Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні
Скачати 179.53 Kb.
НазваМодуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні
Дата конвертації20.07.2013
Розмір179.53 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы


МОДУЛЬ С
Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Заняття 21

Українська термінологія в професійному спілкуванні
Контрольні питання

 1. Історія й сучасні проблеми української термінології. Термінологія як система.

 2. Терміни та їхнє використання в мові професійного спілкування.

 3. Способи творення термінів певного фаху.

 4. Загальновживана, міжгалузева і вузьспеціальна термінологія.

 5. Українські електронні фахові словники.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

 1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

 2. Проаналізуйте терміни за таким планом: 1) дефініція; 2) ступінь спеціалізації (загальновживаний, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власнеукраїнський, запозичений (з якої мови).

Примітка: дефініція – стисле логічне визначення, яке містить найістотніші ознаки визначуваного поняття.

Абетка, алгоритм, брукований, гужівка, гуральня, домінування, динаміка, конденсат, оподаткування, осереддя, правопис, розгалуження, часопис.

 1. ^ Поясність правопис і зміст слів іншомовного походження. Визначте, до якої групи професійних термінів вони належать. Ноу/хау, ін…авгурація, прес/реліз, па/де/де, мов(е, и)тон, ін…овація, норд/ост, м(е, и)нталітет, ім…ітація, ва/банк, дакт(е, и)лоскопія, ем…іграція, іп…отека, джек/пот, авт(е, и)нтичний, ма…штаб, п(е,и)нтатлон.

 2. Ураховуючи фахову специфіку й використовуючи відповідну термінологію, укладіть складові іміджу вчителя, економіста, історика, політолога, соціолога, соціального працівника, журналіста, диктора тощо (не менше 15 пунктів).

Зразок: Складові іміджу працівника органів внутрішніх справ

  1. Пам’ятати, що офіцер – обличчя служби, системи, держави.

  2. Жити за „Кодексом честі офіцера”.

  3. Викликати довіру.

  4. Бути відповідальним.

5) Прагнути до чесного кар’єрного зростання.

5. Заповніть таблицю.

Наведіть приклади термінів з префіксами іншомовного походження анти-, гіпер-, дез-, ізо-, ультра-

Зразок:

Префікс

Український відповідник

Значення префікса

Приклади

архі-

головний,

най-

зверхність, верховенство;

найвища міра вияву ознаки

архієпископ, архімандрит, архіпелаг

діа-

через, між, поміж

наскрізний, рух, розділення, завершеність

діабет, діафільм, діапозитив, діагенез

Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 6. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 8. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 10. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 16. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 17. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 22
Наукова мовна культура – основа професійної діяльності
Контрольні питання

 1. Становлення й розвиток наукового стилю української мови.

 2. Підстилі наукового стилю та їхні жанрові різновиди.

 3. Культура читання наукового тексту.

 4. Правила оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

 1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

 2. Наведіть правила структурування наукового тексту.

 3. Поясніть, у чому полягають лексичні та фразеологічні особливості наукових текстів.

 4. Визначте основні морфологічні особливості структури наукових текстів.

 5. Схарактеризуйте основні риси синтаксису наукового тексту.

 6. Поясніть, як ви розумієте вислів читати з олівцем у руках.

 7. Замініть запропоновані складні синтаксичні конструкції простими, переклавши їх українською: Зразок: работник банка – банківець; владелец банка – банкір.

Книжный магазин, железная дорога, прежде всего, с тех пор, что есть силы, до сих пор, (свести) на нет, ни один, самый хороший, слишком велико, делать невозможным (сотрудничество), сделать достоянием гласности, обеспечивать безопасность.
Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 8. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 9. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 10. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 11. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 12. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 13. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 14. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 23

Наукова література як основне джерело фахових знань
Контрольні питання

 1. Укладання анотації, добір ключових слів.

 2. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 3. Загальні правила цитування та покликання на використані джерела.

 4. Правила бібліографічного опису.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

 1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

 2. Складіть анотацію прочитаної науково-методичної статті використовуючи (за вибором) такий лексико-граматичний матеріал:

 1. Науково-методична стаття присвячена питанню...; у статті йдеться про...; поставлене питання про...; мова йде про...; розглянуто питання...;

 2. автор підкреслює роль...; зупиняється на...; знайомить, висвітлює, аналізує, розкриває...; дає характеристику...; приходить до висновку;

 3. стаття викликає інтерес; може бути використана (ким? де?).

 1. Дотримуючись правил оформлення бібліографії, складіть список джерел до курсової роботи зі спеціальності (7 – 10 джерел).


Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 6. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 8. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 10. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 16. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 24
Мовні вимоги до наукових та кваліфікаційних робіт
Контрольні питання

 1. Стаття як самостійний науковий твір. Методика написання наукової статті.

 2. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової роботи.

 3. Правила оформлення бакалаврської та магістерської роботи

 4. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

 1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

 2. Напишіть статтю в газету (обласну, міську, університетську) про відвідану країну, про участь у важливому університетському заході, про наукове відкриття, про власні наукові дослідження (за вибором).

 3. Напишіть відгук на прочитаний вами художній твір сучасних українських авторів.

 4. Напишіть рецензію на фахову статтю.

 5. Випишіть із підручника зі спеціальності, з монографії, наукового часопису чи з науково-популярної літератури уривок тексту (1,5 – 2 сторінки), зробіть його аналіз, використовуючи поданий нижче план:

1.Точна вказівка на текст, який аналізується (бібліографічні відомості праці).

2. Жанр і тема праці.

3. Для кого розрахована праця.

4. Ознаки стилю.

5. Композиція тексту (статтю поділимо на…; починається (чим?), складається з…; завершується (чим?) тощо).

6. Способи вираження поданої інформації в авторському тексті.

7. Мовні засоби.

8. До якого підстилю наукового стилю належить аналізований текст:

1) власне науковий;

2) науково-навчальний;

3) науково-популярний;

4) науково-технічний.
Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 6. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 8. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 10. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 16. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 17. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.


Заняття 25 – 26

Проблеми перекладу й редагування науково-професійних текстів
Контрольні питання

 1. Форми й види перекладу. Буквальний, дослівний, літературний переклад. Письмовий і усний переклад.

 2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.

 3. Вибір синонімів під час перекладу.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

 1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

 2. Перекладіть текст українською мовою. Дайте відповіді на питання, які виділені курсивом.

Секреты успеха

То, как вы думаете, определяет все в вашей жизни. Всегда будьте позитивными. Думайте об успехе, забудьте о неудаче. Избегайте негативного окружения. Вера в то, что вы можете достичь своих целей, должна быть непоколебимой. Позитивные вещи случаются с позитивными людьми.

Принимайте решения, основываясь на своих истинных мечтах и целях. Запишите свою конкретную цель и создайте план по её достижению. Возможно, вы слышали о том, что новогоднее желание, которое не записали, останется просто мечтой. Цели – это те конкретные, измеримые ступеньки успеха, которые приведут прямиком к вашим мечтам.

Действуйте. Цель не имеют значения без действия. Забудьте фразу „Я не могу…”, эти слова вообще не должны для вас существовать.

Никогда не переставайте учиться. Читайте книги, тренируйтесь и приобретайте новые навыки. Стать учеником на всю свою жизнь будет очень полезно для всех нас, а также мы должны внушать это своим детям. А чему вы научились сегодня?

Будьте настойчивы и усердно трудитесь. Успех – это марафон, а не спринт. Никогда не сдавайтесь. Каждая история успеха влечет за собой долгие часы, дни, месяцы и годы упорной работы. Но, если вы работаете над чем-то, чего страстно желаете, над тем, что любите, можно ли это назвать работой?

Учитесь анализировать детали. Собирайте все факты и любые данные по ходу своей деятельности. Учитесь на своих ошибках. Вы должны найти баланс между собиранием фактов и принятием решений.

Сосредотачивайтесь на своем времени. Не позволяйте другим людям или обстоятельствам отвлекать вас. Как много времени вы проводите в социальных сетях, на форумах, разговаривая по телефону, обсуждая несущественные вещи?

Не бойтесь перемен и новшеств. Будьте разнообразными. Следование за толпой – это верный путь к заурядности. Следуйте своей самой дерзкой идее. Спросите себя: „Что бы я делал для осуществления своих замыслов, если бы ничего не боялся?”.

Взаимодействуйте и общайтесь с людьми продуктивно. Учитесь понимать и мотивировать других. Успешные люди всегда смотрят на людей открыто, честно и зачастую строго. Нет ничего плохого в том, чтобы быть строгим, нужно просто не переходить крайнюю черту.

Будьте честными и заслуживающими доверия. Возьмите на себя ответственность, иначе все предыдущие пункты не будут иметь никакого значения. А как вы относитесь к людям?

3. Схарактеризуйте типи помилок у тексті. Запишіть правильний варіант.

Внаслідок розвинутої промисловості, сільського хозяйства, транспорта, великої щільності населення, сучасні тенденції розвитку флори в Луганській області яскраво проявляються.

Вплив людини призводить або до повного знищення рослинного покрива, або до поступового змінення, тобто зміни первинних корінних рослинних угрупувань на вторинні тимчасові (при рубках, пожарах тощо), внедренія в рослинні угрупування чужинних нехарактерних для даної місцевості видів, освоєння території видами з широким екологічним ареалом. Цей процес набирає швидкості і потужності кожного року. Наслідком цього є обіднення, однообразіє, космополітизація рослинного світу, зниження його устойчівості і зменшення продуктивності (О. Зновенко).

4. Прочитайте тавтологічні вислови. З’ясуйте причини помилок і виправте їх. Запишіть правильні варіанти.

Передовий авангард, місцевий абориген, урочистий церемоніал, перспективи на майбутнє, моя автобіографія, піднесений пафос, потенційні можливості, динаміка розвитку, експонати виставки, уперше дебютувати, головний лейтмотив, перша прима, лютий місяць, сімнадцята вечора.

 1. ^ Поясніть, у якому стилі може вживатися кожне слово синонімічного ряду. Складіть три синонімічні ряди до термінів вашої спеціальності (за вибором).

Приклад: Реабілітуватипоновити репутацію, повернути право, визволяти з поганої слави (неслави), скасувати знеславлення, виправдовувати. Авторитетпрестиж, репутація, вага, значення, вплив. Ідентичний – тотожний, однаковий, такий самий, еквівалентний, однозначний, аналогічний, рівнозначний.
Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 6. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 8. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 10. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 16. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 17. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.


Заняття 27

Складні випадки перекладу
Контрольні питання

 1. Способи передачі російських дієприкметників із суфіксами -ущ-(-ющ), -ш-, -вш-, -м- в українській мові.

 2. Відмінності у значенні прийменників української та російської мов.

 3. Переклад термінів.

 4. Особливості редагування наукових термінів.


Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

  1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

  2. Перекладіть українською мовою. Поясніть написання. Уведіть три слова (за вибором) у речення наукового стилю. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Иммиграция, электорат, мизантроп, абориген, абсурд, аппликация, белокровие, атташе, гроссмейстер, дивиденд, интермеццо, силуэт, трактовать, физиономия, флешь, функционер.

 1. ^ Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти

Начальник відділку кадрів завірила мій підпис.

Оглядаючись назад, у пам’яті зринають незабутні зустрічі.

Точка зору моїх колег не співпадає з моєю думкою.

На конференцію трудового колективу прибули всі без виключення.

На зборах піднімалося питання дотримання трудової дисципліни.

Лектор Іванова навела пару прикладів з власного життя.

Шановні випускники, відносьтесь до своєї роботи з усією відповідальністю!

Учбові заклади нашого міста готують фахівців великого ґатунку.

 1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень

  1. Запрещающий знак – заборонний знак, знак заборони, забороняючий знак.

  2. Заведующий кафедрой – завідуючий кафедри, завідувач кафедри, завідувач кафедрою.

  3. Ведущий специалист в области диалектологии – ведучий спеціаліст в області діалектології, ведучий фахівець в галузі діалектології, провідний спеціаліст в галузі діалектології.

  4. Вводить в обиход купюры – вводити в обхід купюри, впроваджувати в обіг купюри, запроваджувати в обіг купюри вводити в обіг купюри.

  5. Дело не терпит отлагательств справа не терпить зволікань, діло не терпить зволікань, зі справою не можна зволікати.

  6. Идти по направлению к цели – іти в напрямку до мети, йти в напрямку до мети, направлятися до мети, прямувати до мети.

  7. Требует принятия решительных мер – потребує вжити рішучих заходів, потребує вживання рішучих заходів, потребує прийняття рішучих заходів, потребує прийняти рішучі заходи.


Література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. зал. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

 5. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

 6. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 8. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 9. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 10. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 16. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 17. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Схожі:

Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconМодуль в професійна й наукова комунікація. Культура усного фахового...
Довідково-інформаційні документи: прес-реліз; запрошення; оголошення; повідомлення про захід
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconТема: Нормативність використання лексичних засобів у професійному...

Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconТема Українська термінологія в професійному спрямуванні
Відомо, що близько 90% нових слів, що з’явилися у мові – це терміни. В україні поняття «термін» поширюється ще з 18 століття. Слово...
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні icon8. морфологічні норми у професійному спілкуванні іменник у професійному мовленні
При їх складанні виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше виникає...
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconМозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І.
Студент повинен знати: тенденції розвитку української мови на сучасному етапі, природу й функції мови, основні ознаки літературної...
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconПлан: Особливості усного спілкування у фаховій діяльності. Функції...
Морфологічні засоби мови в професійному спілкуванні (відмінювання іменників, особливості утворення форм кличного відмінка)
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconПлан Історія й сучасні проблеми української термінології. Термін...
Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconКоледж національного фармацевтичного університету
Культура професійного мовлення. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні icon2. Невербальна комунікація
Наприклад, жінки більш точно відтворюють значення емоцій та почуттів, ніж чоловіки. Високі здібності до розуміння інших у професіоналів,...
Модуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні iconЛіпінська А. В. Наукова-технічна термінологія: Навч посіб для дистанційного навчання / А. В.
Голобородько К. Ю., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського національного педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка