Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка5/13
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема: Кримінальна реєстрація (обліки)

^ Мета заняття: Ознайомлення студентів з картками кримінальної реєстрації. Оволодіння технікою дактилоскопування живих осіб та правилами виведення 10-ти пальцевої дактилоскопічної формули.

 1. Питання для обговорення.

  1. Загальна характеристика системи кримінальної реєстрації і її значення.

  2. Об’єкти та види обліків системи кримінальної реєстрації.

  3. Основний вид обліку і його структура.

  4. Оперативно-розшуковий облік.

  5. Криміналістичні обліки і колекції.

 1. Роз’яснення і показ викладачем:

  1. Техніки дактилоскопування живих осіб.

  2. Правил виведення основної і додаткової частини дактилоскопічної формули.

Завдання

Провести дактилоскопування живої особи та визначити тип візерунку кожного пальця.

Домашнє завдання

Згідно з виготовленою у аудиторії дактилоскопічною картою вивести 10-ти пальцеву дактилоскопічну формулу і подати викладачу для перевірки.

^ Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: кримінальна реєстрація; підсистеми кримінальної реєстрації; інформаційно-пошукові системи оперативного призначення; оперативно-довідковий облік; оперативно-розшуковий облік; криміналістичні обліки і колекції; техніка дактилоскопування; основна і додаткова частини 10-ти пальцевої дактилоформули.

Самостійно готуючись до заняття студенти повинні вивчити рекомендовані нормативно-правові та літературні джерела, в яких зазначається, що повсякденні потреби оперативних і слідчих підрозділів органів дізнання та досудового слідства в одержанні вичерпної інформації щодо осіб, що вчинили чи могли вчинити злочин, про походження і належність виявлених речових доказів спонукали до створення і використання в системі правоохоронних органів кримінальних обліків та криміналістичних обліків і колекцій. Будучи джерелом швидкого одержання тих чи інших даних, обліки сприяють підвищенню рівня інформаційного забезпечення розкриття і розслідування злочинів.

Джерела: 1-6, 18, 22-24, 39-41, 116, 147, 167, 168.
Змістовий модуль 2

^ Криміналістична тактика

Семінарське-практичне заняття 15

Тема: Загальні положення криміналістичної тактики.

Організація і планування розслідування злочинів
^ Мета заняття: Навчити студентів аналізувати зібрані матеріали по справі, конструювати і перевіряти висунуті версії за допомогою слідчих дій і розшукових заходів, техніку планування розслідування кримінальної справи а також планування проведення окремих слідчих дій.

 1. Питання для обговорення:

  1. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.

  1. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики. Джерела і функції тактичних прийомів.

1.3. Класифікація тактичних прийомів.

1.4. Принципи, яким повинні відповідати тактичні прийоми.

1.5. Суть тактичних комбінацій і тактичних операцій.

1.6. Поняття слідчої ситуації і тактичного рішення слідчого.

1.7. Поняття організації і планування розслідування принципи планування, рівні планів.

 1. Виконання практичних завдань з конструюванням криміналістичних версій за фактом події, способом, часом, місцем вчинення злочину тощо.

 2. Складання плану розслідування кримінальної справи та проведення окремої слідчої дії.

Завдання, які виконуються під час підготовки до заняття

 1. Виходячи з умов задач до теми №10 (див. додаток) проаналізувати вихідні дані для висунення криміналістичних версій, скласти план розслідування злочину.

Завдання, які виконуються на занятті

 1. Доповісти зміст складеного за вказаними задачами плану розслідування.

 2. Взяти участь в обговоренні складених планів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: криміналістична тактика; тактичний прийом; тактична операція (комбінація); слідча ситуація; тактичне рішення.

При вивченні та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що криміналістична тактика як розділ науки криміналістики є системою наукових положень та заснованих на них найбільш раціональних прийомів організації й тактики проведення слідчих дій з метою збирання, дослідження, оцінки і використання доказів у процесі розслідування злочинів. Необхідно запам’ятати, що тактичний прийом – це найбільш раціональний спосіб дії або найбільш доцільна лінія поведінки слідчого у процесі збирання, дослідження та використання доказової інформації. Слід зазначити, що тактична операція – це комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети під час розслідування злочинів.

При підготовці до заняття студенти повинні засвоїти те, що досягнення цілей розслідування злочинів забезпечується за рахунок різнобічних засобів, в тому числі і засобів криміналістичної тактики. До числа засобів криміналістичної тактики відносяться слідчі дії; тактичний прийом; тактична комбінація (операція); криміналістична рекомендація; тактичне рішення.

Студентам необхідно знати формування та зміст вказаних засобів, їх значення в розслідуванні злочинів.

Джерела: 105, 17, 18, 28-34, 37-45, 81-84. 149-152, 167, 168.
^ Семінарсько-практичне заняття 16

Тема: Тактика огляду місця події

Мета заняття: Навчити студентів тактичним прийомам огляду місця події і практично закріпити навички складання протоколу огляду місця події та додатків до нього.

 1. Питання для обговорення:

  1. Поняття, принципи та види слідчого огляду.

  2. Огляд місця події: підготовка, учасники, етапи і стадії огляду та види оглядів і їх особливості.

  3. Особливості зовнішнього огляду трупа на місця події, участь судового медика в огляді трупа; значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з’ясування інших обставин справи, що розслідується.

  4. Використання техніко-криміналістичних засобів при огляді і фіксації результатів огляду; зміст та форма протоколу огляду місця події.

  5. Додатки до протоколу огляду: плани, схеми, фотознімки, копії моделі (зліпки).

 1. Рішення задач теми 11 (див. додаток А).

 2. З’ясування вихідних даних та підготовка до огляду місця події.

 3. Прибуття на місце події, розподіл обов’язків між студентами і проведення огляду.

 4. Процесуальне оформлення ходу і результатів огляду.

Завдання на заняття

 1. Оцінити інформацію про подію та намітити заходи щодо підготовки до огляду місця події.

 2. Провести огляд і інсценованого місця події.

 3. Скласти протокол огляду місця події (чорновий варіант) та накреслити схематичний (чорновий варіант) плану.

Домашнє завдання

Закінчити оформлення протоколу огляду місця події та схематичного плану.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: Слідчий огляд; види оглядів і принципи; огляд місця події; стадії і прийоми огляду; огляд трупа; протокол огляду місця події; додатки до протоколу огляду місця події.

При вивчені теми та підготовці до заняття слід пам’ятати, що сутність слідчого огляду полягає у безпосередньому сприйнятті слідчим обстановки місця події, вивченні та дослідженні матеріальних джерел доказової інформації. Необхідно уяснити, що огляд місце події – це широке поняття, що складається з: місця приготування до злочину; місця безпосереднього злочину; місця виявлення слідів і знарядь злочину та місця їх переховування. Важливим моментом є те, що огляд місця події складається з кількох етапів: 1) підготовчого; 2) робочого – безпосередньо огляду; 3) заключного.

Виконання практичного завдання починається з формування викладачем слідчо-оперативної групи, яка буде проводити огляд у складі слідчого, понятих, необхідних спеціалістів і працівників міліції. Після цього викладач доводить до відома учасників групи вихідні дані про подію.

Прибувши на місце огляду, група уточнює у викладача вихідні дані, здійснює відповідні заходи і під його контролем приступає до проведення огляду.

В ході огляду студенти використовують необхідні прийоми, методи і засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів і речових доказів (роблять виміри, записи для протоколу огляду, складають схематичний план місця події, проводять фіксацію за допомогою технічних засобів).

Після проведення огляду з даних, одержаних в результаті огляду, група в аудиторії починає складати протокол, використовуючи чорнові записи, та готує план місця події. Написання протоколу та креслення схематичного плану студенти закінчують вдома. Потім виконана робота подається викладачу на перевірку.

Джерела: 17, 18, 22, 28-35, 37-45, 51, 81-84, 86-91, 147, 167, 168.
^ Семінарське-практичне заняття 17

Тема: 12. Тактика проведення слідчого експерименту

Мета заняття: Навчити студентів тактичних прийомів організації проведення та фіксації результатів слідчого експерименту.

 1. Питання для обговорення:

  1. Поняття, мета, завдання, схожість і відмінність слідчого експерименту з оглядом місця події, допитом, пред’явленням для впізнання.

  2. Питання і дії, які підлягають вирішенню та здійсненню на підготовчому етапі до проведення цієї слідчої дії.

  3. Тактика проведення слідчого експерименту. Тактичні прийоми перевірки показів на місці.

  4. Фіксація умов ходу і результатів слідчого експерименту. Технічні засоби фіксації.

 1. Рішення задач теми 12 (див. додаток А).

 2. Практична організація підготовки і проведення одного з видів слідчого експерименту:

 • можливості сприймання (бачити, чути) якихось фактів, явищ, подій;

 • можливості виконання певних дій у конкретній ситуації;

 • перевірки й уточнення раніше встановлених фактів.

Завдання на заняття

1. Організувати і провести слідчий експеримент.

2. Скласти протокол цієї слідчої дії.

Домашнє завдання

Закінчити написання протоколу слідчого експерименту.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: слідчий експеримент; реконструкція місця події; моделювання.

Вивчаючи дану тему, необхідно усвідомити, що слідчий експеримент – це слідча дія, сутність якої полягає у встановленні відповідності показів раніше допитаної особи фактичний обстановці шляхом її відтворення даною особою на місці події. Ця слідча дія є перевірочною, включає в себе комплекс елементів, притаманних огляду місця події, допиту на місці події. Тому перевірка і уточнення показів на місці є складною комплексною слідчою дією, яка вимагає великого обсягу роботи як під час підготовки до слідчого експерименту, так і під час його проведення, в наближених до дійсності умовах.

Особливості є і в оформленні протоколу, в якому необхідно вказувати мету проведення слідчого експерименту. Рекомендується при проведенні слідчого експерименту як додатковий засіб фіксації використовувати фотозйомку, відеозапис.

Організацію і проведення слідчого експерименту слід починати із з'ясування вихідних даних, визначення виду слідчого експерименту, складання плану, в якому поетапно відобразити порядок проведення і визначити тактичні питання.

Робочий етап слідчого експерименту слід проводити в різних умовах, а хід і результати кожного досліду фіксувати в чорнових записах, які надалі будуть використані для оформлення протоколу.

Протокол представляється викладачу для перевірки.

Джерела: 18, 28-34, 37-45, 53, 81-84, 92-96, 163, 167, 168.
Семінарсько-практичне заняття 18

Тема: Організація і тактика проведення обшуку, тимчасового доступу до речей та документів

^ Мета заняття. Добитись чіткого усвідомлення студентами поняття, змісту і тактики проведення обшуку, тимчасового доступу до речей та документів. Практично засвоїти тактичні прийоми проведення обшуку та навчитись процесуально правильно оформляти хід і результати цієї слідчої дії.

 1. Питання для обговорення:

  1. Поняття, мета, завдання і види обшуку. Обшук, як засіб одержання доказів при розслідуванні злочинів.

  2. Правові та фактичні підстави проведення обшуку.

  3. Підготовка до обшуку, загальні тактичні прийоми обшуку.

  4. Тактика обшуку приміщень.

  5. Тактика обшуку ділянок місцевості.

  6. Обшук транспортного засобу.

  7. Проведення особистого обшуку.

  8. Тактичні прийоми виявлення місць приховування.

  9. Поняття тимчасового доступу до речей та документів. Відмінність цієї слідчої (розшукової) дії від обшуку.

  1. . Фіксація ходу і результатів обшуку та тимчасового доступу до речей та документів

 1. Рішення задач теми 13 (див. додаток А).

Завдання на заняття

1. Провести обшук приміщення з метою виявлення об’єктів, вказаних у вихідних даних.

2. Скласти протокол обшуку.

Домашнє завдання

Закінчити оформлення протоколу обшуку.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: обшук; особистий обшук; пошукові засоби.

При вивченні теми та підготовці до заняття слід пам’ятати, що обшук і тимчасового доступу до речей та документів відносяться до заходів процесуального примусу, пов’язаних зі збиранням і дослідженням доказів. Прийняття рішення про їх проведення вимагає особливої обережності і обґрунтованості, оскільки воно безпосередньо пов’язано з конституційними гарантіями недоторканності особи, житла, таємниці листування, телефонних переговорів й телеграфних повідомлень.

Вивчаючи рекомендовані джерела, необхідно чітко усвідомити наявність достатніх даних та процесуальну основу.

Треба чітко засвоїти підготовчі дії до виїзду на обшук і порядок дій після прибуття на місце обшуку. Слід звернути увагу на цілеспрямованість, ініціативу, тактичні прийоми виявлення місця приховування, застосування техніко-криміналістичних засобів та тісну взаємодію слідчого з працівниками органів дізнання і науково-дослідних експертно-криміналістичних підрозділів.

Після опитування студентів викладач формує слідчі групи і забезпечує їх вихідними даними /фабулою/.

Студент, перебуваючи в ролі слідчого, складає постанову на проведення обшуку з вихідних даних і приступає з групою до виконання завдань. Хід і результати обшуку оформляються протоколом обшуку, який подається викладачу на перевірку.

Джерела: 1-5, 18, 22, 28-34, 37-45, 81-84, 98-101, 147, 167, 168.
^ Семінарсько-практичне заняття 19

Тема: Тактика допиту

Мета заняття: Відпрацювати тактичні прийоми допиту процесуальних осіб залежно від типових ситуацій, особливості допиту неповнолітніх.

 1. Питання для обговорення:

  1. Поняття допиту і їх види Психологічні основи допиту.

  2. Тактика допиту свідка і потерпілого, які дають правдиві свідчення.

  3. Тактичні прийоми надання допомоги допитуваному відновити в пам’яті забуте та прийоми подолання неправдивих свідчень.

  4. Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.

  5. Особливості тактики допиту підозрюваного і обвинуваченого.

  6. Тактичні прийоми формування психологічного контакту з підозрюваним і обвинуваченим на допиті.

  7. Тактичні прийоми подолання відмови обвинуваченого від дачі показань на допиті.

  8. Особливості допиту неповнолітніх підозрюваних і обвинувачених.

  9. Особливості проведення одночасного допиту двох або більше осіб. Підготовка до одночасного допиту.

1.10. Фіксація ходу та результатів допиту. Технічні засоби фіксації показів.

 1. Рішення задач теми 14 (див. додаток А).

Завдання на заняття

З переглянутого відеозапису показань підозрюваного (обвинуваченого) процесуально оформити протокол допиту.

Домашнє завдання

Закінчити оформлення протоколу допиту цих процесуальних осіб.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: допит; одночасний допит двох або більше осіб; тактичні прийоми допиту; встановлення психологічного контакту; конфліктна ситуація; досудове слідство.

Насамперед готуючись до семінарського заняття, необхідно вивчити рекомендовану літературу, в якій зазначається, що допит у кримінальному судочинстві є найпоширенішим способом отримання та фіксації доказової інформації для встановлення істини у кримінальній справі. Тому знання тактичних можливостей допиту та вміння його ефективно проводити відіграє важливу роль у розкритті і розслідуванні злочинів. Зокрема, під час самостійної підготовки студенти мають з’ясувати правову регламентацію допиту, його різновиди та завдання, що вирішуються при цьому.

Для досягнення мети заняття, крім вивчення законодавства і рекомендованої літератури, треба виконати завдання з критичного аналізу навчального протоколу допиту, прослухавши і проглянувши відеозапис показів.

При виконанні завдання з критичного аналізу навчального протоколу необхідно звернути увагу на місце і час допиту, характер і послідовність питань і відповідей, їх формулювання. Застосування науково-технічних засобів.

Перед оформленням протоколу допиту студентам відтворюється відеозапис допиту. Під час прослуховування показань бажано, щоб студенти робили чорнові записи для складання протоколу допиту.

Джерела: 1, 7, 9, 18, 28-34, 37-45, 53, 81-84, 105-112, 167, 168.
^ Семінарсько-практичне заняття 20

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка