Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
НазваПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Дата конвертації19.11.2013
Розмір247 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
П О Л О Ж Е Н Н Я

про студентське самоврядування у

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів університету, виражаючи волю студентів, дбаючи про забезпечення їх законних прав та свобод, прагнучи розвивати творчий потенціал студентства ухвалює це Положення.
Загальні положення
1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2. Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) є гарантованим державою правом осіб, які навчаються в Університеті (далі – студентів) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування.
3. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності.
4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів в Університеті та їхню участь в управлінні Університетом.
5. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються голосуванням.
6. Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.
7. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою Радою Університету в розмірі не менше 0,5 % коштів спеціального фонду Університету. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30 % коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.
8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування в Університеті керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Університет, а також Статутом Університету і цим Положенням.
9. Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.
10. Органи студентського самоврядування в Університеті можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру, укладати договори про співпрацю.
11. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
12.  Основними завданнями органів самоврядування студентів Університету є:

 1. контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;

 2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 3. сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів, організація поселення студентів в гуртожитки;

 4. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 5. забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 6. забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Університету), участь у роботі стипендіальної комісії;

 7. представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах Університету та їхніх структурних підрозділів;

 8. контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;

 9. організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках та студмістечку, на факультетах та в інститутах;


13. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

1) відрахування студентів та їх поновлення на навчанні;

2) переведенням осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

3) переведенням осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступників деканів, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

6) затвердження рішення з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів.
14. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування та у вченій раді Університету, вчених радах факультетів (інститутів) має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10% від загальної чисельності її складу.
15. Представники від органів студентського самоврядування на збори вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, збори вищого колегіального органу громадського самоврядування відповідного факультету чи інституту, вчену раду Універститету та вчену раду відповідного факультету чи інституту обираються вищим органом студентського самоврядування Університету – конференцією студентів Університету чи конференцією відповідного факультету чи інституту.
16. Делегати від факультетів на конференцію студентів Університету обираються на конференції факультету (інституту), в кількості 15 осіб.
17. Представники від органів студентського самоврядування на збори колегіального органу громадського самоврядування Університету та вчену раду Університету обираються на конференції студентів Університету, шляхом відкритого рейтингового голосування, на час навчання, але не більше ніж на 2 роки.
18. Кандидатури вносяться на конференцію студентів Університету головою Студентського парламенту Університету, після погодження із Студентським парламентом Університету.
19.Представників від органів студентського самоврядування на збори колегіального органу громадського самоврядування відповідного факультету чи інституту та вчену раду відповідного факультету чи інституту обираються на конференції факультету чи інституту, шляхом відкритого рейтингового голосування, на час навчання, але не більше ніж на 2 роки.
20. Кандидатури вносяться на конференцію студентів факультету чи інституту головою Студентського парламенту факультету чи інституту.
21.Органи студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування.
22. Органи студентського самоврядування Університету можуть мати власну символіку.
23. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
24. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента Університету після отримання диплома бакалавра (але не більше ніж на 4 місяці) при продовженні навчання з нового навчального року.
^ Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
25. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, Університету.
26. Первинною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.
27.  На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування на різних рівнях визначаються Положеннями про студентське самоврядування цих рівнів, які не суперечать цьому Положенню.
28. В гуртожитках створюються Студентські ради гуртожитків, які організовують свою роботу відповідно до Положення про студентську раду гуртожитку.

29. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні, що мають право голосу.
30.  Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.
31. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференціям цих рівнів.
32. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
33. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

 1. конференція студентів Університету;

 2. Студентський парламент Університету (далі – СПУ);

 3. конференції студентів факультетів та інститутів Університету;

 4. Студентські парламенти факультетів (далі – СПФ) та інститутів (далі – СПІ);

 5. конференція студентів студмістечка;

 6. Студентська рада студмістечка (далі – СРС);

 7. Студентські ради гуртожитків (далі – СРГ);

 8. органи студентського самоврядування на рівнях відділення, курсу, академічної групи.


Конференція студентів університету
34. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування в Університеті, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування в Університеті та контроль за діяльністю СПУ, а також інших органів студентського самоврядування Університету, зазначених в статті 33 цього Положення.
35. Загальна кількість делегатів конференції студентів Університету визначається з урахуванням представництва по 15 чоловік від кожного факультету чи інституту. Делегати на конференцію Університету обираються на конференціях студентів факультетів та інститутів. На конференції студентів Університету можуть бути присутні представники керівництва Університету як спостерігачі без права голосування.
36. Конференція студентів Університету вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення на конференції студентів Університету приймаються простою більшістю голосів від присутніх на конференції.

37. Конференція студентів Університету:

1) ухвалює Положення про студентське самоврядування в Університеті для затвердження на конференції вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету;

2) визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, за поданням СПУ;

3)обирає виконавчі органи студентського самоврядування, заслуховує їх звіти;

4) визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування Університету;

5) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

6) обирає голову СПУ та припиняє його повноваження;

7) призначає за поданням голови СПУ та припиняє повноваження першого заступника голови СПУ та секретаря СПУ;

 1. не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СПУ про роботу СПУ;

9) приймає символіку СПУ за поданням СПУ;

10) здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та чинним

законодавством;
38. Конференція студентів Університету скликається на вимогу голови СПУ, двох третин загальної кількості членів СПУ або однієї третини загальної кількості делегатів конференції студентів Університету шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СПУ.
39. Головою конференції студентів Університету є голова СПУ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Університету його делегат.
40. Секретарем конференції студентів Університету є секретар СПУ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Університету його делегат.
41. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою, секретарем та головою лічильної комісії конференції. Протягом 5 робочих днів протокол конференції оприлюднюється, а його копія направляється до адміністрації Університету.
42. Порядок проведення конференції студентів Університету визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів Університету.
Студентський парламент університету
43. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Студентський парламент, який підзвітний конференції студентів Університету.
44. СПУ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Університеті.
45. Членами СПУ є:

  1. голова СПУ;

  2. перший заступник голови СПУ;

  3. заступники голови СПУ, але не більше ніж п’ять осіб;

  4. секретар СПУ;

  5. голови СПФ та СПІ;

  6. голова СРС;

  7. заступник голови СРС.


46.  Засідання СПУ є легітимним, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПУ. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, що мають право голосу.
47. Засідання СПУ веде голова СПУ або, за його дорученням, перший заступник.
48. На засідання СПУ головою СПУ або рішенням СПУ можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу. Засідання СПУ можуть відвідувати студенти Університету та гості. Гості, які перешкоджають проведенню засідання СПУ, рішенням СПУ можуть бути позбавлені права присутності на засіданні. Засідання СПУ можуть проходити у закритому режимі за рішенням СПУ.
49. На засіданнях СПУ може бути присутній представник адміністрації Університету, який має право брати участь в обговоренні питань, з правом дорадчого голосу.
50. Секретар СПУ фіксує хід засідання СПУ протоколом, який підписується головою (першим заступником) та секретарем СПУ.
51. СПУ:

 1. проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;

 2. спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

 3. сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;

 4. встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів України та інших країн;

 5. координує діяльність органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

 6. інформує студентів Університету про свою діяльність;

 7. приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм;

 8. створює та ліквідовує комісії СПУ за поданням голови СПУ;

 9. може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, діяльність якої визначається окремим положенням, що приймається на засіданні СПУ;

 10. для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про СПУ, що не суперечить цьому Положенню;

 11. розглядає на своїх засіданнях питання про винесення догани або виключення студентів Університету та направляє свої рекомендації адміністраціям відповідних факультетів, інститутів або Університету;

 12. здійснює розпорядження коштами, які виділяються йому в установленому порядку для здійснення своїх завдань та функцій;

 13. обговорює та погоджує питання про переведення студентів;

 14. здійнює інші повноваження передбачені цим Положенням.


52. Прийняті на засіданні СПУ рішення є обов’язковими для виконання всіма членами СПУ.
53. Голова СПУ обирається з числа студентів Університету конференцією студентів Університету, шляхом таємного голосування, простою більшістю голосів з числа присутніх строком на два роки.

54. Голова СПУ:

 1. представляє інтереси студентів Університету та СПУ в усіх органах, організаціях і установах у межах своїх повноважень;

 2. організовує роботу СПУ та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

 3. серед членів СПУ може призначати заступників голови СПУ;

 4. може передавати частину своїх повноважень першому заступнику та заступникам голови СПУ;

 5. є членом вченої ради Університету, комісії Університету по преміюванню та наданню матеріальної допомоги студентам;

 6. координує роботу голів самоврядування нижчих рівнів;

 7. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Університету, факультетів та інститутів для здійснення своєї діяльності;

 8. в межах своїх повноважень на виконання рішень СПУ видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в Університеті;

 9. координує роботу відділів СПУ;

 10. не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів Університету про діяльність СПУ;

 11. разом зі студентськими профспілковими організаціями Університету готує та узгоджує з ректором Додаток до колективного договору «Угода по студентам та аспірантам». Входить до складу узгоджувальної комісії Університету, в якій представляє інтереси студентства університету;

 12. організовує проведення конференцій студентів Університету;

 13. виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм;

 14. може бути присутнім на засіданнях вчених рад факультетів (інститутів) під час розгляду питань студентського самоврядування з правом дорадчого голосу;

15)делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та до інших органів студентського самоврядування України.
55. Повноваження голови СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 24;

 3. висловлення недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПУ своїх обов’язків.


56. У разі дострокового припинення повноважень голови СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового голови СПУ покладається на першого заступника голови СПУ, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
57. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну голова СПУ виконує свої обов’язки до обрання нового голови СПУ.
58.  Голова СПУ, який склав свої повноваження у зв’язку із закінченням терміну, у разі визнання його звіту задовільним стає Почесним головою СПУ з моменту припинення виконання ним обов’язків голови СПУ.
59. Виконуючий обов’язки голови СПУ зобов’язаний скликати та провести конференцію студентів Університету для проведення виборів голови СПУ протягом двох місяців.
60. Перший заступник голови СПУ призначається конференцією студентів Університету за поданням голови СПУ на період до кінця терміну повноважень голови СПУ.
61. Перший заступник голови СПУ:

 1. веде засідання СПУ за дорученням голови СПУ;

 2. виконує доручення голови СПУ та рішення засідань СПУ;

 3. контролює здійснення головами відділів СПУ своїх повноважень;

 4. веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СПУ з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та інших країн, організаціями тощо;

 5. виконує обов’язки голови СПУ у випадках передбачених цим Положенням;

 6. виконує інші повноваження та обов’язки, передбачені цим Положенням.


62. Повноваження першого заступника голови СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 24;

 3. висловлювання недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання першим заступником голови СПУ своїх обов’язків.


63. У разі дострокового припинення повноважень першого заступника голови СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового першого заступника голови СПУ покладається на голову СПУ, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
64. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну перший заступник голови СПУ виконує свої обов’язки до призначення нового першого заступника голови СПУ.
65. Секретар СПУ призначається конференцією студентів Університету за поданням голови СПУ на період до кінця терміну повноважень голови СПУ.
66. Секретар СПУ:

 1. веде протоколи засідань СПУ;

 2. готує і разом з головою СПУ підписує витяги з протоколів;

 3. реєструє вхідні та вихідні документи СПУ;

 4. за дорученням голови СПУ, його першого заступника або за рішенням СПУ готує документи для підпису;

 5. відповідає за документообіг СПУ.


67. За збереження документації СПУ відповідають голова і секретар СПУ.
68. Повноваження секретаря СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 24;

 3. висловлювання недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання секретаря СПУ своїх обов’язків.


69. У разі дострокового припинення повноважень секретаря СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового секретаря СПУ покладається на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
70. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну секретар СПУ виконує свої обов’язки до призначення нового секретаря СПУ.
71. Для ефективного функціонування СПУ, виконання рішень конференції студентів Університету, рішень, прийнятих на засіданнях СПУ, створюються відділи СПУ:

    • юридичний;

    • спортивний;

    • інформаційний;

    • культурно-мистецький;

    • зовнішніх зв’язків;

    • навчально-науковий;

    • інші, за рішенням СПУ для виконання завдань студентського самоврядування Університету.


72. Відділи СПУ виконують доручення голови СПУ та рішення, прийняті на засіданнях СПУ.
73. Голова відділу обирається на зборах відповідного відділу з числа членів відділу, затверджуються на засіданні СПУ.
74. Бажаючі стати членами відділу звертаються до голови відповідного відділу і на загальних зборах можуть бути включені до складу відділу. У разі незадовільної роботи, на загальних зборах відділу, шляхом голосування члена відділу може бути виключено із складу відділу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість з присутніх на засіданні. Скаргу на дане рішення може бути подано Голові СПУ.
75. Голова відділу:

 1. проводить збори відділу на яких вирішуються питання, пов’язані з роботою відділу;

 2. організовує роботу відділу;

 3. серед членів відділу може обирати свого заступника;

 4. відповідає за виконання доручень голови СПУ та рішень СПУ;

 5. для виконання завдань відділу видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами відділу;

 6. звітує голові СПУ про роботу відділу не рідше ніж раз на три місяці.


76. Повноваження голови відділу СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

2) втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 24;

3) рішенням СПУ на вимогу більшості членів комісії, у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПУ своїх обов’язків.
77. Між СПУ та первинною профспілковою організацією студентів, керівництвом Університету можуть укладатись угоди про співробітництво.
^ Студентське самоврядування на факультетах, в інститутах, у студмістечку
78. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку) визначається Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку), що не суперечить цьому Положенню. Положення про студентське самоврядування на факультеті (інституті) приймається відповідно до Типового положення про студентське самоврядування на факультеті (інституті).
79. Вищим представницьким органом студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку) є конференція студентів факультету (інституту, студмістечка), яка в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку) та контроль за діяльністю СПФ (СПІ, СРС).
80. Загальна кількість делегатів конференції студентів факультету (інституту) визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по одному чоловіку від кожної академічної групи факультету (інституту). Делегати на конференцію студентів факультету (інституту) обираються на загальних зборах академічної групи.
81. Загальна кількість делегатів конференції студентів студмістечка визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по 5 чоловік від кожного студентського гуртожитку. Делегати на конференцію студентів студмістечка обираються на конференції (загальних зборах) студентів гуртожитку.
82. На конференції студентів факультету (інституту, студмістечка) можуть бути присутні представники керівництва факультету (інституту, студмістечка) як спостерігачі без права голосування.
83. Конференція студентів факультету (інституту, студмістечка) вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів та якщо про її проведення було оголошено не менше ніж за 10 робочих днів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх.
84. Конференція студентів факультету (інституту, студмістечка):

1)ухвалює Положення про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку). Положення про студентське самоврядування на факультеті (в інституті) затверджується на конференції (загальних зборах) колегіального органу громадського самоврядування на факультеті (інституті). Положення про студентське самоврядування у студмістечку затверджується наказом ректора;

2) визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування факультету (інституту, студмістечка);

3) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

4) обирає голову та секретаря СПФ (СПІ, СРС) та припиняє їх повноваження;

5) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СПФ (СПІ, СРС) про роботу СПФ (СПІ, СРС);

6) оцінює стан студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку) та ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;

7) здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку).
85. Конференція студентів факультету (інституту) обирає 15 делегатів на конференцію студентів Університету строком на два роки або на менший строк, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті).
86. Конференція студентів факультету (інституту, студмістечка) скликається на вимогу голови СПФ (СПІ, СРС), двох третин загальної кількості членів СПФ (СПІ, СРС) або однієї четвертої загальної кількості делегатів конференції студентів факультету (інституту, студмістечка) шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СПФ (СПІ, СРС).
87. Головою конференції студентів факультету (інституту, студмістечка) є голова СПФ (СПІ, СРС) або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету (інституту, студмістечка) його делегат.
88. Секретарем конференції студентів факультету (інституту, студмістечка) є секретар СПФ (СПІ, СРС) або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету (інституту, студмістечка) його делегат.
89. Секретар конференції факультету (інституту, студмістечка) фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою та секретарем конференції. Копія протоколу конференції направляється до адміністрації факультету (інституту, студмістечка) та СПУ.
90. Порядок проведення конференції студентів факультету (інституту, студмістечка) визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів факультету (інституту, студмістечка).
91. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку) є СПФ (СПІ, СРС), який підзвітний конференції студентів факультету (інституту, студмістечка).
92. СПФ (СПІ, СРС) є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Університеті.
93. Склад та повноваження СПФ (СПІ, СРС) визначаються Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку).
94. Засідання СПФ (СПІ, СРС) вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПФ (СПІ, СРС). Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, які мають право голосу.
95. На засіданнях СПФ (СПІ, СРС) може бути присутній представник адміністрації факультету (інституту, студмістечка), який може брати участь в обговоренні питань, без права голосу.
96. Засідання СПФ (СПІ, СРС) веде голова СПФ (СПІ, СРС) або, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку), перший заступник.
97. Голова СПФ (СПІ) є членом вченої ради факультету (інституту). Голова СРС є членом комісії студмістечка по поселенню.
98. Голова СПФ (СПІ, СРС):

 1. представляє інтереси студентів факультету (інституту, студмістечка) та СПФ (СПІ, СРС) в усіх органах Університету при здійсненні своїх повноважень;

 2. організовує роботу СПФ (СПІ, СРС) та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

 3. координує роботу голів органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

 4. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету (інституту, студмістечка) та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;

 5. в межах своїх повноважень на виконання рішень СПФ (СПІ, СРС) видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку);

 6. не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів факультету (інституту, студмістечка) про діяльність СПФ (СПІ, СРГ);

 7. організовує проведення конференцій студентів факультету (інституту, студмістечка);

 8. виконує доручення адміністрації факультету (інституту, студмістечка), пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм;

 9. виконує інші функції, що передбачені цим Положенням та Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, студмістечку).


99. СРС погоджує рішення про поселення студентів в гуртожиток і виселення з гуртожитку, а також про затвердження рішення з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів Університету.
100. З метою інформування студентів факультетів та інститутів про роботу СПФ чи СПІ Головою СПФ чи СПІ призначають по 1 представнику на кожен курс, який систематично доводитиме до відома студентів інформацію про діяльність СПФ чи СПІ.
^ Співпраця з адміністрацією Університету

101. Взаємодія органів студентського самоврядування в Університеті з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.
102. Органи студентського самоврядування мають право:

 1. отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

 2. звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповідь щодо порушених питань;

 3. вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів.


103. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

 1. забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

 2. порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

 3. звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

 4. сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

 5. координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

 6. узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Університету.


104. Адміністрації Університету, факультетів (інститутів, студмістечка) мають право:

 1. отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

 2. скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету або Положення про органи студентського самоврядування.

 3. брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).


105. Адміністрації Університету, факультетів (інститутів, студмістечка) зобов’язані:

 1. всебічно сприяти створенню належних умов для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, інтернетом, відведенням місць для встановлення інформаційних стендів тощо;

 2. інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення щодо життєдіяльності студентів;

 3. надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування;

 4. надавати фінансування в розмірі не менше 0.5% коштів спеціального фонду Університету.


106. СПУ погоджує питання призначення проректора, який відповідає за роботу із студентами.
107. СПУ вносить пропозиції ректору щодо кандидатури на посаду проректора, який відповідає за роботу із студентами.
108. СПФ чи СПІ погоджує питання призначення заступника декана, який відповідає за роботу із студентами.
109. СПФ чи СПІ вносить пропозиції декану щодо кандидатури на посаду заступника декана, який відповідає за роботу із студентами.
^ Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
110. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями задля виконання своїх завдань у межах своїх повноважень.
111. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.
112. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.
Перехідні положення
113. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження конференцією трудового колективу Університету.

114. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього положення робота СПУ, СПФ та СПІ має бути приведена у відповідність до цього Положення.
115. Після проходження трьохмісячного терміну СПУ створює з числа делегатів конференції студентів Університету комісію, що перевіряє відповідність стану студентського самоврядування Університету до цього Положення і інформує студентів Університету про результати перевірки.
Схвалено конференцією студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 27 травня 2010 року:
Голова конференції студентів М.М. Макарчук
Секретар конференції студентів

Затверджено конференцією трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка «____»_____________ 200___ року:

Голова конференції трудового колективу В.Ф. Цвих
Секретар конференції трудового колективу

Схожі:

Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів Університету, виражаючи...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconКонкурс проектів «Студентська ініціатива»
Студентська ініціатива” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (далі – Положення) визначає правові, організаційні...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування в Чернівецькому національному...
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (далі Університет) – це форма участі студентів в управлінні Університетом...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування в Національному медичному...
Студентське самоврядування в нму є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка