Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/6
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровський енергобудівний технікум»
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для проведення практичних робіт

з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”

Розробив викладач вищої категорії Бондаренко В.М.

Розглянуто і схвалено на засіданні


ПЦК гуманітарних дисциплін

Протокол № ___від "__"_____2012 р.

Голова ПК Н.О. ШепельДніпропетровськ

2012

Бондаренко В.М.

Робочий зошит для проведення практичних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» - ДТрЕК, 2013. – 48с.
Робочий зошит є інтегрованою складовою навчально-методичного комплекту з української мови за професійним спрямуванням із відповідним лексичним та граматичним наповненням. Він містить вправи і завдання, що є тренувальним інструментарієм для формування і розвитку мовних та мовленнєвих навичок і вмінь студентів. 
Для викладачів української мови за професійним спрямуванням та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.


Рецензент:

Н.І. Кирпенко, викладач української мови та літератури, викладач вищої категорії

Рецензія
Одним з важливих засобів навчання, що набули останнім часом загального визнання у викладачів і студентів, є робочий зошит. Але слід визнати, що широкого застосування цей вид засобів навчання у професійній підготовці фахівців поки не знайшов.

Дана методична розробка є спробою створити новий освітній продукт для полегшення навчання студентів під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Робочий зошит побудований відповідно до певних структурних вимог. Робочий зошит має передмову. Система запитань і завдань побудована відповідно до структури і логіки формування мовних навичок. Між завданнями визначена підпорядкованість, що стосується як змісту предмета, так і надпредметних умінь. Робочий зошит використовується для поточного контролю викладачем знань і умінь студентів.

Завдяки листам робочого зошита, можна здійснити більш легке засвоєння матеріалу і перевірку засвоєння цього матеріалу.

Технологія створення та використання у навчанні робочих зошитів з друкованою основою є актуальною проблемою педагогічної теорії і практики.

Робочі зошити з друкованою основою зможуть стати сучасним і перспективним засобом навчання, якщо будуть містити різнопланові та різнорівневі завдання для безпосереднього виконання з метою поліпшення засвоєння, повторення, узагальнення, систематизації та перевірки знань. Від підручників робочі зошити відрізняються відсутністю великого текстового навчального матеріалу; наявністю значної кількості різноманітних завдань, що стимулюють пізнавальну діяльність; системою орієнтирів, що дають змогу сконцентрувати увагу на сутності навчального матеріалу; за дидактичними функціями робочі зошити відрізняються від інших засобів навчання переважанням функцій закріплення та самоконтролю й самоосвіти.

Методична розробка виконана в доступній формі, що дає можливість студентам легко застосувати її.

Зміст методичної розробки відповідає вимогам сучасного навчального процесу.

Рекомендовано для застосування викладачами та студентами під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Викладач вищої категорії

викладач української мови та літератури Н.І. Кирпенко

Вступ
^ Робочий зошит – це різновид навчального посібника з завданнями для самостійної роботи студента, що допомагає йому засвоювати навчальну дисципліну.

Застосування листів робочого зошита у навчанні покращує якість освіти, підвищує ефективність навчального процесу на основі його індивідуалізації, з'являється можливість реалізації перспективних методів навчання.

^ Актуальність і практична значимість робочого зошита полягає в оптимальному поєднанні змісту інформаційної підготовки на заняттях з можливістю формувати навички практичної діяльності, вивільненні часу від переписування завдань для роботи над аналізом помилок, поглибленням знань, розвитком зв’язного професійного мовлення.

^ Мета застосування робочого зошита - забезпечити покрокове формування понять, сприяти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Однак забезпечити успішне поопераційне формування розумових процесів неможливо без розробки засобів поопераційного контролю цих процесів.

Основними джерелами знань педагога про хід засвоєння студентами знань і умінь є опитування і різного роду перевірочні роботи. Але опитування вимагає значних витрат часу, і відносно кожного студента таке опитування носить епізодичний характер.

Функції робочого зошита в навчальному процесі такі.
Навчальна. Передбачається формування необхідних знань і вмінь.

Розвиваюча. Робочий зошит сприяє розвитку стійкої уваги на занятті. Завдяки робочому зошиту навчальний матеріал легше сприймається. Робочий зошит може бути інструментом в розвитку мислення через спеціально розроблені завдання і вправи творчого характеру.

Виховна. Виховання акуратності у веденні конспекту.
Формуюча. Робочий зошит формує у студентів навички самоконтролю за умови систематичного заповнення листів робочого зошита.

Раціональна. Раціональна організація навчального часу та навчальної роботи студентів. При роботі з листами робочого зошита основний час студентів затрачається на пізнання сенсу досліджуваних понять.

Контролююча. Робоча зошит може бути використана для контролю знань і вмінь студентів.

Композиційна побудова робочого зошита залежить від задуму автора, від характеру і змісту навчального матеріалу, його обсягу характеру питань і завдань.
^ Результативність та ефективність. За рахунок використання робочого зошита підвищується якість навчання студентів та оформлення практичних робіт на 10 %.

Зміст

Практична робота № 1……………………………………………………………….

Практична робота № 2……………………………………………………………….

Практична робота № 3……………………………………………………………….

Практична робота № 4………………………………………………………………

Практична робота № 5……………………………………………………………….

Практична робота № 6……………………………………………………………….

Практична робота № 7……………………………………………………………….

Практична робота № 8……………………………………………………………….

Практична робота № 9……………………………………………………………….

Практична робота № 10………………………………………………………...……

Практична робота № 11……………………………………………………………...

Практична робота № 12……………………………………………………………...

Практична робота № 13…………………………………………………………..….

Практична робота № 14……………………………………………………………...

Практична робота № 15……………………………………………………………...


^ Тема Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.
Завдання 1. Перекажіть своїми словами, в чому полягають функції мови.

Функції мови:

  1. Комунікативна (мова як засіб спілкування між людьми)

  2. Номінативна (функція називання: усе пізнане людиною одержує назву. Завдяки цій функції кожна мова – це картина світу, що відображає національне світобачення і світовідчуття)

  3. Мислетворча (людина мислить у мовних формах)

  4. Експресивна (виражає почуття, емоції, волю людини)

  5. Естетична (мова фіксує естетичні смаки, уподобання своїх носіїв. Мова є першоелементом культури, вона лежить в основі розвитку всіх інших видів мистецтв)

  6. Пізнавальна (людина пізнає світ також через мову, бо в ній накопичено досвід попередніх поколінь, сума знань про світ)

  7. Культуроносна (людина через мову засвоює культуру народу, сприймаючи разом з мовою казки, історію, традиції)

  8. Ідентифікаційна (мова виступає засобом вияву належності мовця до певної спільноти)

  9. Магічно-містична (люди вірили, що слово здатне зупинити небажаний хід подій, побороти сили зла, підкорити природу своїй волі)


Завдання 2. Прочитати, визначити стиль кожного уривка. Назвати мовні ознаки.

І. Найважливішою в кожній мові є загальновживана лексика. Вона охоплює слова, якими користуються всі, хто володіє певною мовою. Ці слова пов'язані з повсякденним життям, означають жит­тєво необхідні поняття, а тому зрозумілі кожному. Це назви речей, рослин, тварин, явищ природи і суспільного життя, ознак, кіль­костей, якостей тощо.

Загальновживана лексика здебільшого стилістично нейтраль­на, емоційно не забарвлена, бо її елементи (слова), називаючи пред­мети, ознаки, явища, звичайно не містять їх оцінки. Тому загально­вживана лексика властива всім стилям літературної мови в їх пи­семній і усній формі. Нерідко цю лексику називають міжстильовою (З підручника).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, попо­ловіли, а десь за тиждень взялися бронзою. І завирувало, заграло жовтогаряче море навкруги. Білогір'я хлюпало золотими бурунами колосків у сади і городи.

Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли спадала спека і настояне на колосках повітря розтікалося селом, а гарячий вітер з рідного поля ніби сповіщав хліборобам: пора ко­сити (/. Цюпа).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ш. Телеграма

Київ-53 04053

вул. Пирогова, 9

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова Проректорові а наукової роботи
Просимо відрядити для участі конференції 1-4 квітня студентку філологічного факультету Бойко

Запрошення надіслано поштою

Оргкомітет

Проректор Власенко
М.Ніжин 166000

вул. Університетська, 43

Ніжинський педагогічний інститут імені М. Гоголя

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова створений постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 13 серпня 1993 р. «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів» на базі Київського державного пе­дагогічного інституту імені М. П. Драгоманова.

Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є вищим навчально-науковим закладом, що створений з метою навчальної та культурної діяльності для підготов­ки висококваліфікованих педагогічних кадрів, розвитку і поши­рення демократичних традицій української і зарубіжної освіти, науки й культури (Зі Статуту).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ V. У книгарні

— Добридень!

—Добридень!

— Скажіть, будь ласка, чи є у Вас у продажу роман Олеся Гончара «Собор»?

— Це відділ технічної літератури. А он там, трохи далі, міс­титься відділ художньої літератури, енциклопедій та словників. Спитайте, будь ласка, там.

— А які книжки продаються у Вашому відділі?

— Різні. Тут і спеціальні наукові праці, й довідники, й різ­номанітні посібники та підручники для шкіл, технікумів та вищих навчальних закладів.

— А чи одержали Ви вже «Український правопис»?

— Так, одержали. На нього великий попит.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VI. До Володимира Гнатюка

^ 16 січня 1910р. Чернігів

Дорогий пане Володимире!

І в Новому, як і в старому, році обіймаю Вас сердечне та так само сердечне бажаю найкращого здоров'я та доброго настрою. Прошу переказати також мої щирі бажання усього найліпшого і пані Вашій та діточкам.

Спасибі Вам за лист та картку, вони зробили мені правдиву приємність. Дякую і за обидва збірники: це такий багатий, цікавий матеріал, особливо для нашого брата-белетриста. Я дуже ціню такі книжки; змушений жити в місті, далеко од народу, я часом з го­ловою пірнаю в етнографічні записи, в те чисте і свіже джерело народної творчості, та покріпляю тим свої сили...

^ Ваш М. Коцюбинський

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Указати, в яких сферах діяльності використовуються подані стійкі словосполучення. Проілюструвати, як вони вводяться у контекст, яке їх стилістичне призначення.

Державний герб, єднальні сполучники, інфаркт міокарда, література бароко, відносний рух, братерська єдність, електромагнітне поле, стіл замовлень, подолати недоліки, приватна власність, складнопідрядні ре­чення, органи державної влади, юридична особа, фо­нетичний варіант, творча індивідуальність, художній метод, заряд електро­на, хвороба Боткіна, рентгенівський апарат, турнірна таблиця, матеріально-технічна база, розгляд проводиться, рішення надси­лається, демократичне суспільство, поставити завдання, право голосу, перистальтика кишок, суфікси суб'єктивної оцінки, накласти вето, дійти консенсусу, закон відкритого складу, альфа і омега, мати аудієнцію, віддати наказ, провести реорганізацію, піддати розгромові, нанести візит, покласти відповідальність, сформувати уряд.

1.Мовознавство_______________________________________________________________________________________________________________________________2.Медицина__________________________________________________________________________________________________________________________________3.Фізика_____________________________________________________________________________________________________________________________________4.Право___________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Діловодство_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка