Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
НазваМіністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
Сторінка1/4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Спеціальність 6.030601

До друку дозволяю

Перший проректор університету Д.Л. Череднік


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів усіх форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

Протокол № 12 від 24.03.2008 р.Всі цитати, цифровий,

фактичний матеріал та

бібліографічні відомості

перевірені

Укладачі: к. е. н. проф. Л. А. Крівцун

Н. В. Опікунова

Відповідальна за випуск Т.Є. Андрєєва


Декан факультету О. А. Сироватський

Бібліотека Н. Б. Кукса
Харків 2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.030601

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів усіх форм навчання


Харків 2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Спеціальність 6.030601

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів усіх форм навчання


Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

Протокол № 12 від 24.03.2008 р.
^

Харків ХДТУБА 2008


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укладачі: Л. А. Крівцун, Н. В. Опікунова. – Харків: ХДТУБА, 2008. – 34 с.
Рецензент: А. В. Лозовий
Кафедра менеджменту


^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Метою викладання дисципліни “Операційний менеджмент” є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Основними завданнями та вміннями, що мають бути вирішені у процесі викладення курсу, є надання студентам:

 • Усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібне докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;

 • Знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

 • Уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

 • Вміння обґрунтовувати Розв’язання щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

 • Вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

 • Знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс для студентів зазначеного напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової підготовки студентів, вивчення курсу “Основи менеджменту”, “Дослідження операцій”.

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з галузевою специфікою.

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять які передбачають розв’язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, тестування, та самостійної поза аудиторної роботи студента.
^ 2 ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧ
1 Агрегатне планування
Методи агрегатного планування поділяються таким чи­ном:

 1. інтуїтивний підхід;

 2. графічний чи табличний метод;

 1. математичні підходи: лінійне програмування; лінійні правила прийняття рішень; модель управляючих коефіцієнтів; комп'ютерне моделювання.

Інтуїтивний підхід - це найпростіший підхід, що використовується для планування, яке здійснюється на базі інтуїції того, хто його розробляє. В цілому ряді компаній, які не користуються формалізацією процесу агрегатного планування, управлін­ня використовує один і той самий план з року в рік, коригуючи його збільшенням або зменшенням обсягів виробництва по окремих укрупнених позиціях номенклатури для адекватної відповіді на зміни попиту. Якщо старий план неоптимальний, то фірма шукає рішення доти, доки не буде задоволене керівництво економічними показниками.

Графічний чи табличний метод. Графічна і таблична техніка поширена через легкість її розуміння і використання. В основі цих методів знаходиться розгляд кількох змінних одночас­но, що дозволяє планувальнику порівнювати заплановану по­тужність з існуючою. Такий метод називають методом проб і помилок. Він не гарантує отримання оптимального плану, але характеризується обмеженою кількістю кроків (рішень) і може розглядатися як інструмент у прийнятті рішень.

П'ять кроків, які загалом представляють графічний метод:

 1. Визначення попиту для кожного планового періоду.

 1. Визначення підприємств, які забезпечують необхідну в кожному періоді потужність за рахунок: використання робочого часу; використання понаднормової праці; укладання субпідряду.

 2. Визначення вартості праці, витрат на прийом і звільнення, на зберігання запасів.

 3. Розгляд політики компанії, спрямованої або на зміну чисельності працівників, або на збільшення запасів готової продукції.

 4. Складання альтернативних планів (включаючи всі змінні параметри) і аналіз загальних витрат.

Агрегатне планування призначене для визначення кількості і часу виробництва на середньостроковий період відповідно до по­питу, що прогнозується. Для найкращого задоволення попиту можна використовувати такі шляхи: регулювання швидкості випуску про­дукції, зміни рівня необхідної робочої сили, створення запасів необ­хідного рівня, передбачення понаднормованої роботи, інтенсивності використання субконтракту та ін. Головною метою такого плануван­ня є мінімізація витрат впродовж всього планового періоду.

У таблиці 1.1 приведена характеристика методів агрегатного планування
Таблиця 1.1 – Характеристики методів агрегатного планування


Метод

Суть методу

Основні аспекти

Графічний метод

Проб і помилок

Простий для розуміння і використання, велика різноманітність рішень вибране рішення не обов'язково оптимальне

Лінійного програмування

Оптимізаційний

Забезпечений програмним продуктом допускає введення нових обмежень і аналіз може бути нереалістичним

Лінійні правила прийняття рішень

Оптимізаційний

Модель розглядає період від одного до трьох місяців Складні функції витрат не завжди приводять до рішень

Управляючих коефіцієнтів

Евристичний

Простий, імітує процес прийняття рішення, використовує регресію, суб'єктивний

Комп'ютерного моделювання

Проб і помилок

Комп'ютеризований, здатний протестувати велику кількість зв'язків між змінними, вимагає витрат, може працювати з будь-якими функціями витрат

Правила пошуку рішень

Евристичний

Широко використовується, допускає використання будь-яких функцій витрат, оцінює рішення по альтернативах


Агрегатне планування передбачає форму­вання раціонального стратегічного плану підприємства на визначе­ний період, виходячи із зіставлення очікуваного попиту і потужнос­тей підприємства, які воно має. Оцінка сформованого плану ведеться на основі мінімізації таких витрат: на виробництво продукції, на збе­реження запасів, на наднормований час роботи, на виконання робо­ти субпідрядником та ін. Завдання складається з трьох задач, після розв'язання яких робляться висновки про розроблені плани.
Приклад 1 Фірма, яка займається виробництвом паркету, розробила місячні прогнози потреб за період січень-червень (таблиця 1.2). Щоб проілюструвати зміст проблеми агрегатного планування, фірма використовує побудову гістограми (рисунок 1.2), яка показує денний попит в кожному місяці.

Таблиця 1.2 – Місячні прогнози потреб за період січень-червень


Місяць

Очікуваний попит

Кількість робочих днів в місяці

Середній за місяць денний попит

Січень

700

18

39

Лютий

700

18

39

Березень

800

21

38

Квітень

1200

21

57

Травень

1500

22

68

Червень

1100

20

55

Всього:

6000

120Рисунок 1.1-Гістограма очікуваного попиту
Гістограма (рисунок 1.1) ілюструє відхилення попиту по міся­цях року від середнього значення. Фірма може прийняти рішення, що дозволяє персоналу підтримувати темп виробництва, орієнтований на середній попит. Вона може підтримувати постійний темп, скажімо, 30 одиниць, і укласти субконтракт, щоб задовольняти зростаючий попит. Третій план може передбачати об'єднання понаднормової роботи і субконтракту.

Одна із можливих стратегій (нехай план 1) — підтримувати постійну чисельність робітників протягом усього періоду. Другий план (план 2) — підтримувати чисельність робітників на рівні, необ­хідному для задоволення найнижчого попиту в березні, а в інші місяці використовувати субконтракти. План 3 зводиться до зміни чисельності працівників шляхом прийому і звільнення відповідно до попиту. В таблиці 1.3 подана необхідна для ана­лізу інформація про витрати.

Таблиця 1.3 – Інформація про витрати


Складові витрат

Витрати

1. Поточні витрати на збереження (запаси)

2. Витрати за субконтрактом (граничні витрати на одиницю понад власні виробничі витрати на одиницю)

3. Середня заробітна плата
4. Оплата понаднормової роботи

5. Трудомісткість одиниці

6. Витрати на підвищення темпів виробництва (навчання і найм нових робітників)

7. Витрати на зменшення темпу виробництва (звільнення робітників)

5 грн. за од. в міс.

10 грн. за од.

5 грн. за год.

(40 грн. за день)

7 грн. (поверх 8 год.)

1,6 ГОД./ОД.

10 грн./од.
15 грн./од.


Аналіз плану 1. Аналізуючи цей підхід, який передбачає випуск 50 одиниць на день, слід зазначити, що він ґрунтується на використанні постійної чисельності працівників, в ньому відсутній понаднормовий час і не використовуються простої, не використовується робота субпідрядників. Фірма накопичує запаси готової продукції в період спаду попиту з січня по бере­зень і вичерпує їх в період високого попиту з квітня по червень. Приймаємо початкові і кінцеві запаси рівними нулю.
Таблиця 1.4 – Розрахунок зміни запасів


Місяць

Виробництво 50 од./день

Прогноз попиту

Місячні зміни запасів

Зміни запасів

Січень

900

700

+200

200

Лютий

900

700

+200

400

Березень

1050

800

+250

650

Квітень

1050

1200

-150

500

Травень

1100

1500

-400

100

Червень

1000

1100

-100

0

Всього:


1850


Загальний обсяг зберігання поточних запасів від січня по травень - 185 одиниць.

Кількість робітників, необхідних для виробництва 50 од./ день, дорівнює 10 працівникам (оскільки кожна одиниця ви­магає для її виробництва 1,6 робочої години, кожен робітник може виробити 5 одиниць за зміну).

Витрати по першому плану зводимо в таблицю 1.7.
Таблиця 1.5 – Витрати за планом 1


Складові витрат

Витрати, грн

1 Поточні витрати на зберігання

2 Витрати на зарплату

3 Інші витрати (найм, звільнення, субконтракт)

1850 5=9 250

10 40 120=48000

0

Загальні витрати

57250


Постійна чисельність робітників зберігається на рівні за­доволення найнижчого попиту (план 2). Щоб виробити 38 од./ день, фірма має потребу у 7,6 робітників (можна прийняти 7 робітників на повний робочий день, а одного на неповний). Решта попиту задовольняється за субконтрактом. Оскільки на плановий період потрібно 6 000 одиниць продукції, то попит буде задоволено таким чином:

виробництво на фірмі — 38120 = 4 560 од.;

виробництво за субконтрактом - 6 000 - 4 560 = 1 440 од.
Таблиця 1.6 – Калькуляція витрат за планом 2


Складові витрат

Витрати, грн.

1. Оплата праці працівникам фірми

2. Витрати за субконтрактом

7,6-40-120= 36480

1440-10 = 14400

Сумарні витрати

50880


Аналізуючи план 3 (звільнення і найм робітників), розра­хунок сумарних витрат подано в таблиці 1.7.
Таблиця 1.7 – Витрати за планом 3


Місяць

Прогноз, од

Базові витрати

(попит *1,6 год /одх 5 грн / год), грн

Витрати на найм, грн

Витрати на звільнення, грн

Загальні витрати, грн

Січень

700

5600

-

-

5600

Лютий

700

5600

-

-

5600

Березень

800

6400

100 10=1000

-

7400

Квітень

1200

9600

400 10=4000

-

13600

Травень

1500

12000

300 10=3000

-

15000

Червень

1100

8800

-

400 15-6000

14800

Всього
48000

8000

6000

62000


Завершальним кроком при цьому методі є процедура по­рівняння витрат, що відповідають кожному розглянутому пла­ну, і вибір стратегії, виходячи із критерію їх мінімізації (таблиця 1.8).
Таблиця 1.8 – Порівняння трьох планів


Витрати

План 1

План 2

План 3

1 Поточні витрати на зберігання, грн

9250

0

0

2 Зарплата за нормальну тривалість зміни, грн

48000

36480

48000

3 Понаднормова робота, грн

0

0

0

4 Найм, грн

0

0

8000

5 Звільнення, фн.

0

0

6000


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний...
Підбір обладнання системи кондиціонування повітря за допомогою програмного забезпечення виробника
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconК. М. Ситника Допущено Міністерством освіти І науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «кпі»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіське будівництво та господарство (форма навчання денна, заочна) одеса 2011
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеська державна академія будівництва І архітектури
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені в. Н. Каразіна

Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconРобоча навчальна програма
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів...
Д-р техн наук, проф. А. Я. Барашиков (Київський національний університет будівництва І архітектури)
Міністерство освіти І науки україни харківський державний технічний університет будівництва та архітектури iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Визначення вмісту води, сухого залишку та елементів, що входять до складу живої матерії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка