Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Скачати 269.34 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Дата конвертації12.08.2013
Розмір269.34 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий Інститут права та психології


Кафедра кримінального права і процесу

/назва кафедри/

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради

______________/ ________________/

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____” ________________ 2012 р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни МАТЕРІАЛОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА


Для базового напряму 0304 “Право”__________________________

Для спеціальності 8.18010003Cудова експертиза”____________________Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО напряму

/шифр, назва/
Програма навчальної дисципліни складена к.х.н., доцент Бараняк В.М.

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автора програми/
“____” __________________ 2012 р.

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права і процесу
Протокол № ______ від “_____” _____________ 2012 р.
Завідуючий кафедрою ____________________________ / Гумін О.М. /

/підпис - прізвище, ініціали/

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № ______ від “______” _____________ 2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни

Сучасна криміналістика активно використовує досягнення науково-технічного прогресу для вирішення задач, що стоять перед органами розслідування, а саме розкриття злочинів, викриття винних, встановлення причин і умов, що сприяли здійсненню правопорушень, розробці засобів профілактичного характеру. В останні роки у криміналістичну експертну практику впроваджені нові ефективні методи дослідження матеріальних об’єктів, що включають застосування досягнень фізики, хімії, біології, мінералогії, прикладної математики інших природничих і технічних наук. Особливо широко використовуються такі методи при дослідженні різноманітних матеріалів, речовин і виробів.

Експертиза матеріалів, речовин і виробів у розслідуванні злочинів відіграє найважливішу роль, тому що одержання в повному обсязі інформації, носіями якої є ці об’єкти, неможливе без спеціальних знань. Висновки експертів використовуються в оперативно-розшукових цілях. Отримані дані дозволяють висувати версії, планувати розслідування.

Завдання ,що стоять перед працівниками правоохоронних органів вимагають знань можливості експертизи матеріалів, речовин та виробів правильно здійснювати підготовку, призначення й організацію проведення таких експертиз, ефективно взаємодіяти з експертами. Всебічно оцінювати експертні висновки і використовувати одержані результати для встановлення істини по справі.

^

Завдання вивчення дисципліни


У зв'язку із зазначеними положеннями студентам необхідно вивчити теоретичні положення матеріалознавства і оволодіти практичними навичками, які потрібні для виявлення, фіксації та вилучення різноманітних речових доказів і використання їх для експертного дослідження.

Навчальна дисципліна «Матеріалознавча експертиза» спрямована на:

• формування знань про наукові основи матеріалознавства, що передбачає вивчення загальної методики використання дослідження матеріалів;

• розвиток практичних навичок та умінь студентів з метою оволодіння методикою проведення всіх видів експертних та набуття практичних навичок оформлення результатів висновків експерта;

• засвоєння студентами методів техніко-криміналістичного забезпечення слідчих та оперативно-розшукових дій.
^

Студенти, які вивчають курс «Матеріалознавча експертиза» повинні знати:


на понятійному рівні поняття, предмет, систему та задачі матеріалознавства, історію її виникнення, становлення та розвитку;

на фундаментальному рівні загальні правила виявлення, огляду, фіксації та вилучення матеріальних обєктів; загальні положення методики матеріалознавчої експертизи та окремих її видів;

на практично-творчому вимоги, які ставляться до експерта-криміналіста, який працює у державних експертних установах і надає на основі своїх спеціальних знань допомогу оперативним працівникам та слідчим у підготовці матеріалів для проведення матеріалознавчих досліджень.

Студенти повинні вміти:

на рівні відтворення кваліфіковано провести огляд місця події з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів, які можуть бути об'єктами матеріалознавчих досліджень; провести на місці події попереднє дослідження з метою одержання даних про обставини скоєння злочину, механізм утворення слідів, особу злочинця, які можуть бути використані при розслідуванні; надати консультативну допомогу оперативним працівникам та слідчим у підготовці матеріалів для проведення матеріалознавчих досліджень; самостійно проводити матеріалознавчі дослідження різних видів; процесуально грамотно складати висновок експерта; брати участь у проведенні комплексної експертизи для виконання матеріалознавчої частини досліджень; вносити пропозиції про засто­сування заходів попередження конкретного виду злочинів; у разі участі у судовому засіданні як експерта — викласти та обгрунтувати висновки, зроблені в результаті раніше проведеної експертизи, або за ухвалою суду провести на місці необхідне матеріалознавче дослідження;

на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, формувати наукові пошуки в галузі матеріалознавчих досліджень.
^ Місце дисципліни в навчальному процесі
Предмет вивчається на основі знань, які студенти отримали з навчальної дисципліни “Криміналістика”, має структурно-логічні зв’язки з предметами “Кримінальний процес”, “Кримінальне право” та ін.
^ Структура дисципліни

«Матеріалознавча експертиза» складається з восьми самостійних тем.

Практичні (семінарські) заняття проводяться з основних найважливіших тем «Матеріалознавчої експертизи» і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок для практичної діяльності.

^ Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу.

Перевірка засвоєних знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль проводиться після вивчення тем курсу і має навчальний характер. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Програмою передбачено згідно з навчальним планом 60 годин, з них:

— лекційних— 16 годин;

—семінарських та практичних занять — 16 години;

—контрольна робота — 1;

—самостійна робота — 28 годин.

Особливістю курсу є те, що протягом його вивчення переважають практичні заняття.

За власним бажанням студенти можуть підготувати реферати, тематика яких наведена у методичних рекомендаціях і доводиться до відома студентів на лекціях та практичних заняттях.

^ Формами та засобами контролю вивчення навчальної дисципліни є:

- усне опитування на практичних (семінарських) заняттях;

- виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);

- виконання практичних завдань;

- написання контрольної роботи;

- залік.
^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Наукові основи матеріалознавства

Поняття, предмет і система матеріалознавства. Об'єкти матеріалознавчих екс­пертиз. Види матеріалознавчих експертиз. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів. Оцінка та використання результатів експертизи.

Технічні, фізичні і хімічні засоби та матеріали, які використовуються у матеріалознавстві. Роль матеріалознавчої експертизи у досудовому та судовому слідстві.
^ Тема 2. Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Предмет та об'єкти експертизи. Наркотичні засоби рослинного походження, напівсинтетичні та синтетичні. Класифікація психотропних засобів. Депресанти, стимулятори та галюциногени. Наркотичні засоби, виготовлені з рослини мак снотворний, коноплі, коки. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза матеріалів, речовин і виробів. Оцінка та використання результатів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
^ Тема 3. Експертиза лакофарбових матеріалів та покрить

Предмет та об'єкти експертизи. Класифікація лакофарбових матеріалів. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи лакофарбових матеріалів та покрить. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза лакофарбових матеріалів та покрить. Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою лакофарбових матеріалів та покрить.
^ Тема 4. Експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів

Предмет та об'єкти експертизи. Класифікація нафтопродуктів. Методи дослідження нафтопродуктів. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.
^ Тема 5. Експертиза волокон та волокнистих матеріалів

Предмет та об'єкти експертизи. Види волокон. Методи дослідження волокон та волокнистих матеріалів. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи волокон та волокнистих матеріалів. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза волокон та волокнистих матеріалів. Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою волокон та волокнистих матеріалів.
^ Тема 6. Експертиза металів, сплавів та виробів з них

Предмет та об'єкти експертизи. Види металів і сплавів. Чорні та кольорові метали та вироби з них. Методи дослідження металів і сплавів. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи металів і сплавів. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза металів і сплавів. Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою металів і сплавів.

^ Тема 7. Експертиза скла та скляних виробів

Предмет та об'єкти експертизи. Методи дослідження скла. Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи скла та скляних виробів. Вилучення та упакування речових доказів та зразків порівняння. Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза скла та скляних виробів. Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою скла та скляних виробів.

Тема 8. Інші види експертизи матеріалів, речовин та виробів

8.1. Експертиза пластмас і полімерів.

8.2. Експертиза рідин, що містять спирт.

8.3.Експертиза парфумо-косметичних виробів.

8.4.Експертиза харчових продуктів

Предмет та об'єкти експертизи. Методи дослідження об’єктів експертизи.

Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи. Підготовка матеріалів для експертизи Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза.

Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою. Перелік об'єктів, що направляються на експертизу (дослідження) та питання, які вирішуються експертизою.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля.

^ При цьому враховується:

- здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання;

- вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях;

- навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень;

- здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії стосуються й усної відповіді).

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам:

Оцінка “відмінно” - коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань.

Оцінка “добре” - коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань.

Оцінка “задовільно” - коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань.

Оцінка “незадовільно” - коли студент не знає значної частини програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань.^ За 100-бальною

шкалою Університету

За шкалою

ECTS

За національною

шкалою

100–88 балів

A

“відмінно”

87–80 балів

B

(“дуже добре”)

“добре”

79–71 бал

С

(“добре”)
70–61 бал

D

(“посередньо”)

“задовільно”

60–50 балів

E

(“задовільно”)
49–26 балів

FX

(“незадовільно” – з можливістю повторного

складання екзамену чи заліку)

“незадовільно”

25–00 балів

F

(“незадовільно” – з обов’язковим повторним вивченням модуля)

Підсумкова оцінка за семестр – поточна успішність в сукупності за семестр + бали отримані під час заліку. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку – 70 балів.


^ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №3 – Ст.141.

 2. „Про судову експертизу” Закон України від 25 лютого 1994 р. із змінами від 9 вересня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209.

 3. «Про прокуратуру» Закон України № 1789-12 від 25.11.91 р.

 4. «Про оперативно-розшукову діяльність» Закон України -№ 2136-12 від 18.02.92 р.

 5. Кримінальний кодекс України станом на 15 лютого 2004 р. – К.: Велес, – 2004. – 150 c.

 6. Кримінально - процесуальний кодекс України станом на 1 березня 2004 року. – К.: Паливода, – 2004. – 208 c.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 2 березня 2004 р. – К.: Атіка, – 2004. – 240 c.

 8. Цивільний кодекс України cтаном на 10 березня 2004 р. – К.: Велес, 2004. – 278 c.

 9. Митний кодекс України. Закон України від 11 липня 2002 року. – К.: Вид-во Укр.інф.-прав.центр, 2002. – 215 c.

 10. «Про концепцію судової реформи в Україні» Постанова Верховної Ради України від 24.04.92 р..

 11. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 № 8

 12. “Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України”: Постанова Кабінету Міністрів № 617 від 6 травня 1998 року.

 13. „Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.


Основна література до всіх тем:


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Справочная книга криминалиста /Отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000. – 712 с.

 11. Щербаковский М.Г. Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них. Научно-практическое пособие для экспертов. – Х.: Основа, 1996. – 115 с.Спеціальна література до окремих тем:

До теми 1: «Наукові основи матеріалознавства»

 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В.С. Митричев,В.Н. Хрусталев. – СПб. : Питер, 2003. – 591 с.

 4. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 5. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 6. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 7. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 8. Хрусталев, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : курс лекций / В.Н. Хрусталев, В.М. Райгородский. – Саратов : СЮИ МВД России, 2003. – 186 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 2: «Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.До теми 3: «Експертиза лакофарбових матеріалів та покрить»


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Лакофарбова промисловість, журнал.

 11. Митричев, В.С. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов : учебно-методическое пособие для образовательных учреждений МВД России / В.С. Митричев, В.Н. Хрусталев. – Саратов : СЮИ МВД России, 1999. – 436 с.


До теми 4: «Експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів»


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 5: «Експертиза волокон та волокнистих матеріалів»


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Паршиков, Ю.И. Криминалистическое исследование единичных волокон искусственного меха в диагностических целях : методические рекомендации / Ю.И. Паршиков, И.А. Танина, С.Н. Князенков. – М. : ЭКЦ МВД России, 1992. – 86 с.


До теми 6: «Експертиза металів, сплавів та виробів з них»


 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Исследование технических признаков на изделиях, изготовленных с использованием металлорежущего оборудования,— М., 1992.

 11. Щербаковский М.Г. Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них. Научно-практическое пособие для экспертов. – Х.: Основа, 1996. – 115 с.


До теми 7: «Експертиза скла та скляних виробів»

 1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.

 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2001. – 682 с.

 4. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 5. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 9. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

 10. Гурикова, Л.М. Криминалистическая экспертиза стекла и изделий из него : методическое пособие для экспертов /Л.М. Гурикова, Е.А. Комкова. – М. : ВНИИСЭ, 1983. – 186 с.Теория и практика идентификации целого по частям // Сб.научных трудов.— М.: ВНИИСЭ., 1976.— Вып. 24.


До теми 8: «Інші види експертизи матеріалів, речовин та виробів»


 1. А.П Батутіна, І.В. Ємченко Експертиза товарів. Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Алексеев Н.С. и др. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учебное пособие для студентов ВУЗов. - М.: Экономика, 2001, 295с

 3. Алекчеєв Н.С. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002.

 4. Артют Т.М. Товарознавство: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КНТЕУ, 2002.

 5. Власова А.В. Основи товарознавства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 6. Інфраструктура товарного ринку: Навч. Пос. /Під ред. І. В. Сороки. – К.: НМЦВО МоіН України; НВФ “Студцентр”, 2002

 7. Михайлов В.І. Непродовольчі товари: Підручник / В.І. Михайлов, Т.Г.Глушкова, О.І. Зельніченко. – К.: Книга, 2005. 

 8. Николаева М.А. Товароведение Теоретические основы: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2000.

 9. Пугачевський Г. Ф., Тихонова Н. П., Зіміна Н. К., Дзюбак Н. О., Яценко Ю. М. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник — К. : КНТЕУ, 2003.

 10. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. / І.С. Полікарпов (уклад.). — Л., 2001.

 11. Товарознавство непродовольчих товарів: Опорний конспект лекцій / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.С. Полікарпов (уклад.). — Л. : Видавництво ЛКА, 2002.

 12. Шумський О. В., Беднарчук М. С., Полікарпов І. С. Товарознавство непродовольчих товарів: Опорний конспект лекцій / І.С. Полікарпов (уклад.). – Л. : Видавництво ЛКА, 2002. . 

 13. Ю.Т.Жук, Н.К.Кисляк, М.К.Кушнір Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000.

 14. ГОСТ 51578 «Вироби парфумерні рідкі. Загальні технічні умови»

 15. ГОСТ 29188 «Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбору проб, методи органолептичної перевірки»

Схожі:

Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»...
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «кримінологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Програма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза iconРобочапрограма навчальної дисципліни „ правознавство ” для студентів,...
Правознавство // Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. – 33 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка