6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012
Назва6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з навчальної та

методичної роботи _____________М.М. Касьяненко

«______»_______________2012 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
з курсу «КримінАЛЬНЕ ПРАВО»

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ,

6.030402 «Правоохоронна діяльність» (ФПМ)

денної та заочної форми навчання

ІРПІНЬ–2012

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Кримінальне право» затвердженої у 2012 році.
^ Автори: Сіренко Оксана Володимирівна

доцент кафедриЦимбал Тетяна Яківна

к.ю.н., професор кафедриМудряк Тамара Олександрівна

старший викладач
Дідківська Галина Василівна

к.ю.н., доцент кафедри

Рецензент: Мисливий Володимир Андрійович

д.ю.н., професор, проректор з

наукової роботи Міжрегіональної

фінансово-юридичної академії

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу криміналістики,протокол №____ від „____”_____________2012 р.


Завідувач кафедри

д.ю.н., професор, П.В. Цимбал

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету, протокол №____ від “____”_____________2012 р.


^ Голова вченої ради,

к.ю.н., доцент М.О. Мацелик
Декан заочного факультету,

к.е.н., доцент В.В. Бриштіна


Завідувач навчально-

методичного відділу О.О.Бойко-Слобожан

Реєстраційний № ____________
Зміст

1. Загальні положення ………………………………………………… 4

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ……………………….. 5

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання

та погодження плану……………………………………………………. 5

2.2. Написання тексту курсової роботи. Загальні рекомендації

до змісту та структури курсової роботи………………………………. 5

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….. 13

3.1.Загальні вимоги…………………………………………………….. 13

3.2. Оформлення списку використаних джерел……………………… 15

3.3. Оформлення додатків…………………………………………….. 16

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ……………………………………….. 17

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………… 19

Додатки

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу при вивченні певних дисциплін є виконання курсової роботи.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки.

Мета методичних вказівок – проілюструвати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

Тематика курсових робіт затверджується кафедрою до початку семестру і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни. Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

Курсова робота з курсу «Кримінальне право» складається з двох частин.

Перша - питання з Загальної частини кримінального права, друга – задачі з Особливої частини кримінального права.^ 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану.

Теми курсової роботи пропонуються студентам на початку вивчення курсу. Студенти обирають теми курсової роботи самостійно відповідно до тематики курсових робіт та погоджують її з науковим керівником протягом 10 днів з моменту ознайомлення з тематикою робіт. За пропозицією студента тема курсової роботи може бути уточнена науковим керівником з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень студента, його досвіду чи специфіки місця роботи. Підтвердженням обрання студентом конкретної теми курсової роботи є належним чином заповнене та підписане завдання на курсову роботу. Подальша зміна теми курсової роботи можлива лише як виняток за обґрунтованою письмовою заявою студента з дозволу наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедри.

Написання курсової роботи на одну і ту ж тему двома студентами в одній академічній групі заборонено.

Студент разом з науковим керівником у визначені графіком терміни, розробляє план курсової роботи, узгоджує строки її виконання та подання на перевірку.
^ 2.2. Написання тексту курсової роботи

Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи.

Під час опрацювання (читання) відібраних літературних джерел студентам не варто покладатися виключно на свою пам’ять, рекомендується робити на окремих аркушах паперу анотації (короткий зміст опрацьованого матеріалу). Це дасть змогу пізніше компонувати матеріал відповідно до питань курсової роботи. Рекомендується особливу увагу звернути на ідеї та пропозиції авторів щодо вирішення тих чи інших проблем, які входять у предмет дослідження курсової роботи. Розглядаючи окреме питання не варто обмежуватись точкою зору лише одного автора, нехай навіть і дуже авторитетного, а необхідно ознайомитись із декількома найбільш поширеними позиціями щодо даної проблеми, вивчити чинне законодавство, що регулює це питання, ознайомитись із практичними сторонами проблеми, статистичними матеріалами, судовою практикою тощо. Також, вивчаючи літературу не потрібно намагатись лише запозичити матеріал, а необхідно осмислити отриману інформацію, зробити її критичний аналіз, власні висновки. Важливим при опрацюванні літературних джерел є знання та навички роботи з каталогами бібліотек, персональним комп’ютером, мережею Інтернет, комп’ютерними правовими системами (ЛІГА: Закон та ін.).

По мірі опрацювання літературних джерел студентом проводиться відбір, осмислення, критичний аналіз необхідних матеріалів, та включення їх до тексту певних структурних елементів курсової роботи. До тексту курсової роботи включаються лише старанно підібрані матеріали, які безпосередньо стосуються предмету дослідження і містять достовірні дані та наукові факти. Про достовірність інформації свідчить не тільки характер джерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність до тієї чи іншої наукової школи. За достовірність та об’єктивність усіх даних курсової роботи відповідає студент – автор роботи.

Зміст курсової роботи повинен відображати послідовність та результати дослідження. Усі складові елементи роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи викладається літературною мовою без перенасичення спеціальною термінологією, викладається від третьої особи, без вживання займенників „я”, „ми”. За необхідністю можна вживати вирази: „автор вважає”, „на наш погляд” тощо (приклади найбільш поширених мовних конструкцій, які використовуються у наукових працях для виконання функції засобів зв’язку між реченнями наведено у додатку Ж). Не допускається скорочення слів і назв.

Подані у курсовій роботі матеріали розміщуються у такому порядку який відповідає внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Рекомендується наступна традиційна структура основних елементів курсової роботи: зміст; вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності).
Перша частина курсової роботи.

В першій частині студенти розкривають зміст основних положень Загальної частини відповідно до питання, що сформульовано у текстуальній частині обраного варіанту.

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, вказуються бази досліджень (літературні джерела ) та інші матеріали, за якими виконується курсова робота, ступінь вивчення обраної проблеми в юридичній літературі. Також потрібно чітко вказувати мету, предмет, об’єкт та завдання, які будуть вирішені при написанні курсової роботи, і власні думки по відношенню до обраної проблеми. Обсяг вступу – 3–5 сторінок ( 3 – друкованого тексту, 5 – рукописного).

Актуальність теми курсової роботи – це сутність проблемної ситуації, яка потребує вирішення. Визначається кількома реченнями.

Ступінь вивчення проблеми – це стан розробки обраної теми. Необхідно навести короткий огляд основної літератури (назвати вчених, які безпосередньо займались дослідженням зазначеної проблеми), з якого видно, що дана тема ще не розкрита, або недостатньо розкрита, а тому потребує подальшого дослідження.

Формування мети дослідження та завдань курсової роботи, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети здійснюється шляхом вживання дієслів (вивчити..., дослідити..., описати..., встанови..., виявити... тощо). Метою курсової роботи є те, заради чого проводиться дослідження, тобто, вирішення проблеми у цілому, а завданнями – шлях досягнення поставленої мети. Завдання мають бути чіткими, оскільки описання їхнього вирішення становитиме зміст розділів основної частини курсової роботи, а також визначатиме їх заголовки.

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і співвідноситься з ним як часткове і загальне. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи, тому саме на нього спрямована основна увага дослідника. В юридичній науці, найчастіше, об’єкт дослідження розглядається як правові відносини, що існують у певній сфері суспільного життя, а предметом дослідження – правові норми, що регулюють суспільні відносини, або ж проблеми правового регулювання.

У вступі курсової роботи також згадується про фактичний матеріал на основі якого виконана робота, характеризуються основні джерела отриманої інформації (офіційні, наукові, літературні тощо).
^ Основна частина

В основній частині курсової роботи розкривається її зміст, тобто описується саме дослідження та узагальнюються його результати.

Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Матеріал, має викладатися стисло, логічно і аргументовано.

Основна частина може складається з розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. У кінці кожного розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів обсягом. При цьому, слова „висновки до розділу” окремо не зазначаються.

Між двома суміжними розділами (підрозділами) повинен бути взаємозв’язок.

Кожна курсова робота буде мати свою структуру основної частини, оскільки остання обумовлюється тематикою дослідження, баченням автором глибини проблеми та шляхів її вивчення, а також різницею у характері і значенні її окремих складових частин для досягнення поставленої у роботі мети дослідження. Конкретна структура основної частини формується у процесі написання курсової роботи, зокрема із урахуванням рекомендацій наукового керівника.
Висновки

Висновки є результатом виконаної студентом роботи, в них узагальнюються наведені в основній частині теоретичні і практичні матеріали, даються авторські рекомендації та переваги, пов’язані з їх реалізацією. Висновки мають бути чіткими, виразними, співвідноситись із загальною метою і конкретними завдання сформульованими у вступі. Висновки викладаються у тезисному порядку.

Висновки до курсової роботи це не просто об’єднання висновків зроблених у кінці кожного розділу, це має бути остаточний синтез отриманих результатів, тобто чогось нового, запропонованого автором для вивчення та вирішення досліджуваної проблеми.

Обсяг висновків – 3 сторінки друкованого або 5 сторінок рукописного тексту.
Друга частина курсової роботи.

В другій частині студенти повинні вирішити практичні задачі, давши вичерпну відповідь на поставлені в задачі питання, обґрунтувавши їх та зробивши висновки. Якщо в задачі поставлене завдання кваліфікації названого злочину, то студент повинен записати формулу кваліфікації.

^ Умова задачі повинна бути переписана в текст роботи.

Приклад розв’язання задач з кримінального права.

Задача.
Кульков та Жерноков, перебуваючи в стані сп’яніння напали на Федорова з метою заволодіння його особистим майном, били його кулаками по голові і спині, відібрали шапку, годинник та 78 гривень. Внаслідок побоїв Федорову за висновком судово-медичної експертизи були заподіяні тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Дайте правову оцінку діям Кулькова та Жернокова.

Відповідь:
Дії Кулькова та Жернокова необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 186, тобто грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого за попередньою змовою групою осіб, з наступних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 186 КК України грабіж – це відкрите викрадення чужого майна. З об’єктивної сторони грабіж характеризується відкритим способом викрадення чужого майна.

Відкритим визнається викрадення, що здійснюється у присутності інших осіб, які розуміють протиправний характер дій винного, а він, у свою чергу, усвідомлює цю обставину. Тобто Кульков та Жерноков відкрито намагалися заволодіти майном Федорова і Федоров усвідомлював це.

З об’єктивної сторони є вчинення грабежу у формі відкритого викрадення чужого майна із застосуванням насильства. При насильницькому грабежі винний не тільки прикладає певні зусилля для того, щоб безпосередньо вилучити чуже майно, а ще і вдається до насильницького впливу на потерпілого чи інших осіб. При цьому насильство застосовується як засіб протиправного вилучення або утримання такого майна.

Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується наявністю у Кулькова та Жернокова прямого умислу на протиправне заволодіння чужим майном і корисливим мотивом. Змістом умислу грабіжників охоплюється усвідомлення того факту, що вчинювані ними дії здійснюються в умовах очевидності - вони мають відкритий для Федорова характер. При цьому винні ігнорували цю обставину. Так, як це насильницький грабіж, то він утворює кваліфікований склад злочину ч. 2 ст. 186 і є грабежем , поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.

Під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, слід розуміти заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до короткочасного розладу здоров’я або короткочасної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння). Такі насильницькі дії, вчинені в процесі грабежу, повністю охоплюються ч. 2 ст. 186 і додатково кваліфікації за іншими статтями КК не потребують.
Отже в даному випадку були наведені всі ознаки складу злочину, який вчинили Кульков та Жерноков, і що передбачений ч. 2 статті 186.

^

Задача.
Проведіть відмежування умисного вбивства від умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілому.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, має місце тоді, коли в результаті описаного у ч.1 ст. 121 діяння настає смерть потерпілого.

Відповідь:
Особливістю цього кваліфікованого виду умисного тяжкого тілесного ушкодження є те, що у ньому присутні два суспільне небезпечні наслідки (первинний - тяжкі тілесні ушкодження і похідний - смерть), психічне ставлення до яких з боку винного є різним. До заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження він ставиться умисно, а до настання смерті потерпілого від такого ушкодження - необережно. При цьому винний усвідомлює можливість настання похідного наслідку в результаті настання первинного. Якщо ж таке усвідомлення відсутнє, вчинене слід кваліфікувати як вбивство через необережність. На практиці особливу складність становить відмежування умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. Для відмежування умисного вбивства від заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, слід ретельно досліджувати докази, що мають значення для з'ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема, враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій. При умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, у випадку ж заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, ставлення до настання смерті характеризується необережністю. Якщо винний діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що минув з моменту нанесення ушкоджень до смерті потерпілого, для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не має (Пленум ВСУ від 07.02.2003 N 2 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи, п. 22).^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.1. Загальні вимоги

Текст курсової роботи має бути надрукований за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Тіme New Romen розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Таблиці, формули та рисунки допускається виконувати тільки чорною пастою (чорнилом) або друкованим способом.

Обсяг курсової роботи складає 40-45 сторінок друкованого тексту.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках (починаючи з другої сторінки вступу) номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

^ Завдання, список використаних джерел не нумерують і до загальної нумерації сторінок не включають.

Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша таких розмірів:

ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних елементів курсової роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами і розташовують посередині сторінки. Після слова „РОЗДІЛ” ставлять його номер без крапки, а з нового рядка через два інтервали теж по центру друкують великими літерами заголовок (назву) розділу. Через два інтервали друкують заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка (розділу чи підрозділу) не ставлять, але якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, а в кінці такого заголовка ставиться крапка.

Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий підрозділ допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься не менше трьох рядків тексту. Приклад виконання заголовків наведено у додатку Г.

Текст курсової роботи повинен поділятися на абзаци, кожен з яких містить самостійну думку. Абзац починається з нового рядка з великої літери на відстані 1,5 см від полів.

Необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Якщо речення починається з цифри, її потрібно писати словами, приблизні цифри теж пишуться словами (наприклад: близько ста днів тощо). Граничні величини позначаються таким чином: від 20 до 50, або 20–50, або 20...30. Римські цифри вживаються на позначення століть, кварталів, року, місяців, томів, частин, з’їздів чи конференцій. Відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5, 7, 15–го числа. Не ставиться відмінкове закінчення в номерах додатків, розділів, таблиць, малюнків тощо, а також якщо цифри стоять після іменників, до яких відносяться (наприклад: на мал. 3). Знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, а також при скороченнях. У тексті потрібно дотримуватись загально прийнятих скорочень слів: табл., стор., мал., тощо. Не дозволяється використання довільних складноскорочень: ВРУ, КМУ, ДПАУ тощо.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо у курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

^ Матеріали курсової роботи скріплюються (підшиваються) у наступній послідовності:

- титульна сторінка;

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності);

- розв’язок задач

^ В кінці роботи студент вказує дату написання курсової роботи і ставить свій підпис.

Курсова робота повинна бути виконана згідно з методичними вказівками, інакше вона буде недопущена до захисту, незалежно від її змісту.
^ 3.2. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел є необхідним елементом курсової роботи і відображає ступінь ознайомлення студента з наявною літературою з теми курсової роботи.

До списку включаються лише ті джерела, які дійсно використовувалися студентом при написанні курсової роботи.

^ Використані джерела вказуються у списку в такому порядку. Спочатку перераховуються правові акти за їх юридичною силою (наприклад: починаючи з Конституції України та закінчуючи локальними правовими актами), потім зазначаються інші джерела (підручники, монографії, наукові статті тощо) в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів або заголовків джерел. Джерела нумерують в порядку зростання єдиним списком. Назви джерел подаються на мові оригіналу.

Список використаних джерел обов’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назва джерела (при необхідності - номер тому та номер зібрання творів), місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки.

Список використаних джерел повинен містити не менше 20 джерел.

Зразок оформлення списку використаних джерел зображено у додатку Д.
^ 3.3. Оформлення додатків

Додатки оформляються після списку використаних джерел як продовження курсової роботи на наступних її сторінках у порядку появи у роботі посилань на них.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо у якості додатків використовуються юридичні документи (рішення суду, протокол тощо) замість підпису вказуються прізвище посадової особи. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом аркушів курсової роботи.
^ 4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

У визначений кафедрою термін повністю закінчена курсова робота належним чином оформлена та підшита курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки керівником. Керівник курсової роботи відмічає у рецензії позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення та захисту роботи, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.

Курсові роботи оцінюються за 100-бальною шкалою, при цьому керівник оцінює курсову роботу в діапазоні від 0 до 50 балів, комісія по захисту курсових робіт – в діапазоні від 0 до 50 балів. До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів.

При оцінюванні курсової роботи науковий керівник розподіляє загальну кількість балів, за якою оцінюється робота, між відповідними об’єктами контролю:

1. зміст першої частини курсової роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв'язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій) – оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів;

2. правильне вирішення практичних задач оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за кожну задачу;

3. дотримання вимог щодо оформлення роботи – оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

4. вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановленні кафедрою відповідно до графіку підготовки курсової роботи терміни - оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

У рецензії керівник проставляє не тільки загальну кількість балів, але і вказує їх розподіл між відповідними об’єктами контролю.

При оцінюванні курсової роботи комісія по захисту виставляє бали від ^ 0 до 50 балів.

Тематика курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

Варіант 1.
Фізична особа як суб’єкт злочину за кримінальним правом України.
^
Задача № 1

Гр. С. – продавець продовольчого магазину – розтратила гроші в сумі 261 тис. грн., що належали товариству «Колосся». Бажаючи сховати нестачу, гр. С. о 2 годині підпалила будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин, а на другому – проживали мешканці. Унаслідок пожежі цілком згорів будинок і загинуло двоє дітей, які проживали на другому поверсі, а їх батьки працювали в другу зміну.

Кваліфікуйте дії гр. С.
^
Задача № 2

Громадянин С. у стані сп’яніння в кафе «Супутник» заважав працівникам міліції: намагався звільнити свого товариша, затриманого за вчинення правопорушення, збивши з ніг одного з працівників міліції.

Як кваліфікувати дії С.?

Варіант 2.
Обстановка вчинення злочину і її кримінально-правове значення.
^
Задача № 1

Завербований іноземною розвідкою Краснов прибув до одного з портів України і зупинився в будинку Боровського.

Побачивши жадібність того до грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання шпигунських відомостей, і відразу вручив за користування квартирою 300 доларів. Проживаючи на квартирі Боровського, Краснов відвідував кафе, закусочні, де намагався знайомитися з працівниками режимного заводу. Він увійшов у довіру до Черненка, якому за чаркою «зізнався» в тому, щомає достатньо іноземної валюти, і дав 5000 доларів у борг. У розмові з новим «другом» Черненко виказав таємні дані про оборонний завод, на якому працював.
^
Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2

Працівник міліції Лепеха затримав неповнолітнього бешкетни­ка Льовочкіна і доставив його до відділення міліції. Батьки Льовочкіна були оштрафовані, через що батько побив сина. Вирішивши помститися Лепесі, Льовочкін підмовив трьох своїх знайомих і вони, вистеживши міліціонера на пляжі, несподівано напали на нього і побили. Двоє нападників були віком 15 років і двоє – 17 років.

Кваліфікуйте дії нападників.
Варіант 3.
Знаряддя та засоби вчинення злочину.
^
Задача № 1

Водій Лазько на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарську продукцію на суму 762 гривні.

^ Кваліфікуйте дію Лазька.

Задача № 2

Охрименко та Осипенко ввечері прийшли додому до Зощенка та почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 5000 гривень сестрі Охрименка. Строк сплати боргу згідно з укладеним договором позики закінчився 3 місяці тому. Зощенко пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав. Охрименко та Осипенко прийшли до Зощенка та побили його, примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. Зощенку були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.

Чи є в діях Охрименка та Осипенка склад злочину?
Варіант 4.

Класифікація злочинів від ступеня тяжкості та її значення.
^
Задача № 1

Ілясов, Романченко і Воронецький на квартирі останнього розпивали спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала. Збираючись іти до­дому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта і запідозрив, що його сховав Романченко, щоб потім забрати собі. Обурений такою підозрою, Романченко накинувся з кулаками на Ілясова. Щоб заспокоїти Романченка, Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки і ноги. Озлоблений на Романченка, Ілясов затяг його на кухню, де протягом тривалого часу завдавав у різні частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряжкою, душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні переломи ребер, крововиливи в ділянці грудної клітки, на серцевій сумці, гіпофізі, сонячному сплетінні, оболонках і тканинах головного мозку та внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Романченко на місці вчинення злочину помер.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
^
Задача № 2

Працівник міліції Придвора затримав Соловко як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібзаводі. Соловко зауважила про безпідставність його підозр. Тоді Придвора образив Соловко та двічі вдарив її по обличчю.

Чи є в діях Придвори склад службового злочину і якого саме? Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що Соловко справді вчинила крадіжку на хлібзаводі?

Варіант 5.

Екстрадиція: проблеми теорії та практики.
^
Задача № 1

Гр. Єсипов систематично займався гомосексуальною проституцією, втяг у це заняття ще двох неповнолітніх чоловічої статі, керував їхньою «діяльністю», вилучаючи левову частку «зароблених» ними грошей. Клієнтів Єсипов і підлітки приводили до квартири Єсипова або ще до однієї квартири, яку він наймав, де й влаштовували оргії.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
^
Задача № 2

Дяченко, попереджений про звільнення з посади програміста АЕС за порушення трудової дисципліни, з мотивів помсти підмовив свого колишнього співробітника Бурого закласти в контрольно-захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Дяченка. Закладення програми було виявлене адміністратором комп’ютерної мережі АЕС і зупинці системи захисту вдалося запобігти.

Кваліфікуйте дії Дяченка і Бурого.

Варіант 6.

Конкуренція кримінально-правових норм та її значення.
^
Задача № 1

Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об’єктів, зокрема і ті, що мають секретний характер, віднесений до державної таємниці.

Одного разу, вирушаючи на дачу, він взяв із собою малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці. У дорозі його машину занесло, вона перекинулася, і Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі і зазначений прилад.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
^
Задача № 2

Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від роботи. За неї часто працював її чоловік, який приймав і продавав товари, здавав виторг і готував звіти, відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо. Сама Малишева за звітністю не стежила, облік товарно-матеріальних цінностей вела погано, у результаті у неї виявлена нестача товару на суму 11 тис. грн. Малишева засуджена за ч. 2 ст. 364 КК.

Чи правильне рішення суду?
Варіант 7.
Склад злочину, його види та значення для кваліфікації злочинів.
^
Задача № 1

Таран, скориставшись тим, що Січук була у стані сп’яніння, із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статеві зносини. Коли потерпіла після зґвалтування погрозила йому, що заявить в органи міліції, Таран вбив її, а труп спалив з метою приховання вбивства.

^ Кваліфікуйте дії Тарана.

Задача № 2

Разін у стані алкогольного сп’яніння почав вимагати від продавця фірми “Реґіна” Бонар, щоб вона відчинила вхідні двері до кіоску. Одержавши відмову, Разін почав нецензурно лаятись, стукав по кіоску, розбив скло, що впало на руку Бонар. Потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Фірмі “Реґіна” було заподіяно шкоду на суму 195 гривень.

Кваліфікуйте дії Разіна.

Варіант 8.

Об’єктивна сторона складу злочину та її значення для класифікації злочинів.
^
Задача № 1

Контроль за ходом та якістю проведення будівництва і виконанням електромонтажних робіт у будівлі універмагу, що реконструювався, здійснювали громадяни Березняк, головний інженер будівельної дільниці, і Татьків, майстер цієї ж дільниці. Електромонтажні роботи вони виконували з грубим відхиленням від затвердженого проекту. Марка дроту не відповідала проектній. Освітлювальна мережа була змонтована з великим електронавантаженням, що унеможливило захист під час перевантаження лінії. Світильники були прикріплені до стелі на дерев’яних брусах без відповідної ізоляції.

У результаті цих порушень в універмазі сталася пожежа, що завдала шкоди на суму 713 тис. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Березняка і Татьківа.
^
Задача № 2

Гр. Кажан на лінії залізниці каменем зламав дві шафи автоблокування і розбив прилади, які там знаходились, заподіявши залізниці шкоду на суму 25 тис. грн. Він також забрав телефонний апарат.Пошкодження засобів зв’язку і сигналізації могло спричинити аварію потяга.

Кваліфікуйте дії винних.

Варіант 9.
Злочинні наслідки і кваліфікація злочину.

Задача № 1

Самойленко, раніше судимий за крадіжки індивідуального майна громадян (судимості не зняті і не погашені), прийшов до гуртожитку, де мешкала його знайома Петрашевська. Однак останньої в кімнаті не було. Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи з однієї із кімнат, Самойленко побачив на тумбочці норкову шубу вартістю 5100 гривень, яку він викрав, і пішов з гуртожитку.

^ Кваліфікуйте дії Самойленка.

Задача № 2

Заставенко І., працюючи бухгалтером малого приватного підприємства «Легіон», за вказівкою директора підприємства Заїки В., протягом 2010 року шляхом перекручення бухгалтерського обліку та звітності знижував розмір отриманого прибутку. Унаслідок цього не був сплачений податок на загальну суму 923 528 грн.

Кваліфікуйте дії Заставенка І. та Заїки В.

Варіант 10.
Причинний зв'язок у кримінальному праві.
^
Задача № 1

Директор приватного підприємства Петренко звернувся в один з комерційних банків з проханням надати його підприємству кредити, маючи мету придбати устаткування для виробництва. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки поданих документів з’ясувалося, що довідка про фінансовий стан підприємства не відповідає дійсності, баланс підприємства має від’ємне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки за ними не сплачуються, майно, що пропонувалось під заставу, уже заставне.

^ Кваліфікуйте дію Петренка.

Задача № 2

Щенківський та Зосименко, знаходячись у стані сп’яніння, зупинили автомобіль, яким керував Ленюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони, погрожуючи ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста. Коли закінчилось пальне, машину покинули. Під час слідства було встановлено, що Щенківський і Зосименко заволоділи автомобілем лише з метою доїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити.

^ Кваліфікуйте дії Щенківського та Зосименка.
Варіант 11.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
  1   2   3

Схожі:

6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconІрпінь 2011р
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт призначені для студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconЗатверджую
«Право інтелектуальної власності» для слухачів 1 курсу юридичного факультету нні права та безпеки заочної форми навчання, спеціальності...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 icon1. Поняття, предмет І методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconРобоча програма навчальної дисципліни
За напрямом підготовки/спеціальністю 030401«Правознавство», 030402 «Правоохоронна діяльність»
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconМіністерство освіти І науки України Маріупольський державний університет...
Робоча програма з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0304...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconЗагальні положення
Системи технологій промисловості” для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – Полтава: Полтнту,...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою...
Д методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання...
6. 030402 «Правоохоронна діяльність» (фпм) денної та заочної форми навчання ірпінь–2012 iconНаскрізна програма організації та проведення практик студентів юридичного факультету Суми 2007
Окр»Молодший спеціаліст», «Бакалавр», напряму «Правознавство», «Право» денної та заочної форми форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка