1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання
Назва1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання
Сторінка1/5
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України
Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахункових завдань з курсу

"Організація виробництва"

для студентів напряму підготовки 6.050401

"МЕТАЛУРГІЯ"

(„Металургія чавуну”)

денної форми навчання
Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

« ____»__________ 2012 р. протокол № ___


Дніпродзержинськ

2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено
Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни "Організація виробництва" для студентів напряму підготовки 6.050401 "Металургія чорних металів" ( «Металургія чавуну») денної форми навчання / Укл.: Фень М.І.,Присвітла О.В. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 31 с.

Укладачі: к.е.н., доц. Фень М.І., ас.Присвітла О.В..
Відповідальний за випуск:

зав. каф. ЕОВ, к.е.н., доц. Караван Н.А.
Рецензент: зав. каф. ЕОВ, к.е.н., доц. Караван Н.А

Затверджено на засіданні кафедри

економіки та організації виробництва

протокол № 15 від «17» травня 2012 р.

^ Коротка анотація видання. У методичних вказівках приведений порядок оформлення розрахункових завдань та перелік необхідних матеріалів для їх виконання
З М І С Т

Вступ .......................................................................................................3

Тема 1. Роль, задачі та принципи організації виробництва

Завдання 1 ...........................................................................................................4

Завдання 2............................................................................................................5

Тема 2. Виробничі процеси та їх структура

Завдання 1...........................................................................................................6

Завдання 2...........................................................................................................7

Завдання 3...........................................................................................................8

Тема 3. Виробнича програма доменного цеху

Завдання 1..........................................................................................................9

Завдання 2..........................................................................................................10

Тема 4. НОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ

ПЛАТИ

Завдання 1...........................................................................................................11

Завдання 2...........................................................................................................12

Завдання 3............................................................................................................13

Перелік посилань .......................................................................................................16

Додатки ................................................................................................17


В С Т У П
У період ринкових перетворень зростає необхідність підвищення ефективності суспільного виробництва, подальшого удосконалення економічного механізму та покращення якості роботи підприємств.

Важливу роль у вирішенні цих задач займають заходи щодо удосконалення організації виробництва на промислових підприємствах, реалізація яких потребує відповідних економічних знань.

Рівень економічної освіти майбутніх фахівців забезпечується проведенням відповідно до навчального плану лекційних й практичних занять, наукових семінарів. Особливо місце у цій системі відводиться якісному виконанню розрахункових завдань з курсу „Організація виробництва”.

Розрахункові завдання є самостійною економічною роботою студентів.

Метою їх виконання є:

-закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, що одержані студентами під час вивчення курсів „Економіка галузі” та „Організація виробництва”;

-оволодіння методикою економічних розрахунків в процесі організації виробництва ливарних цехів;

-формування практичних навичок самостійного вирішення завдань по удосконаленню виробництва у ливарних цехах.

В методичних вказівках представлені рекомендації щодо вибору необхідних літературних джерел та даних виробничого характеру, необхідних для виконання розрахункових завдань.

Розрахункове завдання оформлюється на аркушах формату А4 (або учнівських зошитах із дозволу викладача). Обсяг завдання становить 20-25 сторінок, у т.ч. розрахунки, таблиці та необхідні графіки.

^ ТЕМА 1. РОЛЬ, ЗАДАЧІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
З а в д а н н я 1
Визначити коефіцієнти, які характеризують рівень організації виробництва на основі вихідних даних, які наведені у додатку А.

^ Методичні вказівки до виконання завдання:
Коефіцієнт безперервності визначається по формулі

Кбезп.= 1 - (1)

де tпот – поточні простої, діб;

НЧ – номінальний час, діб.

Номінальний час визначається по формулі:

НЧ = КЧ – (КР + ПР), (2)

де КЧ – календарний час, діб

^ КР – капітальний ремонт, діб;

ПР – поточний ремонт, діб.

Коефіцієнт пропорційності визначається по формулі

(3)

де По – продуктивність основної ступені, т/год;

Пл(ф) – продуктивність лімітируючої ступені або фактична продуктивність, т/год.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається по формулі

Кзавантаження = (4)

де Пт.н. – технічно можлива продуктивність агрегату, т/год.

Інтегральний (загальний) коефіцієнт визначається по формулі

(5)

де Кі – і-тий коефіцієнт рівня організації виробництва;

n – кількість розрахункових коефіцієнтів.

З а в д а н н я 2
Проаналізувати роботу прокатного стану на основі оперативного плану-графіку, розрахувати та проаналізувати коефіцієнти ритмічності по добам та за визначений період.

Результати розрахунків оформити у таблицях та відобразити на графіках. Оперативні плани-графіки по варіантам наведені у додатку Б.

^ Методичні вказівки до виконання завдання:


  1. Відхилення фактичного виробництва прокату від плану-графіку (±ΔQt) визначається по формулі:


±∆Qi= Qi факт. – Qпл.-гр., (6)
де Qi факт., Qi пл.-гр. – фактичний та плановий (по графіку) обсяг виробництва продукції за і-тий період (добу), т.

  1. Ритмічність визначається коефіцієнтом ритмічності (Крі), який розраховується по формулі:


(7)
де qi – обсяг недовиробництва продукції, т.

У випадках, коли ∆Qi зі знаком “+”, Крі ==1.

3. Частка продукції і-го періоду у загальному обсязі продукції за визначений період (тиждень) – Уt, розраховується по формулі:
Уі = (8)
де Qфакт. – фактичний обсяг продукції за визначений тиждень (декаду, місяць).

4. Загальний коефіцієнт ритмічності за тиждень (декаду, місяць) розраховується по формулі:

(9)
де n – кількість діб у періоді (тиждень, декада, місяць).

Результати розрахунків занести у таблицю, форма якої наведена у додатку В.

^ ТЕМА 2. ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ СТРУКТУРА
З а в д а н н я 1
При стабільному трьохступінчатому процесі тривалість операцій і пауз по ступенях процесу наведені у таблиці 1.

З метою збільшення годинної продуктивності запропонувати 3 варіанти перебудови процесу. Визначити годинну та змінну продуктивність прокатного стану у кожному варіанті. Побудувати графіки процесу.
Таблиця 1 – Тривалість операцій і пауз по ступенях процесу


Варіанти


^ Операції (хв.)

Інтервал (хв.)

С т у п е н і

С т у п е н і

1

П

Ш

1

П

Ш

1

10

20

5

-

-

20

2

20

30

15

20

-
3

25

35

30

-

15

-

4

30

40

35

-

20

-

5

5

15

5

20

-

-

6

15

30

20

-

-

5

7

20

20

35

-

20

-

8

10

25

20

20

-

-

9

15

35

30

-

10

-

10

30

40

35

50

-

-

11

35

45

40

15

-

-

12

40

50

45

-

10

-

13

5

20

15

25

-

-

14

10

25

20

20

-

-

15

15

30

25

25

-

-

16

20

35

30

-

15

-

17

10

20

15

-

-

10

18

25

15

10

-

-

25

19

25

30

15

-

10

-

20

20

25

10

-

-

25

21

20

10

15

-

15

-

22

15

20

10

10

-

-

23

30

20

10

-

20

-

24

35

25

15

-

-

20

25

40

25

15

10

-

-

26

15

25

10

-

-

25


З а в д а н н я 2
Побудувати графік процесу, який здійснюється з випередженням операцій, розрахувати годинну продуктивність.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Тривалість операцій та випередження по ступенях


Варіант

Тривалість операцій по ступенях, с

Тривалість випередження по ступенях, с

І

П

Ш

І

ІІ

1

6

8

6

2

4

2

9

18

12

3

9

3

12

24

10

4

10

4

25

15

5

15

5

5

12

14

6

6

4

6

40

20

10

20

10

7

26

30

10

16

8

8

44

24

20

16

12

9

60

90

30

20

30

10

44

33

11

22

11

11

39

26

13

13

13

12

100

50

40

40

20

13

120

240

180

60

100

14

18

9

12

9

3

15

24

12

10

10

4

16

14

12

6

4

6

17

15

25

5

5

15

18

20

40

30

10

20

19

30

26

10

8

16

20

90

60

30

30

20

21

33

44

11

11

22

22

26

39

13

13

13

23

50

100

40

20

40

24

240

120

180

100

60

25

9

18

12

3

9

26

12

24

10

4

10


З а в д а н н я 3
Побудувати графік процесу, який здійснюється з паралельним виконанням операцій на “вузьких” ступенях, розрахувати годинну продуктивність.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 3.
Таблиця 3 – Тривалість операцій по ступенях


Ступінь

1

П

Ш

Варіант

Т р и в а л і с т ь о п е р а ц і й, с

1

4

12

10

2

6

3

9

3

12

6

3

4

4

2

6

5

14

7

21

6

25

5

15

7

25

15

5

8

4

16

8

9

4

2

8

10

6

12

18

11

18

3

9

12

25

15

5

13

36

6

24

14

20

10

5

15

18

9

3

16

26

13

39

17

14

28

42

18

18

36

54

19

7

42

28

20

5

10

25

21

12

36

48

22

11

33

44

23

16

48

32

24

6

36

24

25

36

18

54

26

48

12

24


  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconДипломне проектування
Дипломне проектування – що завершує етап підготовки фахівців|спеціалістів|, грає вирішальну|ухвальну| роль у формуванні їх як фахівця|спеціаліста|,...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconСитуаційне завдання 3 swot-аналіз середовища організації
Західній Україні невипадкове, адже тут були висококваліфіковані спеціалісти електровакуумного виробництва І виробництва скла, а також...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconКількість
...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconРоль та завдання департаментів
Юридичне та документальне супроводження організації; юридичні послуги для громадян; правовий аналіз проектів організації; розробка...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconРозділ І. Теоретичні аспекти організації ритмічності та рівномірності виробництва
В умовах ринкової економіки зростає роль рівномірного випуску І реалізації готової продукції з урахуванням потреб споживача. Особливо...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconВступ
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Ринок, як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку І його роль,...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconНа перше заняття: виконайте завдання 1 а, ІІ, IV – задачі 1, 2, На...
Розмежувальні ознаки (ознаки складу злочину, за якими проводиться їх розмежування)
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconПлан Вступ Задачі та принципи фізичного виховання дітей дошкільного...
Особливості організації фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня дошкільнят та школярів
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconМетодичні рекомендації щодо організації, проведення та суддівства...
Роль керівника подорожі полягає в умінні зосередити увагу на цінних пропозиціях колег, згрупувати їх в єдину цілеспрямовану лінію...
1. Роль, задачі та принципи організації виробництва Завдання iconНатуральне господарство такий тип організації виробництва, при якому...
Форма суспільного виробництва це певний спосіб організації господарської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка