Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки
Скачати 255.91 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки
Сторінка1/2
Дата конвертації25.09.2013
Розмір255.91 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

Директор ВСП «Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»


________________ П. М. Шапірко

Методичні рекомендації

для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики


 1. Цілі та задачі практичної підготовки студентів.

Основною метою практичної підготовки студентів є встановлення зв'язку між теоретичним навчанням у вузі і практичною діяльністю фахівця за допомогою створення умов для оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці у сфері юриспруденції, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок.

Кінцевою метою практики є використання студентами теоретичних знань під час практичної діяльності, набуття професійних навичок, що дозволить їм виконувати функції у відповідності з вимогами до фахівців за напрямом підготовки «Правознавство».


  1. Мета і завдання ознайомчої практики:

 • ознайомлення зі структурою і основними напрямами діяльності посадових осіб бази практики;

 • вивчення нормативних документів, які регламентують діяльність бази практики;

 • ознайомлення з системою контролю за діяльністю структурних підрозділів;

 • ознайомлення з документообігом;

 • набуття навичок роботи з комп’ютерною технікою та комп’ютерними програмами звітності.

Після проходження практики студент повинен:

Знати:

 • структуру, завдання, загальні принципи діяльності, порядок утворення, реорганізації та ліквідації бази практики;

 • основні організаційні форми роботи бази практики;

 • функціональні обов’язки особи, на посаді якої проходить практику студент (секретар суду, секретар судового засідання, помічник судді, нотаріуса, адвоката і т.п.)

 • порядок координаційно-контрольної діяльності керівних органів;

 • роботу канцелярії, систему контролю за документацією.

Уміти:

 • збирати необхідну інформацію для проведення правотворчої і виконавчо-розпорядчої діяльності;

 • здійснювати методично обґрунтований пошук нормативно-правового матеріалу для його ситуативного використання;

 • складати проект рішення (розпорядження, наказу, висновку, постанови) з нескладного питання;

 • проводити бесіду в трудовому колективі;

 • працювати з оргтехнікою, комп’ютерними програмами.

Отримати навички:

 • роботи із заявами, скаргами і пропозиціями громадян;

 • складання протоколу зборів, нарад тощо.
  1. Мета і завдання виробничої практики:

 • вивчення організаційної структури бази практики, її функціонального положення в системі органів (організацій) країни, її роль у вирішенні загальнодержавних, регіональних і локальних завдань в господарській, соціально-культурній і адміністративно-правовій сферах;

 • вивчення системи організаційних форм, методів і стилю роботи відповідних служб;

 • вивчення правового статусу посадових осіб, в структурі апарату бази практики;

 • застосування науково-дослідних прийомів вивчення професійної діяльності;

 • вивчення системи документообігу;

 • набуття навичок роботи з комп’ютерною технікою та комп’ютерними програмами звітності.


Після проходження практики студент повинен:

Знати:

 • нормативно-правовий матеріал, що регламентує порядок формування, реорганізації, ліквідації і діяльності базового органу (спеціальне і загальне законодавство);

 • правове положення, організацію роботи бази практики, її функції і завдання;

 • правовий статус, функціональні обов’язки посадових осіб;

 • порядок, форми і методи роботи бази практики, планування її діяльності, критерії визначення її ефективності;

 • систему контролю за діяльністю структурних підрозділів;

 • існуючий порядок прийому громадян і співробітників бази практики;

 • процедуру узгодження і візування управлінських рішень;

 • комп’ютерні програми, що використовуються працівниками бази практики.

Уміти:

 • збирати, систематизувати, обробляти і використовувати необхідну інформацію для здійснення правотворчої, правозастосовної, управлінської діяльності;

 • вільно користуватися законодавством;

 • складати проекти управлінських рішень (розпоряджень, наказів, рішень, постанов тощо) та інших процесуальних документів;

 • складати довідки, доповідні записки до відповідних органів, методичні рекомендації, інструктивний матеріал для підлеглих організацій;

 • брати участь у підготовці і проведенні процесуальних дій в органах досудового розслідування, суду та інших правоохоронних органах;

 • вести прийом службовців і громадян, ухвалюючи оперативні рішення (проекти).

Отримати навички:

 • правозастосовної та підзаконної правотворчої роботи;

 • документального оформлення діяльності службової особи бази практики;

 • спілкування з представниками органів державного управління місцевого самоврядування, населенням;

 • організації і проведення суспільно-політичних заходів, їх правового забезпечення;

 • роботи з комп’ютерними програмами та оргтехнікою;

 • застосування наукових методів вивчення державної служби, правоохоронних і судових органів.
  1. Мета і завдання переддипломної практики:

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці у фаховій галузі, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок.

Головним завданням практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, підбір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, складання іспитів.

Після проходження практики студент повинен:

Знати:

 • нормативно-правовий матеріал, що регламентує порядок формування, реорганізації, ліквідації і діяльності базового органу (загальне і спеціальне законодавство);

 • правове положення, організацію роботи бази практики, її функції і завдання;

 • правовий статус, функціональні обов’язки посадових осіб;

 • порядок, форми і методи роботи бази практики, планування її діяльності, критерії визначення її ефективності;

 • систему контролю за діяльністю структурних підрозділів;

 • існуючий порядок прийому громадян і співробітників бази практики;

 • процедуру узгодження і візування управлінських рішень;

 • комп’ютерні програми, що використовуються працівниками бази практики.

Уміти:

 • самостійно збирати, систематизувати, обробляти і використовувати необхідну інформацію для здійснення правотворчої, правозастосовної, управлінської діяльності;

 • вільно користуватися законодавством;

 • самостійно складати проекти управлінських рішень (розпоряджень, наказів, рішень, постанов), протоколів і інших процесуальних документів;

 • самостійно складати довідки, доповідні записки до відповідних органів, методичні рекомендації, інструктивний матеріал для підлеглих організацій;

 • брати участь у підготовці і проведенні процесуальних дій в органах досудового розслідування, суду і інших правоохоронних органах;

 • самостійно вести прийом службовців і громадян, ухвалюючи оперативні рішення (проекти).

Отримати навички:

 • правозастосовної та підзаконної правотворчої роботи;

 • документального оформлення діяльності службової особи бази практики;

 • спілкування з представниками органів державного управління місцевого самоврядування, населенням;

 • організації і проведення суспільно-політичних заходів, їх правового забезпечення;

 • роботи з комп’ютерними програмами та оргтехнікою;

 • застосування наукових методів вивчення державної служби, правоохоронних і судових органів.

Крім того, студент повинен вивчити статистичну звітність за минулий період та на основі отриманої інформації підготувати аналіз діяльності бази практики з висновками і пропозиціями щодо її покращення.


 1. ^ Матеріали практики та звітність за її підсумками.

Після закінчення навчальної, виробничої або переддипломної практики студент зобов’язаний надати керівнику практики від кафедри для захисту практики такі матеріали:

 1. титульний аркуш;

 2. опис представлених матеріалів із зазначенням сторінок;

 3. характеристика з місця проходження практики, та її копія;

 4. щоденник практики;

 5. письмовий звіт;

 6. проекти документів практики (проекти правозастосовних

документів - відповідно до кожної бази практики), не менше 5 документів, різних за змістом.

Матеріали практики подаються пронумерованими та підшитими в окрему папку.
^ 2.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш надається студенту перед проходженням ним практики. Студент заповнює самостійно наступні рядки: ПІБ студента, база практики, керівник від бази практики.

Дату подання звіту, відмітку про захист за результатами проходження практики, своє прізвище та підпис ставить викладач-керівник практики від кафедри.

^ 2.2. Матеріали практики

Опис матеріалів практики складається за зразком опису судової справи із зазначенням номерів сторінок, присвоєних відповідним матеріалам. Наприклад:

п/п

Назва документу

Сторінка

1.

Характеристика

3

2.

Щоденник

4-7

3.

Письмовий звіт

8-12

4.

Проекти документів практики

13-17
  1. ^ Характеристика (Відгук і оцінка роботи студента на практиці)

За результатами проходження практики керівник бази практики повинен надати студенту характеристику, в якій має бути відображена така інформація:

 • Прізвище, ім’я, по батькові студента.

 • Період проходження практики.

 • Найменування бази практики.

 • Рівень виконання робочої програми практики.

 • Причини невиконання окремих завдань на практиці (за наявності таких випадків).

 • Теоретичний рівень підготовки.

 • Вміння працювати з нормативно-правовою базою.

 • Організаторські здібності студента, його морально-вольові та етичні якості, ступінь дисциплінованості; загальний і культурний рівень розвитку студента.

^ Характеристика має бути підписана керівником бази практики та завірена печаткою.

Студент надає оригінал та копію характеристики (відгуку).


  1. ^ Щоденник практики

Кожен студент-практикант зобов’язаний особисто вести щоденник, в якому слід відображувати зміст та обсяг виконаної роботи за кожен день практики:

 • вивчення нормативно-правової бази місця проходження практики, зокрема, посадових інструкцій тощо;

 • ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку установи;

 • безпосередня участь або присутність при проведенні слідчих (розшукових), інших процесуальних дій, присутність у судовому засіданні та ін.;

 • складання процесуальних документів (їх проектів);

 • участь у службових нарадах, семінарах, конференціях, загально-просвітницьких, профілактичних заходах, що проводились за участю співробітників бази практики;

 • засвоєння прийомів роботи на комп’ютерній техніці, зі спеціальними комп’ютерними програмами, формами електронної звітності;

 • вивчення статистичної звітності за минулий період, підготовка на основі отриманої інформації аналізу діяльності бази практики з висновками та пропозиціями щодо її покращення.

Щоденник практики повинен бути підписаний керівником практики від бази практики та скріплений печаткою, що підтверджує факт виконання студентом-практикантом зазначеної в щоденнику роботи.

Щоденник оформлюється у формі, наведеної у додатку № 1.  1. ^ Письмовий звіт

Звіт дозволяє оцінити результати проходження практики і є обов'язковим документом, без якого студент не може бути допущенний до захисту практики. Звіт набирається на комп’ютері (Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; поля: вгорі та знизу – 20 мм, ліворуч – 30мм, праворуч – 15 мм), і складається з таких розділів: вступ, основна частина, висновки.

У вступі студент зазначає:

 • своє прізвище, ім'я, та по батькові,

 • спеціалізацію,

 • номер академічної групи,

 • назву бази практики,

 • термін проходження практики,

 • дані керівників практики від бази практики і від кафедри (посада, науковий ступінь, вчене звання, звання, прізвище, ім’я, по батькові).

В основній частині студент повинен зазначити нормативні документи, що регламентують діяльність бази практики, організацію роботи бази практики, її функції і завдання, функціональні обов’язки посадових осіб, систему контролю за діяльністю структурних підрозділів. Необхідно також відобразити існуючий порядок прийому громадян і співробітників бази практики, стан роботи з впровадження комп’ютерної техніки. Крім того слід в загальних рисах описати роботу, яку виконував практикант, що він вивчав, види та характеристика завдань і доручень, які виконував.

Якщо під час проходження практики у студента виникали труднощі організаційного чи особистого характеру, це також відображається у звіті, разом з результатами вирішення суперечливих питань. Бажано чітко виділити, з якими труднощами студент зустрівся на практиці і чим, на його думку, вони зумовлені (наприклад, пропусками в теоретичній або практичній підготовці самого студента тощо).

У висновках підводиться підсумок результатів проходження практики. Стисло, наочно показується, що практика дала студенту: чи допомогла закріпити знання, отримані в процесі навчання; чи оволодів він необхідними для майбутньої діяльності навичками; чи виконав програму практики, а якщо ні, то вказати причину.

Студент зазначає, що він вивчив, яких професійних навичок здобув, а також, які сфери діяльності, функціональні обов’язки посадових осіб лишилися поза увагою під час проходження практики; недоліки та переваги в діяльності бази практики. Можливо зазначення пропозицій по вдосконаленню роботи бази практики.

Бажано, щоб практикант вказав у звіті як часто він зустрічався з керівником, яку конкретну допомогу отримав від нього.

В кінці звіт підписується студентом-практикантом.
2.6. Документи практики

До документів практики входять правозастосовні документи відповідної бази практики (прокуратури, суду тощо): протоколи допитів, обвинувальні акти, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки судів, апеляційні та касаційні скарги, позовні заяви, акти прокурорського реагування та ін.

Всі ці документи студент-практикант складає самостійно або самостійно заповнює типовий бланк документа. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства. Обсяг документів в матеріалах практики повинен складати не менш як 5 зразків.

Документи практики в жодному разі не можуть мати вигляд копій (ксерокопій, фотокопій) з документів, що знаходяться в провадженні бази практики або копій з архівних документів, тобто не допускаються копії зі справ.

^ Забороняється надавати супровідні листи, повістки до документів практики.


  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconПрограма виробничої практики для студентів III курсу коледжу за спеціальністю “Фінанси І кредит”
Вона призначена для студентів спеціальності “Фінанси І кредит”, викладачів керівників практики. Програма є документом, що визначає...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів...
В процесі виробничої практики студенти також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної роботи в колективі. Поставлена...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації для проходження практики за темою магістерської...
Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 р.), «Методичні рекомендації по складанню програми практики студентів вищих навчальних...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconТа методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами ІV курсу спеціальності 030508 “Фінанси І кредит”/...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів...
На странице 4 в дневнике практики надо заполнить календарный план, в столбик "Название работ" вписываем это (есть в методичке в структуре...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації щодо проходженя виробничої практики та оформлення...
Виробнича практика є складовою частиною процесу підготовки бакалавра в начальному закладі, яка дає право на здобуття вищої освіти...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики студентів ІV-V курсів кривий Ріг
Методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики студентів IV-V курсів – Кривий Ріг: кдпу, 2007. 73 с
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації щодо підготовки звіту з виробничої практики
Виробнича практика є складовою частиною підготовки спеціалістів та магістрів з менеджменту
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки icon2. Методичні рекомендації керівнику виробничої практики від університету,...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного...
Методичні рекомендації для студентів-практикантів та викладачів-керівників практики щодо оформлення матеріалів практики Цілі та задачі практичної підготовки iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка