуватися про свою честь, уникати всього, що могло б завдати шкоди його репутації і поставити під сумнів його об'єктивність і компетентність;

 4. юрист зобов'язаний здійснювати самоконтроль в цілях попе­редження і припинення порушень деонтологічних правил поведінки.

Самоконтроль обов'язковий для юристів, що працюють^як^у дер­жавній системі, так і в приватній. Особливого значення він набуває

"/" *'/'*' '' «юрист», громадянське суспільство і держава (Л^

м \ мовах саморегулювання, що надасться ряду юридичних професій і і щокатам, приватним нотаріусам), які мають певну автономність || і и ржави і свободу від її тиску. Сама держава уповноважує пред-I півників цих професій бути значною силою в підтримці правових 01 нон державної влади, протистояти зловживанням службовим по­миям. І Ірсстиж професії визначається не тільки внутрішньою самооці-ЦКОЮ але й оцінкою інших осіб. Всією своєю поведінкою юрист \Обов я кіішй викликати глибоку повагу до юридичної професії, під­тримувати її авторитет. Він повинен брати участь в різнома­нітиш видах діяльності, що мають значення для досягнення цієї

< Існовна соціальна функція професійної юридичної роботи поля-
і ,и в перекладенні загальнолюдських правових і моральних прин-
ципів і норм на «тональність» професійно-юридичного звучання,
• іч н рідне узгодження суспільних і професійних інтересів, створен-
айбільш сприятливих передумов і умов для реалізації конкрет­
нії- к ірпдичних завдань. Ось чому юристи України різних професій
( і п.(ікати, судді, нотаріуси та ін.) офіційно встановили деонтологіч­
ні (с і ичні) норми-вимоги до своєї професійної діяльності з метою
ідійі нення самоконтролю (наприклад, «Раритети» Союзу адвокатів,
І гичний кодекс працівника органів внутрішніх справ). Це не тіль-
И м іміцнює дисципліну і почуття обов'язку в їх рядах, але і сприяє
ПІ ігміцснню авторитету правоохоронних і судових органів, профе-
і німих груп юристів як в самій країні, так і за її межами.

Керівники всіх рангів стали спроможні об'єктивно оцінювати роль Права і місце професії юриста в правовій системі. Одним з показни­ми \ ваги громадськості і держави до юридичної професії і росту її Прсі гижу є введення в нашій країні професійних свят: Дня юриста, |Д0 ічдповідно до Указу Президента від 16.09.1997 р. відзначається щорічно 8 жовтня, і Дня працівників суду, який відповідно до N і .і (V Президента від 8.12.2000 р. відзначається щорічно 15 гру­нті.

§ 9. Громадські об'єднання юристів в Україні І ромадське об'єднання юристів — добровільне самокерова-ИІ формування людей, засноване з їх ініціативи, що об'єдналися на

62

Розділ II

«юрист», громадянське суспільство і держава 63


і " пін конгрес

І критських юристів
основі спільності інтересів для спільної реалізації своїх прав і сво­бод, закріплених в установчих документах.

Участь юристів у професійних об'єднаннях і добродійних органі­заціях, передбачених чинним законодавством України, не супере­чить основним принципам їх професійної діяльності. Міра участі юриста в суспільній діяльності визначається умінням реалізувати досягнення демократії, комплекс конституційних і законних правил і процедур.

Наявність різного роду громадських об'єднань, що створюються й існують на добровільних засадах, є бар'єром проти тотальної за­лежності всіх і кожного від держави. Громадянське суспільство, створюючи недержавні об'єднання (молодіжні, жіночі організації, організації ветеранів, професійні спілки, творчі спілки письменників, журналістів, театральних діячів і ін.), перешкоджає правлячій еліті узурпувати владу або використовувати її проти свого народу.

Участь працівників юридичної сфери в професійних об'єднаннях дозволяє їм тісно співробітничати з урядовими структурами і тим самим сприяти ефективності функціонування всього суспільства. Діяльність таких громадських організацій автономна. Проте прави­ла їх роботи визначаються через законодавство. Порядок їх утво­рення і діяльності регулює Закон України «Про об'єднання грома­дян».

^ Громадські об 'єднання юристів України:


Спілка юристів України

1991 р., створена на установчому з'їзді у Ки­єві за ініціативою працівників Верховного Суду, Генеральної прокуратури, Міністерс­тва внутрішніх справ. Служби безпеки Ук­раїни

Асоціація українських правників

1991 р., альтернативна самоврядна органі­зація, яка об'єднала на добровільних засадах частину юристів, що не увійшли до складу Союзу юристів України

Спілка адвокатів України

1990 р., створена за ініціативою адвокатів України, має територіальні відділення у всіх областях України /

Українська правнича фундація

1992 р., створена у формі добродійного фон­ду за ініціативою міжнародного фонду Дж. Сороса

1992 р., створений як союз об'єднань юрис­тів, що діють як в Україні, так і за її межа­ми

і рпіпська нотаріальна
її (У^ ШІ)

1993 р., створена на професійній основі на
конференції нотаріусів України

л. мін.ним правників і ранні

2002 р., створена за ініціативою невеликої групи українських юристів-практиків, поєд­нує представників усіх напрямків юридич­ної професії

■ раїїіська її' пін.пня патентних Іііішрсіїих (ВАПП)

2005 р., створена на професійній основі за ініціативою патентних повірених

шинка асоціація
прокурорі»

2005 р., створена на професійній основі

і і іа громадська організація юристів складається з однодумців,

ікну організаційну структуру, цілі і завдання діяльності, викла-

і мі п н статуті.

І» >| н к ги не можуть здійснювати дії, що спрямовані на обмеження

Іірпф сінних праві підрив авторитету інших юристів. Вони зобов'язані

,ю і сумлінно виконувати рішення керівних об'єднань, прийнятих

і ,і\ їхньої статутної компетенції, всіляко сприяти підвищенню

р. і 'п і авторитету своїх організацій як складової громадянського су-

■< і па.

Ці п і швдання деяких з вказаних об'єднань юристів: < мілка юристів України (1991).

Мета — сприяти юристам України в задоволенні і захисті своїх

Професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської актив-

і участі в розробці і реалізації державної правової політики.

\авдання: 1) сприяти створенню належної правової основи для

н і іншої професійної і громадської діяльності своїх членів, їх соці-

н захищеності; 2) налагоджувати сгавробітництво між юристами,

іймаються різними видами правової діяльності; 3) підвищувати

'Ііісппми-засновниками цієї організації були національні об'єднання українсь-

і ті пі Австралії, Аргентини, Канади, Франції, Великобританії, Польщі,

і НІЛ її України. На II Світовому конгресі українських юристів (1994 р.) затвер-

чатут цієї організації в новій редакції. Після введення індивідуального

і іш як основи діяльності цієї організації на V зборах (2000 р.) Конгрес укра-> юристів реорганізувався із союзу об'єднань у міжнародне суспільне об'єд-

64

Розділ П

престиж юридичної професії і авторитету юристів, виховувати їх у дусі неухильного дотримання законів і норм професійної етики; 4) сприя­ти зміцненню зв'язків між юридичною наукою, освітою і практикою, розширенню демократії і гласності у правотворчості; 5) брати участь в організації юридичної освіти та перепідготовці юридичних кадрів; 6) проводити пропаганду та роз'яснення чинного законодав­ства; 7) розвивати співробітництво юристів України з національними і міжнародними юридичними громадськими організаціями; 8) вивча­ти досвід зарубіжних країн в галузі права, пропагувати за кордоном законодавство України, досягнення вітчизняної юридичної науки.

Асоціація правників України (2002).

^ Мета — сприяння втіленню в життя принципу верховенства пра­ва, розбудові правової держави в Україні.

Завдання: 1) розвиток юридичної професії; 2) захист професій­них інтересів юристів; 3) створення умов для вільного спілкування юристів різних фахів.

Асоціація (АГТУ) є професійним об'єднанням юристів України, що динамічно розвивається. Секції АПУ: держані службовці; корпо­ративні юристи (юрисконсульти); науковці та освітяни; нотаріуси; працівники прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ; приватні практики (адвокати та юристи); судді. У 2006 р. АПУ оде­ржала членство в Міжнародній асоціації юристів (Іпіегпагіопаї Ваг Аззосісіаиоп — ІВА)6 у рамках чергового з'їзду 1ВА в Лондоні.

Асоціація українських правників (1991).

^ Мета — сприяти побудові в Україні суверенної правової держа­ви.

Завдання: 1) відродження української школи права; 2) експерти­за чинного законодавства; 3) розповсюдження правових знань серед населення; 4) підвищення правової культури парламентаріїв; 5) за­хист особистих і професійних інтересів юристів; 6) встановлення і розвиток міжнародних контактів та ш.

Спілка адвокатів України (1990).

Мета — об'єднання зусиль адвокатів у розбудові демократич­ної правової держави, поліпшення юридичної допомоги, надаваної

6 ІВА вважається однією з найбільших і впливових міжнародних юридичних організацій, вона об'єднує близько 30 тис. юридичних асоціацій усього світу. Ос­новна мета ІВА — обмін інформацією між юридичними асоціаціями, сприяння за­безпеченню незалежності юридичної професії і захист прав і інтересів адвокатів в усьому світі.

///><>есія «юрист», громадянське суспільство і держава 65

і ромадянам, установам, організаціям (у тому числі іноземним фізи­чним і юридичним особам), підвищення ролі і авторитету адвокату­ри в суспільстві, сприяння розвитку індивідуальної адвокатської Практики, а також набуттю адвокатурою повної самостійності й са-МОврядування, захист прав і законних інтересів членів Спілки, турбо-і.і про історичні традиції української адвокатури, розвиток і поглиб­лення міжнародних зв'язків та інше.

Завдання: 1) сприяти розвитку демократичних основ діяльності ідвокатури, удосконаленню його культури, підвищенню престижу адвокатської професії; 2) вносити пропозиції, що випливають з цілей ціяльності Спілки, в органи влади і управління; 3) забезпечувати за-И( і сої пальних і професійних прав і законних інтересів членів Спілки: І) іампцати інтереси членів Спілки в державних органах, громадсь-

11 их організаціях, зокрема в кваліфікащйно-дисциплінарних ко-

іісіяч адвокатури; 5) вивчати і узагальнювати адвокатську практи-м <>) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики; *) ро чч тати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом; спів-Працювати з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти

Ь сментації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяль-

11

Українська нотаріальна палата (1993). Мета — об'єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для (вдоволення та захисту їх законних соціальних та інших спільних їм гсресів, сприяння підвищенню їх професійного рівня та вдоскона-існню правової допомоги, що надається органами нотаріату грома-Іянам, підприємствам і організаціям.

Завдання: 1) підвищувати роль нотаріату в умовах формування і» Україні ринкових відносин; 2) підносити престиж професії нотаріу-

7 У 1992 р. Спілка адвокатів ініціювала підготовку і прийняття Закону «Про ад-Іокатуру», з 1996 р. видає журнал «Адвокат».

* У 1998 році Українська нотаріальна палата прийнята спостерігачем до світової "їй внізації нотаріусів — Міжнародного Союзу (Латинського) Нотаріату, який об'-■ |нує нотаріати 75 країн. Нині УНП об'єднує близько чотирьох тисяч нотаріусів. У исіх областях України створені регіональні відділення. В окремих регіонах нота­ріуси об'єдналися в асоціації, гільдії, які є колективними членами палати. З січня Ц)00 року регулярно щомісяця виходить у світ науково-практичний журнал Укра-■СЬКОЇ нотаріальної палати «Нотаріат для Вас». У грудні 2000року Українська шпаріальна палата вступила на правах колективного члена до Спілки юристів \ країни.


66
Розділ II

са; 3) створювати умови для активної діяльності членів УНП на основі єдності їх професійних інтересів8. Українська правнича фундація (1992).

Мета — допомога і сприяння побудові в Україні правової дер­жави, реформуванню правової системи і затвердженню принципу верховенства права, створенню сучасної системи законодавства, відродженню української школи права, підняттю престижу професії юриста, розвитку наукової і освітньої діяльності у галузі права.

Завдання: 1) сприяти законодавчому процесу, надавати допомогу в здійсненні кодифікаційної роботи; 2) сприяти проведенню реформи в системі юридичної освіти, утворенню Українського центру право­вих студій; 3) сприяти поширенню юридичних знань серед населен­ня, підняттю правової інформованості суспільства і юридичної свідо­мості громадян; 4) заснувати національне видавництво юридичної літератури і публічну правову бібліотеку; 5) створити Центр пран людини; 6) сприяти проведенню судової реформи в Україні; 7) вста­новити міжнародні контакти, проводити міжнародні симпозіуми і на­укові конференції з проблем права; 8) сприяти відкриттю Центру інформації і документації Ради Європи в Україні та ін.9

Українська асоціація прокурорів (2005).

Мета — захист законних прав та інтересів своїх членів; підтримка позитивного іміджу прокуратури і прокурорів; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на все­світнє утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Завдання: 1) представництво інтересів членів Асоціації в держа­вних органах та судах, і громадських організаціях; 2) сприяння на­лагодженню зв'язків між прокурорами, органами прокуратури і про­курорськими асоціаціями в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави; 3) забезпечення підви» щення рівня незалежності прокурорів, їх захист від будь-якого впли­ву, включаючи політичний.

9 На базі Української правничої фундації засновано: ^ Український центр іі/>и,і людини, Український центр правових студій, видавництво (виходить часопис «Українське право», бюлетень «Правничі вісті»), Студентська правова асоціації та ін. Завдяки ініціативі фундації вперше в Україні відкрита у Києві публічна юри­дична бібліотека та її філія у Харкові (проіснувала 5 років), створено центр інфві мації документації Ради Європи, що працює як партнер Секретаріату Ради Європи (сюди надходять документи з фондів Ради Європи, у тому числі рішення Європії ського суду з прав людини).

і «юрист», громадянське суспільство і держава 67

Усеукраїнська асоціація представників у справах інтелек­ти мої класності (патентних повірених) (2005). Мі пш сприяння розвитку патентної системи та правової охо-ш об'ї ктів інтелектуальної власності в Україні згідно з чинним

і іпк гном; розширення міжнародних зв'язків у галузі правової

і|»'і іелектуальної власності; задоволення та захист соціаль­
ні >мічних та професійних інтересів своїх членів.
Шдшіня: 1) створити умови для професійного спілкування, об-
і \ ін. ііідом і активної діяльності своїх членів; 2) сприяти розвитку
Країні інституту патентних повірених; 3) допомагати зростанню
ф і міною рівня патентних повірених; 4) налагоджувати організа-
і Інформаційного забезпечення своїх членів у галузі правової охо-
пі Інтелектуальної власності; 5) розвивати міжнародне співробіт-
іпчі 1.1 обмін науковою та практичною інформацією з проблем

інтелектуальної власності та ін.10
< ні киши конгрес українських юристів (1992).
Мі пін — встановлення постійних контактів на міжнародному
ні між правовими організаціями України і правовими спілками,
і .і іьними об'єднаннями і громадянами інших країн. Конгрес

ІИІ нині сприяти залученню українських юристів до участі
| мі 1'1 пічних перетвореннях і побудові правової держави, вирі-
міжнародних і національних проблем правового та гуманітар-

• щрактеру.

форми діяльності: 1) проведення міжнародних юридичних кон-| || конференцій, симпозіумів, семінарів; 2) розробка правових

■ і р.ім і окремих законопроектів; наукові дослідження з питань
їм.і і ) видавнича, комерційна і науково-пропагандистська діяль-
и. І) участь у підготовці і перепідготовці фахівців-правознавців;
іііміп делегаціями юристів; організаційна і технічна підтримка
іині.мміих правових об'єднань11.

' 11 її. і повірені — професійні представники інтересів бізнесу, винахідників,

іиііінх творчих людей у справах з питань інтелектуальної власності. Пев-

■ Мірою під них залежить те, наскільки галузеве законодавство та практика його

пня відповідають сучасним умовам і потребам власників інтелектуальних

' І рес не є політичною організацією. У своїй діяльності він керується нор-

пііродного права, законодавством держав, на території яких діє, своїм

Розділ III ^ ОСНОВНІ ВИДИ ПРОФЕСІЇ «ЮРИСТ»

Види юридичних професій: суддя; адвокат; прокурор, нотаріус, юрист—державний діяч, юрист—працівник органів державної влади і місцевого самоврядування, юрист банківської діяльності, військо вий юрист, юрист—працівник органів внутрішніх справ, юрист—пр;і цівник служби безпеки, юрист—податківець, юрист-працівник мит­них органів, юрисконсульт організації, практикуючий юрист фірми, юрист—викладач, юрист—науковий працівник, юрист—журналіст та ін. Розглянемо основні з них.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Юридична iconВчення про юридичну особу
Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то I юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно,...
Юридична iconНаціонального Університету «Одеська юридична академія»
Положення про студентське самоврядування в національному університеті «одеська юридична академія»
Юридична iconЗатверджую
Юридична клініка “Юстиніан” (далі – юридична клініка) є одиницею нніпп національної академії внутрішніх справ, створюється І працює...
Юридична iconПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність...
Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців
Юридична iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Юридична iconЮридична назва організації: Адреса офісу: Юридична адреса офісу (якщо...
Київського Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді серед регіональний центрів соціальних служб шляхом публікації та розповсюдження...
Юридична iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Юридична iconТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права,...

Юридична iconЗатверджую
«Кращий відеоролик Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Юридична iconНаціональний університет
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка