Затверджую
Скачати 128.87 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації19.03.2014
Розмір128.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы

Затверджую


Директор

Навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор
Колб О.Г.
«____» _____________ 2011 року
П О Л О Ж Е Н Н Я
про юридичну клініку “Юстиніан”

Навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ

Київ – 2011

1. Загальні положення.1.1 Юридична клініка “Юстиніан” (далі – юридична клініка) є одиницею ННІПП Національної академії внутрішніх справ, створюється і працює на громадських засадах, як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів.

1.2. У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом НАВС, цим Положенням та локальними нормативними актами клініки.

1.3. Юридична клініка, у разі її реєстрації, як громадської організації, може мати відповідні штампи і бланки із власним найменуванням.

1.4. Повна офіційна назва юридичної клініки: юридична клініка “Юстиніан” навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

1.5. Адреса юридичної клініки: 03067, м. Київ, вул. Кудряшова, 10, каб. 112.

2. Мета та завдання діяльності юридичної клініки.
2.1. Метою створення юридичної клініки є забезпечення практичної підготовки студентів ННІПП НАВС до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішення соціальних проблем.

2.2. Метою діяльності юридичної клініки є:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів ННІПП;

- забезпечення доступу малозабезпечених громадян до правової допомоги;

- формування правової культури громадян;

- формування студентського правозахисного товариства, виховання студентів у дусі поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва ННІПП НАВС із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування.

2.3. Основні завдання юридичної клініки:

- забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

- надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць для проходження студентами навчальної практики;

- надання громадянам безоплатних юридичних консультацій;

- проведення заходів з правової освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями – практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

2.4. Діяльність юридичної клініки здійснюється із залученням до навчального процесу фахівців – практиків.

    1. Відповідно до мети та завдань в юридичній клініці:

- здійснюється прийом і консультування громадян з правових питань;

- здійснюється складання та оформлення правових документів;

- проводяться теоретичні та практичні заняття;

- проводяться правопросвітні та правовиховні заходи;

- проводиться робота з правовими документами і базами даних;

- проводиться підготовка і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

- здійснюється співпраця з представниками державних і недержавних органів та організацій;

- проводяться науково-практичні конференції, семінари, тренінги та інші заходи з актуальних правових питань;

- проводиться робота з систематизації й аналізу судової практики, зокрема рішень судових органів, питань у правоохоронних, органах державної влади і органах місцевого самоврядування;

- узагальнюється практика ведення справ студентами юридичної клініки;

- організовується співробітництво з іншими юридичними клініками України.
^ 3. Принципи діяльності юридичної клініки.
3.1. Юридична клініка діє на принципах:

- поваги до справи, справедливості, людської гідності в роботі студентів;

- спрямованості на захист прав і свобод людини;

- гуманізму;

- законності та верховенства права;

- об’єктивності;

- безоплатності надання правової допомоги;

- конфіденційності;

- компетентності та добросовісності.


  1. Організація діяльності юридичної клініки.


4.1. Юридична клініка надає безоплатну правову допомогу з питань захисту конституційних прав і свобод громадян, цивільного, житлового, сімейного, трудового, спадкового права, права соціального забезпечення, захисту прав непрацездатних, молоді та неповнолітніх, інших правових питань.

4.2. Загальне керівництво юридичною клінікою здійснює Директор ННІПП НАВС.

4.3. Очолює юридичну клініку Директор ЮК «Юстиніан».

4.4. Директором юридичної клініки може бути особа, яка має вищу юридичну освіту і досвід роботи за фахом не менше 3 (трьох) років.

    1. . Функції Директора юридичної клініки:

- забезпечення роботи юридичної клініки;

- організація теоретичного і практичного навчання у юридичній клініці;

- координація роботи юридичної клініки з роботою ННІПП НАВС, іншими організаціями;

- контроль за підбором персоналу;

- забезпечення співпраці з іншими юридичними клініками;

- виконання інших функцій.

4.6. Роботу в ЮК забезпечує Координатор, який призначається на посаду Директором юридичної клініки.

4.7. Координатором юридичної клініки може бути особа, яка має вищу юридичну освіту (або студент випускного курс) і досвід роботи за фахом не менше 2 (двох) років.

4.8. Функції Координатора юридичної клініки:

- організація, ведення і контроль діловодства юридичної клініки;

- попередній запис та прийом клієнтів юридичної клініки;

- розподіл завдань студентам – консультантам;

- підготовка проектів локальної документації юридичної клініки;

- участь у підготовці і проведенні заходів юридичної клініки;

- налагодження якісного обміну інформацією між учасниками юридичної клініки;

- виконання інших функцій.

4.9. Учасниками юридичної клініки є: Директор ННІПП, Директор юридичної клініки, Координатор юридичної клініки, викладачі – куратори та/або фахівці – практики, студенти - консультанти, студенти – слухачі, інші особи.

4.10. Консультантами юридичної клініки є - студенти ННІПП, які надають правову допомогу під керівництвом викладачів – кураторів.

4.11. Порядок прийому, організація діяльності студентів –консультантів та студентів - слухачів визначається Положенням про підбір персоналу юридичної клініки «Юстиніан» ННІПП НАВС.

4.12. Викладачі – куратори та/або фахівці практики, інші учасники юридичної клініки, надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам – слухачам та студентам – консультантам: вирішують питання про направлення справи до студента – консультанта, виступають у ролі куратора по кожній конкретній справі, а також забезпечують науково – методичну та теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента, здійснюють контроль та відповідають за якість та порядок надання студентом – консультантом правової допомоги клієнту.

4.13. Вимоги до організації роботи юридичної клініки.

ННІПП НАВС створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної клініки.

4.14. Інформація про роботу юридичної клініки та Положення про юридичну клініку ННІПП НАВС оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, розміщуються у приміщеннях, в якому розташована юридична клініка, у місцях зручних для вільного огляду громадян.

4.15. Безкоштовна правова допомога в юридичній клініці надається лише малозабезпеченим, пенсіонерам та соціально незахищеним верствам населення (студенти денної форми навчання тощо), клієнт повинен підтвердити (документально), що він належить саме до таких верств населення.

4.16. Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обгрунтовану відмову у такому прийнятті.

4.17. З причин неможливості вирішення питання відразу, під час прийому та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання, працівниками юридичної клініки встановлюється інший строк і порядок розгляду звернення громадянина.

4.18. Клієнту повинна бути забезпечена можливість подати Директору юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.19. Юридична клініка може видавати студентам – консультантам спеціальний сертифікат ННІПП НАВС про успішне проходження клінічного юридичного навчання.

4.20. Реєстрація обліку приймання громадян студентами - консультантами здійснюється в журнальній формі за допомогою технічного обладнання.

4.21. Консультативна діяльність у юридичній клініці здійснюється без відриву від навчання студентів і є однією із форм перманентної практики в ННІПП НАВС .

4.22. Режим роботи клініки: працює кожного дня з 10:00 до 17:00, крім вихідних (субота, неділя) святкових та неробочих днів та періоду канікул. Прийом відвідувачів та чергування студентів-консультантів відбувається двічі на тиждень понеділок та вівторок з 12.00 до 15.00.

Чергування в юридичній клініці та робота з матеріалами справ здійснюється під контролем Директора ЮК або Координатора чи викладача-куратора. Кожний студент, який виявив бажання працювати в клініці, повинен в обов’язковому порядку пройти курс навчання за програмою “Основи юридичної клінічної практики”.

4.23. Формами одержання практичних навичок у застосуванні теоретичних знань студентів є:

- проведення інсценованих вправ в аудиторії, спрямованих на навчання прийомам і методам вирішення практичних завдань в умовах максимально наближених до реальних ситуацій, що виникають у правозастосовчій практиці (“імітації”);

- безпосереднє спілкування з суб’єктами права при вирішенні юридичних проблем, що вимагають застосування конкретних правових норм під керівництвом досвідчених викладачів і фахівців (робота з “реальним клієнтом”);

- робота студентів в громадських організаціях у формі стажування, як фахівців у тій чи іншій галузі права (“інтернатура”);

- підготовка і проведення лекцій для школярів-старшокласників з правової тематики (“вуличне право”);

- аудиторні заняття.

4.24. Робота в клініці є самостійною формою проходження виробничої студентської практики.

4.25. Види послуг, що надаються в юридичній клініці:

- захисту конституційних прав і свобод;

- цивільного, житлового, сімейного, спадкового, трудового права та права соціального забезпечення;

- захисту прав молоді та неповнолітніх;

- інших правових питань;

- проведення консультування з галузей права за напрямами діяльності студій;

- складання документів правового характеру (позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, клопотань тощо);

- представництва інтересів клієнтів у судових органах, якщо це не суперечить цьому Положенню;

- правова допомога громадським організаціям, діяльність яких спрямована на захист прав та інтересів громадян із числа сиріт, малозабезпечених та інвалідів;

- підготовка засновницьких документів та супроводження реєстрації господарських і громадських організацій;

- надання різноманітних інформаційно-правових послуг населенню;

- організація і проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів з правових питань для школярів, вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів, дитячих будинків, притулків для бездоглядних дітей тощо;

- організація і проведення соціологічних досліджень з правових питань і робота у складі соціологічних груп;

- надання консультативної допомоги вчителям з питань, пов’язаних із змінами у законодавстві;

- здійснення правового моніторингу проблем молоді з різними фізичними вадами, що має обмежений доступ до інформаційного простору, стосовно захисту їх прав та інтересів.

4.26.Процедура надання послуг:

Клієнт телефонує або приходить до клініки,

першочерговий етап: проводиться перевірка відповідності клієнта вимогам цього Положення, про надання правової допомоги лише малозабезпеченим, пенсіонерам та соціально незахищеним верствам населення клієнт повинен підтвердити (документально), що він належить саме до таких верств,

потім студент – консультант під контролем Директора клініки вислуховує його та коротко записує основні обставини звернення. На цій стадії клієнту може бути відмовлено у прийнятті його звернення до розгляду. Відмова має бути вмотивованою з посиланням на це Положення. За можливістю надаються рекомендації щодо альтернативного вирішення проблеми. Клієнту також повідомляються правила розгляду справи (справа розглядається студентом - протягом одного тижня з обов’язковим узгодженням висновку по справі з викладачем - куратором або Директором чи Координатором клініки.). Справа приймається за погодженням з Директором або Координатором чи викладачем-куратором клініки, про що має свідчити підпис на анкеті клієнта. У разі прийняття справи до розгляду, клієнт повинен підписати заяву про погодження на розгляд студентом - консультантом його проблеми, потім справа передається студенту - консультанту, який за необхідністю проводить додаткову співбесіду з клієнтом для з’ясування додаткових обставин. Розгляд справи передбачає аналіз законодавчої бази, обговорення матеріалів з куратором та зі студентами - слухачами. Студент – консультант повинен чітко записувати обставини справи та хід розгляду, фіксуючи це все у відповідних типових документах клініки. Відповідь клієнту надається у вигляді консультативного висновку, який складається в письмовій формі та підписується студентом – консультантом та викладачем – куратором або Директором чи Координатором клініки. Одночасно з відповіддю клієнту пропонується заповнити анкету – відгук про роботу юридичної клініки. Після завершення консультації справа направляється до архіву клініки.

Послуги надаються по телефону, безпосередньо інтерв’ювання, через мережу INTERNET, поштою.

4.28. Процедура надання консультацій повинна відповідати Правилам реєстрації, обліку, ведення справ та надання консультацій в юридичній клініці ННІПП НАВС.
^ 5. Права та обов’язки студентів – консультантів та студентів - слухачів юридичної клініки.
5.1. Прийом студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору.

Умови конкурсу встановлюються Положенням про підбір персоналу юридичної клініки ННІПП НАВС.

Основними критеріями для прийому студентів є: добровільність, бажання та ініціатива студента, а також рівень його підготовки.

5.2. Студент – консультант має право:

- надавати безкоштовні консультації та вести прийом клієнтів, під керівництвом Заступника директора.

- одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії;

- одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні;

- бути присутнім при розгляді справ, котрими займаються інші студенти;

- користуватись бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки;

- брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих юридичною клінікою;

- проходити на базі клініки навчальну (ознайомчу, виробничу) практику в межах навчального плану;

- брати участь у вирішенні питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.

5.3. Студент – консультант юридичної клініки зобов’язаний:

- відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;

- постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

- вести справи з дотриманням етичних норм та збереження професійної таємниці, згідно Етичного кодексу юридичної клініки ННІПП НАВС;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

- точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті в межах його компетенції;

- чергувати в юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультативній роботі громадян;

- згідно з дорученням керівництва юридичної клініки та відповідно до чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах;

- у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки;

- надавати письмові звіти за підсумками циклу проведеної роботи.

    1. Студент – слухач має право:

- одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії;

- користуватись бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки;

- брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих юридичною клінікою;

- брати участь у вирішенні питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.

5.5. Студент – слухач юридичної клініки зобов’язаний:

- відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;

- постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

- до закінчення випробовувального терміну ознайомитись з етичними нормами, згідно Етичного кодексу юридичної клініки ННІПП НАВС;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

- точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті в межах його компетенції;

- у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки;

- надавати письмові звіти за підсумками циклу проведеної роботи.
^ 6. Для виконання поставлених завдань юридична клініка може залучати інших спеціалістів.
7. Учасники юридичної клініки у своїй роботі повинні дотримуватись чинного законодавства України, цього Положення, норм Етичного кодексу, правил роботи та інших локальних нормативних актів.
^ 8. Фінансування юридичної клініки.
8.1. Фінансування юридичної клініки здійснюється за рахунок коштів грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел не заборонених законом.

^ 9. Перспективи розвитку та вдосконалення діяльності юридичної клініки:
9.1. Нормативно –правове забезпечення діяльності ЮК.

9.2. Розроблення навчально – методичного забезпечення з курсу “Основи юридичної клінічної практики” за напрямками теоретична та практична підготовка студентів.

9.3. Створення єдиної системи підвищення кваліфікації усіх учасників юридичної клініки із залученням зарубіжного досвіду.

9.4. Проведення єдиної інформаційної політики в державі щодо інформування громадян про можливість одержання безкоштовної правової допомоги в юридичних клініках.

9.5. Централізоване вирішення питання стабільного фінансування.

10. Прикінцеві положення.

10.1. Це Положення та зміни до нього, а також інші установчі документи на підставі яких відбувається організація та забезпечення роботи юридичної клініки «Юстиніан» погоджуються на засіданні Вченої Ради ННІПП НАВС та затверджуються Директором ННІПП НАВС.Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка