Grammar rules and exercises
Скачати 474.25 Kb.
НазваGrammar rules and exercises
Сторінка1/4
Дата конвертації06.07.2013
Розмір474.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4


2 курс І семестр

GRAMMAR RULES and EXERCISES

http://www.lovelylanguage.ru/images/stories/en/kids/grammar-rules/grammar.gif

2012р.

Граматика мови це засоби, за допомогою яких у мові утворюються слова, словосполучення, речення, групи речень. Щоб говорити і розуміти мову, читати і писати якоюсь мовою, треба оволодіти граматикою цієї мови. Цього можна досягти за допомогою спеціальних навчальних вправ, а також практикою під час спілкування — розмови, читання, писання відповідною мовою.Можна користуватися граматичними засобами мови, не знаючи нічого про них: багато людей розмовляють своєю рідною мовою і нічого не знають про її граматику. Вивчаючи іноземну мову, треба не тільки систематично вправлятися в розмовній мові, читанні та письмі, а й набувати деяких знань з граматики. Досвід показує, що так мова засвоюється швидше. Проте слід пам'ятати, що знати граматику не означає знати мову (точніше, володіти мовою) і що головну роль у засвоєнні іноземної мови повинні відігравати практичні вправи у спілкуванні цією мовою. Вивчення правил граматики корисне, але ще недостатнє, щоб практично оволодіти мовою.Кожна мова має свою граматику. Граматики української і англійської мов мають деякі схожі риси, але багато в чому відрізняються одна від одної. Подібне в граматиках іноземної та рідної мов допомагає нам оволодівати іноземною мовою, а відмінності створюють труднощі під час вивчення мови. Тому особливу увагу слід приділити тим особливостям граматики іноземної мови, яких ми не знаходимо в рідній мові. Найважливіші відмінності в граматиках англійської та української мов такі:В українській мові іменники, прикметники, займенники і числівники відмінюються (змінюються за відмінками). Прикметники, займенники і порядкові числівники узгоджуються з іменником у роді, числі та відмінку. В українській мові 3 роди — чоловічий, жіночий та середній — і 6 відмінків. В англійській мові прикметники, займенники і числівники за відмінками та родами не змінюються. Іменники змінюються тільки за числами; лише деякі іменники (живі) мають два відмінки — загальний і присвійний; решта іменників за відмінками не змінюється. Ті значення, які в українській мові передаються відмінковими закінченнями, в англійській мові виражаються прийменниками і порядком слів у реченні. В українській мові порядок слів у словосполученні та реченні відносно вільний. Ми можемо сказати "Я прочитав учора цікаву книжку", або "Цікаву книжку я прочитав учора", або "Цікаву прочитав я вчора книжку" і т. д., причому основний зміст речення лишається незмінним. В англійській мові порядок слів у реченні сталий: у стверджувальних реченнях підмет стоїть перед присудком, прямий додаток — після присудка, прикметник — перед іменником, який він визначає, і т. д. Так, у реченні "I read an interesting book yesterday" можлива лише одна зміна: слово yesterday може бути поставлене на початку речення: "Yesterday I read an inretesting book". Усі інші переміщення слів у цьому реченні неприпустимі.Ця відмінність між англійською і українською мовами пояснюється тим, про що було сказано вище. Оскільки в українській мові іменники відмінюються, роль іменника в реченні та словосполученні чітко визначається його формою, тому місце слова часто не має істотного значення; в англійській мові відмінювання іменників майже немає і роль слова в реченні визначається звичайно тільки його місцем. Наприклад, слово boy може виступати в ролі підмета (The boy ran away), прямого додатка (I saw the boy) і непрямого додатка (The teacher gave the boy a difficult task) залежно від його місця в реченні.В українській мові дієслово має три часи — теперішній, минулий і майбутній. Форми часу і способу в українській мові утворюються головним чином за допомогою закінчень, префіксів або чергування звуків (пишу — писав — напишу і т. д.). У системі українського дієслова є форми доконаного і недоконаного виду.В англійській мові є 16 граматичних часів. Форм доконаного і недоконаного виду немає. Для утворення форм часу і способу в англійській мові вживаються переважно допоміжні дієслова (I am writing, I have written, I shall write і т. д.). В українській мові частини мови легко розрізнити за їх зовнішньою формою: так, ми з першого погляду визначаємо слово біліє як дієслово, слово білий як прикметник, слово білизна як іменник за закінченнями, які є в цих словах.ТО 1. Моє місце в світі

Тема 1: «Модальні дієслова» (Modal verbs)^ Модальні дієслова – це такі дієслова, які виражають не дію або стан, а відношення особи, позначеної займенником або іменником, що має в реченні функцію підмета, до дії або стану, виражених інфінітивом. Модальне дієслово в поєднанні з інфінітивом утворює в реченні складений дієслівний присудок. Модальні дієслова виражають значення можливості, необхідності, ймовірності, бажаності і т. П

До модальних дієслів відносяться дієслова can, may, must, ought, need. Інфінітив, з яким поєднуються модальні дієслова, вживається без частки to, крім інфінітива, який слідує за дієсловом ought.

Модальні дієслова відрізняються від інших дієслів тим, що вони не мають ряду форм.
1. Дієслова can та may мають форми теперішнього і минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну форму – теперішнього часу
2. Модальні дієслова не мають неособистої форми – інфінітиву, герундія і дієприкметника.
3. Модальні дієслова не мають закінчення-s в 3-й особі однини:
He can do it.
He must do it.
He may do it.
He ought to do it.

Питальна і заперечна форми модальних дієслів в Present і Past Indefinite утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:
Can you do it?
Need he do it?
May you do it?
Ought she to do it?
Must you do it?

У заперечній формі частка not ставиться відразу ж після модального дієслова. Дієслово can і заперечна частка not у теперішньому часі пишуться разом: cannot.
He cannot do it. Він не може цього зробити.
You may not smoke here. Тут курити не дозволяється.

Модальні дієслова мають такі скорочені заперечні форми: can’t, mayn’t, couldn’t, mightn’t, needn’t, mustn’t.


Дієслово May

Дієслово may має наступні значення:
1) Дозвіл:
You may use dictionaries. – Ви можете (вам дозволяється) користуватися словниками.
May I ask you a question? – Можна (дозвольте) задати питання?

У цьому значенні замість дієслова may (might) і замість відсутніх форм дієслова may вживається поєднання to be allowed з наступним інфінітивом з часткою to:
He has been allowed to stay here – Йому дозволили залишитися тут.

Форма минулого часу від дієслова may – might – вживається в значенні дозволу лише в непрямій мові. У всіх інших випадках в цьому значенні в минулому часі вживається поєднання to be allowed.

У цьому вживанні дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженої дієсловами, що позначають почуття і сприйняття:

Примітка.  У відповідях на запитання May I. . .? (Можна мені …?) українському слову можна відповідає you may, а українському слову не можна відповідає mustn’t:
May I come in? - Можна увійти?
Yes, you may. – Так, можна.
No, you must not. -Ні, не можна.

2) Можливість:
The answer may give the key to the whole problem. – Відповідь (на це питання) може дати ключ до всієї проблеми.
A body may be divided into separate tiny particles – Тіло може бути розділене (можна розділити) на окремі дрібнесенькі частинки.

3) Припущення, сумнів, невпевненість з боку мовця у можливості дії, вираженої наступним інфінітивом. May (might) у поєднанні з Indefinite Infinitive вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу; may (might) у поєднанні з Perfect Infinitive вживається відносно минулого часу.

Різниця у значенні між may і might в даному вживанні полягає в тому, що might висловлює більш сильну ступінь сумніву, невпевненості з боку мовця, ніж may:
He may (might) come today or tomorrow. – Він, можливо, приїде сьогодні або завтра.
So you say he may have been one of those two passengers? – Отже, ви кажете, що він, можливо, був одним з тих двох пасажирів?

Дієслово Ought
Дієслово ought в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає моральний обов’язок, бажаність дії, що відноситься до теперішнього і майбутнього часу. Українською мовою ought перекладається слід було б, потрібно, повинен, мусиш.

Інфінітив після дієслова ought вживається з часткою to:
You ought to do it at once. Вам слід (варто було б, ви повинні) зробити це зараз.
His brother has measles. He ought to be isolated. - У його брата кір. Його слід ізолювати.

Дієслово ought в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і вказує на те, що дія не була виконана:
You ought to have done it at once – Вам слід було б зробити це відразу ж (але ви не зробили).

Дієслово ought може виражати ймовірність, припущення, можливість дії, позначеної наступним інфінітивом, і в цьому випадку перекладається українською мовою словами має бути або повинен. У цьому значенні дієслово ought в поєднанні з Perfect Infinitive вказує на те, що дія відноситься до минулого.
The weather ought to be fine tomorrow - Завтра, мабуть, буде гарна погода.
The train ought to have left. – Поїзд, мабуть, уже пішов.


Can

Дієслово can має значення мати фізичну або розумову здатністю, уміння виконати дію, виражені інфінітивом дієслова, з яким can поєднується.

Дієслово саn в поєднанні з Indefinite Infinitive Active перекладається українською мовою словом може, в поєднанні з Indefinite Infinitive Passive дієслово can перекладається словом можна з наступним інфінітивом:
The burden will fall on me but I can carry it – (Вся) тяжкість ляже на мене, але я можу витерпіти її.
When a body сап do work it is said to possess energy – Коли тіло може виконувати роботу, кажуть, що воно володіє енергією.
How can the motion be explained? – Як можна пояснити рух? (Як може бути пояснено рух?)

Дієслово can в заперечній формі з подальшим Indefinite Infinitive Passive зазвичай перекладається на українською мовою словом не можна:
It cannot be done. Це не можна зробити. (Це не може бути зроблено.)

Примітка.  Поєднання cannot but плюс Indefinite Infinitive перекладається не можна не, не можу не (не може не і т. д.):
I cannot but   agree with you. Не можна не погодитися з вами. (Я не можу не погодитися з вами.)
One cannot but   admit … - Не можна не визнати ..

Дієслово can (could) у поєднанні з дієсловами, що позначають почуття і сприйняття (to see, to hear, to feel, to smell, to taste і т. д.), українською мовою не перекладається.

У такому випадку дієслово can надає відтінок зусилля у виконанні дії, вираженого дієсловами, що позначають почуття і сприйняття:

Look over there, can you see that house in the distance? – Подивіться туди. Бачите ви цей дім в далині?
Can you hear that strange noise? – Ви чуєте цей дивний шум?

У значенні дієслова can, а також замість його відсутніх форм вживається поєднання to be able бути в змозі з наступним інфінітивом з часткою to:
If we weigh the lamp with the alcohol in it before and after the experiment we shall be able to determine the amount of alcohol burned – Якщо ми зважимо лампу, наповнену спиртом, до, і після досвіду, ми зможемо (будемо в змозі) визначити кількість спирту, який згорів.
Дієслово Must

Дієслово must виражає необхідність, моральний обов’язок і відповідає в українській мові словами повинен, потрібно, треба.

I must hurry, I must warn him of the danger – Я мушу поспішати, я повинен попередити його про небезпеку.
As soon as the shell is shot from the gun it must overcome the resistance of the air. – Як тільки снаряд випущений з гармати, він повинен подолати опір повітря.

Must вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу. Відносно минулого часу дієслово must вживається тільки в непрямій мові:
He decided he must speak to Doctor Page himself – Він вирішив, що повинен поговорити з самим доктором Пейджем.

Поряд з дієсловом must і замість його відсутніх форм вживається дієслово to have з наступним інфінітивом з часткою to.

Примітка. У відповідях на запитання, що містить дієслово must, в позитивній відповіді вживається must, в негативній – needn’t:
Must I go there? Yes, you must. No, you needn’t. Треба мені йти туди? Так, потрібно. Ні, не потрібно.

Mustn’t означає не можна і вживається в заперечній відповіді на питання May I …? Можна?

Дієслово must може мати значення ймовірності, можливості дії. У цьому значенні дієслово must перекладається українською мовою можливо, мабуть. У поєднанні з Perfect Infinitive дієслово must зазвичай вживається у вказаному значенні відносно дії, що відноситься до минулого.

Wait a little, the rain must stop soon. – Зачекайте трохи, дощ, можливо, скоро перестане.
It occurred to Bert that he must have said the wrong thing. – Берту спало на думку, що він, мабуть, сказав не те, що потрібно.
Дієслово Need

Дієслово need в якості модального дієслова в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає необхідність здійснення дії стосовно теперішнього і майбутнього часу. Need вживається в питальних і заперечних реченнях, а також у стверджувальних реченнях, що містять такі прислівники з заперечним значенням, як hardly, scarcely та ін:
Need you go there so soon? - Чи потрібно вам (чи повинні ви) їхати туди так скоро?
You need hardly remind me of it. – Вам навряд чи треба нагадувати мені про це.
I need not tell you how important that is. (Th. Dr.) – Мені не потрібно говорити вам, як це важливо.

Дієслово needn’t в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і означає, що особі, про яку йде мова, не було необхідності здійснювати дію:
You needn’t have done it. – Вам не треба було цього робити.

Примітка.  Дієслово need в якості самостійного дієслова має значення мати потребу. У цьому значенні need має звичайні форми дієвідміни:
Here is the book you needed so much. – Ось книга, яка була вам так необхідна.
ТО 1. Моє місце в світі

Тема 2: «Допоміжні дієслова» (auxiliary verbs)

До допоміжних дієслsd відносяться дієслова to be; to have; to do; shall; should; will; would. Ці дієслова вживаються і в модальному значенні.
^

1. Translate into Ukrainian. (Перекладіть українською)


1) TO BE

1. Matter is constantly changing and is constantly moving.__________________________________________________________________________

2. The Curies had been working for four years before they discovered radium. __________________________________________________________

3. Energy is measured in the same units as work. _________________________________________________________________________________

2) TO HAVE

1. He told her what had happened and left. ______________________________________________________________________________________

2. I will have read the story by 10 o’clock. ______________________________________________________________________________________

3. Have you ever been in Moscow? ____________________________________________________________________________________________

3) TO DO

1. Why did you not come by the 9 o’clock train? __________________________________________________________________________________

2. Don’t go away! __________________________________________________________________________________________________________

3. Does he help you? — Yes, he does. __________________________________________________________________________________________

4) SHALL

1. I shall be tired after the lecture. _____________________________________________________________________________________________

2. Shall he begin the experience? ______________________________________________________________________________________________

3. You shall get all the necessary books tomorrow. ________________________________________________________________________________

5) SHOULD

1. I said that I should return on Sunday. _________________________________________________________________________________________

2. If he should come, I shall speak to him about it. ________________________________________________________________________________

3. You should have measured the difference in potential between the points X and Y. ____________________________________________________

6) WILL

1. We will help you if you wish. _______________________________________________________________________________________________

2. All right, I will do it. ______________________________________________________________________________________________________

3. Will you let me have a look at that letter? _____________________________________________________________________________________

7) WOULD

1. She said that they would have taken all the exams by the 21st of June. ______________________________________________________________

2. He said that he would return soon. ___________________________________________________________________________________________

3. He thought that we would be working all day. __________________________________________________________________________________
ТО 1. Моє місце в світі

Тема 3: «Активний стан» (The Active Voice)

Активний стан

В англійській мові розрізняють чотири групи часових форм дієслова: Indefinite Tenses — неозначені часи (інша назва Simple Tenses — прості часи); Continuous Tenses — тривалі часи; Perfect Tenses —перфектні або доконані часи; Perfect Continuous Tenses — перфектні тривалі часи. У кожній групі виділяються три основні часи — Present (теперішній). Past (минулий), Future (майбутній), а також особлива форма Future-in-the-Past (майбутній відносно минулого).

^ Розкрийте дужки вживаючи Present Simple або Present Continuous

Напишіть речення у минулому часі

Вжийте вірну форму дієслова

слова у дужках
http://www.english123.ru/attachments/image/grammar.jpg

1. He always goes to work by car.

Yesterday___________________________

2. They always get up early. This morning they.___________________

3. He often loses his keys. He________________________last Saturday.

4. I write a letter to Jane every week. Last Week_______________________________

5. She meets her friends every evening. She _______________yesterday evening.

6. I usually read two newspapers every day. ____________________________yesterday.

7. They come to, my house every Friday. Last Friday__________________________

8. We usually go to the cinema on Sunday_____________________ last Sunday.

9. Tom always has a shower in the morning____________________ this

morning.

10.They buy a new car every year. Last year______________________________

1. When the girl ......... into the open street, she .......... upon a doorstep; and .........

for a few moments unable to pursue her way (to get, to sit down, to seem).

2. At that moment he ........... or at least he ............ exasperated (to suffer, to feel).

3. Young Mako .......... a match, ........... his pipe, and .......... them slowly (to strike,

to light, to approach).

4. The storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little Hans

could not see where he .......... (to go).

5. Leila felt the girls ........... really .......... her (to see – negative).

6. When there was nothing else he ............ raw onions (to eat).

7. “I .......... surely ......... very long,” returned Florence. “When .......... I ..........

here? Yesterday?” (to sleep, to come)

8. When Katie ........... in the tea-tray, the boy ........... his eyes and ........... with a bewildered air (to bring, to open, to sit up).


  1   2   3   4

Схожі:

Grammar rules and exercises iconGrammar rules and exercises
В українській мові частини мови легко розрізнити за їх зовнішньою формою: так, ми з першого погляду визначаємо слово біліє як дієслово,...
Grammar rules and exercises iconПравила схвалено 32-м конгресом fivb 2010 Official Volleyball Rules • 2009-2012

Grammar rules and exercises iconGrammar: Revision ( Modal Verbs + Active/Passive Infinitives )
В12 and Folic Acid and must be ingested frequently for optimal health. They are easily excreted through the urine
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка