Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право»
НазваНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право»
Сторінка1/10
Дата конвертації19.03.2014
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІННАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

у галузі знань 0304 «Право»

за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент Камінська Н.В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін Кулик Т.О..; викладач кафедри загальноправових дисциплін Юрковська Л.Г.

Затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін, протокол № 10

від 19 грудня 2013 р.


Київ – 2014 р.

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

у галузі знань 0304 «Право»

за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

ЗМІСТ
1. Анотація навчальної дисципліни з міждисциплінарними зв’язками.

2. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни.

3. Тематичний план на поточний навчальний рік.

4. Плани семінарських занять.

5. Завдання для самостійної підготовки.

6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

7. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів.

8. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового (модульного) контролю.

9. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.

10. Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів.

11. Рекомендована література.


^ 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІЖДИСЦИ ПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
Навчально-методичний комплекс вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)
Метою дисципліни є формування у студентів — майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та правознавців — цілісного уявлення про міжнародне право як особливу самостійну правову систему, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародне право” є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання із самостійної правової системи, її норм та інститутів, основних галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права України, існуючими правовими системами;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов становлення міжнародного права та впливу його на правову систему України, відповідні галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні та глобалізацій ні процеси у світі;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжнародне право” є

Вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення міжнародних договорів України, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють певні питання міжнародного права, становлять систему джерел даної науки і навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни «Міжнародне право” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародне право» студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях, під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з міжнародного права:

Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;

 • володіння основними міжнародно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

у практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з міжнародного права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм міжнародного права з нормами інших галузей, систем;

 • у межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм міжнародного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати міжнародно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

Вимоги до знань та умінь

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • особливості предмета сучасного міжнародного права;

 • місце міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;

 • особливості системи та джерела сучасного міжнародного права;

 • співвідношення міжнародного і національного права;

 • особливості міжнародного морського, космічного, повітряного, гуманітарного права, права зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародних договорів і т.д.;

 • особливості міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

 • універсальні правові акти про міжнародні договори, правонаступництво держав, визнання урядів, права народів і націй, що борються за свої права, положення щодо захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права;

 • положення та практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній арені, виконання нашою державою своїх зобов'язань у відносинах між суб'єктами.

Вміти:

 • користуватися міжнародно-правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю у міжнародному праві, на захист прав людини в умовах позбавлення волі тощо;

 • користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій;

 • застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України;

 • тлумачити норми міжнародно-правових договорів за участю України у випадку існування її національних нормативних актів;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному міжнародному праву.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
^ 2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)
Метою дисципліни є формування у студентів — майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та правознавців — цілісного уявлення про міжнародне право як особливу самостійну правову систему, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародне право” є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання із самостійної правової системи, її норм та інститутів, основних галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права України, існуючими правовими системами;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов становлення міжнародного права та впливу його на правову систему України, відповідні галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні та глобалізацій ні процеси у світі;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни “Міжнародне право” є

Вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення міжнародних договорів України, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють певні питання міжнародного права, становлять систему джерел даної науки і навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни «Міжнародне право” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародне право» студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях, під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з міжнародного права:

Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;

 • володіння основними міжнародно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

у практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з міжнародного права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм міжнародного права з нормами інших галузей, систем;

 • у межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм міжнародного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати міжнародно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

Вимоги до знань та умінь

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • особливості предмета сучасного міжнародного права;

 • місце міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;

 • особливості системи та джерела сучасного міжнародного права;

 • співвідношення міжнародного і національного права;

 • особливості міжнародного морського, космічного, повітряного, гуманітарного права, права зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародних договорів і т.д.;

 • особливості міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

 • універсальні правові акти про міжнародні договори, правонаступництво держав, визнання урядів, права народів і націй, що борються за свої права, положення щодо захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права;

 • положення та практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній арені, виконання нашою державою своїх зобов'язань у відносинах між суб'єктами.

Вміти:

 • користуватися міжнародно-правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю у міжнародному праві, на захист прав людини в умовах позбавлення волі тощо;

 • користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій;

 • застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України;

 • тлумачити норми міжнародно-правових договорів за участю України у випадку існування її національних нормативних актів;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному міжнародному праву.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
^ Програма навчальної дисципліни

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, професор
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь І знань з професійної підготовки студентів спеціальності...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0304 «Право» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
«Менеджмент» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 030101 «Соціологія» галузі знань 0403 «Системні науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка