І методичні вказівки
Скачати 211.58 Kb.
НазваІ методичні вказівки
Дата конвертації13.09.2013
Розмір211.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Математика > Документы


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаська державна машинобудівна академія


РОБОЧА ПРОГРАМА

І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з переддипломної практики студентів ____ курсу (бакалаврів)

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”Затверджено

на засіданні методичної ради

Протокол № від 2012


Краматорськ 2012
УДК 621


Робоча програма і методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні системи та електропривод”/ Укл. М.В. Івченков. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – с.

В методичних вказівках наведені рекомендації з основних питань підготовки та проходження переддипломної практики, надані рекомендації щодо правил оформлення звіту з практики.

Укладачі: М.В.Івченков, асистент


Відп. за видання О.М.Наливайко, доцент, к.т.н.

ЗМІСТ

ВСТУП

4

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

5

2 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ І ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

5

2.1. Керівництво практикою

5

2.2. Обов'язки студентів-практикантів

6

2.3. Підсумки проходження переддипломної практики

8

^ 3 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

8

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

11

4.1 Написання заголовків та розподіл на підрозділи

11

4.2 Перерахування в тексті та їх оформлення

11

4.3 Нумерація сторінок

12

4.4 Таблиці

12

4.5 Рисунки

13

4.6 Формули

13

4.7 Додатки

13

5 Список рекомендованої літератури

14

Додаток А

15

Додаток Б

16

ВСТУППрактична підготовка студентів спеціальності «Автоматизовані електромеханічні системи та електропривод» є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, у процесі якої закладаються базовий досвід професійної діяльності, практичні вміння і навички, професійні якості особистості майбутнього фахівця.

Переддипломна практика студентів є складовою частиною виконання дипломної роботи або проекту. В період проходження практики студенти повинні відповідно до теми дипломної роботи (проекту) вивчити особливості технологічного процесу виробничої ділянки та устаткуванням виробничого механізму, для якого розробляється проект електроприводу і його автоматизації, зібрати фактичний матеріал про робочу ділянку, виявити вузькі місця в технологічному процесі та примітити основні напрямки модернізації.

Програма переддипломної практики бакалаврів складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки студентів, навчального плану зі спеціальності «Автоматизовані електромеханічні системи та електропривод» та вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо практики студентів.

Практика проводиться на підприємствах різних форм власності, рівень технології, організації виробництва і управління яких відповідає сучасним вимогам підготовки фахівця і цілком задовольняє програмі практики.

Студенти проходять переддипломну практику в одній з економічних служб промислового підприємства, зокрема:

- виробничі цехи металургійних та машинобудівних підприємств;

- конструкторські бюро металургійних та машинобудівних підприємств за проектуванням електропривода та систем автоматизації;

- лабораторії у ВНЗ на науково-дослідницьких інститутах, що займаються розробкою та дослідженням автоматизованих систем керування технологічними процесами та промисловим устаткуванням;

- відділи проектних інститутів, які створюють проекти електропривода для металургійних та машинобудівних підприємств;

- тощо.

Нижче наведені рекомендації з основних питань підготовки, організації, проведення, контролю та підведення підсумків переддипломної практики.

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою переддипломної практики бакалаврів є відпрацювання практичних навичок, розширення та заглиблення, а також систематизація теоретичних знань за спеціальністю в умовах сучасного виробництва при розробці конкретного електропривода з системою автоматизації.

^ В ході проходження практики студенти повинні:

 • ознайомитися з технологічним процесом ділянки і устаткуванням виробничого механізму, для якого розробляється проект електроприводу і його автоматизації;

 • зібрати фактичний матеріал про робочу ділянку, яка з'явиться початковою при розробці проекту, що включає зовнішній вигляд об’єкту, технологічні характеристики та діаграми, кінематичні схеми, функціональні та структурні, принципові електричні схеми об’єкту;

 • виявити вузькі місця в технологічному процесі, що обмежують кількісні і якісні показники роботи даного об’єкту, вирішення яких в проекті дозволить поліпшити якість продукції, що випускається, і підвищить продуктивність;

 • встановити вимоги що пред'являються до електроприводу при проведенні технологічного процесу виробництва на даному механізмі;

 • ознайомитися з економічними показниками виробничої ділянки (капітальні витрати, технологічна вартість, вартість устаткування, термін окупності і ін.), організацією експлуатації і ремонтів устаткування;

 • ознайомитися з основними організаційними та технічними засобами забезпечення техніки безпеки на виробничій ділянці та охорони праці на підприємстві.


^ 2 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ І ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ
2.1. Керівництво практикою
Організаційне і методичне керівництво переддипломною практикою здійснюється викладачами кафедри «Електромеханічні системи автоматизації» які призначені наказом ректора по кожній базі практики та керівниками практики від підприємства.

Підприємства – бази практики повинні:

 • відповідним наказом зарахувати студентів на підприємство для проходження переддипломної практики;

 • призначити керівника практики від підприємства;

 • дотримуватися погодженого з академією календарного графіка проходження практики.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:

 • забезпечити студентів – практикантів перепустками на базу практики;

 • провести якісний та своєчасний (до початку практики) інструктаж з охорони праці й техніки безпеки;

 • забезпечити практикантів робочими місцями та постійною кваліфікованою допомогою з поточних питань практики;

 • організувати та контролювати проходження практики відповідно до програми та затверджених календарних планів – графіків;

 • надати практикантам можливість зібрати необхідний матеріал для дипломної роботи;

 • контролювати дотримання практикантами виробничої дисципліни, повідомляти керівника практики від кафедри ЕСА про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • звітувати перед керівництвом підприємства (установи) щодо організації та проведення переддипломної виробничої практики.

Керівник практики на місцях (відділах, секторах) повинен:

 • організувати проходження переддипломної практики безпосередньо на робочих місцях та забезпечити щоденне керівництво;

 • ознайомити практикантів зі специфікою роботи на робочих місцях, з технічними засобами та їх використанням, програмним та інформаційним забезпеченням інформаційних систем, економікою та організацією виробництва, методами проектування та експлуатації об’єктів, тощо;

 • допомагати студентам збирати необхідний матеріал для розроблення дипломної роботи (проекту);

 • постійно контролювати переддипломну роботу практикантів, ведення ними щоденників, дотримання вимог календарних планів – графіків проходження практики;

 • складає на студентів-практикантів характеристику-відгук, в якій дає характеристику роботи студента під час проходження практики, фіксує виявлені недоліки та проблеми, відзначає ініціативність, дисциплінованість студента;

 • виставляє підсумкову оцінку виконаних студентом робіт за п’ятибальною шкалою, підписує щоденник і звіт про проходження практики та завіряє їх печаткою підприємства.

^ Керівник практики від кафедри ЕСА зобов’язаний:

  • забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику (інструктаж про порядок її проходження, ведення щоденників тощо);

  • надати студентам-практикантам направлення на практику, завдання для проходження практики (програму практики);

  • повідомляти студентам про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою;

  • перевіряти прибуття студентів-практикантів на місце проходження практики;

  • контролювати роботу практикантів та виконання календарних планів - графіків;

  • консультувати студентів – практикантів зі складання звіту та з інших питань;

  • забезпечити нормальні умови проходження практики на підприємстві;

  • контролювати виконання студентами – практикантами правил внутрішнього розпорядку підприємства – бази практики;

  • допомагати при зборі матеріалів для підготовки дипломної роботи;

  • брати участь у роботі комісії кафедри, на якій студенти – практиканти захищатимуть звіти, в підготовці наукових конференцій, підбитті підсумків переддипломної практики;

  • узагальнити звіти, підготувати і надати завідувачу кафедри ЕСА звіт про проходження практик із зауваженнями та пропозиціями щодо її удосконалення.


^ 2.2. Обов'язки студентів-практикантів
Студент-практикант зобов'язаний:

 • вчасно прибути на підприємство для проходження практики;

 • підписати з підприємством Договір на проходження практики, завірити його печаткою підприємства. Перший екземпляр Договору залишити на підприємстві, другий екземпляр подати керівнику практики від академії (впродовж 3(трьох) днів з початку переддипломної практики);

 • заповнити та підписати на підприємстві потрійне направлення (з печаткою підприємства):

 1. направлення надається керівнику практики від академії на підприємстві у перший день проходження практики;

 2. повідомлення надається керівнику практики від академії протягом 3(трьох) днів з початку переддипломної практики;

 3. підтвердження надається керівнику практики від академії протягом тижня з моменту закінчення практики (під час захисту звіту з практики);

 • повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

 • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки;

 • виконувати всі завдання програми практики в строки, передбачені календарним планом;

 • систематично вести щоденник практики;

 • своєчасно скласти звіт про проходження практики;

 • подати керівнику практики від кафедри письмовий звіт про результати проходження практики, заповнений щоденник проходження практики.


^ 2.3. Підсумки проходження переддипломної практики
Після завершення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики.

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики подається керівнику практики від академії. Відгук керівника від бази практики повинен відображати ділові та моральні якості, виявлені студентом під час проходження практики, та містити оцінку діяльності практиканта.

Після завершення практики проводиться підсумкова конференція, на якій студенти в індивідуальному порядку захищають звіти з практики перед комісією, призначеною завідувачем кафедри «Електромеханічні системи автоматизації». До складу комісії входять завідувач кафедри (або його заступник) та керівники практики академії. Під час захисту звіту практики студент повинен охарактеризувати виконану роботу на базі практики, внести пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. Диференційований залік з практики оцінюється за 100 бальною шкалою. Захист звіту проводиться у ДДМА протягом тижня з моменту закінчення практики.

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента за підписом керівника практики від академії. Студенту, який не виконав програму практики, у встановленому порядку надається право проходження практики повторно в терміни, визначені деканом факультету.
У випадку виникнення на місці практики організаційних проблем необхідно негайно проінформувати про них керівника практикою від академії.
^ 3 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
При проходженні практики студенти проводять роботу відповідно до індивідуального завдання і програми практики. До проходження практики допускаються студенти, з якими проведено інструктаж з техніки безпеки і правил внутрішнього розпорядку.

Студент щодня веде щоденник переддипломної практики, куди заносить зібрану за день інформацію, яка повинна бути проаналізована, і на її підставі зроблені висновки.

Щоденник переддипломної практики – основний документ, який підтверджує виконання практикантом програми практики і календарного плану – графіка її проходження.

Проведені роботи по кожному пункту календарного плану – графіка відмічаються у щоденнику переддипломної практики і підтверджуються керівником практики від підприємства (підписом).

На підставі інформації з щоденника переддипломної практики складається звіт, в якому студент повинен:

1) Здійснити аналіз роботи виробничого підрозділу підприємства (організації), в якому студент проходить практику (напрями діяльності, структура, основні інформаційні потоки, інформаційна система).

2) Провести аналіз основної виробничої ділянки та обраного виробничого об’єкту.

3) Навести опис функціонування обраного об’єкту та його взаємозв’язок з іншими технологічними об’єктами.

4) Навести опис:

 • технічного завдання на проектування електроприводу і системи автоматизації;

 • технології виробництва даної ділянки;

 • механічного устаткування, для якого в дипломному проекті передбачена розробка електроприводу і системи автоматизації, схеми управління цим устаткуванням, що діє;

 • заходів щодо підвищення якості продукції і продуктивності праці;

 • автоматизованої системи управління виробництвом і технологічними процесами;

 • питанням стандартизації і метрології (використання стандартів);

 • обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і датчиків технологічних параметрів;

 • систему і схему електропостачання об'єкту управління;

 • передового досвіду інженерів і учених базового підприємства;

 • посадових обов'язків інженерно-технічних працівників підприємства.

 • економіки, організації виробництва та управління виробництвом даної ділянки цеху;

 • заходів в області охорони праці, охорони довкілля.

5) Намітити пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємства(підрозділу) на основі модернізації (або розробки).

6) Навести опис системи охорони праці на підприємстві (або підрозділі)(у даному розділі необхідно розглянути питання охорони праці і безпеки життєдіяльності на підприємстві (або підрозділі), виконати індивідуальне завдання).

Звіт комплектується у наступній послідовності:

 1. Титульний лист

 2. Календарний план проходження переддипломної практики

 3. Відгук керівника практики від підприємства з підписом та печаткою

 4. Реферат

 5. Зміст

 6. Вступ

 7. Основна частина

 8. Висновки

 9. Перелік літературних джерел

 10. Додатки

 11. Щоденник

Титульний лист є першою сторінкою звіту. Приклад його оформлення наведений у додатку Б. Титульний лист повинен містити підписи студента-практиканта, керівника від ДДМА та керівника від підприємства (з печаткою підприємства).

^ Календарний план проходження переддипломної практики видається керівником практики у стандартній формі.

Реферат призначений для ознайомлення із звітом. Він повинен бути коротким, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти рішення про доцільність ознайомлення зі звітом. А саме: данні про обсяг звіту, кількість малюнків, схем, таблиць, використаних літературних джерел; мета написання звіту; перерахування основних розділів звіту; ключові слова, істотні для розкриття суті звіту (від 7 до 10 слів, слова пишуться у називному відмінку в рядок через кому строковими літерами).

Із звітом обов'язково здається щоденник проходження переддипломної практики.

Прикінцеві розділи звіту оформлюються згідно з правилами оформлення технічної документації.


^

4 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИОбсяг звіту з проходження переддипломної практики становить 30-35 сторінок машинописного або 40-45 сторінок рукописного тексту. Розмір літер основного тексту рукописного варіанту повинен бути в межах 3...5 мм, а машинописний варіант повинен бути виконаний на комп’ютері у редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Звіт оформлюється на одній стороні сторінки стандартного листа формату А 4 з додержанням наступних меж тексту (відступів): верхній – 20 мм, нижній – 20 мм, зправа – 10 мм, зліва – 35 мм.


  1. Написання заголовків та розподіл на підрозділи


Текст основних розділів звіту містить у собі підрозділи. Нумерація кожного підрозділу наскрізна, з додаванням номеру розділу. Наприклад: 1.1; 1.2;...1.10 і т.д.

Вступ, кожний розділ, висновки, перелік літературних джерел та додатки починають з нової сторінки. Найменування розділів виконується строковими літерами, рівняння за центром. Найменування підрозділів виконується рядковими літерами з першої заголовної, рівняння зліва. Слова «розділ» або «підрозділ» не додають. Заголовки не підкреслюють. Перенесення слів в заголовках не допускається. Крапки в кінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок містить у собі два речення, то вони розділяються крапкою. Перед заголовком дві вільні строки, після – одна.

Приклад:

1 Коротка хАрактеристика виробничого підрозділу


  1. Склад виробничого підрозділу


^ 4.2 Перерахування в тексті та їх оформлення
У тексті звіту з переддипломної практики можуть бути перерахування. Перед кожною позицією перерахування слід ставити тире або (при необхідності посилання в тексті на одне з перерахувань) маленьку літеру, після якої ставлять дужку. При подальшій деталізації перерахування необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.

Приклад:

а) _____________________________________;

б) _____________________________________;

 1. _______________________________;

 2. _______________________________;

в) _____________________________________.

Якщо при перерахуванні в тексті використовується «маркірований список», то як маркер потрібно використовувати тільки «тире».
^

4.3 Нумерація сторінокСторінки тексту звіту з практики нумеруються арабськими цифрами у верхньому правому кутку без тире, крапок або будь-якої іншої символіки. Шрифт нумерації сторінок повинен бути мінімум на два порядки менше за розміром, ніж основний текст роботи. Тобто якщо основний текст написаний шрифтом 14, то нумерація сторінок проставляється не більш ніж шрифтом 11.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною від першої сторінки до останньої, включаючи всі ілюстрації і додатки.

На титульному листі, завданні, анотації номера сторінок не проставляються. Починаючи із змісту, ставиться сторінка 4, далі проводиться наскрізна нумерація сторінок.

4.4 ТаблиціПочаткові дані для розрахунків і результати аналізу у звіті з практики, як правило, оформлюються у вигляді таблиць. При побудові таблиць слід дотримуватися певних правил:

1) Кожна таблиця повинна мати тематичну назву (заголовок), яка розташовується безпосередньо над таблицею і починається із заголовної букви. Заголовок не підкреслюється.

Приклад:

Таблиця 1.2 – Назва таблиці (крапка в кінці назви не ставиться)1

2

3

4

5

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х


2) При перенесенні таблиці на іншу сторінку необхідно повторити нумерацію її стовпців і над нею виконати напис «Продовження таблиці.”. При цьому тематичний заголовок не пишеться.

Приклад:

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

5

Х

Х

Х

Х

Х


3) Колонку “№” в таблицю не включають.

4) Слід обов'язково вказувати одиниці вимірювання всіх показників, що відображуються у таблицях.

5) Таблиця повинна розташовуватися слідом за посиланням на неї в тексті.

6) Нумерація таблиць повинна бути наскрізною в межах розділу.

4.5 РисункиВ процесі написання роботи для посилення наочності висловлюваного матеріалу використовуються різні види ілюстративних матеріалів. Це малюнки у вигляді діаграм, графіків, схем, креслень і т.д.

Нумерація малюнків наскрізна в межах розділу, до якого вони відносяться. Кожен малюнок повинен мати тематичну назву.

При посиланні на малюнок в тексті звіту з практики вказують номер малюнка, наприклад: “...на малюнку 3.1.”. При повторному посиланні на цей же малюнок використовують скорочене слово «дивись», наприклад: “...(див. малюнок 3.1)...”. Такі ж вимоги і при посиланнях на таблиці.

Всі ілюстративні матеріали розташовують відразу ж за посиланнями на них в тексті.

Розміщувати малюнки на листі слід так, щоб їх можна було читати без повороту рукопису. Якщо це неможливо, то малюнки слід розміщувати так, щоб рукопис можна було повернути за годинниковою стрілкою.

4.6 ФормулиФормули повинні бути набрані тільки в редакторі Microsoft Equation. Нумерація виконується арабськими цифрами у круглих дужках праворуч від формул. Після формули з нового рядка пишуть розшифровку символів і числових коефіцієнтів. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба розташовувати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба приводити з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із слова «де» без двокрапки.

Посилання в тексті на порядковий номер формули виконують в круглих дужках. Наприклад: «... у формулі (2.1)».

Формули, які розташовуються одна за одною і не розділені текстом, відділяються комою.

4.7 ДодаткиРеальні документи, їх копії, таблиці з вихідними даними для розрахунків, графічні матеріали слід розташовувати у додатках. Додатки оформлюються таким чином.

 1. Посередині листа в самому верхньому рядку пишеться слово «Додаток» з вказівкою його порядкового позначення. Додатки позначаються заголовними літерами українського (російського) алфавіту, починаючи з А.

 2. Будь-який додаток повинен мати тематичний заголовок, який розташовується симетрично щодо тексту або таблиць додатку. Заголовок виконують окремим рядком з великої літери.

 3. Всі додатки повинні бути перераховані в змісті звіту з вказівкою їх позначень і заголовків. 1. ^

  Список рекомендованої літератури

 1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. –М.: Наука, 1972.-767с.

 2. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теория автоматического управления. Учебник.-К.: Лыбидь, 1997.-544с.

 3. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования.-К.: Вища шк., 1988.-431с.

 4. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. Под ред.В.А.Бесекерского. – М.: Наука, 1972, 587с.

 5. Ключев В.И. Теория электропривода (учебник). – М.: Энергоатомиздат, 1985. –568 с.

 6. Теорія електропривода: Підручник для вузів / М.Г. Поповіч, М.Г.Борісюк, В.А.Гаврілюк та ін. – Київ: - Вища школа, 1993. – 494 с.

 7. Эпштейн И.И. «Автоматизированный электропривод переменного тока» – М.: Энергия, 1982.

 8. Системы подчиненного регулирования электроприводами переменного тока с вентильными преобразователями; под ред. Слежановского О.В. – М.: Энергия, 1983.

 9. Системи керування електроприводами: навч. посiбник А.П. Голуб, В.I. Кузнецов, I.O. Опришко, В.П. Соляник. – К.: НМК ВО,1992.

 10. Лебедев А.М., Орлова Р.Т., Пальцев А.В. Следящие электроприводы станков с чпу. – М.: Энергоатомиздат.-1988.- 220 с.

 11. Комплектні електроприводи: Навч. Посібник /М.М. Казачковский. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003 – 226с.

 12. Башарин В.А., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1982. – 392 с.

 13. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. Учебник. – М.: Academia, 2006. – 266 c.


Додаток А
^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження переддипломної практики студентами VI курсу

спеціальності 7.092203 “Автоматизовані електромеханічні системи та електропривод”


№ з/п
^

Вид робіт


Місце виконання етапу

Строки виконання

1

Інструктаж з техніки безпеки. Оформлення на підприємство


ДДМА, підприємство

1-й тиждень

2

Ознайомлення з технологічним процесом ділянки і устроєм вибраного виробничого механізму

підприємство

2-й та 4-й тиждень

3

Збір фактичного матеріалу про робочу ділянку, початкового при розробці проекту

підприємство

5-й та 6-й тиждень

4

Виявлення вузьких місць в технологічному процесі, що обмежують кількісні і якісні показники роботи

підприємство

7-й та 11-й тиждень

5

Визначення вимог, що пред'являються до електроприводу при проведенні технологічного процесу

підприємство

12-й та 13-й тиждень

6

Економічні показники виробничої ділянки, організація експлуатації і ремонтів устаткування

підприємство

14-й та 16-й тиждень

10
^

Вивчення системи охорони праці на підприємстві (підрозділі). Виконання індивідуального завдання


підприємство

17-й та 18-й тиждень

11
^

Оформлення звіту


ДДМА

19-й тиждень

12

Захист звіту керівникові практики від ДДМА

ДДМА

20-й тиждень

Керівник практики

від ДДМА ___________________________(__________________)
^

Керівник практики


від підприємства _____________________________(__________________)
Додаток Б

Приклад оформлення титульного листа звіту з переддипломної практики
Міністерство освіти і науки України

^ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ»

ЗВІТ

З ПРОХОДЖЕННЯ

________________________________________________

(назва практики)

студента(ки) _____ курсу, групи _______, спеціальності _____________________________________________________________

денної(заочної) форми навчання ______________________________(П.І.Б.)

База практики: ____________________________________________________

Період практики: з «___» ___________20__р. по «___» __________20__р.

Керівники практики:

від бази практики __________ ______________ (посада, П.І.Б., підпис)
від академії __________ ______________ (посада, П.І.Б., підпис)

Краматорськ, 20____


Схожі:

І методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
І методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
І методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
І методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
І методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
І методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
І методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
І методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
І методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
І методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка