Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка2/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 2. Принципи цивільно-процесуального права
Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. Способи законодавчого закріплення принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного процесуального права, їх взаємодія. Підходи до класифікації принципів цивільно-процесуального права.

Конституційні принципи цивільного процесуального права: здіснення правосуддя виключно судом, незалежність суддів та підкорення їх тільки закону, незмінність суддів, колегіальність та одноособовість при розгляді цивільних справ, принцип змагальності, принцип гласності, принцип державної мови судочинства.

Принципи зафіксовані цивільно-процесуальним законодавством: принцип диспозитивності, принцип процесуального формалізму, принцип судового керівництва процесом, принцип усності, принцип безпосередності.

^ Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття цивільно-процесуальних правовідносин та їх характерні ознаки. Структура цивільно-процесуальних правовідносин.

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх види. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин. Склад суду. Проблема визначення змісту та об’єкту цивільно-процесуальних відносин.

Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин: норми цивільно-процесуального права, цивільно-процесуальна правоздатність або правосуб’єктність, юридичні факти.

^ Тема 4. Сторони в цивільному процесі
Сторони в цивільному процесі: поняття та ознаки. Участь держави як сторони в цивільному процесі. Загальна характеристика цивільно-процесуальних прав та обов’язків сторін, критерії для їх класифікації.

Процесуальна співучасть: поняття та мета. Умови участі в цивільній справі співучасників. Види процесуальної співучасті: договірна та законна, факультативна і обов’язкова. Порядок вступу чи залучення в справу співучасників. Правовий статус співучасників.

Неналежна сторона: поняття та порядок її заміни. Наслідки заміни неналежної сторони.

Поняття процесуального правонаступництва. Взаємодія процесуального та матеріального правонаступництва. Порядок вступу в процес правонаступника та його правовий статус. Відмінність процесуального правонаступництва від заміни неналежної сторони.

^ Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
Поняття та види третіх осіб. Їх матеріальна та процесуальна зацікавленість у вирішенні справи.

Поняття третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги та підстави участі їх в справі. Процесуальний порядок та наслідки їх вступу в справу. Правовий статус третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Проблема визначення відповідача за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги.

Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги: поняття та підстави їх участі в справі. Процесуальний порядок вступу або залучення в справу третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги. Їх правовий статус. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги від співучасників.

^ Тема 6. Участь в цивільному процесі органів та осіб, які мають право захищати

права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному судочинстві
Завдання органів та осіб, які мають право захищати права інших осіб в цивільному процесі на сучасному етапі, їх юридична зацікавленість у вирішенні справи. Історико-правовий аспект інституту прокуратури в цивільному судочинстві.

Форми та підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб в цивільному процесі.

Нормативна регламентація правового статусу прокурора в цивільному процесі.

Процесуальні права та обов’язки прокурора, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також осіб, які мають право захищати права та інтереси інших осіб при розгляді цивільної справи. Право прокурора на оскарження судових рішень.

^ Тема 7. Судове представництво
Поняття судового представництва. Відмінність від інституту представництва у матеріальному праві. Види суспільних відносин, які регулюються інститутом судового представництва. Види судового представництва: договірне та законне.

Особи, які мають право виступати представником по цивільній справі. Обмеження щодо участі в справі особи в якості представника. Правові підстави участі представника в розгляді цивільної справи. Повноваження судових представників та їх оформлення. Припинення та обмеження повноважень представника. Контроль за здісненнями функцій законних представників.


^ Тема 8. Підвідомчість справ, що розглядаються

в порядку цивільного судочинства
Поняття підвідомчості та юрисдикційного органу. Судова підвідомчість, її класифікація. Тенденція розвитку законодавства про підвідомчість. Органи, які вирішують справи в порядку цивільного судочинства.

Підвідомчість справ позовного, наказного та окремого провадження: правила визначення підвідомчості.

^ Тема 9. Підсудність
Загальна характеристика судової системи України. Поняття судової ланки та судової інстанції. Компетенція судового органу. Поняття підсудності та її відмінність від підвідомчості.

Види підсудності. Поняття родової підсудності та проблема підсудності Верховного Суду України. Територіальна підсудність: загальне правило та винятки з нього.

Порядок вирішення питань про підсудність. Процесуальні наслідки недотримання правил підсудності. Зміна підсудності. Передача справи на розгляд до іншого суду: правові підстави та порядок.

^ Тема 10. Процесуальні строки
Поняття процесуальних строків та їх значення. Види процесуальних строків: строки, які встановлені законом та строки, які встановлені судом.

Обчислення процесуальних строків: способи та порядок.

Закінчення та зупинення процесуальних строків. Перерва в перебігу процесуальних строків. Продовження та поновлення процесуальних строків: поняття, підстави та порядок.

^ Тема 11. Судові витрати
Поняття та види судових витрат, їх правова регламентація. Судовий збір: поняття та способи його вирахування. Правила визначення ціни позову. Витрати пов’язані з розглядом судової справи: поняття, їх види та структура. Класифікація витрат, пов’язаних з розглядом цивільної справи по суб’єктам, які їх несуть.

Звільнення від сплати судових витрат: поняття та підстави. Зменшення розміру судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Відстрочення та розстрочення сплати судових витрат. Розподіл судових витрат. Специфіка розподілу судових витрат, якщо сторону або сторін звільнено від їх сплати.

^ Тема 12. Цивільно-процесуальна відповідальність
Поняття цивільно-процесуальної відповідальності, її мета та функції. Принципи цивільно-процесуальної відповідальності. Поняття, види та підстави застосування цивільно-процесуальних санкцій. Виконання ухвали суду про застосування заходів процесуального примусу.

^ Тема 13. Позов
Поняття та сутність позовного провадження. Поняття позову, його процесуальна та матеріальна сторона. Складові елементи позову: зміст, предмет та підстави. Види підстав позову та їх роль в процесі доказування. Види позовів, критерії для їх класифікації.

Поняття забезпечення позову, підстави та види. Способи забезпечення позову. Процесуальний порядок забезпечення позову. Процесуальні засоби захисту відповідача проти забезпечення позову.

Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову: поняття та види. Зустрічний позов, умови та порядок його подання. Вимоги, яким повинен відповідати зустрічний позов та процесуальні наслідки їх недотримання.

Розпорядження позовними засобами захисту. Зміна предмету та підстави позову: поняття та межі реалізації цього права. Відмова від позову: поняття та процесуальні наслідки. Визнання позову: поняття та відміна від визнання факту. Мирова угода, порядок її укладення. Відміна мирової угоди від новації як способу припинення цивільно-правових зобов’язань. Обмеження сфери застосування мирової угоди. Неприйняття судом відмови від позову, визнання позову та укладення мирової угоди.

^ Тема 14. Докази та доказування
Поняття доказів та їх значення. Сутність судових доказів. Фактичні дані та їх відмінність від засобів доказування.

Класифікація судових доказів. Прямі та непрямі докази, їх зв’язок з юридичним фактом. Речові та особисті докази. Первісні та похідні докази.

Поняття предмету доказування. Юридичні факти матеріально-правового характеру та доказові факти, їх роль. Джерела формування предмету доказування. Особливість використання „ситуаційних” норм як джерела формування предмету доказування. Роль суб’єктів доказового процесу у визначенні предмету доказування. Підстави звільнення від доказування: загальновідомі, преюдиційні факти та факти визнані іншою стороною.

Загальні правила доказування. Належність доказів. Допустимість засобів доказування. Розподіл обов’язків по доказуванні. Доказові презумпції: поняття, функції, їх види та механізм використання у цивільному судочинстві.

Судове доказування та суб’єкти доказового процесу. Етапи судового доказування. Ствердження про факти. Вказівка зацікавлених осіб на докази. Зібрання доказів. Судове витребування та доручення. Процесуальний порядок подання та виконання судового доручення. Забезпечення доказів: поняття, підстави та способи. Дослідження доказів. Оцінка доказів: логічна та правова сторона. Види оцінки доказів. Зміст оцінки доказів. Правила оцінки доказів.

Засоби доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, особливості їх оцінки. Види пояснень сторін, третіх осіб. Визнання факту та правила доказування.

Покази свідка. Вимоги до свідка. Процесуальні права та обов’язки свідка. Дослідження показів свідка та виключення з принципу безпосередності при допиті свідка. Особливості допиту малолітніх та неповнолітніх свідків.

Поняття письмових доказів та їх види. Порядок витребування письмових доказів від осіб, які не беруть участь в справі. Процесуальний порядок дослідження письмових доказів.

Поняття, види та порядок дослідження речових доказів. Способи збереження речових доказів. Повернення речових доказів.

Судова експертиза та висновок експерта. Відмінність висновку експерта від експертного висновку, отриманого за межами процесу. Предмет та об’єкт судової експертизи. Вимоги до експерта, його процесуальні права та обов’язки. Види судових експертиз. Структура висновку експерта.
Розділ ІІ

^ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

1.ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
Тема 15. Порушення розгляду цивільної справи в суді
Поняття права на позов в матеріальному та процесуальному значенні. Передумови права на пред’явлення позову. Процесуальні наслідки відсутності передумов. Право на пред’явлення позову та умови його реалізації. Позовна заява, її відмінність від позову. Форма та зміст позовної заяви. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення позовної заяви, підстави.

Відкриття провадження у справі. Підстави до відмови у відкритті провадження у справі, залишення заяви без розгляду та повернення позовної заяви. Правові наслідки відкриття провадження у справі: матеріальні та процесуальні.

^ Тема 16. Провадження у справі до судового розгляду
Провадження у цивільній справі до судового розгляду, значення цієї стадії. Завдання судді при підготовці справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання та порядок його проведення. Строк проведення попереднього судового засідання. Скоєння суддею процесуальних дій при підготовці справи до судового розгляду у відповідності із завданнями, які ставляться перед ним.

Завершення розгляду справи на стадії провадження у справі до судового розгляду без вирішення її по суті.

Призначення справи до розгляду. Судові повідомлення та виклики. Зміст судових повісток, порядок їх вручення. Механізм контролю судді за врученням судових повісток.

^ Тема 17. Судовий розгляд
Значення стадії судового розгляду. Характерні риси даної стадії. Керівництво всім ходом судового засідання з боку головуючого.

Частини стадії судового розгляду, їх значення. Підготовча частина стадії судового розгляду: процесуальні дії, які вчиняються в межах даної частини. Оголошення складу суду та право на відвід. Підстави відводу суддів та інших учасників процесу, порядок вирішення питання. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді справи та інших учасників цивільного процесу.

Розгляд справи по суті. Процесуальні дії даної частини стадії судового розгляду. Порядок з’ясування обставин у справі. Порядок та способи дослідження доказів по справі.

Судові дебати як складова частина стадії судового розгляду. Значення судових дебатів. Послідовність виступу учасників процесу. Обмеження учасників процесу при судових дебатах.

Порядок постановлення та проголошення рішення по справі. Таємниця нарадчої кімнати. Прийняття та підписання рішення при колегіальному розгляді справи. Окрема думка судді.

Відкладення розгляду справи. Підстави та процесуальні наслідки.

Зупинення провадження по справі: поняття та види. Обов’язкові та факультативні підстави зупинення провадження по справі. Процесуальні та матеріально-правові наслідки зупинення провадження по справі. Відновлення провадження у справі. Відмінність зупинення провадження по справі від відкладення розгляду справи.

Закінчення справи без винесення судового рішення. Закриття провадження по справі: поняття та підстави. Класифікація підстав закриття провадження по справі. Процесуальні наслідки закриття провадження по справі. Залишення заяви без розгляду, підстави. Оформлення та процесуальні наслідки залишення заяви без розгляду.

Фіксування судового засідання. Технічні засоби фіксації. Журнал судового засідання та судові протоколи. Право осіб, які беруть участь в розгляді справи на ознайомлення з журналом судового засідання. Порядок розгляду зауважень на журнал судового засідання та його технічний запис.

^ Тема 18. Постанови суду першої інстанції
Поняття судових постанов. Рішення суду та ухвали. Сутність (теорія наказу і теорія підтвердження) та значення судових рішень. Види судових рішень: звичайні, додаткові, заочні, часткові, проміжні, умовні. Рішення суду як джерело права і правозастосовчий акт.

Зміст судових рішень (його складові частини). Значення мотивуючої частини рішення. Короткі та повні рішення.

Вимоги, які пред’являються до рішення суду. Законність та обґрунтованість судового рішення: поняття та умови. Визначеність судового рішення та факультативні рішення. Безумовність та повнота судового рішення.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив. Виправлення описок та явних арифметичних помилок, порядок здійснення. Додаткове рішення: поняття та підстави. Порядок винесення додаткового рішення. Роз’яснення рішення: поняття, підстави і процедура роз’яснення рішення. Кваліфіковане та просте роз’яснення рішення суду.

Законна сила судового рішення. Властивості рішення, яке вступило в законну силу: незмінність, виключність, обов’язковість та преюдиційність судового рішення. Здійснимість рішення суду, яке вступило в законну силу. Поняття негайного виконання рішення суду та його види. Підстави негайного виконання рішення суду. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення.

Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал (по змісту та формі). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст та значення.

^ Тема 19. Заочне провадження по справі
Умови, які допускають заочне провадження по справі. Відмінність між заочним та змагальним судочинством. Зміст заочного рішення та його властивості. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Повноваження суду по відношенні заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення і відновлення змагального процесу.

^ 2. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка