Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
НазваМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права
Сторінка1/12
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Методичні рекомендації для організації

самостійної роботи за темами
Тема 1. Предмет, метод, система і принципи земельного права.


(ДФН – 2 г., ВФН – 2 г., ЗФН – 2 г.)

Основні питання:

1. Поняття і основні ознаки земельного права як галузі права, галузі науки і навчальної дисципліни.

2. Історія розвитку земельного права в Україні.
Розкриваючи перше питання, студентові необхідно знати, що система земельного права як галузі права істотно відрізняється від системи науки земельного права, що обумовлено насамперед відмінностями предмета га­лузі права від предмета науки. Тому студентові необхідно знати, що є пред­метом земельного права як галузі права та науки. Також необхідно знати методи земельно-правового регулювання, специфіку об’єкта земельних від­носин.

Друге питання слід викласти у вигляді таблиці, в якій показати основні етапи розвитку земельного права, назвати законодавчі акти, які приймалися в ці періоди для регулювання земельних відносин. Особливу увагу приділити сучасному періоду розвитку земельного права, починаючи з 1990 р.
Контрольні запитання до теми та завдання:

 1. Дайте визначення поняття «земельна ділянка».

 2. Назвіть характерні риси землі як природного об’єкту, її специфіку як об’єкта регулювання.

 3. В чому знаходить прояв співвідношення земельного права із природноресурсовим правом, екологічним правом?


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №3-4. – Ст. 27.

 4. Закон України «Про оренду землі» в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 10. - Ст. 102.

 5. Закон України від 11 грудня 2003 р. «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. - Ст. 229.

 6. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про охорону земель» //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 349.

 7. Закон України від 22 травня 2003 р. «Про землеустрій» // Відомості Верховної Ради України – 2003. – № 36. – Ст. 282.

 8. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про державний контроль за використанням та охороною земель» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 350.


Основна література:

 1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2 видання. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

 2. Земельне право України: Підручник / За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 3. Земельне право України: підручник /За ред. О.О Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 4. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 5. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. - К. : Алерта; КНТ ; ЦУЛ , 2009. – 268 с.


Додаткова література:

 1. Бавбєкова Е. Реалізація конституційних прав громадян на землю: проблемні питання українського законодавства // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 123 - 126.

 2. Бондар О. До питання про співвідношення державної земельної політики та земельного права України // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 126 – 128.

 3. Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право // Право України. – 2009. - № 9. – С. 15 – 18.

 4. Дрозд О. Норми адміністративного законодавства у сфері земельних відносин // Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 6. – С. 88 – 91.

 5. Книш В. В. Об’єкт дії принципу як елемент механізму дії принципів земельного права України // Держава і право: de lege praeterita, instante, future: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27 – 28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. - С. 241 - 242.

 6. Лавренюк Н. В. Методи в земельному праві. Актуальні проблеми теорії та практики // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 83 - 84.

 7. Макаренко О. Ю. Актуальність питання дослідження принципів земельного права // Збірник тез наукових робіт учасників IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 3 – 4 квітня 2009 року. – Одеса: «Фенікс», 2009. – С. 248 - 250.

 8. Мірошниченко А., Пушкар П. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки // Право України. – 2009. - № 9. – С. 123 – 132.

 9. Настечко К. Підвищення ролі права та закону в регулюванні земельних відносин // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 91 - 92.

 10. Носік В.В. Методологічні основи юридичної природи сучасного земельного та аграрного права у забезпеченні конкурентоспро­можності України в умовах світових інтеграційних економічних та державно-правових явищ // Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2010 року), м. Біла Церква. – Біла Церква, 2010. – С. 17 – 19.

 11. Петлюк Ю.С. Співвідношення понять «правове регулювання земельних правовідносин» і «правовий режим земель»: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 2. – С. 248 – 251.

 12. Сидор В. Понятійно-категоріальний апарат земельного законодав­ства України // Вісник Львівського університету. Випуск 52. – Л., 2011. – С. 243 – 248.

 13. Федорович В. Фактори, які впливають на зміст земельних правовідносин // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук. практ. конф. (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – С. 214 – 216.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права icon«Предмет, метод, принципи І система земельного права України»
Поняття І основні ознаки земельного права України як галузі права, галузі науки І навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема: Предмет, метод, система, принципи, джерела та суб’єкти трудового...
Система правовідносин трудового права. Підстави виникнення, зміни І припинення трудових правовідносин
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема №1 Предмет, метод І система трудового права
Предмет трудового права. Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconТема дисципліни 1 : Поняття та предмет кооперативного права
Тема самостійної роботи: Джерела кооперативного права. Закони України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”. Нормативно-правові...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” напряму підготовки...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconЗавдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи за темами Тема Предмет, метод, система І принципи земельного права iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка