Юридична
НазваЮридична
Сторінка33/33
Дата конвертації19.06.2013
Розмір5.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
§ 13. Професіограма дільничного інспектора міліції Професіограма дільничного інспектора міліції — це вияв­лення й опис відносно стійких властивостей посадової особи органу внутрішніх справ, що зобов'язана професійно виконувати функції цього орган}' на закріпленій за ним території — адміністративній ділянці14. Останнім часом звертається особлива увага на підвищен­ня ефективності діяльності дільничного інспектора міліції. Він пови­нен об'єднати зусилля правоохоронних органів і громадськості в профілактиці і припиненні правопорушень. Підвищення його ролі в профілактиці правопорушень виражається в наділенні його пра­вом приймати рішення щодо окремих адміністративних правопору­шень.

Соціальний аспект діяльності дільничного інспектора поля­гає в тісному зв'язку з населенням, що проживає на закріпленій за ним території:

 1. організує правову пропаганду і починає інші заходи щодо по­передження правопорушень;

 2. проводить профілактичну роботу серед осіб, схильних до здійснення злочинів;

 3. створює умови для перевиховання осіб з хитливою поведінкою, сприяє спрямованості їхньої поведінки на суспільнокорисну;

 4. допомагає громадянам, що потрапили в скрутне становище (наприклад дітям, у яких батьки — алкоголіки; підліткам, що не поважають батьків; особі, що відбула визначений строк покарання і повернулася додому).

^ Соціальний аспект діяльності дільничного інспектора вимагає від нього таких якостей:

14 Функції дільничного інспектора міліції: 1) забезпечення безпеки громадян і громадського порядку на адміністративній ділянці; 2) виявлення причин і умов, що сприяють здійсненню злочинів, і вживання заходів по їхньому усуненню; 3) за­побігання злочинам шляхом ведення індивідуальної профілактичної роботи з особа­ми, що перебувають на спеціальних обліках; установлення нагляду за особами, що звільняються з місць позбавлення волі; 4) запобігання як адміністративних право­порушень окремих осіб, так і масового і групового безладдя; 5) усіляке сприяння державним органам, органам місцевого самоврядування, посадовим особам, а також надання допомоги громадським організаціям, народним депутатам у здійсненні їхньої законної діяльності; б) участь у відновленні в мікрорайонах роботи пунктів охорони суспільного порядку і створенні їхніх керівних органів; 7) організація ді­яльності на принципах партнерських відносин між міліцією і населенням у процесі правоохоронного обслуговування населення.

Професіограми юридичних профі

 • поважного ставлення до людей;

 • неформального відношення до своїх обов'язків;

» любові до професії;

» почуття справедливості

Пошуковий аспект діяльності дільничного інспектора ви­ражається в такому:

 1. вивчення даних про оперативну обстановку на ділянці і причин, що впливають на її зміну, з метою встановлення правопорядку;

 2. виявлення правопорушників на адміністративній ділянці;

 3. проведення усіх видів огляду, допитів, обшуків, виїмок, затри­мки підозрюваного під час розслідування тяжкого злочину у формі дізнання;

 4. проведення очної ставки, відтворення обстановки й обставин подій при нетяжких злочинах.

^ Пошуковий аспект діяльності дільничного інспектора вима­гає, як мінімум, таких якостей:

* уваги;

* кмітливості;

» логіки мислення;

» оперативності

Організаційний аспект діяльності дільничного інспекто­ра визначається:

 1. особистою самодисципліною;

 2. раціональним розподілом службового часу (організація при­йому громадян і розгляди їхніх звернень — не менше двох разів на тиждень; організація охорони громадського порядку на адмініст­ративно-територіальній дільниці; організація підготовки до допиту й ін.);

 3. умінням організувати взаємодію з працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами й установами;

 4. умінням організувати населення на визначені дії — несення служби громадськістю (добровільні народні дружини, суспільні пункти охорони порядку, загони самооборони, робочі загони сприяння міліції й ін.).

Відповідно до «Програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням», затвердженої Колегією МВС України

386 Розділ XVI

Професіограми юридичних професій

387

(28.12.1999 р.), старші дільничні і дільничні інспектори міліції повинні організовувати роботу з населенням у таких напрямках:

 1. сприяти відновленню в мікрорайонах роботи пунктів охорони порядку і громадських формувань;

 2. брати участь у створенні керівних органів громадських пунктів охорони порядку для забезпечення погодженої координації діяльнос­ті міліції з населенням у питаннях антикриміналізації території.

Організаційний аспект діяльності дільничного інспектора вима­гає таких якостей:

 • волі;

 • зібраності;

»ініціативи;

 • наполегливості;

 • самодисципліни

Комунікативний аспект діяльності дільничного інспекто­ра виражається у встановленні і підтримці контактів з працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, іншими правоохоронни­ми органами й установами (з метою виконання спільних завдань по профілактиці правопорушень, розкриттю злочинів, розшукові зло­чинців, охороні і схоронності матеріальних цінностей у державно­му секторі і колективному господарстві), з людьми, що проживають на довіреній йому дільниці, у завоюванні їхньої поваги, довіри й ав­торитету (незалежно від їхнього правового статусу), коли:

 1. приймає громадян, їхні заяви і пропозиції по боротьбі зі зло­чинами і профілактиці правопорушень;

 2. здійснює у межах наділених їм прав допомогу народним депу­татам, представникам інших служб і суспільних об'єднань у здійс­ненні їхньої законної діяльності;

 3. здійснює адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

 4. одержує інформацію від заявника, очевидця, потерпілого, що забезпечує успіх в оперативній службовій діяльності.

^ Комунікативний аспект діяльності дільничного інспектора. Комунікативний аспект діяльності дільничного інспектора ви­магає таких якостей, як:


• товариськість;
• доброзичливість;
• тактовність; • уміння привернути до себе співрозмовника;

 • обов'язковість

^ Засвідчувальний аспект діяльності дільничного інспекто­ра полягає в тому, що усю інформацію (показання конфліктуючих су­сідів, показання свідків злочину і т. п.) він повинен не тільки «запи­сати» у паспорт на адміністративної дільниці, але й вміти надати здобутій інформації спеціальну, передбачену законом, форму (напри­клад протокол про адміністративні правопорушення та ін.).

^ Засвідчувальний аспект діяльності дільничного інспектора вимагає наявності таких нормативів культури:

 • знання мови населення, що проживає на довіреній йому території;

 • уміння оформити документацію відповідно до закону і посадових

інструкцій;

» акуратності

§ 14. Професіограма інспектора Державної автомобільної інспекції (ДАІ)

^ Професіограма інспектори ДАІ — це виявлення й опис стій­ких властивостей посадової особи, що здійснює регулювання рухів транспорту і попередження дорожньо-транспортних подій на доро­гах15.

^ Соціальний аспект діяльності інспектора ДАІ визначається тим, що він покликаний:

 1. працювати в умовах правомірної поведінки громадян — учас­ників дорожнього руху;

 2. вміти професійно контролювати рухи транспортних засобів і передбачати аварійну ситуацію (поведінка водія за кермом, якість дорожнього покриття та ін.).

Варто врахувати, що з усього складу працівників міліції під час виконання ними службових обов'язків громадяни найчастіше зустрі­чаються з працівником ДАІ. Його образ нерідко асоціюється з усі­єю міліцією. Від професійної культури працівника ДАІ залежить імідж українського міліціонера.

15 ^ Основні функції інспектора ДАІ: 1) регулювання дорожнього руху; 2) попере­дження дорожньо-транспортних подій на дорогах; 3) реєстрація і перереєстрація транспортних засобів; 4) контроль знань і навичок осіб, що бажають придбати пра­ва на керування транспортними засобами, видача прав водія.388

Розділ XVI

Для соціального аспекту діяльності інспектора ДАІ харак­терні такі якості:

 • довіра до пішоходів і водіїв;

 • поважне ставлення до людей;

 • неформальний підхід до своїх обов'язків;

 • об'єктивність в оцінці ситуації;

 • підвищене почуття відповідальності

Пошуковий аспект діяльності інспектора ДАІ найбільше виражається під час дорожньо-транспортних подій. Він полягає у встановленні:

 1. обставин події: вивченні місця й обстановки дорожньо-транс­портного випадку, показань потерпілої сторони, а також показань незацікавлених очевидців;

 1. ступеня збитку потерпілої сторони.

У випадку правомірної поведінки громадян працівник ДАІ уста­новлює факти, що мають юридичне значення, за їхньою прямою, активною допомогою.

Пошукова діяльність інспектора ДАІ вимагає від нього таких якостей:

 • уваги під час установлення фактів події (дорожньо-транспортного випадку);

 • знання норм законодавства і Правил дорожнього руху;

 • значних технічних знань;

»уміння застосовувати спеціальну техніку;

« здатності оцінити вірогідність отриманих відомостей;

* рішучості

Реконструктивний аспект діяльності інспектора ДАІ ви­ражається в:

 1. формуванні уявлення про реальну картину дорожньо-транс­портного або іншого порушення Правил дорожнього руху;

 2. оцінки всієї сукупності зібраної інформації і наступного відсі­вання недостовірних відомостей.

Реконструктивний аспект діяльності інспектора ДАІ вима­гає таких якостей:


• образного і конструктивного

мислення;

• логічності умовиводу;
•витримки;
• оперативності
Професіограми юридичних професій 389

Комунікативний аспект діяльності інспектора ДАІ вира­жається в умінні:

 1. спілкуватися з громадянами — учасниками дорожнього руху, передусім з тими, хто вчинив порушення Правил дорожнього руху, які не мають значної громадської небезпеки. Спілкування повинне відбуватися таким чином, щоб викликати до себе довіру і виключи­ти сумніви в образливості зробленого зауваження (попередження, стягнення таін.);

 2. пояснити (у випадку дорожньо-транспортної події) винній стороні тяжкість і наслідки вчиненого правопорушення;

 3. посприяти постраждалому автомобіліст}' у виході зі скрутного становища; прийти на допомогу постраждалому громадянину.

^ Комунікативний аспект діяльності інспектора ДАІ містить такі якості, як:


• ввічливість;• тактовність;• доброзичливість;• співчуття;• суворе дотримання нормативних приписів

Правил

дорожнього руху;

• знання законодавстваОрганізаційний аспект діяльності інспектора ДАІ полягає в:

 1. організації порядку дорожнього руху незнайомих людей, про­гнозування поводження яких дуже утруднене;

 2. своєчасному й ефективному використанні наявного в його роз­порядженні (для регулювання руху на дорогах і запобігання дорож­ньо-транспортних подій) незначного арсеналу засобів впливу на по­ведінку водіїв і пішоходів.

^ До числа особистісних якостей, що характеризують організа­ційну сторону роботи ДАІ, варто віднести:

• навички регулювання руху за допомогою жезла

регулювальника;

• вміння орієнтуватися в дорожній обстановці;
• зосередженість і психологічну зібраність;
• увагу;
• відповідальність;
• самодисципліну
Засвідчуваний аспект діяльності інспектора ДАІ полягає в: 1) складанні і видачі документів про реєстрацію і перереєстра­цію технічних засобів, про видачу номерних знаків та ін. (бланки

390

документації органів ДАІ складаються в доступній формі, при їх заповненні не потребується особливих знань, вмінь і навичок);

2) складанні протоколів про вчинення порушень правил дорож­нього руху (такі бланки є документами суворої звітності, тому по­марки і виправлення в них небажані).

^ Засвідчувальний аспект роботи в органах ДАІ вимагає та­ких нормативів культури від працівників, як:

акуратність;

* знання державної мови, на якій складені бланки

Технічний аспект діяльності інспектори ДАІ. У зв'язку з тим, що діяльність працівників ДАІ носить не тільки юридичний харак­тер, а багато в чому пов'язана також з експлуатацією технічних за­собів пересування, інспектор ДАІ повинен:

 1. досконало знати правила руху транспорту по вулицях і доро­гах;

 2. уміти користуватися різноманітними технічними засобами, які має Державтоінспекція: спеціальними приладами для визначення швидкості руху транспортних засобів на відстані, рацією, мотоцикла­ми, автомобілями. Завданням спеціального підрозділу ДАІ є конт­роль важких ділянок трас із вертольоту;

 3. мати навички управління транспортними засобами;

 4. знати матеріальну частину транспортних засобів, уміти про­вести кваліфікований технічний огляд автомобіля, мотоцикла та інших транспортних засобів.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Схожі:

Юридична iconВчення про юридичну особу
Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то I юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно,...
Юридична iconНаціонального Університету «Одеська юридична академія»
Положення про студентське самоврядування в національному університеті «одеська юридична академія»
Юридична iconЗатверджую
Юридична клініка “Юстиніан” (далі – юридична клініка) є одиницею нніпп національної академії внутрішніх справ, створюється І працює...
Юридична iconПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність...
Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців
Юридична iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Юридична iconЮридична назва організації: Адреса офісу: Юридична адреса офісу (якщо...
Київського Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді серед регіональний центрів соціальних служб шляхом публікації та розповсюдження...
Юридична iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Юридична iconТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права,...

Юридична iconЗатверджую
«Кращий відеоролик Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Юридична iconНаціональний університет
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка