Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО”НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”

Харків


Право”

2012МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА

^ АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО”
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК
для самостійної роботи

та практичних занять

з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^ “ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”
(відповідно до вимог ЕСТS)
для студентів І курсу

Харків


Право”

2012

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

для самостійної роботи

та практичних занять

з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“організація судових
та правоохоронних органів”

(відповідно до вимог ЕСТS)
для студентів І курсу
У к л а д а ч і: МАРОЧКІН Іван Єгорович

БАБКОВА Валентина Семенівна

Вільчик Тетяна Борисівна,

Іванцова Альона Вікторівна,

Каркач Павло Михайлович,

Лапкін Андрій Васильович,

Москвич Лідія Миколаївна,

Назаров Іван Володимирович,

Овсяннікова Ольга Олександрівна,

ОВЧАРЕНКО Олена Миколаївна,

Русанова Ірина Олександрівна,

Шандула Олександр Олексійович
Відповідальний за випуск І.Є. Марочкін
Редактор Л.М. Рибалко

Комп’ютерна верстка А.В. Старжинської
Поза планом

Підп. до друку 26.07.2011. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 4,56. Облік.-вид. арк. 2,75. Вид. № 41.

Тираж 1000 прим. Зам. № 4354. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національного університету “Юридична академія України”,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національного університету “Юридична академія України”,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” (відповідно до вимог ECTS) для студентів І курсу / уклад.: І.Є. Марочкін, В.С. Бабкова, Т.Б. Вільчик та ін. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України”,
2011. – 73 с.

У к л а д а ч і: І.Є. Марочкін

В.С. Бабкова,

Т.Б. Вільчик,

А.В. Іванцова,

П.М. Каркач,

А.В. Лапкін,

Л.М. Москвич,

І.В. Назаров,

О.О. Овсяннікова,

О.М. Овчаренко,

І.О. Русанова,

О.О. Шандула

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

університету (протокол № 10 від 15.06.2012 р.)

© Національний університет “Юридична

академія України”, 2012


1. В С Т У П
Навчальна дисципліна “Організація судових та право-охоронних органів” є однією із вступних навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання про судову та правоохоронну діяльність та систему спеціально уповноважених на її здійснення органів та посадових осіб. Коло таких органів досить широке. Традиційно до них належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи юстиції, органи внутрішніх справ, органи Служби безпеки України, адвокатура, нотаріат.

Мета вивчення даної дисципліни – дати майбутнім юристам чітке уявлення про формування цих органів, їх систему, склад і структуру, принципи їх організації, функції, взаємодію один з одним, іншими державними та громадськими організаціями, їх соціальне призначення. Особлива увага приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню судової влади.

Курс “Організація судових та правоохоронних органів” має своїм завданням сформувати у студентів загальні знання щодо поняття, характеристики та змісту судової та правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознак розмежування цих органів та характеристик їх компетенції; характеристики статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їх прав, обов’язків та гарантій діяльності. Оволодіння цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність до того чи іншого напряму юридичної діяльності.

Навчальна дисципліна “Організація судових та право-охоронних органів” за своїм предметом є базовою, оскільки дає знання, без володіння якими неможливе якісне засвоєння таких навчальних дисциплін, як конституційне право, кримінально-, цивільно-, адміністративно-процесуальне право, основи прокурорської діяльності тощо. У ній надані матеріали, які не охоплюються іншими навчальними курсами.

Одна із особливостей цієї дисципліни полягає в тому, що від тих, хто її вивчає, вимагається засвоєння численних
нормативних актів. Становище ускладнюється ще й тим, що триває процес удосконалення законів та інших нормативних актів, у тому числі й тих, що безпосередньо стосуються організації й основ діяльності судів та правоохоронних органів.

Курс “Організація судових та правоохоронних органів” передбачає різні форми навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне консультування викладачем студентів з проблемних питань; колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт, тестування, написання курсових та контрольних робіт, вирішення практичних ситуацій; самостійну роботу студентів з нормативними та літературними джерелами, що рекомендовані для вивчення в рамках курсу.

Практичні заняття – одна з основних форм навчання. Їх мета полягає у засвоєнні основних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування законодавчих норм, що регулюють діяльність судових та правоохоронних ор-ганів. Практичні заняття проходять у формі відповідей студентів на теоретичні питання, вирішення практичних завдань, ділових ігор, вивчення конкретних практичних прикладів. З найважливіших теоретичних тем курсу проводяться колоквіуми.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теоретичних питань курсу, положень законодавства та практики його застосування. Перевірка знань здійснюється також завдяки проведенню поточного модульного контролю.

Значна увага приділяється самостійній роботі студентів та проведенню індивідуальних консультацій. Виконання самос-тійної роботи дає можливість студенту закріпити та поглибити теоретичні і практичні знання, отримані в процесі вивчення окремих тем курсу, навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, аналізувати навчальну та наукову літературу, практику роботи судових та правоохоронних органів, отримати навички дослідної роботи.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних задач, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У результаті вивчення курсу “Організація судових та правоохоронних органів” студенти повинні:

  • знати сутність та поняття судової влади, її характерні ознаки, завдання та функції;

  • поняття та значення принципів організації та діяльності судової влади;

  • характеристику правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють таку діяльність, їх структуру, завдання, функції, компетенцію, повноваження та основи статусу посадових осіб, які працюють у цих органах;

  • принципи побудови, завдання та основні напрями діяльності системи органів прокуратури, дізнання та досудового слідства, адвокатури та нотаріату, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції;

  • уміти розкрити сутність та поняття судової влади, її характерні ознаки, завдання та функції;

  • розкрити сутність понять та значень принципів організації та діяльності судової влади;

  • правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти щодо організації та діяльності судових та право-охоронних органів при вирішенні практичних ситуацій;

  • оволодіти відомостями про побудову судової системи в цілому, повноваження Конституційного Суду України й судів загальної юрисдикції, організаційне забезпечення діяльності судів;

  • вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо організації та діяльності судових та правоохоронних органів.


^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п
Тема

Усього

годин

У тому числі


лекціїпрактичні

(семінарські)

заняття

самостійна робота^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Судова влада в Україні


1

Предмет, система та нормативні джерела курсу “Організація судових та правоохоронних органів”

6

2

2

2

2

Судова влада: функції та система принципів

12

4

4

4

3

Судова система

12

4

4

4

4

Статус суддів

10

2

4

4

5

Органи, що забезпечують функціонування судової влади

6

2

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Правоохоронні органи України


6

Прокуратура

8

2

4

2

7

Органи внутрішніх справ

6

2

2

2

8

Органи Служби безпеки України

6

2

2

2

9

Органи досудового розслідування

6

2

2

2

10

Адвокатура

6

2

2

2

11

Органи та установи юстиції

5

2

1

2

12

Нотаріат

11Разом

90*

26

30

28__________________
* Із них індивідуальна робота – 6 год.

Затверджено

вченою радою Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (протокол № 10 від 15.06.2012 р.)
^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ

ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ
1. Предмет, система та нормативні джерела курсу

Організація судових та правоохоронних органів”
Предмет і система навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. Загальна характеристика судової та правоохоронної діяльності: поняття, ознаки та види. Судові та правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. Міжнародні стандарти організації та функціонування судових та правоохоронних органів. Система норм національного та міжнародного права щодо регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних органів, їх класифікація і характеристика.
^ 2. Судова влада: функції та система принципів

Поняття судової влади, її характерні ознаки. Роль судової влади у правовій державі. Функції судової влади: поняття та ознаки. Принципи судової влади: поняття, система, характеристика, значення. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади: поняття, види, відмінність від інших процедур державної діяльності, міжнародно-правові стандарти судової процедури. Акти судової влади: види, ознаки, характеристика. Суд як орган судової влади, компетенція судових установ. Види судів, порядок їх утворення. Структура та склад суду. Голова суду та його заступник: повноваження, порядок призначення та звільнення з посади. Апарат суду: поняття, склад. Основні питання організації роботи суду.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до видання Методичною радою економічного факультету нлту україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка