Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
Сторінка4/10
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


ЗМІСТ

  1. Анотація…………..…………………………………………………………...…3

  2. Мета та завдання вивчення дисципліни.............................................................4

  3. Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання..................5

  4. Засоби проведення поточного та підсумкового контролю …………………...6

  5. Критерії оцінки знань та вмінь………………………………………………….7

  6. Зміст навчальної дисципліни………….…………………….……………...…...8

  7. Плани лекцій………………………………………………...................................11

  8. Методичні поради до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів………………………………………………………..………..….15

  9. Плани семінарських занять……………………………………………….….….17

  10. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи ………………………..…27

  11. Приблизний перелік питань для підсумкового контролю……………………..34

  12. Перелік рекомендованої літератури……………..………………………….…...36


^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

Київ 2012

^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Державне право зарубіжних країн»


з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»


УКЛАДАЧІ:

Пустовіт Ж. М. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Олійник А.Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор;

Букач В.В. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Юрковська Л.Г. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Федоренко В.Л. – заступник директораННІЗДН НАВС,доктор юридичних наук, професор;

Музика І.В. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент.

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від року, (протокол № ).

Рекомендовано до друку Методичною радою від «__»________20__, (протокол №__)
^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна “Державне право зарубіжних країн”, присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Після вивчення програмного матеріалу студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • стан розробки основних проблем науки конституційного права;

 • сутність предмета конституційного права зарубіжних країн, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загальне поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державні режими;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина в зарубіжних країнах;

 • виборчу систему в зарубіжних країнах;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування;

УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство зарубіжних країн;

 • порівнювати норми конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, що належать до різних правових систем сучасності.

Таким чином, основним завданням курсу "Державне право зарубіжних країн" є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки державного права; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати зарубіжний досвід конституційно-правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.


^

3.МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Семінарські заняттяу навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення конституційного права зарубіжних країн та опанування його методологічними засадами. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс “Державне право зарубіжних країн” й засвоїти предмет цієї галузі та науки.

Основні завдання семінарських занять з конституційного права полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень про державотворчі процеси українського суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні в різні часи суспільних формацій.

Основою ефективного розгляду положень конституційного права зарубіжних країн на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу, підготовка та виступ з реферативними повідомленнями. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Так, контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:
 • ^

  вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення.


 • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми.

 • обговорення проблемних питань.

 • виконання письмових самостійних робіт, міні контролів.

 • активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо)

Самостійну роботу варто починати з вивчення теоретичного матеріалу (тексту лекції), засвоєння законодавства, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мають використовувати інші джерела і особливо періодичні видання, наукові праці вчених.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з конституційного права України.

Готуючись до семінарського заняття, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті варто будувати свій виступ так, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формування теоретичного положення, вміння поєднати його з нормами конституцій інших країн та іншими нормативними актами;

 • обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;

 • аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;

 • значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Вимоги до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами навчальних дисципліни.

Основними завданнями самостійної та індивідуальної роботи студентів є підготовка і виконання поточних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача.

Навчальним планом НАВС передбачена самостійна робота студентів по окремим питанням курсу «Державне право зарубіжних країн».

Студенти зобов‘язані самостійно опанувати матеріалом по окремим темам, що передбачені програмою курсу. Така самостійна робота передбачає можливість самостійного опанування студентами основними теоретичними положеннями, категоріями, термінами, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.

Опрацьовуючи самостійно матеріал студенти зобов‘язані використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел, а також останніми редакціями нормативно-правових актів, що, в свою чергу, дасть можливість уникнути використання норм та положень, що втратили чинність.

Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є робота на семінарських заняття, участь у круглих столах, науково-практичних конференціях та залік.

Індивідуальна робота включає:консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо.
^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Курс “Державне право зарубіжних країн” вивчається протягом семестру.

Семінарські заняття проводяться під керівництвом викладачів з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, тестування, виконання самостійної роботи та розв`язання аналітичних вправ та практичних ситуацій.

Доповідачі на семінарах призначаються викладачем як за бажанням студентів так і на власний розсуд. Доповідачам можуть задаватися додаткові запитання викладачем або студентами. Після відповіді доповідачем, інші студенти з навчальної групи можуть виступити з певними доповненнями.

Змістовий модуль 1

Тема 1. ^ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ключові поняття і терміни:конституційне право, державне право,правова дихотомія, інститут державного права, джерела права, конституційний закон, регламент, судовий прецедент, правова доктрина, міжнародно-правовий акт, наука конституційного права, система науки конституційного права зарубіжних країн, функції науки конституційного права зарубіжних країн, школа конституційного права зарубіжних країн.

Семінарське заняття – 4 год.

План

 1. Поняття державного права зарубіжних країн та його місце в системі права зарубіжних країн.

 2. Предмет і метод державного права зарубіжних країн.

 3. Поняття та елементи системи державного права зарубіжних країн.

 4. Джерела державного права зарубіжних країн.

 5. Державне право зарубіжних країн як наука.

 6. Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

Питання для самостійної (6 год.) та індивідуальної роботи (1 год.):

1. Ознайомитися з поняттям, предметом, методом і системоюдержавного права зарубіжних країн?

2. Назвати основні риси та особливості державного права зарубіжних країн?

3.Порівняти поняття«конституційне право зарубіжних країн»та«міжнародне право».

4. Порівняти поняття «Конституційне право» і «Державне право».

5. Визначити поняття «наука конституційного права зарубіжних країн».

6. Проаналізувати основні напрямки і школи науки конституційного права Ви можете назвати?

7. Проаналізувати поняття«конституційне право як навчальна дисципліна».

8. Законспектувати, використовуючи юридичний словник та спеціальну літературу визначення по окремим питанням даної теми.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка