Навчально-методичний комплекс
Скачати 151.1 Kb.
НазваНавчально-методичний комплекс
Дата конвертації28.06.2013
Розмір151.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

(для студентів соціологічного, юридичного факультетів

і факультету іноземних мов)

Затверджено на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

Протокол №18 від 29.06.2012р.
Харків 2012

IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.

Семінар 1. В.Антонович «Три національні типи народні» І.Крип’якевич «Український світогляд»

а) основні національні типи народні за В.Антоновичем;

б) близькі та відмінні типи;

в) український світогляд за І.Крип’якевичем.
Джерела:

 1. Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В, Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. — К.: Либідь, 1995. — 816 с.

 2. Балтарович З. Е. Україна в дослідженнях польських етнографів. К., 1976.

 3. Бойківщина: Іст.-етногр. дослідження. К., 1983.

 4. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Прага, 1927.

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. К., 1991.

 6. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

 7. Етнонаціональний розвиток України: Терміни, визначення, персоналії. К., 1993.

 8. Кульчицький О. Геопсихологічний аспект в характерології української людини // Наук. зб. УВУ. Мюнхен, 1956. Т. VI.

 9. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. К., 1993. Т. 1.

 10. Кульчицький О. Світові вчування українця // Українська душа. Нью-Йорк; Торонто, 1956.

 11. Крип’якевич І. «Український світогляд» // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів, 2001. — С.151-166.

 12. Лобода А. Праці Антоновича по етнографії та літературі // Зап. Укр. наук. т-ва в Києві. 1908. Кн. 3. С. 23 — 28.

 13. Мірчук І. Світогляд українського народу. Прага, 1942.

 14. Наулко В. І. Український етнос в часі і просторі // Берегиня. 1992. № 1.

 15. Наулко В. И. Украинцы. К., 1980.

 16. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. К., 1993.

 17. Полесье: Материальная культура. К., 1988.

 18. Синявський А. Проф. В. Б. Антонович як географ України // Синявський А. Вибрані праці. К., 1993. С. 52 — 64.

 19. Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — XX вв. М.; Л., 1957.


Семінар 2. Н.Яковенко «Вибір імені versus вибір шляху»

а) дискусії навколо назв української держави;

б) Русь, Роксоланія, Мала Росія, Малоросія, Україна;

в) роль назви держави та її вплив на долю держави.
Джерела:

 1. Генсьорський А.І.. Термін Русь (та похідні) в Древній Русі...

 2. Жиленко І.. До історії використання топоніму "Русь", "Рóссія" в українській історіографії...

 3. Руська земля (у вузькому значенні) за Б.Рибаковим.

 4. Руська земля (у вузькому значенні) за А.Насоновим.

 5. Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. — К.: Дух і літера, 2009. — С. 57-95.]

 6. Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — Київ: Критика, 2002. — 416 с.


Семінар 3. Н.Костомаров «Две русские народности».

а) походження української / малоросійської народності;

б) виникнення ключових північних міст: причини та наслідки;

в) порівняння малоросійської, великоруської та польської народності.
Джерела:

 1. Костомаров Микола. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1994. — 384 с.

 2. Костомаров Н. Две русские народности // Основа. — СПб., 1861. — №3. — С. 33-80.

 3. Костомаров Н. И. Русские инородцы. — М., 1996. — С. 554-568.

 4. Костомаров Н. И. Правы ли наши обвинители? // Український історичний журнал. — 1990. — № 7. — С. 140-146.


Семінар 4. П.Шевальє «Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків»

а) феномен козацтва в історії української культури;

б) специфічний погляд іноземного спостерігача та його оцінка ролі козацтва.
Джерела:

 1. Голобуцький Володимир. Запорозьке козацтво. — К.: Вища шк., 1994. — 539 с.

 2. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. — КИЇВ — «Основи» — 1998

 3. Шевальє, П’єр. Історія війни козаків проти Польщі. Пер. з фр. Ю. Назаренко. — К.: Томіріс, 1993. — 224 с.

 4. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст.— К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000.— 300 с.: іл.


Семінар 5. А. Іванов «О малорусском литературном языке и об обучении на нем»

а) українська та / або малоросійська мова: «за» та «проти»;

б) дискусії щодо доцільності викладання та вивчення малоросійської мови;

в) погляди сучасників на мовну проблему.
Джерела:

 1. Огієнко І.(Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с., іл.(Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").

 2. Русанівський В. Історія української літературної мови. Київ, 2001.

 3. Тевельов Ю.. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (фраґмент).

 4. З енциклопедії "Українська мова". Київ, 2000.

 5. Ивановъ А.А. О Малорусскомъ литературномъ языкЂ и объ обученіи на немъ // Русскій вЂстникъ. — М., 1863. — Т. 45. — С. 244-267.


Семінар 6. Б.Грінченко «Листи з України Наддніпрянської»

а) «пан» та «мужик», «інтелігенція» та «народ» - основні відмінності;

б) «суспільні перевертні» та «регенератство» за Б.Грінченком;

в) мовне питання та націоналізм.
Джерела:

 1. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — 288 с.

 2. Драгоманов М. Вибрані праці.

 3. Б.Кістяківський. М.П.Драгоманов: його політичні погляди, літературна діяльність і життя.


Семінар 7. Мейнстрим і манівці українського гендеру

а) гендерний мейнстримінг (ГМ);

б) українське законодавство та ГМ;

в) гендер в українському сучасному мистецтві.
Джерела:

 1. Левченко, К. Б. Права жінок [Електронний ресурс] : зміст, стан та перспективи розвитку / К. Б. Левченко. - Х. : Вид–во НУВС, 2001. - 360 с.

 2. Михайлова Е.Л. "Я у себя одна", или Веретено Василисы [Електронний ресурс] / Е. Л. Михайлова. - М. : Класс, 2003. - 320 с.

 3. Злобіна Т. Маскарад жіночности як успішна художня стратегія [Електронний ресурс] / Т. Злобіна. - К. : Критика, число 1-2 (159-160). Січень-Лютий, 2011. - 2 с.

 4. Hankivsky О. and Salnykova A. (2010), «Gender Mainstreaming in Post-Soviet Ukraine: Application and Applicability», Journal of Communist Studies and Transition Politics, т. 26, №3, с. 383–408.

 5. Women, Gender, and World Politics [Electronic resource] : perspectives, Policies, and Prospects / editor: P. R. Beckman, F. D'Amico. - Westport : Bergin & Garvey, 1994. - 250 p.


Семінар 8. Україна між Сходом і Заходом: проекція однієї ідеї

а) порубіжність української культури;

б) роль культурного «Сходу» та географічного «Півдня»

в) Західна культура та вплив культури географічної «Півночі»
Джерела:

 1. Шевченко І. «Релігійні місії очима Візантії…»

 2. Шевченко І. ^ Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / авторизований переклад з англійської Марії Габлевич, під редакцією Андрія Ясіновського. Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії 2001.XIX+250 с., 5 карт.

 3. Шевченко І.«Формування національної самосвідомості…»


V. Матеріали для самостійної роботи.

Самостійна робота студентів – це спланована пізнавальна, організаційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача на досягнення результату.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці ВНЗ, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), у домашніх умовах. Рекомендується перевіряти засвоєння найважливіших і найскладніших питань у формі співбесіди з викладачем.

Самостійна робота студентів передбачає:

- самостійне вивчення частини курсу шляхом конспектування лекцій, написання рефератів, повідомлень, виступів на семінарських заняттях;

- роботу з підручником, науковою літературою, дослідження джерел українознавчого характеру;

- позааудиторну роботу (участь у пошукових і наукових дослідженнях, обговорення важливих наукових питань на студентських конференціях; участь в олімпіадах, конкурсах).

Метою самостійної роботи є засвоєння програмового матеріалу з дисципліни; формування навичок самостійної розумової праці; розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів; формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.

Організація самостійної роботи студентів

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української культури» визначається навчальною та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу виноситься частина теоретичного матеріалу. Контроль опрацювання навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу, проводиться викладачем на семінарських заняттях та під час модульного поточного контролю.

Підсумковий контроль здійснюється на іспиті. Для студентів проводяться консультації згідно графіка.
Теми для самостійного опрацювання:

  1. Українська ментальність.

  2. Синкретизм як невід’ємна риса української релігійної свідомості.

  3. Мовний код української культури.

  4. Боротьба за українську національну ідею: минуле та сучасне.

  5. Багатоманіття української народної творчості у призмі міжкультурного діалогу.

  6. Місце жіночого та чоловічого в культурі України.

  7. Українська культура та/або культура України у порубіжжя.

  8. Мультикультуралізм і українська культура.


VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента (надалі ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни.

Мета. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст. Завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних та семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання есе чи твору-роздуму на задану тему.

Основні етапи підготовки наукової роботи.

На першому етапі вибираємо тему, відбувається консультація з викладачем щодо змісту роботи, її оформлення, підбору літератури. Другий етап полягає в самостійному вивченні літератури з обраної теми. На основі вивчених джерел відпрацьовується перший варіант плану роботи, за яким пишеться сама робота. Зміст плану, формулювання питань можуть уточнюватись у процесі роботи над текстом. Третій етап — написання тексту і його оформлення.

1. Вибір теми роботи. Тематика індивідуальних завдань визначається змістом курсу «Історія української культури», розробляється і затверджується кафедрою. Тема роботи має викликати інтерес у студента і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему роботи, але при цьому має обґрунтувати викладачу доцільність такої розробки.

2. Формулювання мети та основних завдань роботи. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в ній суттєве, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, уникати загальних міркувань; мета має бути відображена певною мірою у назві роботи і у назвах основних розділів.

3. Складання плану роботи на початку виконання індивідуально навчально-дослідного завдання студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з керівником. План наукової роботи — це відбиття структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих частин. Написані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику, після чого уточнює, доповнює, доопрацьовує.

4. Виклад матеріалу роботи. Роботу студент повинен викладати послідовно, логічно, пов’язуючи окремі його частини, повністю розкриваючи тему роботи. Для цього слід опрацювати сучасні теоретичні та методичні розробки, розглянути і творчо осмислити наукову, культурологічну та українознавчу літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми. На основі аналізу даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки.

^ Вимоги до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

1. Актуальність теми. В роботі повинна бути представлена важливість, практична значущість проблеми, що розглядається. Наукова робота претендує на ту чи іншу міру актуальності тоді, коли тема важлива та суттєва.

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку історії української культури, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у суспільстві. Крім того, студент повинен розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми роботи, залучаючи у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3. Дослідницький характер. У роботі повинні міститись елементи дослідження: вивчення достатньої кількості джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему; порівняння теоретичних поглядів різних вчених, розробка висновків, рекомендацій.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до роботи, яка підвищує її якість. У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення посилань, списку літератури.

Тематика індивідуальних навчально - дослідних завдань:

 1. Поняття культури. Основні визначення та головні концепції.

 2. Культура та цивілізація.

 3. Специфіка поняття «національна культура».

 4. Уявлення про українську культуру Д. Дорошенка та І. Крип’якевича.

 5. Історія української культури: українські емігранти як «рішучі меншини» Е. Тоффлера.

 6. Що таке «Схід» та «Захід» для української культури.

 7. Хвилі впливу візантійської культури на культуру українських земель.

 8. Сприйняття «Сходу» та «Заходу» українцями у порівнянні з поділом «Схід»-«Захід» у праці Е. В. Саїда «Орієнталізм».

 9. Язичництво як державна релігія східних слов’ян.

 10. Поширення християнства на Русі.

 11. Співвідношення місцевих традицій та вплив ортодоксального християнства на Русі.

 12. Мова як важливий чинник єдності українських земель.

 13. Вітчизняне мовознавство: глосування та перші словники.

 14. Кирило-Мефодієвське товариство: роль і погляди.

 15. Феномен слов’янофільства та українофільства.

 16. Сучасна українська культура: основні тенденції розвитку.

 17. Чи є місце для української нації в концепції Б.Андерсона «уявні спільноти»?

 18. Ідеологічні маніпуляції з поняттям "нація" на теренах сучасної України.


VIІ. Завдання для контрольних робіт, передбачених навчальним планом.

Контрольна робота складається з двох письмових робіт, а саме есе. Це має бути прозовий твір невеликого об'єму та вільної композиції, що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання з історії української культури і явно не претендує на вичерпну відповідь. Структура есе (з урахуванням всіх особливостей та специфіки питання) повинна включати в себе наступні смислові елементи (які не обов'язково мають виділятися як окремі розділи тексту):вступ, основна частина та висновок.

Тематика контрольних робіт:

 1. В. Антонович «Три національні типи народні».

 2. М. Костомаров «Две русские народности».

 3. І. Шевченко «Хрещення Київської Русі»

 4. І.Крип’якевич «Український світогляд».

 5. А.Горняткевич «Що або хто справді загрожує українській мові».

 6. А.Іванов «О малорусском литературном языке и об обучении на нем».

 7. Б.Грінченко «Листи з України Наддніпрянської».

 8. П.Шевальє «Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків».

 9. Н.Яковенко «Вибір імені versus вибір шляху».

 10. Злобіна Т. «Маскарад жіночности як успішна художня стратегія».


VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.

Підсумкова екзаменаційна робота складається з трьох питань, які мають на меті перевірити рівень знань студентів з дисципліни «Історія української культури». Розкриттям першого питання екзаменаційної роботи студент повинен продемонструвати знання основних етапів розвитку культури в історії України. Відповідь на перше питання екзаменаційної роботи максимально оцінюється 10 балами. Друге питання екзаменаційної роботи має виявити знання студентом окремих проблем з історії української культури. За відповідь на друге питання студент максимально може отримати 10 балів. Третє питання екзаменаційної роботи має виявити вміння студента критично мислити та аналізувати окремі проблеми з дисципліни, що представлені в роботах дослідників історії української культури. Відповідь на третє питання екзаменаційної роботи максимально оцінюється 20 балами.


 1. Поняття культури. Основні визначення та головні концепції.

 2. Еволюційна, циклічна та символічна теорії культури.

 3. Культура та цивілізація.

 4. Структура культури.

 5. Специфіка поняття «національна культура» (відкриті та закриті культури).

 6. Екскурс з історії української культури (основні праці, автори та їх значення).

 7. Схема української культури Д. Багалія.

 8. Уявлення про українську культуру Д. Дорошенка та І. Крип’якевича.

 9. Д. Антонович: поняття «культура», значення його основної збірки.

 10. Класифікація української культури за Д. Антоновичем та її значення.

 11. Історія української культури: українські емігранти як «рішучі меншини» Е. Тоффлера.

 12. Що таке «Схід» та «Захід» для української культури.

 13. Чому та як українці стали «Сходом» в очах Заходу.

 14. Перша та друга хвиля візантійського впливу.

 15. Найважливіша загальна риса української культури зі «Сходом» та «Заходом».

 16. Сприйняття «Сходу» та «Заходу» українцями у порівнянні з поділом «Схід» - «Захід» у праці Е. В. Саїда «Орієнталізм».

 17. Язичництво як державна релігія східних слов’ян.

 18. Поширення християнства на Русі.

 19. Яке саме християнство потрапило на територію Східної Європи через Карпати.

 20. Події, які відбувалися під час офіційного введення православ’я в Києві та ін. східнослов’янських територіях.

 21. Розвиток православної церкви та її метрополій.

 22. Специфічні риси давньоруської релігійної свідомості.

 23. Співвідношення місцевих традицій та вплив ортодоксального християнства на Русі (поява «двовір’я»).

 24. Християнські хрести, енколпіони та язичницькі амулети.

 25. В. Антонович «Три національні типи народні».

 26. М. Костомаров «Двє русскія народності».

 27. І. Шевченко «Хрещення Київської Русі».

 28. Українська культура XIII- перш. пол. XV ст. : загальна характеристика періоду.

 29. Українська культура наприкінці XIV — у першій половині XV ст.

 30. Українська культура середини ХV до третьої чверті ХVІ ст..: загальна характеристика.

 31. Українська культура на переломі (др. пол. XVI – перш. пол. XVII ст.): загальна характеристика періоду.

 32. І.Крип’якевич «Український світогляд».
 33. ^

  Виникнення і розвиток української мови.


 34. Багатомовність середньовічної культури.

 35. «Проста» та літературна мова.

 36. Мова друкованих видань.

 37. Мова як важливий чинник єдності українських земель.

 38. Вітчизняне мовознавство: глосування та перші словники.

 39. Староукраїнське мовознавство: творчість Л.Зизанія, М. Смотрицького, І.Ужевича.

 40. А.Горняткевич «Що або хто справді загрожує українській мові».

 41. А.Іванов «О Малорусском літературном язикє і об ученіі на ньом».

 42. Б.Грінченко «Листи з України Наддніпрянської».

 43. Формування української державницької ідеї 1648-1649 рр.

 44. Національне відродження першої половини ХІХ століття.

 45. Кирило-Мефодієвське товариство: роль і погляди.

 46. Феномен слов’янофільства та українофільства.

 47. М.Драгоманов та концепція громадського соціалізму.

 48. Сучасна українська культура: основні тенденції розвитку.

 49. Чи є місце для української нації в концепції Б.Андерсона "уявні спільноти"?

 50. Ідеологічні маніпуляції з поняттям "нація" на теренах сучасної України.

 51. Н.Яковенко «Вибір імені versus вибір шляху».

 52. Культурно-історичне визначення понять «стать» і «гендер».

 53. Поняття жіночого в культурно-історичному контексті України.

 54. Перспективи українського фемінізму / фемінності.

 55. Музика доби Київської Русі (9-13 ст.).

 56. Українська музика доби готики.

 57. Специфіка українського музикального розвитку в добу Ренесансу.

 58. Українська музика доби барокко та рококо.

 59. Музика епохи класицизму.

 60. Музика в добу еклектизму.

 61. «Межа» та «кордон» у теорії порубіжжя.

 62. «Наративна сила» порубіжжя у соціокультурному просторі.

 63. Порубіжні інтеракції в українській культурі.

 64. П.Шевальє «Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків».

 65. Мейнстрим і манівці українського гендеру.

 66. Я.Грицак «Хто такі українці і чого вони хочуть».

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс розробила: к ф. н., доцент Харченко Ю. В
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студ напр підгот. 0501 «Економіка...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Навчально-методичний комплекс iconІсторія україни навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та...
Навчально-методичний комплекс для проведення практичних занять та самостійного рішення задач з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»...
Навчально-методичний комплекс iconЕкономічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх...
Економічна теорія навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей (Біленко, Клименко)
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка