Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
НазваМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
Сторінка5/12
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Тема 6. Державне управління в сфері використання земель.


(ДФН – 6 г., ВФН – 4 г., ЗФН – 6 г.)

Основні питання:

1. Планування використання земельних ресурсів.

2. Державний земельний кадастр як інструмент державного управління в сфері використання та охорони земель.

3. Державний контроль за використанням та охороною земель: по­няття, зміст, органи, що здійснюють земельний контроль.
При розгляді цієї теми необхідно виходити з того, що державне управління у сфері використання земельних ресурсів - це складне соціально-економічне явище, воно служить найважливішою умовою територіального верховенства, виступаючого невід'ємним елементом його суверенітету.

Студент повинен знати, що під плануванням використання і охо­рони земель розуміється діяльність уповноважених на те органів дер­жавної влади і місцевого самоврядування, що полягає в створенні і впровадженні перспективних програм (схем) використання і охорони земельних ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, історич­них, географічних, демографічних і інших особливостей конкретних територій, а також в ухваленні й реалізації на їх основі відповідних рішень. Цю діяльність слід відносити до функцій державного управ­ління земельними ресурсами. У завдання планування використання земель входить визначення довгострокової перспективи розвитку те­риторії на основі екологічних, соціально-економічних програм і за­твердженою в установленому порядку землевпоряджувальною, місто­будівною, природоохоронною і іншій документації, а також забезпе­чення оптимального використання і належної охорони земель на ко­ристь різних галузей виробництва і для досягнення іншої народно­господарської мети.

Ведення державного земельного кадастру не є функцією державного управління. Державний земельний кадастр, відповідно до статті 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», це єдина державна геоінфор­маційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного ко­рдону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а та­кож дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розпо­діл земель між власниками і користувачами.

Студент повинен знати те, що призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади і органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за викорис­танням і охороною земель, економічного і екологічного обґрунтування біз­нес-планів і проектів землеустрою. Мова йде про створення інформаційної системи, необхідної для здійснення ефективного управління.

Розглядаючи трете питання необхідно передусім звернутися до аналізу положень Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

^ Контрольні запитання до теми:

1. Чим обумовлена важливість і необхідність здійснення управління земельними ресурсами?

2. В чому полягає сутність планування використання земель як функції управління?

3. Яким основним вимогам повинен відповідати процес ведення державного земельного кадастру в сучасних умовах?

4. Назвіть види перевірок, здійснюваних органами Держземінспекції.
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 20. – Ст. 152.

 2. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

 3. Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

 4. Закон України від 25 червня 1993 р. «Про науково-технічну інформацію» // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 33. – Ст. 345.

 5. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

 6. Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97 «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 49. – Ст. 229.

 7. Закон України від 5 лютого 2004 р. «Про розмежування земель державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. – Ст. 411.

 8. Закон від 19 червня 2003 р. «Про охорону земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. - Ст. 349.

 9. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 350.

 10. Закон України від 7 липня 2011 р. «Про державний земельний кадастр» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 60. – Ст. 2405.

 11. Указ Президента України від 17 лютого 2003 р. № 134/2003 «Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» // Урядовий кур'єр, 20.02.2003. - № 33.

 12. Указ Президента України від 17 грудня 2003 р. № 1456/2003 «Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони та використання земель в Автономній Республіці Крим» //Урядовий кур'єр, 23.12.2003, № 242.

 13. Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 452/2011 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. - Ст. 1258.

 14. Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 445 «Про Положення про Державне агентство земельних ресурсів України» // Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. – Ст. 1253.

 15. Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використан­ням та охороною земель: затверджене наказом Держкомзему України від 19 травня 2005 р. № 132. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 23. - Ст. 1300.


Основна література:

 1. Земельне право України: Підручник / За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 2. Земельне право України: підручник /За ред. О.О Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 3. Земельное право Украины: Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И.. – К.: Истина, 2002. – 448 с.

 4. Земельный кодекс Украины. Комментарий / Под ред. Гетьмана А.П. и Шульги М.В. – Харьков, 2002.

 5. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.


Додаткова література:

    1. Бавбекова Э.А. Совершенствование функции государственного земельного контроля в условиях земельной реформы // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 18. – С. 654 - 658.

    2. Бавбєкова Е.А. Про поняття державного управління земельними ресурсами в сучасних умовах // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 25. - Одеса, 2005. – С. 90 – 95.

    3. Бавбєкова Е.А. Удосконалення системи центральних органів управління земельними ресурсами в контексті адміністративної реформи //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції «Влада і су­спільство: проблеми взаємодії», 18 – 19 листо­пада 2005 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2005. – С. 86 – 89.

    4. Бавбєкова Е.А. Деякі правові аспекти ведення державного земель­ного кадастру як елементу управління земельними ресурсами // Перспективи розвитку юридичної науки очима молоді: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: МНЦ ОНЮА, 2008. - С. 27 – 31.

    5. Бавбєкова Е.А. Роль Держкомзему в забезпеченні земельних прав громадян // Правові гарантії забезпечення прав людини в сучасній Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції (24 квітня 2008 р.) – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2008. – С. 249 – 251.

    6. Бавбєкова Е.А. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень як невід'ємна складова управління земельними ресурсами // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2009. – Вип. 38. – С. 294 – 301.

    7. Бавбєкова Е.А. До питання про правове забезпечення здійснення державного контролю за використанням земель в АРК // Держава і право: de lege praeterita, instante, future: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27 – 28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. - С. 249 – 250.

    8. Бавбєкова Е.А. Раціоналізація сільськогосподарського землеко­ристу­вання як важливий напрямок економічної політики дер­жави // Господар­ське-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення роз­витку сучасної економіки України: Збірник доповідей та тез повідомлень учасників цивільно-правової секції всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 листопада 2009 р.) / Ред. кол. С. Г. Кузьменко, Є. В. Петров. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – С. 93 – 94.

    9. Бавбєкова Е.А. Теоретичні та практичні питання реалізації повноважень Управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Рескомзему АР Крим // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (16 – 17 апреля 2010 года) /Отв. за вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. – С. 310 – 311.

    10. Бавбєкова Е.А. Принципи державного управління земельними ресурсами // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 36 - 37.

    11. Бавбєкова Е.А. До питання про функції державного управління в сфері використання земельних ресурсів // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 4 – 5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 462 – 464.

    12. Бавбєкова Е.А. Деякі питання здійснення контролю за виконанням умов збереження родючого шару ґрунту та проведенням рекультивації // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу, 21 – 22 травня 2010 року, м. Одеса. – О.: Фенікс, 2010. – С. 476 – 478.

    13. Бусуйок Д. Види органів державного управління земельним фондом // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 5. - С. 92 – 95.

    14. Бусуйок Д. До питання про поняття, зміст та види земельних адміністративних послуг // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 137 – 140.

    15. Городецька І. Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель // Підприємництво, господарство та право. - 2009. - № 3. - С. 23 - 26.

    16. Грабовець Н. Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство та право. - 2009. - № 3. – С. 102 - 105.

    17. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.

    18. Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 6. – С. 88 – 91.

    19. Носік В. Коментар до статей 199 – 201 глави 34 «Державний земельний кадастр» Земельного кодексу України //Науково-практичні коментарі. – 2003. - № 3. – С. 39 - 45.

    20. Ріпенко А.І. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2010. – С. 480 – 487.

    21. Світличний О. Щодо вдосконалення діяльності виконавчих органів у галузі земельних відносин // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 9. – С. 153 – 155.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права icon«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Поняття І основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового...
Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни І припинення трудових правовідносин
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема дисципліни 1 : Поняття та предмет кооперативного права
Тема самостійної роботи: Джерела кооперативного права. Закони України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”. Нормативно-правові...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка