Юридична
НазваЮридична
Сторінка14/33
Дата конвертації19.06.2013
Розмір5.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33
§ 9. Практика державної виконавчої служби Практика державної виконавчої служби — це постійна про­фесійна правоохоронна діяльність, здійснювана корпусом держав­них виконавців по примусовому виконанню визначених рішень су­дів, нотаріату, третейських судів, комісій із трудових спорів та інших органів, а також їх посадових осіб.

160 Розділ VI

Державні виконавці є державними службовими особами системи органів Міністерства юстиції, тобто органів виконавчої влади, а саме: Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції; відділів державної виконавчої служби Головного управлін­ня юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції; район­них, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби.

Діяльність працівників державної виконавчої служби регламенту­ється Законами України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами. Державна виконавча служба — це спеціальна частина органів виконавчої влади, на які покладено примусове виконання рішень судів, третейських судів, нотаріату, комісії з трудових спорів і інших органів, а також посадових осіб відповідно до законодавства країни.

^ Практика державної виконавчої служби поєднує: 1) діяль­ність державних виконавчих служб по примусовому виконанню визначених рішень судів, нотаріату, третейських судів, комісій із трудових спорів та ін.; 2) результати (підсумки) цієї діяльності; 3) накопичений нею досвід.

^ Зміст і структура практики державних виконавців:

Суб'єкти державної виконавчої служби

(Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції; відділи державної виконавчої служби в АР Крим, областях, містах,

районах)

Об'єкти державної виконавчої служби

(відносини, що виникають, продовжуються, змінюються

і припиняються між суб'єктами в процесі примусового виконання

рішень судів, третейських судів, нотаріату, комісії з трудових спорів

і інших органів, а також посадових осіб)

Практична діяльність державної виконавчої служби: 1) мета і завдання, функції; 2) дії державних виконавців; 3) операції відділів державної виконавчої служби (комплекс дій відділів держав­ної виконавчої служби, державних виконавців, об'єднаних єдиною метою і спрямованих на вирішення окремого завдання в рамках юридичного процесу)

Зовнішня організація діяльності (акти-дії, акти-документи)

^ Внутрішня організація діяльност
(процесуальні провадження,
стадії, режими)

< >сновні види юридичної практики 161

Засоби, способи, методи діяльності державної виконавчої служби

(використовуються для досягнення мети, одержання результатів)

Результати діяльності державної виконавчої служби

Соціально-правовий досвід,
накопичений в процесі добору доцільного в діях і операціях праців­
ників державної виконавчої служби щодо примусового виконання
визначених рішень судів загальної юрисдикції, арбітражних судів,
нотаріату, комісій із трудових спорів, а також аналітично осмислений
та узятий на озброєння досвід здійснення наукових правових дослі-
джень та правового навчання у їх єдності і взаємодії

Види практики державної виконавчої служби за характе­ром повноважень:

практика примусового виконання рішень, ухвал і постанов судів по цивільних і адміністративних справах;

практика примусового виконання вироків, ухвал і постанов судів по кримінальних справах у частині майнових стягнень;

практика примусового виконання постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопору­шення;

практика примусового виконання рішень, визначень, поста­нов господарських судів;

практика примусового виконання мирових угод, що затвер­джуються судом;

практика примусового виконання виконавчих написів нота­ріусів;

практика примусового виконання рішень органів арбітражу в передбаченому законом порядку;

практика примусового виконання рішень третейських судів;

практика примусового виконання рішень комісій з трудо­вих спорів (про майнові стягнення);

практика примусового виконання постанов, винесених орга­нами (посадовими особами), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передба­чених законом;

практика примусового виконання рішень зарубіжних судів і арбітражів у передбачених законом випадках;

практика примусового виконання рішень Європейсько­го суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених
162
Розділ VI

Законом України «Про виконання рішень Європейського суду з прав людини».

Види практики державної виконавчої служби в просторі (тери­торіальних межах):

  • практика центральної державної виконавчої служби;

  • практика регіональної державної виконавчої служби — в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі;

  • практика державної місцевої виконавчої служби — в районах, містах (містах обласного значення), районах у містах.

§ 10. Оперативно-розшукова практика Оперативно-розшукова практика — узагальнена професійна правоохоронна діяльність, здійснювана уповноваженими державни­ми органами в межах їхньої компетенції шляхом проведення глас­них і негласних оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини, власності, забезпечення без­пеки суспільства і держави від злочинних зазіхань.

^ Узагальнений характер оперативно-розшукової практики вира­жається як у тім, що вона поєднує діяльність всіх оперативних (спе­ціальних) підрозділів і служб — органів внутрішніх справ, держа­вної податкової служби, служби безпеки, державної прикордонної служби, управління державної охорони, так і в тім, що враховується попередній досвід даних структур. Покладені на них службові обо­в'язки, що полягають у застосуванні системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів з викори­станням оперативних і оперативно-технічних засобів, виконуються ними відповідно до чинного законодавства і виходячи зі специфіки повноважень того або іншого правоохоронного органу.

Оперативне-розшукова практика здійснюється на основі Консти­туції України, законів України «Про оперативно-розшукову діяль­ність», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про службу безпеки України», «Про державну податкову службу в Україні», «Про орга-нізаційно-праЕові основи боротьби з організованою злочинністю» таін., а також етичних кодексів (Етичний кодекс працівника орга­нів внутрішніх справ України, Кодекс честі працівника органів вну­трішніх справ України).

Гласна і негласна пошукова, розвідувальна і контррозвідувальна діяльність для приватних організацій і окремих осіб, крім зазначе­них підрозділів, не допускається.

(кповні види юридичної практики 163

Оперативно-розшукова практика поєднує: 1) оперативно-роз­шукову діяльність оперативних працівників різних правоохоронних шдомств у двох формах: а) виїзд на місце події разом зі слідчим, участь в огляді, обшуку й інших слідчих діях; б) попередження або передбачення реалізації задуму злочинця шляхом затримки «на гаря­чому» з використанням професійних прийомів і методів (одержання необхідної інформації про небезпечних злочинців, їхніх зв'язках, намірах); 2) результати (підсумки) цієї діяльності; 3) накопичений досвід.

^ Зміст і структура оперативно-розшукової практики:

Суб'єкти оперативно-розшукової практики

(правоохоронні органи, їхні оперативні підрозділи і служби, оперативні (спеціальні) групи, оперативні працівники)

Об'єкти оперативно-розшукової практики

(відносини, що виникають, продовжуються, змінюються і припиняються між суб'єктами в процесі проведення оперативно-

розшукових дій)

Практична діяльність оперативних (спеціальних) підрозділів і служб:

1) мета (припинення правопорушень) і завдання (пошук і фіксація да­
них про правопорушення), функції; 2) дії оперативних (спеціальних)
підрозділів і служб різних правоохоронних відомств; 3) операції опе­
ративних (спеціальних) підрозділів і служб (комплекс дій оператив­
них (спеціальних) підрозділів і служб органів внутрішніх справ, дер­
жавної податкової служби, служби безпеки, державної прикордонної
служби, управління державної охорони, об'єднаних єдиною метою і
спрямованих на вирішення окремого завдання в рамках юридичного
процесу)

Зовнішня організація діяльності (акти-дії, акти-документи)

^ Внутрішня організація діяльності

(процесуальні провадження,

стадії, режими)

Засоби, способи, методи діяльності оперативних (спеціальних) підрозділів і служб

(використовуються для досягнення мети, одержання результатів)

Результати діяльності оперативних (спеціальних) підрозділів і служб

Соціально-правовий досвід,

накопичений в процесі добору доцільного в діях і операціях праців-ників оперативно-розшукової служби, а також аналітично осмисле-

164 Розділ VI

ний та узятий на озброєння досвід здійснення наукових правових до-
сліджень та правового навчання у їх єдності і взаємодії

Практику оперативно-розшукової служби щодо предмета відання відомчих державних служб (прокуратура, міністерство внутрішніх справ, служба безпеки, податкова міліція) можна розді­лити на види:

практика оперативних працівників органів внутрішніх справ;

практика оперативних працівників служби безпеки;

практика оперативних працівників державної податкової слу­жби;

практика оперативних працівників державної прикордонної служби;

практика оперативних працівників управління державної охо­рони6.

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється із застосуван­ням оперативних і оперативно-технічних заходів за межами кри­мінального процесу. Для її здійснення потрібні такі підстави:

  1. достатня інформація про злочини, що готуються або вже ско­єні невстановленими особами; осіб, що готують або вчинили зло­чин; осіб, що ховаються від органів розслідування або ухиляються від кримінального покарання; осіб, що безвісти зникли; розвідува­льно-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій і окремих осіб;

  2. запити уповноважених державних органів, установ і організа­цій про перевірку осіб у зв'язку з їхнім допуском до державної, вій­ськової і службової таємниці;

  3. потреба в одержанні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

^ Види практики оперативних працівників за характером повно­важень (загальні для усіх відомчих служб):

практика попередження злочинів, участь у їхньому виявленні і припиненні;

практика розкриття злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до їхньої компетенції;

6 Нагадуємо, що оперативно-розшукова діяльність на території України по­кладається на: Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України, Державний комітет у питаннях охорони державного кордону України, Управління державної охорони, Державний департамент України з питань виконання покарань.

Основні види юридичної практики ___

практика виявлення і встановлення осіб, причетних до не-розкритих злочинів;

практика здійснення розшуку осіб, що ховаються від органів дізнання, слідства і суду або ухиляються від виконання покарання, а також безвісти зниклих громадян, та ін.

Оперативні підрозділи кожного з правоохоронних органів діють у межах визначеної законом компетенції. Так, на СБУ покладений захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіаль­ної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного по­тенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, зазіхань з боку окремих організацій, груп і осіб. До завдань СБУ від­носиться також попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції, органі­зованої злочинної діяльності в сфері управління, економіки та інших протиправних дій, що створюють безпосередню загрозу життєво важливим інтересам України7.

^ Практика оперативно-розшукової діяльності Державної при­кордонної служби України — це діяльність в інтересах охорони державного кордону, що здійснюється силами офіцерів спеціальних підрозділів органів охорони державного кордону.

§ 11. Практика органів дізнання Практика органів дізнання — професійна правоохоронна дія­льність органів дізнання і корпусу дізнавачів на початковому етапі досудового розслідування кримінальних справ по збиранню, пере­вірці й оцінці доказів з метою всебічного й об'єктивного встанов­лення події злочину, осіб, винних у його вчиненні.

Діяльність органів дізнання здійснюється на основі Конституції України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про державну податкову службу в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та ін., а та­кож етичних кодексів (Етичний кодекс працівника органів внутрі-

Підрозділи Центрального управління СБУ: розвідка, контррозвідка, захист національної державності, боротьба з корупцією й організованою злочинною діяль­ністю, інформаційно-аналітичне, оперативно-технічне, оперативне документуван­ня, слідче, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом.
^ 166
Розділ П

шніх справ України, Кодекс честі пранвника органів внутрішніх справ України).

Дізнання — сукупність оперативнозозшукових та інших перед­бачених законом дій, що здійснюють соціально уповноважені на те органи з метою своєчасного виявленнятодії й ознак злочинів і осіб, що їх скоїли, а також в цілях попереджешя і припинення злочинів.

^ Практика органів дізнання поєдну: 1) діяльність органів діз­нання й осіб, що здійснюють дізнання (ііліції, податкової міліції, ор­ганів безпеки, органів прикордонної охоони, митних органів, органів державного пожежного нагляду та ін.), ю використанню необхідних оперативно-розшукових заходів з метсю виявлення ознак злочину й осіб, що його вчинили; 2) результаті (підсумки) цієї діяльності; 3) накопичений досвід.

^ Зміст і структура практики оргтів дізнання:

Суб'єкти практики оргнів дізнання

(органи дізнання, дшавачі)

Об'єкти практики оргггів дізнання

(відносини, що виникають і припиняются між суб'єктами в процесі
здійснення дізняня)

Практична діяльність оранів дізнання:

1) мета і завдання, функції; 2) дії органіїдізнання і їх службових осіб по збиранню, перевірці й оцінці доказівдля встановлення злочинців, попередження і припинення злочинів; !) операції органів дізнання (комплекс дій дізнавачів по виявлешяс ознак злочинів, об'єднаних єдиною метою і спрямованих на вирішеїня окремого завдання в рам-ках юридичного процесу)

Зовішня організація діяльності (кти-дії, акти-документи)

^ Внутрішня організація діяльності

(процесуальні провадження,
стадії, режими)

Засоби, способи, методи діяльтсті органів дізнання

(використовуються для досягнення меи, одержання результатів)

^ Результати діяльності оранів дізнання

Соціа. іьно-правовиї досвід,
накопичений в процесі добору доцільноо в діях і операціях службо­
вих осіб, уповноважених на проведенняіізнання, а також аналітігчно
осмислений та узятий на озброєння досіл здійснення наукових пра-
вових досліджень та правового навчаншу їх єдності і взаємодії

Зауважимо, що органи дізнання мокна розділити на дві кате­горії: 1) універсальні (міліція, органи (езпеки, прокуратура та ін.);

Основні види юридичної практики 167

2) органи і посадові особи, для яких провадження дізнання не є ос­новною функцією.

Види практики всіх органів і посадових осіб дізнання:

практика міліції — діяльність у процесі дізнання в межах пов­новажень;

практика податкової міліції — діяльність у процесі дізнання в справах про ухиляння від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютного доходу;

практика органів безпеки — діяльність у процесі дізнання в справах, віднесених законом до їхнього відання;

практика митних органів — діяльність у процесі дізнання про контрабанду;

практика органів державного пожежного нагляду — діяль­ність у процесі дізнання в справах про пожежу і порушення проти­пожежних правил;

практика органів прикордонної служби — діяльність у про­цесі дізнання в справах про порушення державного кордону;

практика начальників органів управління Військової слу­жби правопорядку в Збройних силах України і їхніх заступни­ків з питань провадження дізнання — діяльність у процесі дізнан­ня в справах про злочини, скоєні військовослужбовцями Збройних сил України і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової час­тини;

практика командирів (начальників) військових частин, об'єднань, начальників військових установ — діяльність у про­цесі дізнання в справах про злочини, вчинені підлеглими їм військово­службовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, скоєні працівниками Зброй­них сил у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, об'єднання, установи або на вій­ськових об'єктах;

практика командирів кораблів — діяльність у процесі дізнан­ня в справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбо­вцями, а також у справах про злочини, скоєні працівниками Зброй­них сил України в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України;
168
Розділ VI

практика начальників виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових профілакторіїв і виховально-трудових профілакторіїв — діяльність у процесі дізнання в справах про злочи­ни проти встановленого порядку несення служби, вчинених працівни­ками цих установ, а також у справах про злочини, скоєні в розташу­ванні зазначених установ;

практика капітанів морських суден, що знаходяться в дале­кому плаванні — діяльність у процесі дізнання в межах повнова­жень.

^ Види практики працівників органів дізнання за характером по­вноважень:

практика з'ясування фактів у зв'язку зі вчиненням злочину, встановлення особи, що вчинила злочин, а також обставин, що є предметом доведення;

практика виконання конкретних дослідчих і слідчих дій у порядку і формі, спеціально передбачених кримінально-процесу­альним законодавством (обшук, виїмка, затримка та ін.);

практика пізнання криміногенних явищ за допомогою систе­ми гласних і негласних пошукових, розвідувальних, контррозвіду-вальних заходів, широкого використання спеціальних оперативних і оперативно-технічних способів;

практика виконання покладених функцій органами попе­реднього слідства, прокуратури й іноді суду з метою сприяння успішному вирішенню ними завдань кримінального процесу.

^ Види практики працівників органів дізнання за тяжкістю зло­чинів:

Практика дізнавачів з досудового роз- Практика дізнавачів з досу-слідування кримінальних справ при на- дового розслідування справ явності ознак злочину невеликої і сере- про тяжкі й особливо тяжкі

дньої тяжкості злочини

Види практики працівників органів дізнання в залежності від порушення чи не порушення кримінальних справ:

практика дізнавача в порушених кримінальних справах; практика дізнавача без порушення кримінальної справи щодо вчинених злочинів — в порядку протокольної форми досудової під­готовки матеріалів.

^ Види практики працівників органів дізнання в залежності від обов 'язковості попереднього слідства:

Основні види юридичної практики 16"

практика здійснення дізнання в справах, у яких попереднє слідство є обов'язковим;

практика здійснення дізнання в справах, у яких попереднє слідство не є обов'язковим.

У ході практичної діяльності дізнавач вирішує питання про відво­ди, заявлені під час проведення дізнання перекладачеві, експертові, фахівцеві; роз'ясняє і забезпечує права особам, що беруть участь у справі; забезпечує належне виконання протоколів здійснених ним слідчих дій; оцінює докази за своїми переконаннями; визнає відпові­дних осіб потерпілими, цивільними позивачами, цивільними відпові­дачами і їхніми законними представниками; вживає заходів щодо за­безпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна; виконує доручення слідчого і прокурора.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   33

Схожі:

Юридична iconВчення про юридичну особу
Оскільки метою інституту юридичної особи є лиш керування майном, то I юридична особа є не що інше, як саме це персоніфіковане майно,...
Юридична iconНаціонального Університету «Одеська юридична академія»
Положення про студентське самоврядування в національному університеті «одеська юридична академія»
Юридична iconЗатверджую
Юридична клініка “Юстиніан” (далі – юридична клініка) є одиницею нніпп національної академії внутрішніх справ, створюється І працює...
Юридична iconПрограми військової підготовки Тема №4 “ Юридична відповідальність...
Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців
Юридична iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Юридична iconЮридична назва організації: Адреса офісу: Юридична адреса офісу (якщо...
Київського Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді серед регіональний центрів соціальних служб шляхом публікації та розповсюдження...
Юридична iconКонкурс проводиться за ініціативи Асоціації випускників Національного...
Асоціація випускників національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого"
Юридична iconТема: «Конституційно-процесуальне право України як галузь права,...

Юридична iconЗатверджую
«Кращий відеоролик Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Юридична iconНаціональний університет
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка