Охорона праці в галузі
Скачати 190.82 Kb.
НазваОхорона праці в галузі
Дата конвертації28.06.2013
Розмір190.82 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы


Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Рубіжанський філіал

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології органічних речовин


Охорона праці в галузіСамостійна робота

2005

Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації до самостійної роботи (для студентів спеціальності 6.080200 “Інформатика”)/Укладач Л.Ф.Горбас. – Рубіжне.: РФ СНУ, - 2005. – 12с.

Наведені рекомендації до самостійного вивчення курсу “Охорона праці в галузі”, виконання і оформлення контрольних робіт, вибору варіантів до них і користування необхідною літературою.

Схвалено кафедрою ТОР

Протокол № ___, « _­­­­___ »____________ 2005р.

Зав. кафедрою Галстян Г.А.

Схвалено методичною радою філіалу

Протокол № ____, « ___ »____________ 200 р.


Голова методичної ради Тімошин А.С.

1 Загальні відомості
1.1 Витяг з робочого навчального плану
Таблиця 1.1 – Витяг з робочого навчального плану

Форма навчання

Семестр

Семес

тровий

контроль

Контрольні роботи

Загаль

ний

обсяг

Разом

аудит.

занять

Лек

ції

Самос

тійна

робота

Денна

9

залік

-

54

14

14

40

Заочна

11

залік

1

54

2

2

52


Таблиця 1.2 – Зміст самостійної роботи

Зміст самостійної роботи

Обсяг, годин

Форма

контролю

денна

заочна

1 Опрацювання програмного матеріалу

40

40

Опитування

2 Виконання контрольної роботи

-

12

Перевірка


1.2 Знання, уміння та навички
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- законодавство України про охорону праці , систему управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування;

- вимоги безпеки щодо технологічних процесів та обладнання;

- засоби колективного та індивідуального захисту працюючих;

- фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів; заходи і засоби попередження пожеж і вибухів та протипожежного захисту галузевих об’єктів,
вміти:

- використовуючи положення техніки безпеки, в умовах виробництва вміти сформулювати вимоги безпеки технологічного об’єкту і обґрунтувати оптимальну безпечну технологію;

- використовуючи правила безпеки та охорони праці, основні положення діючого законодавства, нормативні та інструктивні документи, в умовах виробництва вміти визначити показники (технологічні параметри та їх критичні рівні), які можна використати для діагностики виникнення аварійних ситуацій у технологічному процесі;

- використовуючи вимоги державних стандартів та нормативних документів, санітарно-технічні норми, правила техніки безпеки, в умовах вміти обґрунтувати головні технічні параметри та конструктивні матеріали технологічної установки;

- використовуючи нормативні та інструктивні документи, санітарно-технічні норми, правила техніки безпеки, в умовах виробництва, з метою забезпечення безаварійного якісного ведення технологічного процесу, вміти розробити програму контрольного тестування об’єкта (вибір контрольних параметрів і їх рівні та ін.);

- використовуючи нормативні документи, положення техніки безпеки і промсанітарії, з метою забезпечення нормальної та безаварійної роботи обладнання вміти проводити контроль за станом технологічного обладнання та режимами його роботи (аналізувати матеріали обстеження, розробляти заходи по ліквідації відхилень в роботі обладнання;

- використовуючи принципи роботи обладнання, параметри технологічного процесу, в умовах виробництва, метою забезпечення безаварійного здійснення техпроцесу вміти оцінювати (вимірювати, розраховувати) місця, причини, масштаби та наслідки можливих аварій;

- використовуючи законодавчі та нормативні документи, існуючі методики, промисловий досвід, наукову і патентну інформацію, вміти розробляти (обирати) методи, технічні і технологічні засоби для попередження аварій і ускладнень в технологічному процесі і ліквідації їх наслідків;

- використовуючи нормативні документи, правила техніки безпеки в умовах виробництва, вміти обґрунтовувати спосіб зупинки технологічного процесу при виводі обладнання на ремонт (консервацію, ліквідацію) та здійснити зупинку.
1.3 Порядок проходження поточного контролю
1.3.1 По денній формі навчання поточний контроль здійснюється під час консультацій методом тестування.

1.3.2 По заочній формі навчання студент виконує одну контрольну роботу, зміст, обсяг та загальні вимоги до якої наведені у розділі 3.4.
1.4 Критерії оцінок семестрового контролю
Студент по закінченні семестру складає залік.
1.4.1 Денна форма навчання

Підставою для отримання заліку є позитивний результат з контрольних робіт

1.4.2 Заочна форма навчання

Студент по закінченні семестру отримує залік, якщо має позитивну оцінку з контрольної роботи.
2 Рекомендації до вивчення дисципліни
2.1 Перелік програмних питань
Таблиця 2.1 – Перелік програмних питань і рекомендована література

Назва питання

Рекомендована

література

1 Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
1.1 Система управління охороною праці в галузі
1.1.1 Функції управління охорони праці

[2], с.43

1.1.2 Основні завдання управління охоронної праці

[2], с.43-44

1.1.3 Служба охорони праці підприємства

[2], с.46-50

1.2Засоби захисту працюючих
1.2.1 Засоби колективного захисту

[1], с.104

1.2.2 Засоби індивідуального захисту

[1], с.105-106

1.2.3 Засоби захисту органів дихання

[1], с.109-116

1.2.4 Інженерно-технічні засоби безпеки

[1], с.161-164

2 Основи техніки безпеки
2.1 Безпека технологічних процесів
2.1.1 Потенційно небезпечні технологічні процеси

[1], с.145-148

2.1.2 Засоби зниження небезпечності потенційно небезпечних процесів

[1], с. 145-148

2.1.3 Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів

[1], с.147-148

[1], с.148-150

2.1.4 Технологічний регламент

[1], с.157-159

2.1.5 План ліквідації аварійних ситуацій

[1], с.159-161

2.1.6 Автоматизація виробничих процесів

[1], с.152-156

2.2 Безпека технологічного обладнання
2.2.1 Вимоги безпеки до основного технологічного обладнання


[1], с.172-174

2.2.2 Критерії надійності технологічного обладнання

[1], с.169-171

2.2.3 Безпека експлуатації виробничого транспорту

[1], с.231


Продовження таблиці 2.1

Назва питання

Рекомендована

література

2.2.4 Безпека вантажно-розвантажувальних робіт. Небезпечні грузи


[1], с.237-240

2.2.5 Безпека під час монтажу, експлуатації та ремонту обладнання


[3], с.80-89

2.2.6 Планово-попереджувальні ремонти

[1], с.226-269

2.3 Безпека під час ремонтних та очисних робіт
2.3.1 Підготовка до ремонтних робіт

[1], с.269-271

2.3.2 Несумісні ремонтні роботи

[1], с.271-272

2.3.3 Видалення продуктів

[1], с.272-273

2.3.4 Відключення обладнання

[1], с.273

2.3.5 Безпека робіт в середині апаратів

[1], с.274-276

2.3.6 Безпека ведення вогневих робіт

[1], с.276-280

3 Пожежна безпека
3.1 Пожежна профілактика технологічних процесів

1], с.325-326

3.2 Принципи забезпечення пожежо- і вибухобезпеки

[1], с.326-331

3.3 Засоби вибухозахисту обладнання
3.3.1 Пасивні засоби вибухозахисту

[1], с.331-342

3.3.2 Активні засоби вибухозахисту

[1], с.342-346

3.3.3 Вибухозахист електрообладнання

[1],с.350-351;

с. 353

3.3.4 Температурні класи вибухозахищеного обладнання

[1], с.353-3542.2 Список літератури


  1. Охрана труда в химической промышленности/ Г.В.Макаров и др.. –М., Химия, 1989.- 496с.

  2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони праці. – Львів, 2000.- 351 с.

  3. Фармазов С.А. Охрана труда при эксплуатации и ремонте оборудования химических и нефтеперерабатывающих предприятий. – М., Химия, 1985. - 224с.3 Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання
3.1 Зміст та оцінка контрольних робіт

Контрольна робота містить п’ять теоретичних питань з числа наведених у таблиці 2.1. Робота оцінюється за двобальною системою: “залік” чи “незалік”.

Оцінка “залік” ставиться студенту, якщо він дав вичерпну відповідь на кожне запитання, а також якщо відповіді мають деякі непринципові помилки.

Оцінка “незалік” ставиться студенту, якщо дві з п’яти відповідей не розкривають суті питання, або мають помилки принципового характеру, а також у випадку, коли студент виконав контрольну роботу не за своїм варіантом.
3.2 Вибір варіантів
Перелік варіантів контрольної роботи приведено у таблиці 3.1. Кожен студент вибирає варіант контрольної роботи. Номер варіанту відповідає номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи.
Таблиця 3.1 –Варіанти контрольних завдань

Варі-

ант

Номери завдань

Варі-ант

Номери завдань

1

1.1

2.6.3

4.3

6.1

2.1

16

3.2.2

5.2

6.4.2

2.5

4.5

2

1.2

2.6.4

4.4.

6.2

2.2

17

3.2.3

5.3

6.4.3

2.6.1

4.6

3

1.3

3.1

4.5

6.3.1

2.3

18

3.3

5.4

6.4.4

2.6.2

5.1

4

2.1

3.2

4.6

6.3.2

4.1

19

4.1

5.5

1.1

2.6.3

5.2

5

2.2

3.2.1

5.1

6.4.1

4.2

20

4.2

5.6

1.2

2.6.4

5.3

6

2.3

3.2.2

5.2

6.4.2

4.5

21

4.3

6.1

1.3

3.1

5.4

7

2.4

3.2.3

5.3

6.4.3

4.6

22

4.4.

6.2

2.1

3.2

5.5

8

2.5

3.3

5.4

6.4.4

1.3

23

4.5

6.3.1

2.2

3.2.1

5.6

9

2.6.1

4.1

5.5

1.1

3.1

24

4.6

6.3.2

2.3

3.2.2

6.1

10

2.6.2

4.2

5.6

1.2

3.2

25

5.1

6.4.1

2.4

3.2.3

6.2

11

2.6.3

4.3

6.1

1.3

3.3

26

5.2

6.4.2

2.5

3.3

6.3.1

12

2.6.4

4.4.

6.2

2.1

4.1

27

5.3

6.4.3

2.6.1

4.1

6.3.2

13

3.1

4.5

6.3.1

2.2

4.2

28

5.4

6.4.4

2.6.2

4.2

6.4.1

14

3.2

4.6

6.3.2

2.3

4.3

29

5.5

1.1

2.6.3

4.3

6.4.2

15

3.2.1

5.1

6.4.1

2.4

4.4.

30

5.6

1.2

2.6.4

4.4.

6.4.3


3.3 Порядок прийому та перевірки контрольної роботи
Робота подається на перевірку на кафедру технології органічних речовин через уповноважену особу, або надсилається поштою. Прийом контрольних робіт проводиться протягом семестру і припиняється за 10 діб до початку екзаменаційної сесії. Інше тільки за письмовим дозволом декану факультету або директора філіалу.

Викладач перевіряє роботу у термін не більше 10 діб з часу її прийому на кафедру.

Інформацію про результати перевірки студент отримує на спеціальному стенді біля кімнати у якій ведеться прийом робіт.

Незаліковану контрольну роботу перевіряє комісія на чолі з завідуючим кафедрою. У залежності від рішення комісії завідуючий кафедрою на титульному листі записує “залік” або “незалік”. Запис затверджують підписи голови і членів комісії.

Студент, робота якого не залікована, виконує повторну роботу. Повторна робота містить тільки ті завдання, або частину початкової роботи, які вказані викладачем у відгуку.

Оформлення, прийом і перевірка повторної роботи має бути такими ж, як і початкової. При цьому разом з повторною роботою студент повинен здати і початкову роботу.

Якщо студент не згоден з оцінкою роботи, він має право звернутись з письмовою заявою до декану факультету з проханням виконати перевірку роботи комісією, яку очолює декан факультету. До заяви додаються робота і відгук викладача. Якщо комісія виставила оцінку “незалік”, студент повинен виконати повторну роботу. Якщо комісія виставила оцінку “залік”, студент повинен здати роботу відповідальному кафедри.
3.4 Загальні рекомендації до виконання контрольної роботи
Робота містить п’ять теоретичних запитань. Відповіді на питання мають бути стислими, але вичерпними; при цьому суть питання не повинна губитися у кількості слів. Перш, ніж почати писати відповідь на запитання, треба прочитати весь рекомендований по цьому питанню матеріал з підручника (див. табл. 2.1), обміркувати його, виділити головне, а потім вже писати відповідь.

Наприклад, при відповіді на питання про принципи забезпечення пожежо- і вибухобезпеки треба сформулювати ці принципи, а потім навести перелік заходів, якими вони забезпечуються. Так, запобігти виникненню вибухонебезпечного середовища можливо, якщо підтримувати склад робочого середовища за межами області спалахування, застосовувати інгібітори та флегматизатори, контролювати параметри процесу, герметичність обладнання, температуру його поверхні.

3.5 Приклад оформлення завдання
Відповіді на питання контрольної роботи надаються у вільній формі з урахуванням рекомендацій, наведених у підрозділі 3.4. Робота виконується в окремому зошиті; титульний лист оформлюється відповідно до додатків А.1 і А.2 цих методичних вказівок.

Додаток А

А.1 Зразок титульного листа контрольної роботиМіністерство науки і освіти України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Рубіжанський філіал

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології органічних речовин


ОХОРОНА ПРАЦІ В галузі

Контрольна робота

Варіант 1

Група ИЗ-09
Студент Руденко М.С.
Залікова книжка № 03327
Передає Сидоренко Л.Н.
_________ підпис студента
Здано 25.11 _________ підпис

особи, що передає


2004/05, осіннійДодаток А

А.2 Зразок титульного листа повторної контрольної роботиМіністерство науки і освіти України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Рубіжанський філіал

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології органічних речовин


ОХОРОНА ПРАЦІ В галузі

Контрольна робота

повторна

Варіант 1


Група ИЗ-09
Студент Руденко М.С.
Залікова книжка № 03327
Передає Сидоренко Л.Н.
_________ підпис студента
Здано 25.12 _________ підпис особи, що передає

2004/05, осінній
Зміст


1 Загальні відомості

3

1.1 Витяг з робочого навчального плану

3

1.2 Знання, уміння та навички

3

1.3 Порядок проходження поточного контролю

4

1.4 Критерії оцінок семестрового контролю

4

2 Рекомендації по вивченню дисципліни

5

2.1 Перелік програмних питань

5

2.2 Список літератури

6

3 Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

6

3.1 Зміст та оцінка контрольних робіт

6

3.2 Вибір варіантів

7

3.3 Порядок прийому та перевірки контрольної роботи

7

3.4 Загальні рекомендації до виконання контрольної роботи.

8

3.5 Приклад оформлення завдання

8

Додаток А

Схожі:

Охорона праці в галузі iconОхорона праці в галузі лекція 1
Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових І організаційних питань охорони праці, питань охорони...
Охорона праці в галузі iconТема Міжнародні норми в галузі охорони праці
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Стандарти єс в галузі охорони праці. Конвенція про безпеку І гігієну...
Охорона праці в галузі iconЕкзаменаційні питання з предмету «Охорона праці в галузі»
Основні нормативні документи з охорони праці в галузі автомобільного транспорту. (4-6)
Охорона праці в галузі iconКонтрольні питання по дисципліні «Охорона праці в галузі»
Дайте визначення термінам «Охорона праці», «Промислова безпека», «Виробнича санітарія», «Пожежна безпека»
Охорона праці в галузі iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
...
Охорона праці в галузі iconОхорона праці в галузі
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності в гуманітарній галузі
Охорона праці в галузі iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
Охорона праці в галузі iconПерелік питань до семестрового екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охарактеризуйте міжнародні стандарти щодо управління охороною здоров’я та безпекою праці
Охорона праці в галузі iconКонспект лекцій для студентів теф з навчальної дисципліни «безпека...
Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці
Охорона праці в галузі iconД. В. Зеркалов Охорона праці в галузі
Міжнародні стандарти sa 8000 «Соціальна відповідальність» І iso 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка