1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних
Назва1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних
Сторінка1/11
Дата конвертації29.06.2013
Розмір1.71 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. ВСТУП
Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень та перегляду судових рішень, виконання судових рішень, адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії цивільного процесуального права, зміст процесуальних інститутів, навчитися тлумачити конкретний зміст норм цивільного процесуального права та правильно їх застосовувати при вирішенні конкретних справ, розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного Суду України, набути досвіду аналітичної роботи.

Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт.

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, складання процесуальних документів, вивчення конкретних цивільних справ. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших теоретичних тем. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати відповідні розділи підручників і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні нормативні акти, ознайомитися з постановами Пленуму Верховного Суду України, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні й практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Про-цесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, судові накази, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії цивільного процесуального права з відповідних питань, законодавства та практики його застосування. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі поточного модульного контролю. Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У результаті вивчення цивільного процесуального права студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки: чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових категорій; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових постанов;

вільно орієнтуватися у системі цивільного процесуального права України та судовій практиці у цивільних справах;

ознайомитися з практикою застосування цивільного процесуального закону судами України, перспективами та основними напрямками розвитку цивільного процесуального законодавства;

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ№п/пТема

Всього

годин


У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення цивільного

судочинства – 32 год


1

Цивільне процесуальне право як галузь права

6

2

2*

2

2

Принципи цивільного процесуального права

6

2

2

2

3

Цивільні процесуальні правовідносини

6

2

2*

2

4

Склад суду, відводи

2

2

5

Цивільна юрисдикція

6

2

2

2

6

Підсудність цивільних справ

6

2

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Суб’єкти цивільного процесу – 32 год


7

Сторонни в цивільному процесі

12

4

4

4

8

Треті особи в цивільному судочинстві

6

2

2

2

9

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

6

2

2

2

10

Представництво в суді

6

2

2

2


______

*Колоквіум

Продовження№п/пТема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

11

Інші учасники цивільного процесу

2

-

-

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Умови процесуальної діяльності,

докази та об’єкти цивільного процесу – 27 год


12

Процесуальні строки

1
-

1

13

Судові витрати

11

14

Заходи процесуального примусу

2
-

2

15

Доказування та докази в цивільному процесі


11


4


4


3

16

Позов

6

2

2

2

17

Пред’явлення позову, відкриття провадження у справі

6

2

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Провадження у суді першої

інстанції – 32 год


18

Провадження у справі до судового розгляду

6

2

2

2

19

Судовий розгляд цивільних справ

10

4

4

2

20

Фіксування судового процесу

1
-

1

21

Рішення суду першої інстанції. Заочний розгляд справи

9

2

4

3

22

Наказне провадження

6

2

2

2


Закінчення№п/пТема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна робота


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Провадження по перевірці судових рішень та інші види проваджень – 43 год23

Окреме провадження

11

4

4

3

24

Апеляційне провадження

6

2

2

2

25

Касаційне провадження

6

2

2

2

26

Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

4

1

1

2

27

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

4

1

1

2

28

Виконавче провадження

10

4

4

2

29

Відновлення втраченого судового провадження

2

-

-

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Інші процесуальні форми

захисту – 30 год


30

Міжнародний цивільний процес

8

4

2

2

31

Господарське судочинство

6

2

2

2

32

Адміністративне судочинство

4

-

2

2

33

Нотаріальний процесс

8

4

2

2

34

Третейське судочинство

4

2

-

2

Разом

196

64

62

70*
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconРівність сторін у тих можливостях, які надані ним для захис­ту своїх...
Поняття цивільного процесуального права (це сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду І вирішення судом цивільних справ,...
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconПитання до іспиту з дисципліни «цивільний процес»
Поняття, предмет І джерела цивільного процесуального права. Принципи цивільного процесуального права
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconЦивільне процесуальне право як галузь права. Джерела цивільного процесуального права
Поняття, предмет І метод цивільного процесуального права
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconКурс: четвертий, семестр 8 Навчальна дисципліна: «Цивільне та сімейне право»
Поняття, предмет та метод цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconХарактеристика цивільного законодавства України. Цивільне право є...
Предметом цивільного права є майнові правовідносини, обумовлені товарно-грошовими формами та особисті немайнові правовідносини. Методом...
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconПерелік питань на іспит до цпп україни
Принципи цивільного процесуального права, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconРозділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право...
Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства 32
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconПерелік теоретичних питань з навчальної дисципліни “цивільне право”...
Поняття цивільного права, предмет та метод його регулювання. Поняття та загальні засади цивільного законодавства України
1. вступ навчальний курс включає до себе поняття про предмет І систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних iconОснови цивільного законодавства україни
Мета: проаналізувати основні структурні елементи ци­вільного законодавства як форми вираження цивільного права, розкрити основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка