Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
НазваНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
Сторінка2/10
Дата конвертації15.08.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

3.РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

з них

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

^ Змістовий модуль І. Державне право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.

36

18

8

8

2

12

2

1

Тема 1: Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

18

8

4

4

 

6

 

2

Тема 2: Конституції зарубіжних країн.

18

10

4

4

2

6

 

 

^ Змістовий модуль ІІ. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн.

36

18

6

10

2

14

2

3

Тема 3: Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

18

10

4

6

 

6

 

4

Тема 4: Форми держави в зарубіжних країнах.

18

8

2

4

2

8

 

 

^ Змістовий модуль ІІІ.Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах. Форми безпосереднього народовладдя в зарубіжних країнах.

36

16

6

10
14

2

5

Тема 5: Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.

18

8

2

6

 

8

 

6

Тема 6: Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

18

10

4

4
6

 

 

^ Змістовий модуль ІV. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

54

28

12

14

2

36
7

Тема 7: Глава держави в зарубіжних країнах.

10

6

2

2

 

6

 

8

Тема 8: Законодавча влада в зарубіжних країнах.

12

8

4

4

 

6

 

9

Тема 9: Виконавча влада в зарубіжних країнах.

10

4

2

2

 

8

 

10

Тема 10: Судова влада в зарубіжних країнах.

10

4

2

2

 

8

 

11

Тема 11: Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

12

6

2

2

2

8

 

 

^ РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

162

80

32

42

6

76

6

 

Підсумковий контроль:

 

ЗАЛІК^ 4. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

^ Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

^ Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий залік.
^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ


За шкалою ЕСТS

За 100-бальною шкалою


За національною шкалою

Визначення *

A

86 - 100

відмінно

відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

80 - 85

добре

дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

71 - 79

добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

66 - 70

задовільно

задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 - 65

достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

30 - 59

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

0 - 29

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу


^ 6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ГАЛУЗЬ, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА і СИСТЕМА державного ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поняття, предмет, методи державного права зарубіжних країн.

Місце державного права в системі права зарубіжних країн.

Співвідношення конституційного та публічного права.

Поняття системи державного права зарубіжних країн. Інститут державного права зарубіжних країн. Конституційно – правові норми та їх класифікація.

Джерела державного права зарубіжних країн. Конституція як основне джерело державного права зарубіжних країн. Закон як джерело державного права. Регламенти парламентів та їх палат. Акти глави держави і виконавчої влади. Акти органів конституційного контролю. Судові прецеденти. Конституційний звичай. Релігійні джерела. Правова доктрина. Міжнародно – правові акти.

Наука державного права зарубіжних країн. Розвиток знань про державного право зарубіжних країн. Основні напрямки і школи в сучасній науці держаного права зарубіжних країн. Функції науки державного права зарубіжних країн.

Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.


^ ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поняття та юридична природа конституцій зарубіжних країн. Юридичні властивості та риси конституцій зарубіжних країн. Значення конституцій.

Класифікація зарубіжних конституцій та їх структура.

Розробка, прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах.

Конституційний нагляд в зарубіжних країнах.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ФОРМИ ДЕРЖАВИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


ТЕМА 3. Основи правового статусу особи в державному праві зарубіжних країн

Правовий статус особистості в різних правових системах. Фізичні особи і основи їх правового статусу. Іноземні громадяни. Особи без громадянства. Особи з множинним громадянством.

Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн. Конституційний принцип рівності громадян.

Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Органи, які вирішують питання громадянства.

Визначення та класифікація інституту прав та свобод людини і громадянина. Громадянські права та свободи. Політичні права та свободи. Соціальні права та свободи. Основні обов‘язки громадян.

Гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина (організаційно – правові та нормативно – правові гарантії).
ТЕМА ^ 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Форми держави: поняття та структура.

Поняття та класифікація форм правління. Форми державного устрою. Політичний режим (державний режим).

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ТЕМА ^ 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поняття та правовий статус політичних партій. Свобода утворення політичних партій. Функції політичних партій. Реєстрація політичних партій. Майно партій. Контроль за діяльністю партій. Типологія партій. Поняття партійних систем.

Поняття, сутність і функції громадських об‘єднань.. Види громадських об‘єднань (організації, рухи).

ТЕМА ^ 6. ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах.

Поняття і сутність виборчого права та сутність виборів. Активне і пасивне виборче право.

Демократичні принципи виборчого права.

Виборчий процес в зарубіжних країнах. Виборчі системи в зарубіжних країнах.

Поняття і значення референдуму. Плебісцит. Види референдуму.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальне-процесуальне...
Розслідування злочинів, розгляд матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінально-процесуальної діяльності органів досудового...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «міжнародне право»...
Автори: професор кафедри загальноправових дисциплін, к ю н., доцент Камінська Н. В.; викладач кафедри загальноправових дисциплін...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
«Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (відповідно до вимог ects) / Уклад.: С. Г. Серьогіна, О. А. Гончаренко, К. О. Закоморна,...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни конституційне...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний комплекс
...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка