Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн»
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн»
Сторінка1/5
Дата конвертації12.10.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

(відповідно до вимог ECTS)

Харків

2011  1. ВСТУП


На сучасному етапі «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» є нормативною дисципліною, яка закладає підвалини сучасного юридичного мислення та формує світогляд майбутнього правознавця. Викладання цього учбового курсу зумовлено об’єктивними факторами. По-перше, в ході реалізації «Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» актуальності набуває поглиблене вивчення засад конституційного права держав-членів ЄС, оскільки, згідно з Договором про ЄС, це наддержавне утворення побудовано на конституційних цінностях держав-членів ЄС. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій як в умовах ліберально-демократичної концепції конституціоналізму, так і в атмосфері становлення засад конституційного правління.

У пропонованому курсі розглядаються існуючі моделі конституціоналізму, в межах яких висвітлюються наступні питання: - етапи становлення конституційного права у світі; - співвідношення міжнародного і конституційного права; - концепція «багаторівневого» конституціоналізму в країнах ЄС; - вестмінстерська й американська доктрини конституційного правління та їх поширення на європейському ґрунті; - трансформація ліберально-демократичного концепту конституціоналізму в постсоціалістичних країнах; - конституційний розвиток на етапі модернізації суспільних відносин.

Метою навчального курсу є: - надання комплексу загальнотеоретичних знань про конституційно-правові явища; - виховання самостійного і критичного погляду на розвиток конституційного права у різних регіонах світу; - формування навиків практичного застосування проведення компаративного аналізу.

Форми навчання проявляються в лекціях, практичних заняттях, а також важ­лива роль належить індивідуальній роботі, насамперед з нормативними матеріалами. При підготовці до занять та складання іспиту слід опра­цювати відповідні розділи підручників і рекомендованої літе­ратури, проаналізувати необхідні нормативно-правові акти, передусім конституції зарубіжних країн.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати етапи і тенденції розвитку конституційного права у світі; основні школи конституційного права; головні риси вестмінстерської й американської доктрин конституціоналізму; специфіку формування національної спадщини державотворення під впливом ліберально-демократичних ідеалів конституціоналізму; особливості формування засад конституційного процесу в постсоціалістичних державах; ключові ознаки конституційного розвитку на етапі модернізації суспільних відносин.

- вільно орієнтуватися у: системі та термі­нології (державного) конституційного права; питанні про сучасні напрями розвитку конституційного права у світі; конституційно-правовій базі.

- уміти правильно тлумачити норми конституційного права, насамперед конституцій і рішень органів конституційної юрисдикції; використовувати дані науки конституційного права для підвищення професійних знань.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Лекції – 52 год.

Практичні заняття – 20 год.

Самостійна робота – 72 год.

Всього – 144 год.


п/пНазва теми, лекції, практичного заняття, самостійної роботи

Всього годин

У тому числі:

лекції

практичні заняття

самостійна робота


І. Формування ліберально-демократичної доктрини конституціоналізму у світі


1

Етапи становлення конституційного (державного) права в зарубіжних країнах


7


4


2


1

2

Основні школи і напрями науки конституційного права


4


2
2

3

Співвідношення міжнародного права і конституційного права на сучасному етапі. Концепція «багаторівневого» конституціоналізму в країнах Європейського Союзу


4


2
2

4

Вестмінстерська концепція конституціоналізму та її внесок у світовий конституційний процес

5


2
15

Конституційні основи парламентського верховенства і відповідального правління у Великій Британії й Канаді

4


2


2


2


6

Партійна система і режим міністеріалізму у Великій Британії й Канаді

4


2
2


7

Британські конституційні реформи діяльності центральних і регіональних органів влади

2


2


8

Федеративний устрій Канади як конституційний принцип обмеження влади

2


2


9

Конституція як гарантія збереження конституційного правопорядку в умовах поширення американського варіанту конституційної системи правління

5


4


2


1


10


Конституційний захист фундаментальних прав людини у США і Бразилії

5


2


2


1


11

Верховний Суд США у справі охорони Основного Закону

4


2
2


12

Конституційно-правові засади взаємовідносин законодавчої й виконавчої влад у США і Бразилії

4


2
2


13

Децентралізація державного управління в штатах як механізм забезпечення ефективності конституційної системи правління у США і Бразилії

4


2
2ІІ Становлення принципів конституційного правління в країнах Європи й Азії


14

Універсалізація американської й вестмінстерської моделей конституціоналізму на французькому ґрунті

3


1


15

Конституційні механізми «раціоналізованого парламентаризму» у Франції

4


2


2


2


16

Рецепція ліберально-демократичної доктрини конституціоналізму практикою Італії

4


2
2


17

Конституційно-правові принципи регіоналізму в Італії та Франції

4


2
2


18


Основний Закон ФРН 1949 р. і Конституція Японії 1947 р.: розрив чи еволюція конституційних традицій

5


2


2


1


19

Конституційні засади «канцлерського правління» у ФРН

4


2
2


20

Правовий інструментарій конституційного компромісу в Японії

4


2
2


21

Роль конституційного правосуддя у формуванні підвалин конституціоналізму у ФРН і Японії

4


2
2


22

Конституційно-правові засади федеративного устрою Швейцарської Конфедерації

2


2


23


Конституційні принципи функціонування органів державної влади в умовах «референдарної» демократії (на прикладі Швейцарії)

5


2


2


1ІІІ Конституційний розвиток зарубіжних країн на етапі реформування суспільних відносин

24

Конституціоналізм як форма подолання авторитаризму в постсоціалістичних країнах Східної Європи

2


2


25

Врегулювання конституційних конфліктів в напівпрезидентських республіках (на прикладі Болгарії і Польщі)

5


2


2


1


26

Участь органів конституційного контролю у процесі становлення конституційного режиму (на прикладі Болгарії і Польщі)

4


2
2


27

Розвиток місцевого управління у світлі Європейської хартії місцевого самоврядування (на прикладі Болгарії і Польщі)

2


2


28

Особливості «перехідного» конституціоналізму в РФ і Білорусі

5


2


2


1


29

Конституційна еволюція в КНР

5


2


2


1


30

Специфіка ісламського конституційного правопорядку

2


2


31

Конституційна модернізація в Ізралії

4


2
2Індивідуальна робота

2020
Усього

144

52

20

52


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національною юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № від)


  1. ^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
І. ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У СВІТІ
Етапи становлення конституційного права в зарубіжних країнах
Передумови виникнення державного (конституційного) права у світі. Особливості найменування галузі в зарубіжних країнах.

Періодизація конституційного права у світі. Характеристика форми, структури, мови основних законів І етапу конституційного розвитку (кінець XVIII – кінець XIX ст.).

Головні ознаки конституцій ІІ періоду (перша половина ХХ ст.). Перехід від ліберального до демократичного основного закону. Вплив соціалістичних конституцій на зміст конституційного матеріалу буржуазних країн.

Еволюція конституційного права після ІІ світової війни. Внесок ООН і Ради Європи в розвиток конституційного права. Властивості нових (ІІІ періоду) і новітніх (ІV періоду) конституцій.

Місце і роль сучасного конституційного права в правових системах. Конституціоналізація правопорядку зарубіжних країн. Інтерназаціоналізація, соціалізація і демократизація як провідні тенденції розвитку конституційного права у світі.
^ Основні школи і напрями науки конституційного права
Поняття науки конституційного права. Формально-юридичний, історичний, порівняльно-правовий і соціологічний методи дослідження проблем конституційного права.

Виникнення конституційного права як самостійної галузі юридичної науки в другій половині ХІХ ст. Еволюція науки конституційного права до ІІ світової війни. Характеристика класичної (юридичної) та соціологічної шкіл. Інституціоналізм як важлива конституційно-правові теорія.

Розвиток науки конституційного права у другій половині ХХ ст. Головні риси «модернізованого юридичного напряму» та політико-соціологічної течії. Специфіка теологічної школи конституційного права в мусульманських країнах.

Сучасний стан науки конституційного права у світі. Розвиток конституційного реалізму як напряму у науці конституційного права. Демократична доктрина конституційного права.

^ Співвідношення міжнародного права і конституційного права на сучасному етапі. Концепція «багаторівневого» конституціоналізму

в країнах Європейського Союзу
Питання міжнародного права у сучасних зарубіжних конституціях (конституційні принципи зовнішньої політики у зарубіжних країнах, конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між федерацією та її суб’єктами, співробітництво у сфері захисту прав людини, місце норм міжнародного права у внутрішньому праві держави). Основні теорії співвідношення конституційного і міжнародного права у сучасній юридичній науці. Загальні риси моністичної та дуалістичної теорій співвідношення міжнародного та конституційного права та їх відображення у сучасних конституціях окремих зарубіжних країн.

Визнання обмежень державного суверенітету і участь у міжнародних об’єднаннях.

Правова природа Європейського Союзу, посилення наднаціональних тенденцій у ЄС. Основні риси концепції «багаторівневого» конституціоналізму і їх реалізація у країнах Європейського Союзу. Правовий статус держав-членів Європейського Союзу. Конституційно-правове регулювання членства держав у ЄС. Конституційні риси установчих договорів ЄС. Громадянство у Європейському Союзі.


^ Вестмінстерська концепція конституціоналізму та її внесок у світовий конституційний процес

Поняття та правова природа конституціоналізму. Головні ознаки вестмінстерської концепції конституціоналізму: суверенітет парламенту; панування права; конституційні угоди.

Характеристика конституційного права Великої Британії. Особливість форми і структури Конституції. Статутне право. Судовий прецедент як частина Конституції. Особливості дії конституційних угод. Доктрина в системі конституційного права Великої Британії.

Розповсюдження вестмінстерської моделі в країнах Британської Співдружності. Основні віхи конституційного розвитку Канади, що позначилися на формуванні конституційного права держави. Сучасна Конституція Канади. Акт про Канаду 1982 р., Конституційний акт 1982 р., Хартія прав і свобод 1982 р., Акт про Британську Північну Америку 1867 р. Нормативна база, сформована Парламентом Великої Британії (Акт про Парламент 1875 р., Вестмінстерський статут 1931 р. і ін.). Основні формули внесення змін до конституції Канади.


^ Конституційні основи парламентського верховенства і відповідального правління у Великій Британії й Канаді
Конституційна історія британського Парламенту (Білль про права 1689 р., Акт про Парламент 1911 р., Акт про Парламент 1949 р., Акти про довічних перів 1958, 1963 р. 1999 р.). Трансформація британських парламентських традицій в Канаді.

Сучасний Парламент Великобританії і Канади у системі розподілу влад. Взаємовідносини з Короною й Урядом. Парламент і виборчий корпус.

Організація діяльності Парламенту. Роль спікера в роботі Парламенту. Статус депутата Палати громад. Парламентські привілеї.

Принцип парламентського верховенства в Великобританії. Абсолютна (необмежена) законодавча компетенція британського парламенту. Особливості проходження біллів у Палаті громад і Палаті лордів Великобританії. Федеративний устрій як основний фактор модифікації принципів британського парламентаризму в Канаді. Розмежування компетенції між Парламентом федерації і провінцій (сфера виключної компетенції провінцій). Особливості проходження законопроектів через Парламент Канади (Сенат і Палату громад). Прийняття бюджету. Участь Корони у законодавчому процесі. Делегування законодавчих повноважень.

Принцип відповідального правління. Колективна відповідальність Уряду перед Парламентом та її форми. Основні форми парламентського контролю: усні депутатські запити, інтерпеляція, «година питань», спеціалізовані комітети, омбудсмани (в парламенті Канади), Парламентський комісар зі справ адміністрації (у Великобританії).
^ Партійна система і режим міністеріалізму у Великій Британії й Канаді
Багатопартійність та партійна система Великої Британії та Канади. Інституціоналізація політичних партій. Провідні політичні партії Великої Британії та Канади, їх участь у парламентських, регіональних і місцевих виборах. «Регіональні партії» Канади та їх роль на політичній арені.

Організація роботи парламентських партій та їх вплив на законодавчий процес. Фракції більшості й опозиції. Тіньовий кабінет.

Режим міністеріалізму як особливість функціонування виконавчої влади у Великій Британії і Канаді. Роль Прем’єр-міністра у вирішенні державних справ Великої Британії. Акт про міністрів Корони 1937 р. Формування Уряду, Кабінету і внутрішнього кабінету Великобританії. Виконавча влада за Конституційним актом Канади 1867 р. (Королева, Генерал-губернатор та Таємна рада, Уряд Канади). Особливості формування Кабінету міністрів Канади.

Основні напрями діяльності Уряду Великобританії і Канади. Акти виконавчої влади.
^ Британські конституційні реформи діяльності центральних і регіональних органів влади
Еволюція вестмінстерської концепції конституціоналізму наприкінці ХХ ст. Трансформація принципу парламентського верховенства у зв’язку зі вступом Великої Британії в Європейський Союз. Застосування референдуму для вирішення державних питань як новела в конституційному житті країни.

Модернізація конституційного правопорядку Урядом лейбористів і перспективи подальших змін. Акт про конституційну реформу 2005 р. Причини і наслідки реформування Палати лордів. Вплив результатів виборів Палати громад 2010 р. на британську партійну систему. Запровадження Верховного суду Об’єднаного Королівства та введення Вищих судів Англії та Уельсу.

Політична регіоналізація як напрям конституційної реформи. Зміни у правовому статусі Національної асамблеї Уельсу, Парламенту Шотландії, Асамблеї Північної Ірландії. Практика функціонування міждержавних інститутів Об’єднаного Королівства та Ірландської Республіки.

^ Федеральний устрій Канади як конституційний принцип обмеження влади
Канадський федералізм як спосіб територіального розподілу повноважень. Характерні риси еволюції канадської федерації.

Правове положення провінцій та федеральних територій. Особливий становище Квебеку, що закріплене резолюцією (1995 р.) Парламенту Канади. Організація влади в суб’єктах федерацій (легіслатури, лейтенант-губернатор, федеральні органи і служби).

Розподіл повноважень між органами влади федерації і провінцій. Виключна федеральна компетенція та компетенція суб’єктів федерацій; «адміністративне делегування. Місцеве самоврядування і управління.
^ Конституція як гарантія збереження конституційного правопорядку в умовах поширення американського варіанту конституційної системи правління.
Конституційна історія США та Бразилії. Президентська республіка в США згідно з Контитуцією США 1797р. Вплив Конституції США 1797р. на конституційний розвиток Федеративної Республіки Бразилія.

Особливості розробки та прийняття конституцій США 1797р. та конституції Бразилії 1988р. Вплив європейського конституційного права та міжнародного права на зміст, форму та структуру Конституції Бразилії 1988р.

Процедура внесення прямих змін до Конституції США 1797р., роль Веровного Суду США у зміні юридичного трактування положень Конституції США 1797р. Білль про права. Поправки. Особливості внесення поправок до Конституції Бразилії згідно зі ст.60 Конситуції Бразилія 1988р.

Співвідношення конституційного принципу розподілу влад і принципу «стримувань та противаг» в США та Бразилії. Імпічмент як інструмент впливу конгресу США на президента та федеральних посадових осіб. Вето президента. Значення незалежної і сильної судової влади в системі розподілу влад. Судова влада як гарант демократизму конституційного режиму. Різні способи формування трьох гілок влади та різні строки повноважень відповідних виборних органів як вагомий чинник стримувань та противаг.

^ Конституційний захист фундаментальних прав

людини у США і Бразилії
Нормативно-правові акти, що містять перелік фундаментальних права людини. Роль прецедентного права у захисті фундаментальних прав людини в США. Конституція США 1787 року та «Біль про права» 1791 року, юридична сила та структура.

Основні права людини, гарантії та захист яких регулюються першими десятьма поправками до Конституції США («Біль про права»).

Поправки до Конституції США, які не увійшли до «Білю про права»: заборона рабства та работоргівлі, заборона дискримінації, виборчі права.

Особливості правової доктрини в сфері прав людини та громадянина в США. Роль прецедентного права у захисті фундаментальних прав людини в США.

Фундаментальні права людини у Конституції Бразилії 1988 року.

Основні права людини за Конституцією Бразилії: недоторканність особи, житла, таємниця листування, процедура habeas corpus, процедура habeas data, процесуальні права (арешт виключно на основі судового рішення або на місці злочину, право обвинуваченого на захист та ін.), процедура mandato d'injuncao - право вимагати видання судового наказу з метою запобігання або виключення завдання збитків особистим правам громадян, якщо відсутня відповідна правова норма.

Конституція Бразилії та міжнародні договори і конвенції.
^ Верховний Суд США у справі охорони Основного Закону.

Устрій федеральної судової влади згідно зі ст.3 Конституції США 1797р. Особливості дворівневої та децентралізованої судової системи США. Структура федеральної судової системи. Верховний Суд США. Апеляційні (окружні) суди. Районні суди. Спеціальні федеральні суди. Сруктура судової системи штатів. Суд присяжних.

Особливості американської моделі судового конституційного контролю.Верховний суд США як найвищий орган конституційного контролю.Процедура та особливості здійснення конституційного контролю в США.

Роль судових прецедентів, створених Верховним Судом США у тлумаченні Конституції США, контролі за діяльністю органів законодавчої та виконавчої влади. Доктрина судового перегляду Верховним Судом США. Справа «Мербьюрі проти Медіссона».

Повноваження Верховного Суду США згідно зі ст.3 розд.2 Конституції США 1797р. Сфера виключної компетенції федерації (розд.8 ст.1. Конституції США 1797р.).
^ Конституційно-правові засади взаємовідносин законодавчої й

виконавчої влад у США і Бразилії

Правові основи функціонування законодавчої та виконавчої влади США. Реалізація принципу поділу влади, система «стримувань та противаг».

Конгрес: порядок формування, структура, компетенція палат, законодавчий процес.

Виконавча влада. Президент. Компетенція і акти Президента. Кабінет. Виконавчий апарат Президента. Віце-президент.

Система центральних органів влади Бразилії за Конституцією 1988 року.

Парламент: структура, компетенція палат, законодавчий процес.

Виконавча влада Бразилії. Президент: статус та повноваження.

Вплив американської моделі взаємовідносин Президента та Парламенту на взаємовідносини Парламенту та Президента Бразилії:
^ Децентралізація державного управління в штатах як механізм забезпечення ефективності конституційної системи правління у США та Бразилії.

Федеративна форма політико-територіального устрою згідно зі ст.4 Конституції США 1797р. Федеральний округ Колумбія. Асоційовані території: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови. Федеративний устрій Бразилії згідно з ст.18 Конституції Бразилії 1988р.

Розмежування компетенцій федерації та штатів відповідно до розд.8 ст.1.Конституції США 1797р. Сфера співпадаючих повноважень федерації і штатів. Перелік заборон, адресованих штатам у ст.1 розд.10 Конститції США. Залишковий характер компетенції штатів відповідно до поправки 10 Конституції США. Федеральна інтервенція. Принципи кооперативного федералізму при розмежуванні компетенцій між центром та субєктами в Бразилії. Розмежування предметів відання між Союзом, штатами, федеральним округом і муніципіями згідно зі ст. 22-25, 30 Конститції Бразилії 1988р.

Комісіонерна рада та рада контролерів як діючі моделі представницьких органів графств у США. «Рада- управляючий», «мер- рада» та комісійна рада- як моделі місцевого управління у містах США. Муніципальна палата як законодавчий орган муніципії в Бразилії. Голова місцевої адміністрації – перфект, як центральна фігура в муніципальному управлінні Бразилії.


^ Універсалізація американської й вестмінстерської моделей конституціоналізму на французькому ґрунті.
Ознаки вестмінстерської та американської моделей конституціоналізму.

Характеристика конституційного права Франції: Конституція 1958 р. Напівпрезидентська (змішана) форма правління у Франції та її ознаки: поєднання рис парламентської та президентської форм правління, унікальність французької моделі.

Концептуальна побудова і правове закріплення основних прав і свобод людини і громадянина. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Преамбула до Конституції 1946 р.

Функціонування вищих органів влади за Конституцією 1958 р. Особливості конституційно-правового статусу Президента у Франції: взаємовідносини з Національними Зборами та Урядом, арбітражна функція. Порядок формування Уряду і відповідальність Уряду. Компетенція Уряду. Національні Збори: порядок формування, структура. Конституційна Рада: порядок створення, компетенція.
^ Конституційні механізми «раціоналізованого парламентаризму» у Франції.

Четверта республіка у Франції і проблеми протистояння законодавчої та виконавчої влади. Хронічні урядові кризи. Прийняття Конституції 1958 року.

Загальні конституційні засоби спрямовані на стабілізацію урядів: обмеження компетенції парламенту, делегування законодавчих повноважень уряду, конструктивний вотум недовіри, збільшення строку між внесенням до парламенту питання про довіру уряду і початком парламентських дебатів з цього питання та інші.

Втілення концепції «раціоналізованого парламентаризму» у Конституції Франції 1958 року та пошук засобів оптимізації відносин між законодавчою та виконавчою гілками владами: обмеження компетенції парламенту, делегування законодавчих повноважень уряду та ін.

Елементи «раціоналізованого парламентаризму» в інших державах із парламентською та напівпрезидентською формами правління (на прикладі країн Європи). Особливість форм парламентського контролю.

^ Рецепція ліберально-демократичної доктрини конституціоналізму

практикою Італії
Характеристика Конституції Італії 1947 р.: структура, основні положення. Особливості Конституції Італії 1947 р. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції. Можливості впливу громадян на зміст Конституції (право «народного вето»).

Основні принципи конституціоналізму Італійської республіки. Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в Італії. Соціально-економічна основа. Партійна система, основні політичні партії та їх вплив на розвиток конституційно-правових процесів у країні.

Правовий статус вищих органів державної влади. Двопалатний парламент Італії як єдиний орган законодавчої влади, порядок його формування, повноваження. Інститут народної ініціативи. Вищі органи виконавчої влади (Президент та Рада міністрів): порядок обрання/формування, повноваження.

Конституційний суд Італії як орган конституційного контролю за Конституцією 1947 р. Судова система республіки. Касаційний суд як вищий судовий орган в системі загальних судів. Спеціальна (адміністративна) юстиція (Державна Рада, Рахункова палата).

^ Конституційно-правові принципи регіоналізму в Італії та Франції
Регіоналізм та децентралізація. Передумови виникнення регіоналізму та особливості його функціонування.

Взаємовідносини між центром та регіонами. Двопалатний парламент як інститут регіонального представництва. Лобіювання регіональних інтересів.

Особливості адміністративно-територіального устрою Італії за Конституцією 1947 р. Реформа системи регіонального управління в Італії 2000-2003 р. Комуни, міста-метрополії, провінції та області як адміністративно-територіальні одиниці Республіки, їх правовий статус.

Місцеве самоврядування в Італії. Основні тенденції розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Вплив Європейської Хартії місцевого самоврядування на систему публічної влади на місцях в Республіці Італія.

^ Основний закон ФРН 1949 р. і Конституція Японії 1947 р.: розрив чи еволюція конституційних традицій
Основні етапи конституційної реформації в Німеччині. Самообмеження монархом своєї влади — початок розвитку конституціоналізму в Німеччині. Створення першої конституційної республіки. Часи націонал-соціалістичної диктатури. Основний закон ФРН 1949 р. – повернення до демократичної конституційної традиції. Об’єднання Німеччини на підставі Основного закону.

Конституція Великої Японської імперії - Конституція Мейдзи. Історичні передумови прийняття Конституції Японії 1947 р. Потсдамська декларація 1945 р.

Структура Основного закону. Засади конституційного ладу Німеччини (республіканський принцип; демократична, правова, соціальна держава; принцип федералізму).

Принцип розподілу влади за Конституцією Японії 1947 р. Система державних органів. Правовий статус імператора. Принцип народного суверенітету. Принцип пацифізму.

Загальна характеристика конституційних прав и свобод. Громадянство Німеччини і режим іноземців. Громадянські права, свободи і обов’язки за Основним законом ФРН. Економічні, соціальні і культурні права, свободи і обов’язки. Проблема конституційно-правових гарантій і обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Розширення кола основних прав людини та громадянина в Конституції Японії 1947 р. Громадянські, політичні, економічні та соціальні права.

^ Конституційні засади канцлерського правління
Двоступенева процедура формування уряду (призначення Канцлера; формування ним кабінету). Внутрішня структура уряду. Статус члена уряду.

Федеральний канцлер як політичний центр конституційної системи та голова уряду. Компетенція федеральних міністрів. Колегіальна компетенція Федерального уряду. Участь уряду в законодавчому процесі (право законодавчої ініціативи; делеговане законодавство; постанови у виконання законів).

Парламентський контроль – характерна ознака парламентської системи правління. Форми контролю: депутатський запит, слідчі комітети, конструктивний вотум недовіри; вотум довіри.
^ Правовий інструментарій конституційного компромісу в Японії

Нормативне врегулювання функціонування парламенту Японії. Двопалатний парламент Японії: система обрання депутатів та радників. Організаційні форми роботи парламенту. Постійні парламентські комісії. Законодавчий процес. Контрольні функції парламенту.

Нормативне закріплення правового статусу уряду. Принцип цивільного кабінету. Процедура обрання прем’єр-міністра, його повноваження. Основні функції уряду.

Правова основа судоустрою Японії. Ієрархія судових органів Японії, їх склад та компетенція.

Парламентська монархія Японії. Салічна система престолоспадкування. Обмеження повноважень імператора.
^ Роль конституційного правосуддя у формуванні підвалин конституціоналізму (ФРН, Японія)
Конституційний контроль та його моделі в Японії і ФРН. Основні здобутки конституційної реформи в Японії 1946-1947 р. в області конституційного правосуддя.

Вимоги до кандидатів на посаду судді Федерального конституційного суду Німеччини. Порядок обрання суддів, голови ФКС і його заступника. Підстави припинення повноважень судді ФКС. Статус суддів ФКС.

Компетенція ФКС Німеччини: судовий розгляд по спорах між конституційними органами влади; спори з проблем федерації; розгляд з метою перевірки дійсності правових приписів; розгляд з захисту Конституції; розгляд по перевірці правильності виборів; конституційні скарги громадян.

Конституційна юстиція земель – компетенція суб’єкта федерації. Компетенція конституційних судів земель.

Верховний суд Японії: порядок формування, склад, конституційна юрисдикція. Діяльність судів загальної компетенції в області конституційного правосуддя. Конкретний конституційний контроль.

Конституційно-правовий статус судді. Незалежність суддів.

Оцінка діяльності органів конституційного правосуддя.

^ Конституційно-правові засади федеративного устрою Швейцарської конфедерації
Конституційна історія Швейцарської Конфедерації. Співвідношення термінів «конфедерація» та «федерація» в Швейцарії. Мета створення федерації в Швейцарії. Політико-територіальний устрій Швейцарії. Договірна децентралізована федерація.

Система органів державної влади Конфедерації. Принцип примату федерального права. Система органів влади в кантонах та полукантонах: порядок формування, організація діяльності, функції.

Виняткова компетенція Конфедерації. Спільна компетенція Конфедерації та її суб’єктів. Виняткова компетенція суб’єктів Конфедерації.

Ознаки державності кантонів: Конституція, громадянство, законодавство, За заг. компетенція. Свобода організації та функціонування державної влади в кантоні. Право виходу зі складу Федерації. Автономія громади. Багатомовність Швейцарії.

^ Конституційно-правові принципи функціонування органів державної влади в умовах «референдарної» демократії (на прикладі Швейцарії)

Процедура прийняття Конституції Швейцарії. Порядок внесення змін та доповнень до Конституції Швейцарії. Вплив «референдарної» демократії на процес прийняття рішень в Конфедерації. Основи здійснення народної ініціативи та проведення референдуму. Обов’язковий та факультативний референдум.

Правовий характер Швейцарської конфедерації. Взаємовідносини між законодавчою, виконавчою та судовою владами. Двопалатний парламент Швейцарії. Порядок формування Федеральних зборів. Взаємовідносини з виборчим корпусом. Принцип невизнання імперативного мандату. Компетенція парламенту.

Федеральна Рада - виший виконавчий та розпорядницький орган влади. Процедура обрання, склад та термін діяльності. Повноваження Федеральної ради. Колегіальне прийняття рішень Ради. Правовий статус Президента Конфедерації. Канцлер Конфедерації. Федеральна адміністрація.

Пірамідальний характер судової влади. Верховний суд Конфедерації – вищий судовий орган держави:порядок формування, склад, повноваження. Компетенція Верховного Суду як органу конституційного контролю держави.

^ Конституціоналізм як форма подолання авторитаризму в постсоціалістичних країнах Східної Європи

Трансформація засад конституціоналізму на постсоціалістичному просторі. Особливості перехідного конституціоналізму. Розвиток концепції новодемократичного й комунітарного конституціоналізму.

Конституціоналізм як політико-правовий режим. Органи конституційного контролю як важливий засіб забезпечення верховенства конституції. Система гарантування фундаментальних прав і свобод людини.

Функціонування вищих органів влади в умовах становлення засад конституціоналізму в постсоціалістичних державах-членах Європейського Союзу і СНД. Специфіка конституційно-правового статусу глави держави у постсоціалістичних республіках. Роль парламенту у суспільстві.
^ Врегулювання конституційних конфліктів в напівпрезидентський республіках (на прикладі Болгарії та Польщі).
Поняття державно-правових конфліктів. Конституційна (політична) криза. Суб’єкти державно-правових конфліктів.

Ознаки напівпрезидентської республіки. Особливості форми правління у Болгарії. Вплив політичного становища на виникнення державно-правових конфліктів у напівпрезидентських республіках, періоди «співіснування».

.Проблеми розподілу компетенції між президентами та головами уряду у зовнішній та внутрішній політиці (на прикладі Польщі та Болгарії). Проблеми взаємовідносин між главою держави, парламентом. та урядом в законодавчому процесі, при формуванні уряду та ін. Роль більшості та фракцій у стабілізації політичної ситуації.

Форми попередження та врегулювання державно-правових конфліктів: розпуск (дострокові вибори парламенту), імпічмент вищим посадовим особам, притягнення уряду до відповідальності перед парламентом, конституційне реформування системи органів влади, публічно-правовий договір, державно-правовий експеримент та ін.
^ Участь органів конституційного контролю у процесі становлення конституційного режиму (на прикладі Болгарії і Польщі).
Конституційний трибунал Республіки Польща як єдиний орган конституційного контролю в Польщі відповідно до розд.8 ст.188-197 Констиуції РП 1997р. Конституційний суд Республіки Болгарія як орган конституційног контролю відповідно до ст.147-152 Конституції Ресубліки Болгарія 1991р.

Учасники конституційного провадження відповідно до ст.191-193 Конституції РП 1997р. Ініціатори конституційного контролю відповідно до розд.8 ст.147-152 Конституції Республіки Болгарія 1991р.

Польща та Болгарія як представники європейської (австрійської) моделі конституційного контролю. Особливості формування Конституцйного трибуналу РП (ст.188-189 Конституції РП 1997р.) та Конституційного суду Болгарії (ст.149 Конституції Республіки Болгарія 1991р.).

^ Розвиток місцевого управління у світлі Європейської хартії місцевого самоврядування (на прикладі Болгарії та Польщі).
Ознаки «радянської» системи: запереченні принципу поділу влад, проголошенні місцевих органів влади державними, сувора підпорядкованість нижчих органів вищим тощо. Крах соціалістичної системи та трансформація принципів функціонування місцевої влади в країнах Східної Європи.

Характеристика континентальної (романо-германської) моделі та втілення її рис в організації місцевої влади у Болгарії та Польщі.

Європейська хартія місцевого самоврядування і її основні засади. Зобов`язання, які виникають після підписання Хартії. Правове закріплення фундаментальних засад місцевого самоврядування у Конституції Польщі та Болгарії.
^ Особливості «перехідного» конституціоналізму в РФ і Білорусі
Етапи побудови конституціоналізму в Російській Федерації. Прийняття нової Конституції РФ у 1993 році та початок переходу від авторитарного до демократичного режиму.

Закріплення в Конституції 1993 року відмови від соціалістичної моделі розвитку, монополії комуністичної партії, визнання політичного плюралізму та багатопартійності, розподіл влади та визнання приватної власності.

Формування на основі Конституції 1993 року нової правової системи та конституційної моделі держави.

Конституція Республіки Білорусь 1994 року та Декларація про державний суверенітет.

Референдум 1996 року та прийняття нової редакції Конституції 1994 року.

Особливості конституціоналізму за Конституцією Республіки Білорусь 1994 року.
^ Конституційна еволюція в КНР
Конституція КНР 1982 р. – основний закон держави етапу «соціалістичної модернізації» її загальна характеристика. Сутність «соціалізму з китайською специфікою».

Соціалістична концепція прав людини.

Політична система. Виборче право і виборча система.

Всекитайські збори народних представників. Постійний комітет. всекитайських зборів народних представників. Центральна військова рада. Голова КНР. Державна рада.

Суди і прокуратура.

Національно-територіальна автономія в КНР.

^ Специфіка ісламського конституційного правопорядку
Передумови прийняття конституцій в ісламських країнах. Іслам – політико-ідеологічна основа конституцій. Норми шаріату – головне джерело права та конституцій.

Домінуюче положення держави над людиною. Закріплення обсягу прав та свобод людини і громадянина в залежності від характеру державного режиму, форми правління та впливу норм шаріату. Вплив інституту громадянства на обсяг прав та свобод людини та громадянина. Обмеження політичних прав громадян. Не рівний правовий статус чоловіка та жінки.

Принцип розподілу влади в ісламських країнах в залежності від форми правління. Правовий статус монарха та президента в ісламських країнах. Централізація влади в руках голови держави та/або вищої духовної особи в державі. Роль та місце законодавчої влади у системі розподілу влад в ісламських країнах. Основні завдання судової влади.
^ Конституційна модернізація в Ізралії
Конституційна історія Ізраїлю. Специфіка Конституції Ізраїлю. Характеристика Основного закону про Кнесет 1958 р., Основного закону про Президента 1964 р., Основного закону про Уряд 2001 р.

Етапи становлення конституційно-правового статусу людини та громадянина в Ізраїлі. Головні нормативно-правові акти І періоду: Декларація незалежності Держави Ізраїль 1948 р., Закон про повернення 1950 р., Закон про рівноправність жінок 1951 р. (у ред. 1988 р.), Закон про громадянство 1952 р. та Закон про державну освіту 1953 р. ІІ етап еволюції – Основний закон про гідність і свободу особистості 1992 р. й Основний закон про свободу професій 1992 р. Вплив релігійних норм на конституційно-правовий статус людини.

Вищі органи державної влади. Вибори, організація діяльності, склад і компетенція Кнесету. Уряд як вищий орган виконавчої влади. Оцінка зміни порядку формування Уряду. Відповідальність Уряду. Компетенція Уряду. Конституційно-правовий статус глави держави. Процедура імпічменту. Повноваження. Сучасна судова система Ізраїлю: 1) світські суди загальної компетенції; 2) релігійні суди.  1. ^ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з логіки для студентів I курсу денних факультетів / Уклад.:...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Україні на демократичних засадах; 2 забезпечення прав людини та громадянина; 3 реалізація народовладдя; 4 формування дієздатних структур...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Україні на демократичних засадах; 2 забезпечення прав людини та громадянина; 3 реалізація народовладдя; 4 формування дієздатних структур...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «державне (конституційне) право зарубіжних країн» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка