Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка12/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 4. Суддівський розсуд в цивільному процесі
1. Поняття суддівського розсуду та принципи його здійснення.

2. Види суддівського розсуду в цивільному процесі.

3. Реалізація суддівського розсуду під час вирішення цивільних справ.

4. Обмеження суддівського розсуду в цивільному процесі.

Література до теми:


 1. Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М.: Норма, 2002. – 176с.

 2. Барак А. Судейское усмотрение: Пер. с англ. / Науч. ред. В.А. Кикоть. - М.: Норма, 1999. - 364с.

 3. Білоусов Ю.В., Рибчак М.Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі // Університетські наукові записки. – 2007. - №4.

 4. Боннер А.Т. Применение закона и судебное усмотрение // Советское государство и право. – 1979. - №6.

 5. Винаркевич И.Р.Допустимые пределы судейского усмотрения // Экономический лабиринт. – 2002. - №11(54).

 6. Гордейчик А.В. Судейское (судебное) усмотрение и оценка доказательств // Экономический лабиринт. – 2002. - №11(54).

 7. Клеандров М.И. Судейское усмотрение // Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 579с.

 8. Комиссаров К.Н. Судейское усмотрение в советском гражданском процессе // Советское государство и право – 1969. - № 4.

 9. Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі // Наукові записки. Том 26. Юридичні науки. – 2004. – 106с.


Тема 5. Підстави для скасування судових рішень в механізмі судового захисту апеляційного та касаційного провадження
1. Поняття та значення інстанційної системи в цивільному процесі.

2. Підстави для скасування та ухвалення нового рішення у справі або його зміна.

3. Підстави для скасування рішення та направлення справи на новий розгляд.

4. Підстави для скасування рішення та закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

Література до теми:


 1. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. – М.: Городец, 2000. – 288с.

 2. Вахитов Ш., Калмацкий В. Проверка судом второй инстанции законности применения норм права по гражданским делам // Советская юстиция. – 1977. - №10.

 3. Гойденко Е.Г. Об основаниях к отмене или изменению решений суда в кассационном порядке // Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. - №5.

 4. Гузь Л.Е. Апелляционное и кассационное производство. Теория, проблемы и практика применения судами апелляционной и кассационной инстанции. – Харьков: "Харьков юридический", 2003. – 248с.

 5. Гузь Л.Є. Підстави для скасування судових рішень (ухвал) та способи запобігання їх виникнення при розгляді цивільних справ в судах. – Х.: Поліграфіст, 2006. – 723с.

 6. Зайцев И.М. Теоретические вопросы устранения судебных ошибок в гражданском процессе: Диссерт. – Саратов, 1986. – 377с.

 7. Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. – М.: Госюриздат, 1962. – 134с.

 8. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку //
  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 р. №12


 9. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. проф. В.В. Комарова. – Харьков: Право, 2002. – 440с.

 10. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 320с.

 11. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження // Університетські наукові записки. – 2007. - №4(24).

 12. Тулисова Е.Г. Неполнота доказательств как одна из причин совершения судебных ошибок в гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы процессуальной цивилистической науки. Материалы научно-практической конференции. – Саратов, 2003. – 176с.

 13. Чернушенко Є.А. Повноваження суду апеляційної інстанції // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Випуск 13-14. – Одеса: Юридична література, 2002.


Орієнтовний перелік тем для дипломних (магістерських) проектів


 1. Апеляція в цивільному процесі: поняття, принципи та види.

 2. Визнання громадянина недієздатним в системі розгляду справ окремого провадження.

 3. Виконання рішення іноземного суду на території України.

 4. Висновок експерта як засіб доказування в цивільному процесі.

 5. Джерела цивільно-процесуального права.

 6. Диспозитивність як принцип цивільного судочинства.

 7. Доказові презумпції цивільного судочинства.

 8. Доступність правосуддя у цивільних справах.

 9. Забезпечення позову як інститут цивільно-процесуального права.

 10. Загальні правила доказового процесу.

 11. Законна сила судового рішення по цивільним справам.

 12. Законність та обґрунтованість судового рішення по цивільним справам.

 13. Заочне рішення у цивільному процесі.

 14. Заходи процесуального примусу в цивільному судочинстві.

 15. Змагальність сторін в процесі оскарження судових рішень по цивільним справам.

 16. Зміна підсудності цивільних справ.

 17. Зміст судового рішення по цивільним справам.

 18. Інститут мирової угоди в цивільному процесі.

 19. Інститут судового представництва в цивільному процесі.

 20. Інститут третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги в цивільному судочинстві.

 21. Наказне провадження як спрощена форма розгляду цивільних справ.

 22. Негайне виконання судового рішення по цивільним справам.

 23. Оцінка доказів як етап процесу доказування по цивільним справам.

 24. Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин.

 25. Підвідомчість цивільних справ.

 26. Підготовка цивільної справи як стадія цивільного процесу.

 27. Підсудність цивільних справ за участі іноземного елемента.

 28. Повноваження суду касаційної інстанції в цивільному процесі.

 29. Поняття, природа та види судових рішень.

 30. Поняття, сутність та класифікація доказів у цивільному процесі.

 31. Поняття та види позову в цивільному процесі.

 32. Право на апеляцію та його реалізація (цивільно-процесуальний аспект).

 33. Правовий статус прокурора при розгляді та вирішенні цивільних справ.

 34. Предмет доказування в цивільному судочинстві.

 35. Предмет цивільно-процесуального права та методи його вивчення.

 36. Принцип змагальності в цивільному процесі.

 37. Процедура розгляду цивільних справ третейським судом.

 38. Реалізація принципу незалежності суддів при розгляді та вирішенні цивільних справ.

 39. Речові докази в цивільному процесі.

 40. Розгляд справ по наданні особі повної цивільної дієздатності.

 41. Сторони цивільного процесу як матеріально-зацікавлені учасники розгляду цивільної справи.

 42. Суб’єкти доказового процесу по цивільним справам.

 43. Судовий контроль за виконанням рішень по цивільним справам.

 44. Ухвали суду першої інстанції в цивільному процесі.

 45. Цивільно-процесуальна форма.Орієнтовні питання підсумкового контролю


 1. Форма захисту цивільних прав та законних інтересів громадян і організацій.

 2. Поняття цивільного процесу, його стадії. Види проваджень по цивільним справам.

 3. Предмет та система цивільно-процесуального права України. Його місце в системі права України.

 4. Джерела цивільно-процесуального права.

 5. Поняття, значення та система принципів цивільно-процесуального права. Способи їх законодавчого закріплення.

 6. Конституційні принципи цивільно-процесуального права.

 7. Принципи зафіксовані цивільно-процесуальним законодавством.

 8. Цивільно-процесуальні правовідносини: поняття, ознаки та структурні елементи.

 9. Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин.

 10. Поняття осіб, які беруть участь в справі. Їх процесуальні права та обов’язки.

 11. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Загальна характеристика їх процесуальних прав та обов’язків.

 12. Поняття та види процесуальної співучасті. Процесуальні права та обов’язки співучасників.

 13. Неналежна сторона та порядок її заміни.

 14. Процесуальне правонаступництво.

 15. Треті особи в цивільному процесі: поняття та підстави їх участі.

 16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Їх відмінність від первісних позивачів та співпозивачів.

 17. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги, їх відмінність від співучасників.

 18. Участь прокурора в цивільному процесі.

 19. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування, а також осіб, які мають право захищати права та інтереси інших осіб.

 20. Поняття та види судового представництва.

 21. Повноваження судових представників та їх оформлення.

 22. Поняття та види судової підвідомчості.

 23. Правила визначення підвідомчості цивільних справ.

 24. Поняття та види підсудності.

 25. Родова підсудність цивільних справ.

 26. Територіальна підсудність цивільних справ.

 27. Порядок вирішення питань про підсудність. Зміна підсудності.

 28. Поняття та види судових витрат.

 29. Судовий збір в цивільному процесі, порядок його обчислення.

 30. Витрати пов’язані з розглядом справи.

 31. Звільнення від сплати судових витрат, відстрочення та розстрочення їх сплати. Зменшення судових витрат.

 32. Розподіл судових витрат між сторонами та їх відшкодування.

 33. Поняття та види процесуальних строків.

 34. Правила обчислення процесуальних строків.

 35. Зупинення, продовження та поновлення процесуальних строків.

 36. Поняття позову та його складові елементи.

 37. Види позовів.

 38. Право на позов.

 39. Позовна заява та порядок її пред’явлення.

 40. Забезпечення позову.

 41. Заперечення проти позову.

 42. Зустрічний позов.

 43. Зміна предмету та підстави позову.

 44. Відмова від позову, визнання позову. Укладення мирової угоди.

 45. Поняття та класифікація судових доказів.

 46. Судове доказування та його суб’єкти.

 47. Предмет доказування. Факти, які не підлягають доведенню.

 48. Загальні правила доказування. Доказові презумпції.

 49. Характеристика процесу доказування. Судове доручення та забезпечення доказів.

 50. Пояснення сторін та третіх осіб.

 51. Покази свідків як засіб доказування.

 52. Письмові докази, порядок їх дослідження.

 53. Речові докази.

 54. Висновок експерта як засіб доказування.

 55. Сутність, значення та завдання підготовки цивільної справи до судового розгляду.

 56. Процесуальні дії по підготовці справи до судового розгляду. Об’єднання та роз’єднання позовних вимог.

 57. Призначення справи до розгляду. Судові виклики та повідомлення.

 58. Поняття та значення стадії судового розгляду.

 59. Судове засідання. Порядок судового засідання.

 60. Підготовча частина судового засідання.

 61. Розгляд справи по суті як частина судового засідання.

 62. Судові дебати.

 63. Порядок постановлення та проголошення судового рішення.

 64. Підстави й наслідки відкладення розгляду справи.

 65. Зупинення провадження по справі: підстави, матеріально-правові та процесуальні наслідки.

 66. Закриття провадження по справі.

 67. Залишення заяви без розгляду.

 68. Журнал судового засідання, зауваження на нього та порядок їх розгляду.

 69. Поняття, сутність та види судових постанов.

 70. Зміст судового рішення як процесуального документу.

 71. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

 72. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.

 73. Законна сила судового рішення. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення.

 74. Негайне виконання судового рішення.

 75. Ухвали суду першої інстанції: поняття та їх види.

 76. Поняття та значення заочного провадження.

 77. Умови та порядок заочного розгляду справи.

 78. Зміст та законна сила заочного рішення.

 79. Оскарження та перегляд заочного рішення.

 80. Повноваження суду та підстави до скасування заочного рішення.

 81. Поняття та значення наказного провадження.

 82. Підстави наказного провадження.

 83. Порядок видачі та зміст судового наказу.

 84. Скасування судового наказу.

 85. Поняття та сутність окремого провадження. Види справ окремого провадження.

 86. Розгляд справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.

 87. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 88. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 89. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку.

 90. Поняття, ознаки та види апеляції.

 91. Право на апеляцію та порядок його здійснення.

 92. Підготовка до розгляду цивільної справи у суді апеляційної інстанції.

 93. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

 94. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 95. Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку.

 96. Постанови суду апеляційної інстанції.

 97. Оскарження ухвал суду в апеляційному порядку.

 98. Поняття та завдання касаційного провадження.

 99. Право на касаційне оскарження та порядок його здійснення.

 100. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

 101. Повноваження суду касаційної інстанції.

 102. Постанови суду касаційної інстанції.

 103. Розгляд справи в зв’язку з винятковими обставинами.

 104. Поняття та значення перегляду постанов суду, які вступили в законну силу за нововиявленими обставинами.

 105. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами ухвал та рішень суду.

 106. Порядок порушення справи по перегляду постанов суду за нововиявленими обставинами.

 107. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень та ухвал суду.

 108. Сутність виконавчого провадження.

 109. Учасники виконавчого провадження, їх процесуальні права та обов’язки. Виконавчі документи.

 110. Загальні правила виконавчого провадження. Виконавча давність.

 111. Заходи примусового виконання: загальна характеристика. Підстави для їх застосування.

 112. Звернення стягнення на майно боржника. Специфіка звернення стягнення на майно боржника організації – юридичної особи.

 113. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

 114. Особливості виконання рішень в немайнових спорах.

 115. Поворот виконання судових рішень.

 116. Правовий статус іноземних фізичних та юридичних осіб в цивільному процесі України.

 117. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.

 118. Захист суб’єктивних прав органами нотаріату: поняття, підстави, способи.

 119. Поняття та правовий статус третейського суду.

 120. Третейський розгляд цивільних спорів громадян.

 121. Виконання рішень третейського суду.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка