Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Скачати 245.81 Kb.
НазваПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Дата конвертації03.08.2013
Розмір245.81 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
П О Л О Ж Е Н Н Я

про студентське самоврядування у

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів Університету, виражаючи волю студентів, дбаючи про забезпечення їх законних прав та свобод, прагнучи розвивати творчий потенціал студентства ухвалює це Положення.
Загальні положення
1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2. Студентське самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) є гарантованим державою правом осіб, які навчаються в Університеті, (далі – студентів) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування.
3. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності.
4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів в Університеті та їхню участь в управлінні Університетом.
^ 5. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через виборні органи студентського самоврядування.
6. Студенти мають рівне право на участь в студентському самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.
7. Органи студентського самоврядування в Університеті створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.
8. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою Радою Університету в розмірі не менше 0,5 % коштів спеціального фонду Університету. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30 % коштів мають витрачатися на реалізацію проектів Студентського парламенту Університету наукового спрямування.
9. У своїй діяльності органи студентського самоврядування в Університеті керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Університет, а також Статутом Університету і цим Положенням.
10. Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.
11. Органи студентського самоврядування в Університеті можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру, укладати договори про співпрацю.
12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці, патріотичне виховання студентів тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
^ 13.  Основними завданнями органів самоврядування студентів Університету є:

 1. контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;

 2. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 3. контроль за якістю навчання;

 4. сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів, організація поселення студентів в гуртожитки;

 5. розвиток матеріально-технічної бази, наукового та творчого потенціалу Університету, його популяризація у суспільстві;

 6. сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

 7. забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 8. забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Університету), участь у роботі стипендіальної комісії;

 9. представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах Університету та їхніх структурних підрозділів;

 10. контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;

 11. організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках, на факультетах та в інститутах.


^ 14. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

1) відрахування студентів та їх поновлення на навчанні;

2) переведенням осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

^ 3) переведенням осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

^ 5) поселення осіб, які навчаються в Університеті в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

6) затвердження рішення з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів.
15. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування та у Вченій Раді Університету, вчених радах факультетів (інститутів) має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10% від загальної чисельності їх складу.


16. Представники від органів студентського самоврядування на збори вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, збори вищого колегіального органу громадського самоврядування відповідного факультету чи інституту, Вчену Раду Університету та вчену раду відповідного факультету чи інституту обираються вищим органом студентського самоврядування Університету – загальними зборами (конференцією) студентів Університету чи загальними зборами(конференцією) відповідного факультету чи інституту.
17. Делегати від факультетів на загальні збори (конференцію) Університету обираються на загальних зборах (конференції) факультету (інституту), в кількості 15 осіб, строком на 2 роки, з можливістю переобрання.
18. Представники від органів студентського самоврядування на збори колегіального органу громадського самоврядування Університету та Вчену Раду Університету обираються на загальних зборах (конференції) студентів Університету, шляхом відкритого рейтингового голосування, строком на 2 рік, з можливістю переобрання.
^ 19. Кандидатури вносяться на загальні збори(конференцію) студентів Університету:

1) головою Студентського парламенту Університету;

2) шляхом самовисування.
20.Представники від органів студентського самоврядування на збори колегіального органу громадського самоврядування відповідного факультету чи інституту та вчену раду відповідного факультету чи інституту обираються на загальних зборах(конференції) факультету чи інституту, шляхом відкритого рейтингового голосування, строком на 2 роки, з можливістю переобрання.
^ 21. Кандидатури вносяться на загальні збори(конференцію) студентів факультету чи інституту:

1) головою Студентського парламенту факультету чи інституту;

^ 2) шляхом самовисування.
22.Органи студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування.
23. Органи студентського самоврядування можуть мати власну символіку.
24. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
25. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента Університету після отримання диплома при продовженні навчання з нового навчального року.

^ Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
26. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, факультету, інституту, гуртожитку, Університету.
27. Первинною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.
28. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування на різних рівнях визначаються Положеннями про студентське самоврядування цих рівнів, які не суперечать цьому Положенню.
29. В гуртожитках створюються Студентські ради гуртожитків, які організовують свою роботу відповідно до Положення про студентську раду гуртожитку.
30. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.
31.  Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.
^ 32. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференціям цих рівнів.
33. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
34. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

 1. загальні збори (конференція) студентів Університету;

 2. Студентський парламент Університету (далі – СПУ);

 3. Загальні збори (конференції) студентів факультетів та інститутів Університету;

 4. Студентські парламенти факультетів (далі – СПФ) та інститутів (далі – СПІ);

 5. Загальні збори студентів-мешканців відповідного гуртожитку;

 6. Студентські ради гуртожитків (далі – СРГ).


Загальні збори (Конференція) студентів університету
35. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування в Університеті, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування в Університеті та контроль за діяльністю СПУ, а також інших органів студентського самоврядування Університету, зазначених в статті 34 цього Положення.
36. Загальна кількість делегатів конференції студентів Університету визначається з урахуванням представництва по 15 чоловік від кожного факультету чи інституту. Делегати на конференцію Університету обираються на конференціях студентів факультетів та інститутів строком на 2 роки, з можливістю переобрання. На конференції студентів Університету можуть бути присутні представники керівництва Університету без права голосу.
37. Конференція студентів Університету вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Рішення на конференції студентів Університету приймаються простою більшістю голосів від присутніх на зборах(конференції).
38. Конференція студентів Університету:

1) ухвалює Положення про студентське самоврядування в Університеті для затвердження на конференції вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету;

^ 2) визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, за поданням СПУ;

3)обирає голову СПУ, заслуховує його звіти;

4) визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування Університету;

5) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

6) призначає за поданням голови СПУ та припиняє повноваження першого заступника голови СПУ та секретаря СПУ;

7) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СПУ про роботу СПУ;

8)приймає символіку СПУ за поданням СПУ;

9)здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та чинним законодавством;
39. Конференція студентів Університету скликається на вимогу голови СПУ, двох третин загальної кількості членів СПУ або однієї третини загальної кількості делегатів конференції студентів Університету шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СПУ.
40. Головою конференції студентів Університету є голова СПУ або, в разі його відсутності або припинення повноважень - І заступник голови СПУ, а, в разі відсутності такого, обраний конференцією студентів Університету її делегат.
41. Секретарем конференції студентів Університету є секретар СПУ або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів Університету його делегат.
42. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою, секретарем та головою лічильної комісії конференції. Протягом 5 робочих днів протокол конференції оприлюднюється, а його копія направляється до адміністрації Університету.
43. Порядок проведення конференції студентів Університету визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів Університету.
Студентський парламент університету
44. Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті є Студентський парламент, який підзвітний конференції студентів Університету.
45. СПУ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Університеті.
46. Членами СПУ є:

  1. голова СПУ;

  2. перший заступник голови СПУ;

  3. заступники голови СПУ, але не більше п’яти осіб;

  4. секретар СПУ;

  5. голови СПФ та СПІ;

  6. голови департаментів СПУ.


47.  Засідання СПУ є правомочними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПУ. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, що мають право голосу.
48. Право голосу на засіданнях СПУ мають лише члени СПУ.
49. Засідання СПУ веде голова СПУ або, за його дорученням, перший заступник.
50. На засідання СПУ головою СПУ або рішенням СПУ можуть бути запрошені гості без права голосу. Засідання СПУ можуть відвідувати також студенти Університету. Гості та студенти, які перешкоджають проведенню засідання СПУ, рішенням СПУ можуть бути позбавлені права присутності на засіданні. Засідання СПУ можуть проходити у закритому режимі за рішенням СПУ.
51. На засіданнях СПУ може бути присутній представник адміністрації Університету, який має право брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданні СПУ.
52. Секретар СПУ фіксує хід засідання СПУ протоколом, який підписується головою (першим заступником) та секретарем СПУ.
53. СПУ:

 1. проводить роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;

 2. спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

 3. сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;

 4. встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів України та інших країн;

 5. координує діяльність органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

 6. приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм;

 7. може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, діяльність якої визначається окремим положенням, що приймається на засіданні СПУ;

 8. для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про СПУ, інші нормативно-правові акти, що не суперечить цьому Положенню;

 9. розглядає на своїх засіданнях питання про винесення догани або про виключення студентів Університету та направляє свої рекомендації адміністраціям відповідних факультетів, інститутів або Університету;

 10. здійснює розпорядження коштами, які виділяються йому в установленому порядку для реалізації покладених на нього завдань;

 11. обговорює та погоджує питання про переведення студентів;

 12. здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням;

 13. вирішує питання діяльності студентських гуртожитків, студентського містечка, віднесені до його компетенції.


54. Прийняті на засіданні СПУ рішення є обов’язковими для виконання всіма членами СПУ.
55. Голова СПУ обирається з числа студентів Університету конференцією студентів Університету, шляхом таємного голосування, простою більшістю голосів з числа присутніх на конференції делегатів, строком на два роки.
56. Голова СПУ:

 1. представляє інтереси студентів Університету та СПУ в усіх органах, організаціях і установах у межах своїх повноважень;

 2. організовує роботу СПУ та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

 3. призначає заступників голови СПУ, голів департаментів, відділів, студій та інших структурних одиниць СПУ;

 4. може передавати частину своїх повноважень першому заступнику та заступникам голови СПУ;

 5. є членом Вченої Ради Університету, комісії Університету по преміюванню та наданню матеріальної допомоги студентам;

 6. координує та контролює роботу голів самоврядування нижчих рівнів;

 7. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Університету, факультетів та інститутів для здійснення своєї діяльності;

 8. в межах своїх повноважень на виконання рішень СПУ видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в Університеті;

 9. координує та контролює роботу департаментів СПУ;

 10. не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів Університету про діяльність СПУ;

 11. разом зі студентськими профспілковими організаціями Університету готує та узгоджує з ректором Додаток до колективного договору «Угода по студентам та аспірантам». Входить до складу узгоджувальної комісії Університету, в якій представляє інтереси студентства Університету;

 12. організовує проведення конференцій студентів Університету;

 13. виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм

14)делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та до інших органів студентського самоврядування України.
57. Повноваження голови СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 25;

 3. висловлення недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПУ своїх обов’язків.


58. У разі дострокового припинення повноважень голови СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового голови СПУ покладається на першого заступника голови СПУ, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
59. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну голова СПУ виконує свої обов’язки до обрання нового голови СПУ.
60.  Голова СПУ, який склав свої повноваження у зв’язку із закінченням терміну, у разі визнання його звіту задовільним стає Почесним головою СПУ з моменту припинення виконання ним обов’язків голови СПУ.
61. Виконуючий обов’язки голови СПУ зобов’язаний скликати та провести конференцію студентів Університету для проведення виборів голови СПУ протягом двох місяців від дня початку виконання обов’язків голови СПУ.
62. Перший заступник голови СПУ призначається конференцією студентів Університету за поданням голови СПУ на період до кінця терміну повноважень голови СПУ.
63. Перший заступник голови СПУ:

 1. веде засідання СПУ за дорученням голови СПУ;

 2. виконує доручення голови СПУ та рішення засідань СПУ;

 3. контролює здійснення головами департаментів СПУ своїх повноважень;

 4. веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії СПУ з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та інших країн, організаціями тощо.

 5. виконує обов’язки голови СПУ у випадках, передбачених цим Положенням;

 6. виконує інші повноваження та обов’язки, передбачені цим Положенням.


64. Повноваження першого заступника голови СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 25;

 3. висловлювання недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання першим заступником голови СПУ своїх обов’язків.


65. У разі дострокового припинення повноважень першого заступника голови СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового першого заступника голови СПУ покладається на голову СПУ, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
66. Секретар СПУ призначається конференцією студентів Університету за поданням голови СПУ на період до кінця терміну повноважень голови СПУ.
67. Секретар СПУ:

 1. веде протоколи засідань СПУ;

 2. готує і разом з головою СПУ підписує витяги з протоколів;

 3. реєструє вхідні та вихідні документи СПУ;

 4. за дорученням голови СПУ, його першого заступника або за рішенням СПУ готує документи для підпису;

 5. відповідає за документообіг СПУ.


68. За збереження документації СПУ відповідають голова і секретар СПУ.
69. Повноваження секретаря СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

 2. втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 25;

 3. висловлювання недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання секретаря СПУ своїх обов’язків.


70. У разі дострокового припинення повноважень секретаря СПУ виконання його обов’язків на період до обрання нового секретаря СПУ покладається на обраного на засіданні СПУ члена СПУ.
71. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну секретар СПУ виконує свої обов’язки до призначення нового секретаря СПУ.
72. За координацію роботи гуртожитків відповідає заступник Голови СПУ по роботі з гуртожитками.
73. Для ефективного функціонування СПУ, виконання рішень конференції студентів Університету, рішень, прийнятих на засіданнях СПУ, створюються департаменти СПУ:

    • освіти;

    • спорту та туризму;

    • інформаційний;

    • культури та мистецтв;

    • зовнішніх зв’язків;

    • соціальний;

    • працевлаштування;

    • технічний;

    • фінансовий;

    • юридичний;

    • інші, за рішенням СПУ для виконання завдань студентського самоврядування Університету.74. Департаменти СПУ виконують доручення голови СПУ та рішення, прийняті на засіданнях СПУ.
75. Голова департаменту призначається та звільняється Головою СПУ.
76. Заступник голови департаменту призначається Головою департаменту, за погодженням із Головою СПУ.
77. До складу департаменту входять голови відповідних департаментів СПФ(СПІ), а також інші студенти, які заявили відповідне клопотання і на загальних зборах були включені до складу департаменту.
78. Бажаючі стати членами департаменту звертаються до голови відповідного департаменту і на загальних зборах можуть бути включені до складу департаменту. У разі незадовільної роботи, на загальних зборах департаменту, шляхом голосування члена департаменту може бути виключено із складу департаменту. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість з присутніх на засіданні. Скаргу на дане рішення може бути подано Голові СПУ.
79. Голова департаменту:

 1. проводить збори департаменту на яких вирішуються питання, пов’язані з роботою департаменту;

 2. організовує роботу департаменту;

 3. серед членів департаменту обирає свого заступника, за погодженням із Головою СПУ;

 4. відповідає за виконання доручень голови СПУ та рішень СПУ;

 5. для виконання завдань департаменту видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами департаменту;

 6. звітує голові СПУ про роботу департаменту не рідше ніж раз на два місяці.


80. Повноваження голови департаменту СПУ припиняються достроково у разі:

 1. складення повноважень за його особистою заявою;

2) втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в пункті 25;

3) рішенням СПУ на вимогу більшості членів комісії, у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або через інші обставини, що унеможливлюють виконання головою СПУ своїх обов’язків.
81. Між СПУ та первинною профспілковою організацією студентів, керівництвом Університету можуть укладатись угоди про співробітництво.
^ Студентське самоврядування на факультетах, в інститутах, у гуртожитках.
82. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті (в інституті, гуртожитку) визначається Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті, гуртожитку), що не суперечить цьому Положенню. Положення про студентське самоврядування на факультеті (інституті, гуртожитку) приймається відповідно до Типового положення про студентське самоврядування на факультеті (інституті, гуртожитку).
83. Вищим представницьким органом студентського самоврядування на факультеті (в інституті) є конференція студентів факультету (інституту), яка в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування на факультеті (в інституті) та контроль за діяльністю СПФ (СПІ).
84. Загальна кількість делегатів конференції студентів факультету (інституту) визначається з урахуванням рівного представництва, по одному представнику від кожної академічної групи факультету (інституту). Делегати на конференцію студентів факультету (інституту) обираються на загальних зборах академічної групи.
85. На конференції студентів факультету (інституту) можуть бути присутні представники керівництва факультету (інституту) як спостерігачі без права голосу.
86. Конференція студентів факультету (інституту) вважається легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів та якщо про її проведення було оголошено не менше ніж за 10 робочих днів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх.
87. Конференція студентів факультету (інституту):

1)ухвалює Положення про студентське самоврядування на факультеті (в інституті). Положення про студентське самоврядування на факультеті (в інституті) затверджується на конференції (загальних зборах) трудового колективу факультету (інституту).

2) визначає основні напрямки діяльності органів студентського самоврядування факультету (інституту);

3) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

4) обирає голову СПФ (СПІ) та припиняє його повноваження;

5) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СПФ (СПІ) про роботу СПФ (СПІ);

6) оцінює стан студентського самоврядування на факультеті (в інституті) та ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;

7) здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті).
88. Конференція студентів факультету (інституту) обирає 15 делегатів на конференцію студентів Університету строком на два роки або на менший строк, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті).
89. Конференція студентів факультету (інституту) скликається на вимогу голови СПФ (СПІ), двох третин загальної кількості членів СПФ (СПІ) або однієї четвертої загальної кількості делегатів конференції студентів факультету (інституту) шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СПФ (СПІ).
90. Головою конференції студентів факультету (інституту) є голова СПФ (СПІ), в разі відсутності Голови - І заступник Голови СПФ(СПІ), а, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету (інституту) його делегат.
91. Секретарем конференції студентів факультету (інституту) є секретар СПФ (СПІ) або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією студентів факультету (інституту) його делегат.
92. Секретар конференції факультету (інституту) фіксує хід конференції протоколом, який підписується головою та секретарем конференції. Копія протоколу конференції направляється до адміністрації факультету (інституту) та СПУ.
93. Порядок проведення конференції студентів факультету (інституту) визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів факультету (інституту).
94. Найвищим виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті (в інституті) є СПФ (СПІ), який підзвітний конференції студентів факультету (інституту).
95. СПФ (СПІ) є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування на факультеті(інституті).
96. Склад та повноваження СПФ (СПІ) визначаються Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті).
97. Роботу в гуртожитку факультету (інституту) здійснює Рада гуртожитку відповідного факультету (інституту). Повноваження ради гуртожитку, порядок обрання голови Ради визначаються відповідним положенням, що не суперечить даному положенню.
98. Засідання СПФ (СПІ) вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини загальної кількості членів СПФ (СПІ). Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх, які мають право голосу.
99. На засіданнях СПФ (СПІ) може бути присутній представник адміністрації факультету (інституту), який може брати участь в обговоренні питань, без права голосу.
100. Засідання СПФ (СПІ) веде голова СПФ (СПІ) або, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті), перший заступник.
101. Голова СПФ (СПІ) є членом вченої ради факультету (інституту).
102. Голова СПФ (СПІ):

 1. представляє інтереси студентів факультету (інституту) та СПФ (СПІ) в усіх органах Університету при здійсненні своїх повноважень;

 2. організовує роботу СПФ (СПІ) та несе відповідальність за ефективність його діяльності;

 3. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету (інституту), Університету та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;

 4. в межах своїх повноважень на виконання рішень СПФ (СПІ) видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування на факультеті (в інституті);

 5. не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів факультету (інституту) про діяльність СПФ (СПІ);

 6. організовує проведення конференцій студентів факультету (інституту);

 7. виконує доручення адміністрації факультету (інституту), пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм;

 8. виконує інші функції, що передбачені цим Положенням та Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в інституті).


103. З метою інформування студентів факультету та інституту про роботу СПФ чи СПІ Головою СПФ чи СПІ проводиться постійна співпраця із старостами всіх груп та курсів, що, в свою чергу забезпечує роботу студентського самоврядування на рівні первинної структурної одиниці.
104. З метою інформування студентів факультетів та інститутів про роботу СПФ чи СПІ Головою СПФ чи СПІ призначають по 1 представнику на кожен курс, з числа старост відповідного курсу, який систематично доводитиме до відома студентів інформацію про діяльність СПФ чи СПІ.
^ Співпраця з адміністрацією Університету
105. Взаємодія органів студентського самоврядування в Університеті з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.
106. Органи студентського самоврядування мають право:

 1. отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

 2. звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповідь щодо порушених питань;

 3. вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони порушують права студентів.


107. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

 1. забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

 2. порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

 3. звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

 4. сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

 5. координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

 6. узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Університету.


108. Адміністрації Університету, факультетів (інститутів, студмістечка) мають право:

 1. отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

 2. скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету або Положення про органи студентського самоврядування;

 3. брати участь через своїх представників без права голосу у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).


109. Адміністрації Університету, факультетів (інститутів, студмістечка) зобов’язані:

 1. всебічно сприяти створенню належних умов для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом, місцями для встановлення інформаційних стендів тощо;

 2. інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення щодо життєдіяльності студентів;

 3. надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування;

 4. надавати фінансування в розмірі не менше 0.5% коштів спеціального фонду Університету.


110. СПУ погоджує питання призначення проректора, який відповідає за роботу із студентами.

111. СПФ чи СПІ погоджує питання призначення заступника декана, який відповідає за роботу із студентами.
Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
112. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями задля виконання своїх завдань у межах своїх повноважень.
113. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.
114. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.
Перехідні положення
115. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження конференцією трудового колективу Університету.

116. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього положення робота СПУ, СПФ та СПІ має бути приведена у відповідність до цього Положення.

Схвалено конференцією студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка «__» _________ 20___ року:
Голова конференції студентів М.М. Макарчук
Секретар конференції студентів

Затверджено конференцією трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка «____»_____________ 20___ року:

Голова конференції трудового колективу В.Ф. Цвих
Секретар конференції трудового колективу

Схожі:

Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів університету, виражаючи...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconКонкурс проектів «Студентська ініціатива»
Студентська ініціатива” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (далі – Положення) визначає правові, організаційні...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського...
Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування в Чернівецькому національному...
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (далі Університет) – це форма участі студентів в управлінні Університетом...
Положенн я про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка iconПоложення про студентське самоврядування в Національному медичному...
Студентське самоврядування в нму є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка