Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право»
НазваНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право»
Сторінка1/4
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Кафедра державного будівництва

Навчально-методичний посібник

для практичних занять та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

Державне (конституційне) право

зарубіжних країн”

галузь знань 0304 «Право»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Харків – 2013
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


^ Навчально-методичний посібник

для практичних занять та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

Державне (конституційне) право зарубіжних країн ”

галузь знань 0304 «Право»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Харків – 2013

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: С.Г. Серьогіна, О.А.Гончаренко, К.О.Закоморна, В.О. Новиков. – Х.: Нац. універс. «Юрид. акад. України ім. Я.Мудрого», 2013. – с.
У к л а д а ч і : С.Г. Серьогіна

О.А. Гончаренко

К.О. Закоморна

В.О. Новиков

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № )

Зміст 1. Вступ.

 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.

 3. Програма навчальної дисципліни.

 4. Завдання до практичних занять.

 5. Самостійна робота студентів.

 6. Словник основних понять та термінів.

 7. Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань студентів.

 8. Індивідуальна робота студентів – індивідуальне навчально-дослідне завдання.

 9. Програмні запитання з навчальної дисципліни.

 10. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни. 1. ВСТУП

Державне (конституційне) право зарубіжних країн є нормативною дисципліною циклу професійно-практичної підготовки, мета якої надати студентам теоретичні і прикладні знання про розвиток конституційно-правового регулювання суспільних відносин і особливості конституційних моделей регламентації прав і свобод особи, сформувати цілісне уявлення про конституційні інститути безпосередньої і представницької демократії в зарубіжних країнах та висвітлити особливості конституційного права країн американського континенту, держав-членів Європейського Союзу і СНД, держав Азії й Близького Сходу. Державне (конституційне) право зарубіжних країн має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти методикою проведення компаративного аналізу основ конституційного ладу зарубіжних країн, розуміти властивості конституційних засобів реалізації й захисту прав і свобод людини та громадянина, конституційного статусу органів та посадових осіб вищих органів державної влади і місцевого управління та самоврядування в різних країнах світу.

У навчальному курсі розкриваються питання зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання політичної і економічної системи, соціальної й духовної сфери життя суспільства, конституційно-правового статусу людини та громадянина, конституційних засад організації та діяльності вищих органів влади та місцевого управління, особливості конституційного розвитку країн американського континенту (США, Канади, Бразилії), держав-членів Європейського Союзу (Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, ФРН, Французької Республіки, Італійської Республіки, Республіки Польща, Республіки Болгарія) і СНД (Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки), держав Азії й Близького Сходу (Японії, КНР, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів).

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн " студенти повинні:

- знати поняття і категорії конституційного права зарубіжних країн; конституційні принципи суспільного ладу; основні елементи конституційно-правового статусу людини й громадянина; конституційні засади проведення виборів, референдуму, плебісциту й здійснення народної законодавчої ініціативи; конституційні основи функціонування органів державної влади і місцевого управління; основи конституційного права США, Канади, Бразилії, Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, ФРН, Французької Республіки, Італійської Республіки, Республіки Польща, Республіки Болгарія, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки, Японії, КНР, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів.

- вміти використовувати отримані знання щодо основ конституційного ладу зарубіжних країн і користуватися термінологічним інструментарієм; самостійно орієнтуватися в системі конституційного законодавства, регламентуючого засади суспільного ладу і становища людини; набувати навичок аналізу та коментування конституційно-правових норм; застосовувати набуті знання й уміння на практиці; прогнозувати тенденції конституційно-правового розвитку зарубіжних країн.

Матеріал посібника поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу до навчального посібника включено словник основних понять та термінів, що використовуються у сфері державного (конституційного) права в зарубіжних країнах.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема

Всього годин

У тому числі

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна

робота

Змістовний модуль 1 " Засади конституційного ладу зарубіжних країн " 29 годин

Конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах

10

6

2

2

Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах

9

4

2

3

Конституційні моделі організації й діяльності органів державної влади зарубіжних країн

10

6

2

2

Разом по змістовному модулю 1:

29

16

6

7

Змістовний модуль 2 " Основи конституційного права країн американського континенту і держав-членів Європейського Союзу" – 47 годин

Основи конституційного права США

6

2

1

3

Основи конституційного права Бразилії

5

2

1

2

Основи конституційного права Канади

5

2

1

2

Основи конституційного права Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

6

2

1

3

Основи конституційного права Французької Республіки

6

2

1

3

Основи конституційного права ФРН і Італійської Республіки

9

4

1

4

Основи конституційного права Республіки Польща

5

2

1

2

Основи конституційного права Республіки Болгарія

5

2

1

2

Разом по змістовному модулю 2:

47

18

8

21

Змістовний модуль 3 " Основи конституційного права держав-членів СНД і конституційно-правові основи державного ладу країн Азії й Близького Сходу " – 38 годин

Основи конституційного права Російської Федерації і Республіки Казахстан

10

4

1

5

Основи конституційного права Республіки Білорусь і Азербайджанської Республіки

7

2

1

4

Основи конституційного права Японії

5

2

1

2

Основи державного права КНР

6

2

1

3

Основи конституційного права Ізраїлю

5

2

1

2

Основи державного права Об’єднаних Арабських Еміратів

5

2

1

2

Разом по змістовному модулю 3:

38

14

6

18

Індивідуальна робота

12Разом:126


48


20


46


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного університету

"Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого"

(протокол № 3 від 16.11.2012р.)

3. ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Розділ І. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах

Конституційно-правові засади політичної системи: інституціональний й функціональний аспект. Різноманітність форм сучасної держави та їх загальна характеристика. Конституційно-правове регулювання референдуму, плебісциту і народної законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах. Конституційні принципи економічних відносин. Конституційно-правові основи соціальної й духовно-культурної сфери.

^ Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах

Становлення конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах. Конституційні моделі регламентації статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах. Особливості регулювання прав людини в діючих конституціях XVIII-XIX ст., нових і новітніх Основних Законах. Конституційно-правові засоби забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

^ Конституційні моделі організації й діяльності органів державної влади зарубіжних країн

Конституційно-правові засади організації, проведення виборів і визначення результатів голосування в зарубіжних країнах. Конституційно-правові засади парламенту і парламентаризму. Глава держави й уряд як конституційно-правовий інститут. Конституційний контроль в зарубіжних країнах. Місцеве управління у зарубіжних країнах.

^ РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КРАЇН АМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ
  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Україні на демократичних засадах; 2 забезпечення прав людини та громадянина; 3 реалізація народовладдя; 4 формування дієздатних структур...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Україні на демократичних засадах; 2 забезпечення прав людини та громадянина; 3 реалізація народовладдя; 4 формування дієздатних структур...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Державне (конституційне) право зарубіжних країн” галузь знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка