Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2
НазваЛекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2
Сторінка1/3
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Література > Лекція
  1   2   3
ТІСК, 2 семестр.

Лекція №5.

Тема: Комунікаційні канали-2
План


  1. Документна комунікація. Система документної комунікації в ХХ ст.

  2. Функції документів.

  3. Комунікаційні бар’єри.

  4. Цензура як комунікативне насилля.

  5. Електронна комунікація. Маршалл Маклюен – пророк електронної комунікації. Функції електронної комунікації.

  6. Комунікаційні бар’єри.

  7. Глобальна комунікаційна система Інтернет.

  8. Дерево комунікаційних каналів.


1. Документна комунікація. Система документної комунікації в XX столітті

Документна комунікація відповідає елементарній схемі комунікаційної діяльності тільки у випадку безпосереднього листування між комунікантом і реципієнтом. Поява пошти означає підключення посередницької ланки. Якщо ж комунікант використовує видавничі служби для публікації свого твору, а реципієнт звертається в книжковий магазин або бібліотеку, щоб отримати цей твір, потрібні спеціальні посередницькі служби, іншими словами, — соціально-комунікаційні інститути (СКІ), що володіють професійними кадрами і матеріально-технічними засобами. У документально-комунікаційну систему (ДОКС) входять інститути документної комунікації і документні канали. У книгознавчій і бібліотечно-бібліографічній літературі ДОКС називають «система документ — споживач», «система книга — читач».

Основними інститутами документної комунікації, що існують у наш час, є (для спрощення картини залишаємо осторонь музеї і машиночитанні фонди):

• архіви

• бібліографічні служби

• бібліотеки

• видавництва і друкарні

• книжкова торгівля

• реферативні служби.

Основними документними каналами є:

• канали опублікованих документів, призначених для широкого суспільного користування і розмножених з цією метою поліграфічними засобами;

• канали неопублікованих (зокрема — непублікованих) документів, що є рукописами, машинописом, графікою, живописом.

Цільове призначення ДОКС зводиться до досягнення наступних завдань:

• забезпечувати творчо обдарованим членам суспільства можливість уключення своїх творів в документовану соціальну пам'ять;

• зберігати документовану соціальну пам'ять як упредметнену частину культурної спадщини суспільства;

• забезпечувати суспільне використання упредметненої і документованої частини культурної спадщини на користь суспільства.

Для досягнення цих цілей потрібно вирішити наступні завдання:

• усуспільнення початкових повідомлень (рукописів), що поступають від творчих осіб, включаючи їх смислову оцінку, редакційно-видавниче оформлення, поліграфічне тиражування, тобто перетворення рукопису в документ суспільного користування (ДСК), часто званий «первинний документ», або направлення його до фонду архівних документів (ФАД);

• смислової обробки ДСК (згортання і розгортання) для повнішого їх використання; іншими словами, перетворення первинних документів у вторинні;

• формування і довготривалого зберігання фондів суспільного користування (ФСК);

• розповсюдження первинних і вторинних документів в режимах постійного повідомлення або довідкового обслуговування.

Сфера ідеальної реальності – галузь буття особистих свідомостей, неупредметненої соціальної пам'яті (^ НВСП), професійних свідомостей (ПС), що належать відповідно працівникам контура усуспільнення (ПС-А) і працівникам контура обробки, зберігання, розповсюдження (ПС-Б). На професійну свідомість працівників ДОКС здійснюють вплив органи управління (державна влада, церква, громадські організації).

Сфера ідеального протиставляється сфері матеріального, що охоплює:

• СЕР — світ емпіричної (що об'єктивно) реальності, до якого відносяться жива і нежива природа, суспільне і особисте буття;

• упредметнена соціальна пам'ять, що включає документовану частину у вигляді фондів документів.

Рух сенсів в ДОКС відбувається таким чином. СЕР служить об'єктом пізнання і практичної діяльності, які здійснюються комунікантом (вектор 1). Для того, щоб добитися усуспільнення (суспільного визнання) своїх досягнень шляхом їх публікації, комунікант повинен підготувати рукопис (Рп) (вектор 2), який по каналу неопублікованих документів (вектор 3) поступає для розгляду в службу усуспільнення, наприклад в редакцію журналу. Співробітники редакції, керуючись професійним кодексом і вказівками органів управління (вектор 5), вирішують долю рукопису. Якщо її зміст визнається гідним усуспільнення, комунікант набуває статусу елемента соціальної комунікаційної системи (автор, відправник інформації, генератор ідеї). Якщо Рп відхиляється, він поступає до фонду архівних документів (ФАД), звідки його в принципі можна діставати на вимогу.

Служби усуспільнення А мають у своєму розпорядженні потрібні матеріально-технічні засоби для відповідного оформлення, тиражування і підготовки до суспільного користування прийнятого рукопису. В результаті їх зусиль з'являються публікації — документи суспільного користування (ДСК): будь-який вид видання (стаття, монографія, збірка, листівка) або вид літератури (наукова, учбова, довідкова, офіційна, художня, дитяча та ін.). Таким способом досягається одне із завдань ДОКС: забезпечити творчо обдарованим людям можливість уключення своїх творів в документовану соціальну пам'ять.

ДСК впливає на суспільну свідомість, тобто неупредметнену соціальну пам'ять (НВСП), і якщо його зміст виявляється зрозумілим і суспільно значущим, в суспільній свідомості відбуваються якісь зміни. Власне кажучи, у цих змінах і полягає кінцевий ефект усуспільнення того сенсу (знання, емоційного настрою, стимулу), який спонукав комуніканта до активності. Суспільно визнані сенси починають циркулювати в свідомості суспільства (вектор 11), доходячи до зведення К і Р. Якщо окремий ДСК не здійснив ніякої дії на сучасників (випадок нерідкий), він все-таки потрапляє на вічне зберігання в архів друку або до фондів національних бібліотек сподіваючись на реанімацію в майбутньому.

Мал. 4.5. Документна комунікаційна система (ДОКС)
Тепер простежимо послідовність дій контура обробки, зберігання і розповсюдження. ДСК, що з'явився, є об'єктом вивчення (вектор 7) професіоналами, ПС-Б, що діють, відповідно до їх професійних обов'язків і вказівок органу управління (вектор 5). На базі цього вивчення і відповідної оцінки здійснюються:

• замовлення літератури книготорговими організаціями;

• комплектування бібліотечних фондів (ФДОП);

• смислова обробка ДСК, в результаті якої створюються «вторинні документи» у вигляді бібліографічної допомоги, реферативних журналів, оглядів літератури в друкарському або машиночитаному вигляді (вектор 8).

Обслуговування споживачів (ОС) здійснюється співробітниками інститутів Б, що забезпечують розповсюдження документів (обслуговування реципієнтів). По каналу 9 надаються ДСК, продукти їх обробки, архівні документи, що поступили по каналу 10. Зрозуміло, не виключається міжособова комунікація і Р (вектор 12). Мабуть, що почерпнуті з документів знання, емоції, стимули збагатять свідомість реципієнта, що не може не позначитися позитивно на його практиці взаємодії з МЕР (вектор 13).**

^ Таким чином, досягається мета, що стоїть перед ДОКС: забезпечити суспільне використання документованої частини культурної спадщини на користь суспільства.

Термінологічне уточнення. У практиці комунікаційного обслуговування набули поширення терміни «первинний документ», «первинний документальний потік», «канал первинних документів» і — відповідно — вторинні документи, потоки, канали.. Оскільки «первинність» і «вторинність» — поняття відносні й тлумачаться по-різному різними авторами, і кожне тлумачення по-своєму виправдане.

Можливі три точки зору.

Книгознавча: первинними документами є всі перші видання (оригінали), а вторинними — їх перевидання, копії; наприклад, репринт — явно «вторинний» документ.

Гносеологічна: первинні документи, що несуть не відомі раніше факти і концепції, що властиве науково-технічним звітам, патентам, дисертаціям, науковим монографіям, а вторинні — компілятивні публікації, до яких відноситься навчальна, довідкова, науково-популярна література.

Бібліографічна: всі твори писемності і друку, зміст яких не зводиться до бібліографічної інформації (бібліографічна інформація — критерій відмежування бібліографічних явищ від небібліографічних) відносяться до первинних, а бібліографічна продукція — до вторинних документів. Так, об'єктами бібліографування в рівній мірі служать перші видання і перевидання, наукові монографії і підручники.

Ми дотримуємося останнього підходу. Він дозволяє виділити два рівні документної комунікації:

• первинно-документний рівень, на якому представлені опубліковані документи суспільного користування з відповідними каналами; цей рівень – галузь бібліотечної, архівної, музейної діяльності;

• повторно-документний або документографічний рівень галузь бібліографічної діяльності, що використовує рукописні (неопубліковані) бібліографічні матеріали, бібліографічні видання, бібліографічні бази машиночитаних даних. Таким чином, бібліографія в наші дні має справу з трьома документними каналами: канал рукописів, канал поліграфічний і канал машиночитаних документів.
^ 2. Функції документів
Документам, подібно до мови і мовлення, властиві сутнісні і прикладні функції. Сутнісні функції, нагадаємо, це ті властивості предмета, які йому властиві, зумовлені його природою, а для штучних об'єктів — їх призначенням. Втрата якої-небудь сутнісній функції означає руйнування предмета. Сутнісні функції не вичерпують галузь практичного застосування предмету: вони доповнюються прикладними функціями. Прикладні функції — це ті властивості предмета, які не обов'язково йому властиві, а привнесені ззовні. Іншими словами, прикладні функції — результат пристосування цього предмета до потреби теперішнього моменту.

Документам властиве спочатку соціальне призначення, яке витікає з авторського задуму. Соціальне призначення визначає ті сутнісні функції, які повинні виконувати документи. З іншого боку, документи створюються для розуміння їх індивідуальним користувачем; якщо людина не може прочитати текст документа, документ втрачає свої сутнісні функції. Таким чином, галузями прояву сутнісних функцій документів, як і у випадку мови і мовлення, залишаються: суспільне життя і особистий світ. Легко здогадатися, що прикладні функції документів також представлені в цих світах. В результаті отримуємо таблицю функціональних властивостей документів (табл. 4.3).

^ 1. Соціальне призначення документів виявляється в трьох функціях:

. Соціально-тимчасовій, або мнемічній – фіксація і збереження в часі духовних творчих досягнень – членів суспільства.
Таблиця 4.3

Функціональні властивості документів


Галузіі реалізації

функцій

Типи функцій

сутнісні

прикладні

Суспільне життя

(соціальний простір)

^ 1.Соціальне призначення

3. Соціальний

прагматизм

Особистий світ (індивідуально-психічний простір)

^ 2.Споживчі вимоги

4. Реальне

використання


. Соціально-просторовій — функції розповсюдження в соціальному просторі актуальних сенсів (знань, емоцій, стимулів).

^ . Ціннісно-орієнтаційній функції, витікаючій з штучного походження документів. Немає документів, створених їх авторами без глибинного задуму, без певної мети. Всякий документ задумується для того, щоб вплинути на ціннісні орієнтації реципієнтів, на їх поведінку. Тому ціннісно-орієнтаційна функція виявилася сутнісною для штучно створених повідомлень, тоді як для мовних повідомлень вона є прикладною (функція 3а, що використовує силу слова, що управляє).

2.^ Споживчі вимог обумовлюють використання документа індивідуальними читачами (слухачами, глядачами). Це:

. Змістовність — безглуздий набір знаків не може вважатися документом; документ повинен бути осмислений, тобто служити джерелом знань, емоцій, стимулів.

^ . Зрозумілість — якщо зміст тексту не може бути сприйнятим (прочитаним), то такий текст — не документ, бо не можна розшифрувати його зміст.

. Матеріальність — зображення, що не має стабільної, відчутної форми не сприймається людьми як документ.

3.^ Соціальний прагматиз полягає у використанні сутнісних функцій документів для вирішення актуальних суспільних завдань; тут ініціатива часто належить органам управління.

^ . Освітня функція (педагогічна, просвітницька, виховна) — розповсюдження знань, етичних норм, ідеалів, переконань, що забезпечують соціалізацію особи.

^ . Ідеологічна функція (агітаційно-пропагандистська) — популяризація суггестії яких-небудь політичних, релігійних, субкультурних доктрин (учень).

. Допоміжна функція — сприяння розвитку спеціальних комунікацій, обслуговуючих професійні потреби соціальних інститутів; сюди відносяться науково-допоміжні, технічно-допоміжні, виробничо-допоміжні, військово-допоміжні і тому подібне функції документів, що демонструють різні типи літератури.

^ . Бюрократична функція — оскільки бюрократія засновується на документних потоках і немислима без них, підтримку бюрократичних систем можна вважати однією із затребуваних функцій документації.

^ . Художньо-естетична функція — функція формування і розвитку художньої літератури як особливого, словесного виду мистецтва, а також образотворчого мистецтва, заснованого на іконічних документах.

^ . Товарна функція зумовлена тим, що всі взагалі документи є продуктом праці, володіють ринковою вартістю і можуть функціонувати як товар. Книготорговий соціальний інститут використовує цю якість творів друку. Рідкісні книги, старовинні рукописи, твори живопису, графіки, скульптури можуть стати предметом вкладення капіталу і перетворитися на скарби.

^ . Меморіальна функція — окремі документи набувають особливої соціальної цінності, аж до музейних експонатів, якщо вони безпосередньо пов'язані з тією або іншою історичною особою, тією або іншою подією (мають автографи, позначки на полях, екслібриси, легенди, що відносяться до них і т. д.). Такі документи стають культурними пам'ятками.

4. Реальне використання – це фактичне функціонування документів в духовному житті окремих людей:

^ . Пізнавальна функція. Загальновідомо, що «книга — джерело знання» і, строго кажучи, будь-який документ може бути використаний в цій якості; ця функція грає центральну роль в освіті і самоосвіті.

^ . Функція гедонізму властива творам художньої літератури і образотворчого мистецтва, як джерелам естетичної насолоди, позитивних емоцій або просто захоплюючого читання.

^ . Бібліофільська функція — книги можуть бути предметом пристрасного колекціонування, так само як і витвори мистецтва; тут зачіпається емоційна сфера особи.

^ . Представницька функція — книжкові полиці в будинку — свідчення начитаності, культурності господаря.

. Функція особистих реліквій виконується документами, так або інакше пов'язаними з біографією даного індивіда. Сюди відносяться сімейні альбоми, подарунки з автографами, дипломи, ордени та інші відзнаки. Цю функцію можна назвати ще особисто-архівною.

^ . Функція самовираження автора, коли твір документа стає невимушеним актом творчого виразу особистих талантів, здібностей, переконань, знань, емоцій.

^ . Інструментальна функція — створення документів за покликом професійного обов'язку, ради честолюбства, славы, заробітку або інших меркантильних розрахунків.

Доцільно порівняти сутнісні і прикладні функції документів з сутнісними і прикладними функціями мови і мовлення. Сутнісні комунікаційні функції в обох випадках фактично збігаються і зводяться до передачі сенсів в часі і просторі. Проте мові і мов ленню властива ще сутнісна розумова функція (функція знаряддя мислення), яку документи не виконують, проте останні володіють ціннісно-орієнтаційною функцією, що випливає з їх штучного походження. Прикладні функції природних і штучних каналів різні; якби документи просто дублювали мовні повідомлення, то не було б потреби в їх створенні.
  1   2   3

Схожі:

Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція № Тема : Комунікаційні канали
Наявність зв'язку – необхідна умова будь-якої комунікаційної діяльності, у якій би формі вона не здійснювалася (спілкування, управління,...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція 24
Основні поняття: вестибулярний апарат, півколові канали, отолітовий апарат, отоліти, механорецептори, хеморецептори, пропріорецептори,...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconПлан Маркетингова політика розподілу Канали розподілу Функції каналів...
Перший передбачає пошук відповідей на запитання: як правильно побудувати ефективну систему розподілу, сформувати канали збуту, скільки...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція №1 Лекція №1 Тема
Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально освіт навч. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392с.: іл. Ч...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція №4 Лекція №4 Тема
Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 класів загально освіт навч. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392с.: іл. Ч...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція 6 Тема 6
Тема Організація роботи практичного психолога по забезпеченню готовності дитини до навчання
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція 3 Тема Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Тема Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція). Тема Предмет соціології (семінар, підручник Черниш Н. с. 18-21, с. 26-29)
Тема Структурний функціоналізм Толкотта Парсонса та Роберта Мертона (підручник с. 76-81)
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція 2 17 лекція 31 тема 4 обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція №5. Тема: Комунікаційні канали-2 iconЛекція №9-10 Тема: Довідкова служба
Тема: Довідкова служба Windows. Панель керування. Стандартні та службові програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка