Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка7/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Задача 4.


Горобець був звільнений з роботи наказом по заводу від 5 червня 2010 року по ст.40 п.4 КЗпП України за прогули без поважної причини у період з 30 квітня по 5 травня 2005 року.

Горобець, вважаючи звільнення незаконним, звернувся з позовом до суд про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за вимушений прогул.

Визначте предмет доказування і приведіть перелік доказів, якими він може бути підтверджений.

Хто і які обставини повинен довести?
Джерела, рекомендовані до заняття:
Нормативні акти

1.Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р. - № 40, / 40-42 /, Ст. 1530, Ст. 492.

2.Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 – 2003. - № 40. – Ст. 356.

3.Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 – 2002. - № 21. – Ст.135.

4.Кодекс законів про працю України //Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

5.Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.92 р. № 2887-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009р. - № 5.

Спеціальня література:

7. Анисимов Л.И. Доказывание по гражданским делам. // Сов. гос-во и право. – 1983. - № 10. - С.101-116.

8. Афанасьев С.Ф. Специфика судебного познания в гражданском процессе /С.Ф. Афанасьев //Вестн. Саратов. гос. академии права. – 1996. - № 1.

9. Белоконєв В. Розподіл обов‘язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. 1996, №9.

10. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М.: Городец, 2000.

11.Клейман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. – М., 1950. – с. 34.

12. Курылёв С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск, 1969. - с.28-29, 36-37, 47, 139, 177-179.

13. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве /И.В. Решетникова. – Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 1997.

14. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. – М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2000.

15. Ряценцев В.А. Вопросы преюдиции при рассмотрении судами гражданских дел. // Сов. юстиция. 1985., № 10. - с.23-25.

16. Треушников М.К. Судебные доказательства /М.К. Треушников. – М.: АОА «Изд.дом «Городец», 2004.

17. Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ.посіб. (Серія: Процесуальні науки) /С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Вид-во Фурса С.Я., КНТ, 2005.

18. Юдельсон К.С. Проблемы доказывания в советском гражданском процессе. - М., 1951. - с. 207-208.

Заняття 2.


  1. Поняття судових доказів і засобів доказування.

  2. Ознаки доказів.

  3. Належність і допустимість доказів.

  4. Класифікація доказів.

  5. Оцінка доказів.


Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою

1. Речові докази як засіб доказування.
2. Завдання для самостійної роботи.

^ 3. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
Методичні вказівки до вивчення питань теми

Доказами э будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги и заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи (ст.. 57 ЦПК).

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Основна ознака судових доказів полягає в тому, що вони є фактичними даними, тобто це відомості про факти.

Судові доказі повинні мати й інші ознаки. За допомогою доказів встановлюються не будь-які факти і обставини, а лише ті, які треба встановити в тій чи іншій цивільній справі. Тому істотною ознакою доказів є те, що ними визнаються не фактичні дані взагалі, а лише ті, за допомогою яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для вирішення цивільної справи. Також ознакою судових доказів є те, що за їх допомогою встановлюється наявність або відсутність обставин, які обгрунтовують вимоги або заперечення сторін або інші обставини, які мають значення для справи, тільки в передбачених законом процесуальних формах, тобто у визначеному законом порядку.

Процесуальним законодавством передбачено, що обставини в цивільній справі встановлюються не довільним шляхом, а лише тими засобами доказування, які названо самим законом – поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. Крім того, закон передбачає також порядок одержання доказів, дотримання якого необхідно для того, щоб одержати в суді свідчення про факти, які мали доказову силу.

Таким чином, докази в цивільному процесі являють собою єдність фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення справи, та їх процесуальної форми.

Формування доказового матеріалу з цивільної справи потребує врахування всіх необхідних доказів, однак воно виключає подання, витребування, дослідження доказів, які не належать до справи. Ст. 58 ЦПК передбачає, що суд приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для справи, тобто в ній сформульоване правило про належність доказів.

Суд відповідно до правил належності повинен регулювати процес формування доказів, необхідних для обгрунтування судового рішення. У законі не міститься вказівки на коло доказів, які мають бути зібрані х тієї чи іншої справи.

Правило належності, хоч і сформульоване для суду, але стосується і процесуальної діяльності осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані також керуватися правилом належності доказів і надавати докази, необхідні й достатні для вирішення тієї чи іншої справи.

Питання про належність доказів вирішується судом, однак, приймаючи таке рішення на підставі розсуду, суд все-таки керується об’єктивними критеріями.

Крім належності доказів, цивільне процесуальне законодавство передбачає і правило допустимості засобів доказування. Згідно з цивільним процесуальним законодавством наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та й інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, встановлюється такими засобами: поясненнями сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показання свідків, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів (ст.57 ЦПК).

Допустимість засобів доказування також є однією з найважливіших умов, які забезпечують законність і обгрунтованість судових рішень. Допустимість судового доказу це відповідність його процесуальної форми (засобів доказування) вимогам закону.

Щоб правильно визначити допустимість того чи іншого доказу, необхідно перевірити не тільки відповідність процесуальної форми доказу вимогам закону, а й дотримання передбаченого законом процесу їх формування. Результатом порушення вимог закону, які ставляться до порядку формування засобів доказування як процесуальної форми судових доказів, є недопустимість цих засобів доказування, неможливість використання фактичних даних, які містіться в них, при розгляді справи.

Докази можуть класифікуватися за різними підставами.

Залежно від характеру зв’язку змісту доказів із тими фактами які необхідно встановити в тій чи іншій справі, докази поділяються на прямі і непрямі. Докази називаються прямими, якщо вони безпосередньо вказують на той або інший факт, який має значення для справи. Прямими доказами є показання свідка-очевидця, розписка, тощо. До непрямих належать докази, які прямо не вказують на обставини,що лежать в основі вимог або заперечень сторін, а встановлюють лише побічні факти, які в їх сукупності і взаємозв’язку дозволяють зробити правильний висновок про обставини справи. Непрямими доказами можуть бути квитанції про поштовий переказ, визнання відповідачем батьківства та ін.

Залежно від засобу утворення доказів вони розподіляються на первісні і похідні. Первісними називають докази, одержані із першоджерела. Наприклад, первісними будуть дійсні документи, речові докази тощо. Докази, які не є першоджерелами і відображають зміст відомостей, одержаних з інших джерел, називаються похідними. Наприклад, похідними будуть копії документів, показання свідків зі слів інших осіб тощо.

Докази можуть класифікуватися і за їх джерелом. Залежно від того, чи є джерелом доказів людина або матеріальний об’єкт, виділяють особисті й речові докази. Така класифікація тісно пов’язана з процесуальною формою, тобто із засобами доказування.

До особистих доказів належать пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, висновок експертів, а до речових- письмові і речові докази.

При класифікації доказів крім особистих речових, виділяють змішані докази. Обгрунтовується це тим, що процес формування змішаних доказів складається з двох частин і інформація про факти надходить із двох джерел – особистого і речового (наприклад, висновки експерта).

Оцінка доказів складається з визначення судом достовірності і достатності доказів.

Визначення достовірності доказів зводиться до перевірки доброякісності джерела, а також самого процесу формування доказів. Наприклад, даючи оцінку достовірності показання свідка, суд повинен перевірити, чи міг свідок правильно сприйняти факти, чи в змозі даний свідок їх запам’ятати, а також чи правдиво він дає про них показання. При оцінці достовірності висновку експерта суд має перевірити компетентність експерта, при оцінці письмових доказів – їх справжність тощо.

Після встановлення достовірності доказів суд визначає їх достатність, тобто вирішує питання про те, чи є можливість на підставі зібраних по конкретній справі доказів зробити певний висновок про наявність фактів, які належать до предмета доказування, про права і обов’язки сторін. Але цей умовивід суд робить, враховуючи стандарт доказування.

Суб'єктами оцінки доказів є не тільки суд, а й усі суб'єкти доказової діяльності — особи, які беруть участь у справі. Але їх оцінка є рекомендуючою, а оцінка суду — владною.

В юридичній літературі називається ще два види оцінок — попередня і контрольна. Попередня — здійснюється в попередніх частинах доказової діяльності і втілюється в змісті постановлених судом численних ухвал, як то: про витребування письмових доказів, призначення експертизи тощо. Контрольна оцінка доказів здійснюється судами апеляційної і касаційної інстанції, які перевіряють законність і обґрунтованість рішень, ухвал, постанов суду за матеріалами, наявними у справі і додатково поданими сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (статті 303, 335 ЦПК).

^ 4. ВИРІШИТЬ ЗАДАЧІ.
Задача 1.

Червоногорська міська лікарня звернулася в суд із заявою про визнання Семенихіної Н.І. недієздатною по тим підставам, що вона страждає психічним захворюванням у формі травматичної епілепсії і по стану свого здоров'я не може здійснювати належного догляду за дитиною, яка народилася в неї 21 січня 2002 року. Червоногорський міський суд 11 грудня 2010 року визнав Семенихіну недієздатною.

Семенихіна в скарзі на рішення суду вказує, що вона має усі необхідні умови для нормального виховання дитини, має квартиру, опіка над нею не встановлена і вона їй не потрібна. Доводи її підтверджують і сусіди по будинку.

Чи правильно рішення суду? Які докази повинні бути представлені і які обставини повинні бути підтверджені для винесення такого рішення?

Задача 2.


Опришко працює столяром на деревообробному заводі. З ним стався нещасний випадок на виробництві. Вважаючи, що нещасний випадок відбувся з вини адміністрації, Опришко звернувся з позовом у суд про відшкодування йому шкоди, заподіяної каліцтвом.

Які докази він повинен надати в підтвердження позовних вимог?

Задача 3.

Пред’являючи позов до Рєзникової про виселення з квартири у зв’язку з закінченням терміну договору, Печнікова в обґрунтування своїх вимог до позовної заяви долучила довідку з домоуправління про те, що основною квартиронаймачкою є вона і характеристику зі свого місця роботи.

Крім цього, вона вказала в якості свідків сусідів, які можуть у суді дати показання про недостойну поведінку Рєзникової в побуті.

Суддя погодився з позивачкою.

Визначте належність перерахованих доказів по даній справі?

Задача 4.

Шубін звернувся в суд з позовом до Шубіної про розділ паю в ЖБК „Спартак-20” і про виділення йому однієї кімнати в трикімнатній квартирі. Позов Шубін обґрунтовував тим, що в квітні 2009 року його дружина вступила в ЖБК і для будівництва трикімнатної квартири внесла з загальних подружніх заощаджень пай у сумі 9 024 гр. 70 копійок. Але згодом їхній шлюб був розірваний. Відповідачка в квартиру вселилася одна і перешкоджає йому в користуванні житлоплощею.

Відповідачка Шубіна, заперечуючи проти позову, пояснила, що ці гроші не є спільними заощадженнями, а отримані нею від її родичів у борг, у тому числі: від брата – 10000 гр., від матері – 5500гр., від її сестри – 15000 гр. У підтвердження цього факту вона просила суд, щоб зазначені особи були допущені до справи як свідки.

Як повинен суд вирішити справу?

Чи припустимі в даному випадку показання свідків?

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка