Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти
Скачати 337.64 Kb.
НазваКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір337.64 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Право > Диплом
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти


Упорядник :доцент, доктор юридичних наук

Захарченко Петро Павлович

Історія українського права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
(програма, базована на робочій навчальній програмі кафедри історії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

КИЇВ – 2013
Упорядник:доцент, доктор юридичних наук ЗахарченкоПетро Павлович

Рецензент:

професор, доктор історичних наук Кузьминець О.В.

^ Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №5 від 8 січня 2013 року)
Вступ
Історія українського права вивчає становлення, розвиток, трансформацію типів, форм права, правових систем, окремих галузей права в історії українського народу та інших народів, які заселяли терени нинішньої України держави або тих держав, до складу яких ми входили. Як одна із основних історично-правових дисциплін історія українського права становить важливий елемент всієї системи юридичних наук, формує основу правової культури і правової свідомості студента. Послідовне засвоєння цієї дисципліни є важливим складовим вступу студентів до вивчення і засвоєння галузевих і спеціальних юридичних дисциплін.

Опанування курсу історії українського права базується на аналізі конкретного процесу еволюції національного права України, виявленні спільних і відмінних рис розвитку, з’ясуванні політико-правових причин, що призводили до реформування сутності і змісту правової системи.

Обов’язковим компонентом, відсутність якого унеможливлює пізнання історично-правової спадщини українського народу, є глибокий і всебічний аналіз найважливіших юридичних пам’яток нашого народу, серед яких пріоритет надається уставам, судебникам, привілеям, статутам, ординаціям, універсалам, декретам, конституціям тощо.

Вивчення дисципліни безпосередньо впливає на формування наукового світогляду, допомагає визначити і використати закономірності суспільного розвитку, опанувати ключовою юридичною термінологією, простежити за закономірностями еволюції історично-правових явищ, зрештою, набути теоретичний досвід юриспруденції для реалізації себе у своїй майбутній професійній діяльності.

Навчальний процес складається з лекцій, семінарських занять і самостійної роботи студентів з рекомендованою літературою. Серед літературних джерел виділяються праці, підготовлені та опубліковані сучасними українськими істориками права. Звернення, насамперед, до наукового доробку, здійсненого за роки української незалежності є практичним свідченням не лише значного інтересу дослідників до історично-правової проблематики, але й наслідком реальних зрушень та досягнень у цій сфері.

^ Тематичний план дисципліни


теми


Назва теми

Кількість годин


Лекції


Семінари

Самостійна робота студента
1

Вступ. Предмет, метод та завдання курсу „Історія українськогоправа".


2

Становлення права у східних слов’ян. Право Руської держави IX – XIV ст.

4

4
3

Правові інститути Галицько-Волинського князівства (XIII – пер.пол. XIV ст.)


4

Українське право за доби Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої.


5.

Право Запорозької Січі


6.

Правова система Української гетьманської держави (Війська Запорозького) (др.пол. XVII – кін. XVIII ст.)

4


7.

Право Західної України в умовах перебування у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)


8.

Стан українського права у Російській імперії кін. XVIII – сер. XIX ст. та його основні риси


9.

Розвиток національного права за доби Української революції (1917-1921 р.р.)

4

2
10.

Радянське право України у 1922-19991 рр. Шляхи розбудови національного права на сучасному етапі.

2

^ Тема1. Вступ. Предмет, метод та завдання курсу « Історія українського права»
«Історія українського права» як наука та навчальна дисципліна, її витоки та завдання на сучасному етапі українського державотворення. Предмет, методи дослідження та завдання навчального курсу в системі суспільних, зокрема юридичних наук, її зв’язок з теорією держави і права та іншими галузями правознавства. Проблеми періодизації курсу та його історіографія.

Загальна характеристика пам’яток українського права. Значення джерел для вивчення історії українського права.
^ Тема 2. Становлення права у східних слов’ян.

Право Руської держави
Теорії походження права. Форми і види права в умовах потестарного суспільства. Виникнення Руської держави з центром у Києві.

Джерела руського права: звичаєве право; договори князя з народом; русько-візантійські договори; князівське законодавство: устави і уроки княгині Ольги; церковні устави: устав князя Володимира Святославовича про десятини, суди і людей церковних, устав князя Ярослава про церковні суди; рецептовані пам’ятки права: Номоканони, Закон судний людем, Еклога, Прохірон. Руська правда – визначна пам’ятка права Русі, її списки та редакції.

Цивільне право. Право власності. Види зобов'язань. Спадкове право. Сімейно-шлюбне право.

Кримінальне право. Поняття і види злочинів. Мета і система покарань.

Судочинство. Світські і церковні суди. Види досудового процесу. Види доказів у Руській державі.
Семінарське заняття №1 (4 год.)
Становлення права у східних слов’ян.

Право Руської держави
1. Джерела права Руської держави:

  1. звичаєве право;

б) угоди князів з іноземними державами;

в) князівські устави, уроки та грамоти;

г) рецепція візантійського права;

д) церковні Устави великих Київських князів;

2. Руська правда – основні списки та редакції.

3. Основні риси цивільного права:

а) право власності;

б) зобов’язальне право (основні види договорів, їх зміст та оформлення);

в) сімейно-шлюбне право;

г) спадкове право.

4. Загальні риси карного права:

а) поняття і види злочинів;

б) мета і система покарань

5. Судовий процес Київської Русі

Тема 3. Правові інститути Галицько-Волинського князівства

(XIII – пер. пол. XIV ст.)

Розпад Русі на окремі князівства. Об’єктивні фактори посилення Галицького та Волинського князівств, їхнє об’єднання в одну державу.. Особливості правового розвитку. Зростання ролі міст. Система дуумвірату. Галицько-Волинська земля – центр об’єднання земель південно-західної Русі. Система правовідносин у Галицько-Волинській державі як спадкоємниці Київської Русі. Особливості її державно-правового розвитку. Пам’ятки права Галицько-Волинського князівства.


^ Тема 4. Українське право за доби Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої.

Джерела права. Звичаєве право. Руська Правда. Міждержавні і міжнародні договори. Привілеї та їх класифікація. Земські уставні грамоти. Судебник Казимира 1468 р. Литовські статути 1529,1566,1588 рр. Пам’ятки магдебурського права Б. Гроїцького. Канонічне (церковне) право. Польське законодавство: Вислицький статут 1347 р., Вартський статут 1420-1423 рр., Статут Ласького 1505 р., постанови сейму (конституції), артикули Генріха Валуа 1573 р. Права, привілеї, обов’язки. Жалувана грамота 1457 р. Устава на волоки 1557 р.

Основні риси цивільного і кримінального права. Право власності. Види феодального землеволодіння. Зобов’язальне право: види договорів, форма і порядок їх укладання. Сімейне право. Спадкове право: спадкування за законом, заповітом і на основі звичаю. Система злочинів і покарань. Судовий процес.

^ Тема 5. Право Запорозької Січі.

Витоки, причини джерела виникнення українського козацтва. Поява перших січей. Козацтво як явище світової історії. Запорозька Січ – військово-політичне утворення українського народу. Організація Запорізької Січі. Організація козацтва.

Джерела права. Звичаєве право. Зародження і розвиток козацького права. "Ординація війська Запорозького" 1638 р., зміст і значення.

Основні риси права. Право власності. Спадкове право. Зобов'язальне право. Злочини і покарання. Організація судочинства.

^ Тема 6.

Правова система Української гетьманської держави (Війська Запорозького) (др.пол. XVII – кін. XVIII ст.)
Джерела права. Міжнародні договори. Гетьманські статті. Формування норм звичаєвого (козацького) права. Нормативні акти гетьманської влади: гетьманські універсали, ордера, інструкції, листи, декрети, грамоти. Джерела польсько-литовського походження. Третій Литовський статут 1588 р. Збірники магдебурзького права. Зерцало саксонів М. Яскера 1536 р. Право цивільне хельминське 1584 р. Порядок прав цивільних магдебурзьких Б. Гроїцького 1559 р. Артикули права магдебурзького Я. Кірштейна 1557 р. Короткий покажчик до книги „Порядок”. Збірники церковного права. Царське законодавство..

Державне право. Поширення на Україну „Грамоти на права, вольности и приемущества русского дворянства” та Табеля про ранги. Обмеження права переходів селян, гетьманські універсали 1706, 1721, 1727, 1760 рр. Царський указ 1783 р. про запровадження кріпацтва. Розповсюдження дії Духовного регламенту та штатного розкладу 1764 р.

Адміністративно-територіальний поділ на полки, сотні, і курені. Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. Гетьман. Наказний гетьман. Генеральний уряд. Полкові уряди: полковник та полкова рада. Сотенний уряд: сотник та його помічник. Місцеве управління: виборні міські старшини та сільські отамани. Міське самоврядування: магістрати та ратуші, організація управління Запорізької Січі.

Основні риси цивільного і кримінального права. Право власності. Два різновиди феодальної власності на землю – вотчина і держання. Рангові землі. Генеральне слідство по маєтності Д. Апостола 1729 – 1730 рр. Генеральне межування за царським маніфестом 1765 р. та урядової інструкції 1766 р. Займанщина.

Новий зміст подвірного землекористування. Зобов’язальне право. Розвиток зобов’язань, що випливали з договорів та із заподіяння шкоди. Сімейне право. Право спадщини за заповітом та за законом. Принципи розвитку кримінального права. Види злочинів і система покарань.

Зміни у процесуальному праві. Обвинувальні – змагальний та слідчий (інквізиційний) форми процесу.

^ Тема 7. Право Західної України в умовах перебування у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)

Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.), приєднання Криму до Росії та вплив цих подій на політико-правове становище та історичну долю України: Лівобережжя, Правобережжя і Півдня України у складі Російської імперії, Північної Буковини, Галичини і Закарпаття - у складі Австро-Угорської імперії.

Джерела права пореформенного періоду. Звичаєве право. Офіційне законодавство: Імператорські патенти, дипломи, ординації, статути. Постанови рейхстагів. Кодекси та уложення. Акти місцевого значення. Загально-державні Конституційні акти Австрійської монархії та Австро-Угорської держави: 25 квітня 1848 р.; 4 березня 1849 р.; 26 лютого 1861 р.; 21 грудня 1867 р. Крайова конституція Галичини 29 вересня 1850 р.

Кодифікація кримінального права і судочинства. Кимінальне уложення Терезії 1868 р. Кимінальне уложення Йосифа ІІ 1787 р. Кодифікація цивільного права. Кодекс Терезії 1867 р. Кодекс Йосифа ІІ 1887 р. Впровадження цивільного кодексу в Східній Галичині 1897 р.

Загальне цивільне уложення Австрії 1811 р. Нові редакції кримінального кодексу 1852 р. Кримінально - процесуальний кодекс 1853 року. Новий кримінально - процесуальний кодекс 1873 року.

Основні риси цивільного права. Речове право. Володіння. Право власності. Спадкове право. Спадкування за законом, заповітом і договором.

Зобов’язальні правовідносини. Зобов’язання із порушення договорів та зобов’язання із спричинення шкоди. Квазіделікти. Види договорів: дарування, зберігання, позики, обміну, купівлі – продажу, найму, товариства, подружнього дарування. Авантюрні договори. Спадковий чинш. Сімейно – шлюбне право. Громадянська угода. Оголошення шлюбу недійсним.

Кримінальне право та процес. Види злочинів. Злочини проти публічних інтересів, злочини проти приватних інтересів. Система покарань. Смертна кара. Тюремне ув’язнення. Штрафи. Конфіскація майна.

^ Тема 8. Стан українського права в Російській імперії у кінці

XVIII – на поч. XX ст. та його основні риси.
Кодифікація українського права. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 р. Ф. Чуйкевича. Книга Статут та інші права малоросійські 1764 р. В. Кондратьєва. Екстракт малоросійських прав 1767 р. Екстракт із указів, інструкцій і настанов Сенату 1786 р.

Джерела права: царське законодавство, Литовський статут видання 1811 р., Збірки магдебурзького права, звичай, указ практика.

Зібрання малоросійських прав 1807 р. Звід місцевих законів західних губерній (губерній Правобережної України і Білорусі) 1837 р. Повне зібрання законівРосійської імперії 1830 р. Звід законів Російської імперії 1833 та 1842 рр. Відміна дії норм магдебурзького права та Литовського статуту і поширення в 1840 – 1842 рр. на Україну загальноімперською цивільного та кримінального законодавства. Специфіка застосування загальноімперського законодавства на Україні. Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р. Указ 1835 р. „О Малороссийских чинах, дающих право на действительное или потомственное дворянство”. Указ 1831 р. „О разборе шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей”. Реформа управління державними селянами 1837-1841 рр. Буржуазно зорієнтовані реформи в Україні др. пол. ХІХ ст. Зміни в державному праві Росії 1906 р. Столипінське аграрне законодавство.

Основні риси права: цивільне, шлюбне, кримінальне, процесуальне право.

  1   2   3

Схожі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Викладається в 1 семестрі в обсязі 12 годин, з них лекцій – 14 годин, самостійна робота – 36 годин та форма підсумкового контролю...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені тараса шевченка факультет...
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні,...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені тараса шевченка кафедра фізичного виховання та спорту
...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені тараса шевченка філософський факультет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Кабанець Н.І., к ю н. Машков А. Д., Дудар С. К., Косянчук П. С., Ліщук К. В., Середюк В,В
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Робоча навчальна програма з дисципліни „Кримінальне право України. Загальна частина”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка