Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»
НазваЗбірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»
Сторінка1/6
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Коледж технологій, бізнесу та права
С.М. Крапостіна

Затверджую

Заступник директора

з навчальної роботи

_________ І.В. Макарук
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

товарознавчо-комерційних дисциплін

Протокол № ______ від „___” ___________ 20___р.

Голова ц/к __________________ С.М. Крапостіна

м. Луцьк – 2013

^ Пояснювальна записка
Тестові завдання розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи маркетингу» та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво».

Тестові завдання розроблені для підсумкового контролю досягнення рівня розвитку здібностей, навичок, знань і умінь студентів з навчальної дисципліни «Основи маркетингу».

Тестові завдання складено відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Основи маркетингу» для вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. Їх зміст охоплює чотири модулі:

 1. Маркетинг як стратегія розвитку підприємства

 2. Дослідження та аналіз ринкових можливостей фірми

 3. Взаємозв’язок товару, ціни та просування

 4. Планування і контроль маркетингової діяльності

Тестові завдання вимагають вибору однієї правильної відповіді і запропонованих п’яти. Наприклад:

Вид попиту, який виникає коли деякі споживачі можуть відчувати сильні бажання, які не можливо задовольнити за допомогою товарів, що є на ринку.

а) негативний попит;

б) відсутній попит;

в) прихований попит;

г) спадаючий попит;

д) немає правильної відповіді.

Правильна відповідь – варіант в.

Рекомендується для викладачів і студентів Коледжу технологій, бізнесу та права із спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність».

^ Модуль 1. Маркетинг як стратегія розвитку підприємства


 1. Маркетинг – це …

а) вид людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб споживачів шляхом обміну;

б) передбачення, управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території, ідеї за допомогою обміну;

в) процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольнить цілі окремих осіб і організацій;

г) соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів;

д) усі відповіді правильні.


 1. Що являється об’єктом маркетингу?

а) усі види послуг;

б) організації різних форм власності;

в) товари та послуги;

г) люди та ідеї;

д) немає правильної відповіді.


 1. З чого починається маркетингова діяльність?

а) із розробки і виробництва товару;

б) із дослідження ринку та потреб споживачів;

в) із складання маркетингових планів;

г) із розробки реклами;

д) немає правильної відповіді.


 1. Підприємства, що здійснюють маркетингову діяльність, орієнтуються на ...

а) виробництво товарів, які потрібні споживачу і користуються попитом;

б) продаж тих товарів, які вже вироблені без урахування потреб споживачів;

в) виробництво нових товарів;

г) продаж товарів, які виробляють підприємства-конкуренти;

д) немає правильної відповіді.


 1. В підприємстві орієнтованому на маркетинг ...

а) на першому місці стоїть проблема врахування потреб споживача, а не потреб фірми;

б) вищі посади займають не інженери, які відповідають за виробництво, а економісти та менеджери, відповідальні за збут продукції;

в) виробляється і продається те, що буде куплене, а не те, що є можливість виготовити;

г) головна увага приділяється не зниженню витрат виробництва, а врахуванню перспективних потреб реальних і потенційних споживачів;

д) усі відповіді правильні.


 1. Маркетинг як сучасна філософія бізнесу ґрунтується на таких принципах:

а) орієнтованість на споживача, його потреби та вимоги;

б) гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку;

в) комплексний підхід до розробки маркетингових планів;

г) спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми;

д) усі відповіді правильні.


 1. Основне значення маркетингу полягає в тому, що він забезпечує:

а) перебудову підходу господарських керівників до управління;

б) перехід від орієнтації на зростання виробництва до орієнтації на максимальне задоволення потреб;

в) більший взаємозв’язок попиту і виробництва в процесі розробки управлінських рішень;

г) більшу інформованість покупців;

д) усі відповіді правильні.


 1. Маркетинг як вид діяльності дозволяє:

а) підвищити ефективність управлінської системи на підприємстві;

б) скласти реальніші програми виробництва і реалізації;

в) оперативніше реагувати на зміни, що відбуваються на ринку;

г) створювати переваги в конкурентній боротьбі;

д) усі відповіді правильні.


 1. Для успішного опанування маркетингу необхідно дотримуватися таких умов:

а) створення кадрового потенціалу маркетологів;

б) побудова відповідних служб маркетингу;

в) створення науково-матеріального забезпечення дослідження маркетингу;

г) створення механізму стимулювання для переорієнтації на маркетинг;

д) усі відповіді правильні.


 1. Основними проблемами маркетингу на сьогодні є:

а) монополізм в окремих галузях економіки;

б) неекономічні регулятори ринку;

в) недостатня розвинутість законодавчої бази, яка регулює ринкову діяльність;

г) непередбачувані дії конкурентів;

д) усі відповіді правильні.


 1. Відчуття людиною нестачі чогось необхідного, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.

а) нужда;

б) потреба;

в) запит;

г) товар;

д) немає правильної відповіді.


 1. Нужда, що набула специфічної, конкретної форми відповідно до культурного рівня особистості.

а) нужда;

б) потреба;

в) запит;

г) товар;

д) немає правильної відповіді.


 1. Потреба з врахування купівельної спроможності споживача, тобто забезпечена грошима потреба в товарах і послугах, що реалізуються на ринку.

а) нужда;

б) потреба;

в) запит;

г) товар;

д) немає правильної відповіді.


 1. Все, що може задовольнити нужду чи потребу і пропонується на ринку з метою привертання уваги, придбання, використання та споживання.

а) нужда;

б) потреба;

в) запит;

г) товар;

д) немає правильної відповіді.


 1. Сукупність існуючих і потенційних покупців і продавців товару.

а) ринок;

б) угода;

в) обмін;

г) споживачі;

д) немає правильної відповіді.


 1. Комерційний обмін цінностями, що передбачає погодження умов, терміну та місця його реалізації.

а) ринок;

б) угода;

в) обмін;

г) споживачі;

д) немає правильної відповіді.


 1. Процес отримання бажаного продукту з пропозицією чогось взамін.

а) ринок;

б) угода;

в) обмін;

г) споживачі;

д) немає правильної відповіді.


 1. Система маркетингу включає …

а) покупця і продавця товару;

б) потенційних покупців і продавців товарів;

в) реальних покупців і продавців товарів;

г) усі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.


 1. Ціль системи маркетингу, яка передбачає, що основною метою маркетингу є стимулювання максимально можливого споживання, яке в свою чергу створює умови для максимального росту виробництва і зайнятості.

а) досягнення максимально високого споживання;

б) досягнення максимального споживчого задоволення;

в) надання максимально широкого вибору;

г) максимальне підвищення рівня життя суспільства;

д) немає правильної відповіді.


 1. Ціль системи маркетингу, яка передбачає, що споживання великої кількості певного товару має значення лише в тому випадку, якщо веде до споживчого задоволення.

а) досягнення максимально високого споживання;

б) досягнення максимального споживчого задоволення;

в) надання максимально широкого вибору;

г) максимальне підвищення рівня життя суспільства;

д) немає правильної відповіді.


 1. Ціль системи маркетингу, яка передбачає, що система повинна дати споживачеві можливість знайти товари, які найбільше відповідають його смакам.

а) досягнення максимально високого споживання;

б) досягнення максимального споживчого задоволення;

в) надання максимально широкого вибору;

г) максимальне підвищення рівня життя суспільства;

д) немає правильної відповіді.


 1. Ціль системи маркетингу, яка передбачає, що основна мета маркетингу полягає в покращенні якості життя.

а) досягнення максимально високого споживання;

б) досягнення максимального споживчого задоволення;

в) надання максимально широкого вибору;

г) максимальне підвищення рівня життя суспільства;

д) немає правильної відповіді.


 1. Попит – це ...

а) потреби, які підкріплені купівельною спроможністю споживачів;

б) побажання, що прийняли специфічну форму;

в) почуття людей, які відчувають нестачу будь-чого;

г) усі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.


 1. Який зміст поняття „побажання споживачів”?

а) зовнішня форма виявлення потреб;

б) специфічний стан споживачів;

в) загальні переконання споживачів;

г) емоційний стан споживачів;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли більша частина ринку не любить товар і навіть готова піти на певні витрати, що уникнути даний товар.

а) негативний попит;

б) відсутній попит;

в) прихований попит;

г) спадаючий попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли цільові покупці можуть бути незацікавлені в товарі або просто байдужі до нього.

а) негативний попит;

б) відсутній попит;

в) прихований попит;

г) спадаючий попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли деякі споживачі можуть відчувати сильні бажання, які не можливо задовольнити за допомогою товарів, що є на ринку.

а) негативний попит;

б) відсутній попит;

в) прихований попит;

г) спадаючий попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли рано чи пізно будь-яка організація зіштовхується з падінням попиту на один чи кілька своїх товарів.

а) негативний попит;

б) відсутній попит;

в) прихований попит;

г) спадаючий попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли в багатьох організаціях збут змінюється на сезонній, щоденній і навіть часовій основі.

а) нерегулярний попит;

б) повноцінний попит;

в) надмірний попит;

г) нераціональний попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли організація задоволена своїми торговими оборотами.

а) нерегулярний попит;

б) повноцінний попит;

в) надмірний попит;

г) нераціональний попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає коли в деяких організаціях попит на їх продукцію значно вищий, ніж вони можуть чи хочуть задовольнити.

а) нерегулярний попит;

б) повноцінний попит;

в) надмірний попит;

г) нераціональний попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид попиту, який виникає на товари, шкідливі для здоров’я людини.

а) нерегулярний попит;

б) повноцінний попит;

в) надмірний попит;

г) нераціональний попит;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є змінити негативне ставлення споживачів до товару на позитивне.

а) конверсійний маркетинг;

б) стимулюючий маркетинг;

в) креативний маркетинг;

г) ремаркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є стимулювання збуту за умов байдужого ставлення споживачів до товару.

а) конверсійний маркетинг;

б) стимулюючий маркетинг;

в) креативний маркетинг;

г) ремаркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є перетворення потенційного попиту на реальний.

а) конверсійний маркетинг;

б) стимулюючий маркетинг;

в) креативний маркетинг;

г) ремаркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є відновлення попиту.

а) конверсійний маркетинг;

б) стимулюючий маркетинг;

в) креативний маркетинг;

г) ремаркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є пошук згладжування коливань попиту.

а) синхромаркетинг;

б) підтримуючий маркетинг;

в) демаркетинг;

г) протидіючий маркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є підтримування існуючого рівня попиту.

а) синхромаркетинг;

б) підтримуючий маркетинг;

в) демаркетинг;

г) протидіючий маркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є зниження попиту.

а) синхромаркетинг;

б) підтримуючий маркетинг;

в) демаркетинг;

г) протидіючий маркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид маркетингу, метою якого є переконати споживачів відмовитися від споживання певних продуктів.

а) синхромаркетинг;

б) підтримуючий маркетинг;

в) демаркетинг;

г) протидіючий маркетинг;

д) немає правильної відповіді.


 1. Вид освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство має організовувати свою маркетингову діяльність з точки зору споживача.

а) маркетинг орієнтований на споживача;

б) інноваційний маркетинг;

в) маркетинг ціннісних достоїнств;

г) маркетинг з усвідомлення своєї місії;

д) соціально-етичний маркетинг.


 1. Вид освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство має постійно покращувати свою продукцію і маркетингові дії.

а) маркетинг орієнтований на споживача;

б) інноваційний маркетинг;

в) маркетинг ціннісних достоїнств;

г) маркетинг з усвідомлення своєї місії;

д) соціально-етичний маркетинг.


 1. Вид освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство має вкладати більшу частину своїх ресурсів у підвищення ціннісної значущості.

а) маркетинг орієнтований на споживача;

б) інноваційний маркетинг;

в) маркетинг ціннісних достоїнств;

г) маркетинг з усвідомлення своєї місії;

д) соціально-етичний маркетинг.


 1. Вид освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство має визначити свою місію не у вузькому виробничому розумінні, а в широкому соціальному аспекті.

а) маркетинг орієнтований на споживача;

б) інноваційний маркетинг;

в) маркетинг ціннісних достоїнств;

г) маркетинг з усвідомлення своєї місії;

д) соціально-етичний маркетинг.


 1. Вид освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство має ухвалювати рішення в галузі маркетингу з урахуванням побажань споживачів, потреб підприємства і усього суспільства.

а) маркетинг орієнтований на споживача;

б) інноваційний маркетинг;

в) маркетинг ціннісних достоїнств;

г) маркетинг з усвідомлення своєї місії;

д) соціально-етичний маркетинг.


 1. Аспект, який розкриває сутність маркетингу і передбачає задоволення запитів споживачів, орієнтацію на новаторство, першочерговість стратегічного мислення.

а) філософський;

б) організаційний;

в) інформаційний;

г) поведінковий;

д) соціальний.


 1. Аспект, який розкриває сутність маркетингу і передбачає децентралізацію і гнучкість управління.

а) філософський;

б) організаційний;

в) інформаційний;

г) поведінковий;

д) соціальний.


 1. Аспект, який розкриває сутність маркетингу і передбачає орієнтацію на дослідження ринку, розробку концепцій, які спираються на бази даних.

а) філософський;

б) організаційний;

в) інформаційний;

г) поведінковий;

д) соціальний.


 1. Аспект, який розкриває сутність маркетингу і передбачає постійне піклування про репутацію фірми.

а) філософський;

б) організаційний;

в) інформаційний;

г) поведінковий;

д) соціальний.


 1. Аспект, який розкриває сутність маркетингу і передбачає орієнтацію на охорону здоров’я споживачів і довкілля.

а) філософський;

б) організаційний;

в) інформаційний;

г) поведінковий;

д) соціальний.


 1. Вид маркетингу, який передбачає ринкову діяльність на рівні конкретного підприємства.

а) мікромаркетинг;

б) локальний маркетинг;

в) індивідуальний маркетинг;

г) масовий маркетинг;

д) сегментований маркетинг.


 1. Вид маркетингу, який передбачає спеціальний підбір торгових марок і стимулювання збуту у такий спосіб, щоб це відповідало потребам локальних груп споживачів.

а) мікромаркетинг;

б) локальний маркетинг;

в) індивідуальний маркетинг;

г) масовий маркетинг;

д) сегментований маркетинг.


 1. Вид маркетингу, який передбачає пристосування товарного асортименту і маркетингових програм до потреб і переваг окремих споживачів.

а) мікромаркетинг;

б) локальний маркетинг;

в) індивідуальний маркетинг;

г) масовий маркетинг;

д) сегментований маркетинг.


 1. Вид маркетингу, який передбачає використання одного й того самого товару і засобів стимулювання для усіх груп споживачів.

а) мікромаркетинг;

б) локальний маркетинг;

в) індивідуальний маркетинг;

г) масовий маркетинг;

д) сегментований маркетинг.


 1. Вид маркетингу, який передбачає формування підприємством пропозицій товарів і послуг для потреб споживачів одного або кількох сегментів ринку.

а) мікромаркетинг;

б) локальний маркетинг;

в) індивідуальний маркетинг;

г) масовий маркетинг;

д) сегментований маркетинг.


 1. Види маркетингу залежно від цілей обміну:

а) комерційний та некомерційний маркетинг;

б) споживчий, промисловий, аграрний та маркетинг послуг;

в) внутрішній та міжнародний маркетинг;

г) стратегічний і тактичний маркетинг;

д) мікро- та макромаркетинг.


 1. Види маркетингу залежно від сфери застосування:

а) комерційний та некомерційний маркетинг;

б) споживчий, промисловий, аграрний та маркетинг послуг;

в) внутрішній та міжнародний маркетинг;

г) стратегічний і тактичний маркетинг;

д) мікро- та макромаркетинг.


 1. Види маркетингу за територіальною ознакою:

а) комерційний та некомерційний маркетинг;

б) споживчий, промисловий, аграрний та маркетинг послуг;

в) внутрішній та міжнародний маркетинг;

г) стратегічний і тактичний маркетинг;

д) мікро- та макромаркетинг.


 1. Види маркетингу залежно від ступеня ринкової орієнтованості:

а) комерційний та некомерційний маркетинг;

б) споживчий, промисловий, аграрний та маркетинг послуг;

в) внутрішній та міжнародний маркетинг;

г) стратегічний і тактичний маркетинг;

д) мікро- та макромаркетинг.


 1. Види маркетингу залежно від особливостей суб’єкта маркетингу:

а) комерційний та некомерційний маркетинг;

б) споживчий, промисловий, аграрний та маркетинг послуг;

в) внутрішній та міжнародний маркетинг;

г) стратегічний і тактичний маркетинг;

д) мікро- та макромаркетинг.


 1. Функція маркетингу, яка полягає в створенні скоординованої програми вивчення і оцінки різноманітних факторів, від яких залежить успіх виробничої і ринкової діяльності підприємства

а) маркетингові дослідження;

б) товарна політика;

в) розробка стратегії;

г) цінова політика;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка полягає в розробці плану досягнення маркетингових цілей

а) маркетингові дослідження;

б) товарна політика;

в) розробка стратегії;

г) цінова політика;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка включає визначення споживчих характеристик товару та його позиціювання на ринку, розробку асортименту та засобів маркетингової підтримки на різних етапах життєвого циклу

а) маркетингові дослідження;

б) товарна політика;

в) розробка стратегії;

г) цінова політика;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка включає розробку цінової стратегії, визначення конкретної ціни товару та регулювання цін

а) маркетингові дослідження;

б) товарна політика;

в) розробка стратегії;

г) цінова політика;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка передбачає вибір системи розподілу, вибір типу торгових посередників та конкретних фірм, через які буде здійснюватися збут продукції

а) політика розподілу;

б) комунікаційна політика;

в) контроль маркетингу;

г) організація маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка здійснюється за допомогою таких основних засобів комунікацій як реклама, персональний продаж, стимулювання збуту, заходи паблік рилейшнз, прямий маркетинг

а) політика розподілу;

б) комунікаційна політика;

в) контроль маркетингу;

г) організація маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Функція маркетингу, яка включає контроль результатів маркетингової діяльності фірми та маркетинговий аудит

а) політика розподілу;

б) комунікаційна політика;

в) контроль маркетингу;

г) організація маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Маркетингові дослідження передбачають пошук відповідей на запитання:

а) На яких ринках слід працювати?;

б) Яка місткість цих ринків, тенденції розвитку ринку?;

в) Яка конкурентоспроможність товарів фірми?;

г) Як необхідно змінити асортимент продукції для інтенсифікації збуту?;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „маркетингові дослідження” передбачає такі види діяльності:

а) збір і обробка інформації в економічній, торговельній, виробничій, споживчій, товарній, збутовій і комунікаційній сферах;

б) вивчення ринку і кон'юнктури;

в) дослідження конкурентоспроможності товарів товаровиробників;

г) вивчення мотивації покупок, закономірності поведінки покупців на ринку;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „розробка стратегії” передбачає такі види діяльності:

а) аналіз ринкової ситуації;

б) визначення маркетингових цілей;

в) аналіз стратегічних альтернатив;

г) планування маркетингової діяльності підприємства;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „товарна політика” передбачає такі види діяльності:

а) формування торговельного асортименту;

б) здійснення контролю якості товарів;

в) визначення поточних і перспективних потреб покупців;

г) інтеграція торговельної і виробничої політики;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „цінова політика” передбачає такі види діяльності:

а) вивчення необхідної інформації для прийняття рішення по цінах;

б) розробка цінової стратегії і тактики;

в) гнучке регулювання цін;

г) формування системи знижок;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „збутова політика” передбачає такі види діяльності:

а) реалізація товарів;

б) планування товарообігу в асортиментному розрізі;

в) встановлення господарських зв'язків і здійснення договірних відносин;

г) транспортування;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „комунікаційна політика” передбачає такі види діяльності:

а) здійснення рекламної політики шляхом використання засобів масової інформації;

б) стимулювання працівників збуту;

в) стимулювання попиту;

г) встановлення зв’язків з громадськістю;

д) усі відповіді правильні.


 1. Функція „контроль маркетингу” передбачає такі види діяльності:

а) здійснення маркетингового аудиту;

б) контроль результатів діяльності;

в) контроль цілей і стратегій маркетингу;

г) контроль неекономічних показників;

д) усі відповіді правильні.


 1. Стратегічне планування – це …

а) процес розробки довгострокових планів діяльності підприємства;

б) управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу;

в) управлінський процес спрямований на досягнення маркетингових цілей;

г) усі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.


 1. Стратегічний план показує:

а) які саме маркетингові дії фірма повинна застосувати;

б) для чого необхідні маркетингові дії фірми;

в) хто відповідає за реалізацію маркетингових дій фірми;

г) якого результату чекають від застосованих маркетингових дій;

д) усі відповіді правильні.


 1. Стратегічне планування забезпечує:

а) перспективне мислення керівників;

б) чітке окреслення контурів діяльності організації;

в) краще освоєння структури маркетингових досліджень;

г) покращення планування продукції, збуту та цін;

д) усі відповіді правильні.


 1. Успішне завершення будь-якого з ділових починань фірми залежить від ...

а) вміння належним чином планувати свою діяльність;

б) наявності висококваліфікованого персоналу;

в) стійких конкурентних позицій на ринку;

г) правильно визначених цілей;

д) немає правильної відповіді. 1. Для успішного процесу стратегічного планування необхідно:

а) чітко усвідомлювати цілі діяльності фірми;

б) враховуючи зовнішні і внутрішні фактори оцінити їх вплив на діяльність фірми упродовж певного періоду;

в) брати до уваги політику фірми;

г) враховувати стиль керівництва і узгодженість у колективі;

д) усі відповіді правильні.


 1. Планування маркетингу включає такі фази:

а) цілеутворення, планування і контроль;

б) аналіз, планування, реалізація і контроль;

в) аналіз, планування, реалізація;

г) планування, реалізація і контроль;

д) немає правильної відповіді.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає вибір періоду планування.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає визначення майбутнього бажаного стану розвитку фірми.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає визначення напрямків розвитку виробництва, маркетингу, кадрів, закупівлі сировини і матеріалів.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає аналіз ціннісний орієнтирів, традицій та обрядів в трудовому колективі.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Етап стратегічного планування, який передбачає оцінку ступеня досягнення стратегічних і тактичних цілей.

а) визначення планового горизонту;

б) визначення цілей діяльності;

в) аналіз довгострокової політики;

г) визначення функціональних стратегій;

д) аналіз культури фірми;

е) аналіз результатів діяльності.


 1. Показник, який характеризує ступінь досягнення фірмою поставлених цілей

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Показник, який характеризує ступінь використання фірмою ресурсів

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Показник, який характеризує ступінь відповідності виготовленої продукції вимогам, специфікаціям і сподіванням

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Показник, який характеризує співвідношення між валовими прибутками і сумарними витратами

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Показник, який характеризує співвідношення кількості продукції, виробленої фірмою, до затрат на її виробництво

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Показник, який характеризує рівень застосування різноманітних нововведень, творчих ідей

а) дієвість;

б) економічність;

в) якість;

г) прибутковість;

д) продуктивність;

е) інноваційність.


 1. Стратегія фірми, яка передбачає збільшення обсягів збуту, ринкової частки та прибутків на наявних ринках завдяки наявним товарам.

а) стратегія глибокого проникнення на ринок;

б) стратегія розвитку ринку;

в) стратегія розвитку товару;

г) стратегія диверсифікації;

д) немає правильної відповіді.


 1. Стратегія фірми, яка передбачає збільшення обсягів збут завдяки виходу на новий ринок фірми з наявним товаром.

а) стратегія глибокого проникнення на ринок;

б) стратегія розвитку ринку;

в) стратегія розвитку товару;

г) стратегія диверсифікації;

д) немає правильної відповіді.


 1. Стратегія фірми, яка передбачає збільшення обсягів збут завдяки вдосконаленню наявних і розробці нових товарів для наявних ринків.

а) стратегія глибокого проникнення на ринок;

б) стратегія розвитку ринку;

в) стратегія розвитку товару;

г) стратегія диверсифікації;

д) немає правильної відповіді.


 1. Стратегія фірми, яка передбачає розробку нових товарів для нових ринків.

а) стратегія глибокого проникнення на ринок;

б) стратегія розвитку ринку;

в) стратегія розвитку товару;

г) стратегія диверсифікації;

д) немає правильної відповіді.


 1. Види маркетингових стратегій залежно від терміну їх реалізації:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) цінового лідера, диференціації, концентрації;

в) інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;

г) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

д) товарна, цінова, розподілу, просування.


 1. Види базових маркетингових стратегій:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) цінового лідера, диференціації, концентрації;

в) інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;

г) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

д) товарна, цінова, розподілу, просування.


 1. Види маркетингових стратегій росту:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) цінового лідера, диференціації, концентрації;

в) інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;

г) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

д) товарна, цінова, розподілу, просування.


 1. Види маркетингових стратегій залежно від ступеня сегментування ринку:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) цінового лідера, диференціації, концентрації;

в) інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;

г) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

д) товарна, цінова, розподілу, просування.


 1. Види функціональних маркетингових стратегій:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) цінового лідера, диференціації, концентрації;

в) інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації;

г) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

д) товарна, цінова, розподілу, просування.


 1. Концепція маркетингу, яка стверджує, що споживачі віддадуть перевагу дешевим і доступним для придбання товарам.

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.


 1. Концепція маркетингу, яка стверджує, що споживачі віддадуть перевагу товару з найкращими властивостями.

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.


 1. Концепція маркетингу, яка стверджує, що споживач не купуватиме товар фірми у достатній кількості, якщо фірма не докладе значних зусиль щодо просування товару та його збуту (реклама, переконливі методи продажу, знижки).

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.


 1. Концепція маркетингу, яка стверджує, що фірми обираються потреби споживачів, які слід задовольнити краще чи ефективніше, ніж це роблять конкуренти.

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.


 1. Концепція маркетингу, яка стверджує, що фірма має задовольнити потреби споживачів краще за конкурента з одночасним поліпшенням життєвого рівня усього населення.

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.


 1. Концепція маркетингу, яка передбачає спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових конструктивних, привілейованих стосунків з потенційними клієнтами.

а) виробнича концепція;

б) товарна концепція;

в) збутова концепція;

г) традиційна маркетингова концепція;

д) концепція соціально-етичного маркетингу;

е) концепція маркетингу стосунків.

 1. Комплекс маркетингу фірми – це ….

а) набір контрольованих змінних факторів маркетингу, сукупність яких фірма використовує бажаючи викликати відповідну реакцію зі сторони цільового ринку;

б) сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань;

в) сукупність засобів маркетингу для забезпечення досягнення цілей фірми;

г) усі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.


 1. Елемент комплексу маркетингу, який фірма представляє на ринку як набір якісних властивостей, необхідних споживачу, з необхідною гарантією і післяпродажним обслуговуванням.

а) товар;

б) ціна;

в) методи збуту;

г) методи просування;

д) реклама.


 1. Елемент комплексу маркетингу, який виступає у вигляді грошової суми, яку споживачі повинні заплатити для отримання товару.

а) товар;

б) ціна;

в) методи збуту;

г) методи просування;

д) реклама.


 1. Елемент комплексу маркетингу, який виступає як можлива діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів.

а) товар;

б) ціна;

в) методи збуту;

г) методи просування;

д) реклама.


 1. Елемент комплексу маркетингу, який виступає як діяльність фірми, пов’язана з поширенням інформації про переваги товару і переконання цільових споживачів купляти даний товар.

а) товар;

б) ціна;

в) методи збуту;

г) методи просування;

д) реклама.


 1. Перший етап формування сучасних організаційних маркетингових структур, на якому здійснювалася лише функція збуту.

а) відділ збуту;

б) відділ збуту з маркетинговими функціями;

в) спеціалізований відділ маркетингу;

г) сучасний відділ маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Етап формування сучасних організаційних маркетингових структур, пов'язаний з першими серйозними проблемами зі збутом продукції, стає зрозумілим, що потрібні і дослідження ринку, і реклама, і сервіс.

а) відділ збуту;

б) відділ збуту з маркетинговими функціями;

в) спеціалізований відділ маркетингу;

г) сучасний відділ маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Етап формування сучасних організаційних маркетингових структур, на якому відділ маркетингу відокремлюється в самостійний відділ, який відповідає за ціноутворення, планування, рекламу.

а) відділ збуту;

б) відділ збуту з маркетинговими функціями;

в) спеціалізований відділ маркетингу;

г) сучасний відділ маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Етап формування сучасних організаційних маркетингових структур, на якому з’являється відділ маркетингу, який відповідає за координацію зусиль усіх відділів, всього персоналу на задоволення потреб споживачів, забезпечуючи збалансовані дії щодо розподілу, реклами, стимулювання збуту, розробки товару і планування асортименту.

а) відділ збуту;

б) відділ збуту з маркетинговими функціями;

в) спеціалізований відділ маркетингу;

г) сучасний відділ маркетингу;

д) немає правильної відповіді.


 1. Організація маркетингової діяльності охоплює:

а) побудову організаційних структур управління маркетингом;

б) організаційну культуру;

в) створення умов для ефективної роботи працівників маркетингових служб;

г) організацію ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства;

д) усі відповіді правильні.


 1. Організація маркетингу на підприємстві базується на таких принципах:

а) простота маркетингової структури;

б) забезпечення ефективної системи зв’язків між підрозділами;

в) невелике число ланок маркетингової структури;

г) гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища;

д) усі відповіді правильні.


 1. Організаційна структура служби маркетингу визначається:

а) специфікою діяльності підприємства;

б) числом ринків, на яких функціонує підприємство;

в) масштабами збуту;

г) структурою управління підприємством;

д) усі відповіді правильні.

 1. Маркетингові організаційні структури мають задовольняти такі вимоги:

а) мала кількість рівнів управління;

б) сприяння постійному задоволенню потреб наявних і потенційних споживачів;

в) гарантія швидкої адаптації товарів до вимог ринків, на яких діє фірма;

г) сприяння зростанню обсягів продажу та зниженню собівартості продукції;

д) усі відповіді правильні.


 1. Вид організації маркетингу, в якій спеціалісти по маркетингу керують різними видами маркетингової діяльності: планування асортименту продукції, збиранням інформації, дослідженням ринків, рекламою, товарорухом, збутовими операціями.

а) функціональна структура;

б) регіональна структура;

в) товарна структура;

г) ринкова структура;

д) матрична структура.


 1. Вид організації маркетингу, яка передбачає наявність на підприємстві окремих відділів, діяльність яких орієнтована на певні регіональні ринки і
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconЗавдання для контролю навчальних досягнень студентів
Методика поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» включає проведення однієї контрольної роботи...
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconНавчальна програма курсу «фінансове право україни»
Основними засобами досягнення вище сформульованої мети є лекції, семінарські заняття, розв’язування практичних задач та вирішення...
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconПерелік запитань для комп’ютерного тестування по дисципліні „Електродинаміка та техніка нвч”

Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconПід операційною системою персонального комп'ютера розуміють
Тестових та практичних завдань до екзамену з дисципліни «Системне програмування». Спеціальність 05010201 Обслуговування комп'ютерних...
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconМіністерство охорони здоров’я України Криворізький медичний коледж...
Основа комп’ютера, до якої підключено всі комплектуючі та периферійні пристрої – це…
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconПитання до іспиту з дисципліни «Основи маркетингу»

Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconПерелік завдань для проведення семестрового екзамену

Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconЗавдання для проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни «історичне краєзнавство»
Дати загальну характеристику та визначити місце історичного краєзнавства в історичній науці
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconЗатверджую Заступник директора з навчальної роботи
На пакет завдань для проведення контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізика» для студентів спеціальності„Будівництво та
Збірник тестових завдань підсумкового контролю для проведення комп’ютерного тестування (семестрового іспиту) з навчальної дисципліни «Основи маркетингу» iconЗакон України "Про теплопостачання": структура, зміст, основні положення
Питання для підготовки до підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Енергетичне право" (II семестр 2012-2013 н р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка