Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет
Скачати 158.72 Kb.
НазваМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет
Дата конвертації28.03.2014
Розмір158.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Методичні рекомендації

Умань - 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Методичні рекомендації


Умань - 2011


УДК 37 (07)

ББК 74. 00 р 30


Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 15 с.


Розробники:
Потапкін В.С. викладач кафедри теорії та методики навчання технологій.

Рецензент:

Дубова Н.В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання технологій, технолого-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
^ Затверджено Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

(протокол № 1від 30 серпня 2011 р.)

ББК 74. 00 р 30
УДК 37 (07)


ISBN


© Уманський державний педагогічний, університет імені Павла Тичини 2011.

^ Загальні положення
Технологічна практика є невід’ємною складовою навчального процесу у підготовці майбутніх вчителів технологій. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній основі, що складається в процесі вивчення всіх теоретичних курсів і сприяє якісній спеціальній, техніко-технологічній та економічній підготовці майбутніх фахівців. Технологічна практика має на меті забезпечити поєднання теоретичного навчання з продуктивною працею.

Технологічна практика студентів технолого-педагогічного факультету організовується відповідно до навчального плану з підготовки вчителів технологій. Практика проводиться на 4 курсі за видами декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості та дизайну.

Технологічна практика має на меті: поглиблення, закріплення і перевірка теоретичних знань студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їхнього технічного світогляду; ознайомлення студентів з виробничими, технологічними процесами, їх організацією, структурою, плануванням; удосконалення і закріплення трудових вмінь і навичок роботи на верстатах та робочих місцях; формування умінь і навичок студентів з обслуговування, діагностування, ремонту, комплектування і налагодження верстатів, машин та устаткування; набуття студентами досвіду організаторської та управлінської діяльності.

Завдання практики:

 1. Вивчення студентами порядку планування роботи і забезпечення робочих місць необхідним обладнанням.

 2. Навчання студентів найбільш доцільній організації трудової діяльності і її планування.

 3. Розроблення заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

 4. Формування творчого ставлення студентів до виконання виробничих завдань, передбачених програмою практики.

 5. Формування професійних умінь і навичок відповідно до кваліфікаційної характеристики.

 6. Поглиблення і систематизація теоретичних знань студентів щодо правил внутрішнього розпорядку та дотримання правил техніки безпеки і охорони праці.

 7. Вивчення студентами досвіду роботи навчальних майстрів.

 8. Виконання студентами індивідуальних практичних завдань, творчих проектів.

 9. Систематизація знань і вмінь студентів щодо оформлення проектно-технологічної та звітної документації.


У процесі організації технологічної практики необхідно враховувати індивідуальні особливості студентів, рівень їх соціальної зрілості, попередній досвід практичної діяльності, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Студенти розподіляються по навчальних майстернях університету як помічники навчальних майстрів. За кожною академічною групою студентів закріплюється один керівник з числа викладачів відповідної кафедри.

Форми організації продуктивної праці студентів можуть бути найрізноманітніші: індивідуальна, парна (студент-майстер, студент-студент), у складі ланки, механізованого студентського загону, виробничої бригади тощо.

За організацію практики відповідає керівництво факультету. Загальне керівництво здійснює заступник декана з практики, який надає студентам необхідну допомогу, забезпечує належні умови праці і побуту, характеризує виробничу діяльність практикантів.

В перший день практики після ознайомлення з базою майстерні, проведення відповідних заходів з техніки безпеки і охорони праці, студенти обирають індивідуальні завдання з представлених каталогів виробів.

Вибраний об’єкт проектування повинен включати як ручну, так і механічну обробку матеріалів.
Керівник технологічної практики:

 • надає необхідні рекомендації й настанови щодо проходження практики, проводить інструктаж із техніки безпеки і охорони праці, повідомляє про порядок звітності студентів про проходження практики;

 • контролює умови праці студентів та проведення з ними на місці проходження практики обов'язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку навчальної майстерні, організовує облік відвідування бази практики студентами;

 • аналізує та оцінює рівень виконання технологічних операцій, надає необхідну допомогу;

 • бере участь в організації і проведенні підсумкових конференцій із практики, підведенні підсумків практики та оцінюванні її результатів; обговорює питання результатів практики на засіданнях кафедр, ради факультету.

 • • аналізує документацію, подану студентами, складає звіт за наслідками практики;


Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний:

1. До початку практики:

  • з’явитися на настановчу конференцію та одержати консультацію щодо оформлення всіх необхідних документів і з'ясувати терміни їх здачі;

  • пройти інструктаж охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

2. Під час проходження практики:

  • своєчасно прибути на місце проходження практики;

  • в перший день практики після ознайомлення з базою майстерні, проведення відповідних заходів з техніки безпеки і охорони праці, обрати індивідуальне завдання з представлених каталогів виробів і затвердити у групового керівника;

  • виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників, у повному обсязі;

  • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

  • щоденно працювати за технологічними напрямами, що визначені завданнями практики;

  • нести відповідальність за виконану роботу.

3. по завершенню практики, упродовж чотирьох днів:

  • здати звітну документацію методистам для перевірки;

  • підготуватися до захисту техпрактики;

  • взяти участь в роботі підсумкової конференції та оприлюднити результати технологічної практики.

Звітна документація

За підсумками технологічної практики студенти узагальнюють і аналізують усі матеріали, роблять висновки, завершують оформлення щоденника практики та звіту.

Викладач-керівник практики від профільної кафедри на основі перевірки щоденників та звітів, спостережень за роботою практикантів, відгуків майстрів і запропонованих ними оцінок та проведеної співбесіди виставляє кожному студенту відповідну оцінку.

Щоденник технологічної практики студента слід оформляти згідно зразка:Дата

Запланована робота

Відмітка керівника про виконання

Підпис керівника

Титульний аркуш щоденника представлено у додатках.

Кількість записів у щоденнику повинна відповідати кількості робочих днів.

Звіт про технологічну практику слід оформляти згідно зразка, який представлено у додатках.

Звіт про практику – основний документ, який містить вичерпні відомості про виконану роботу і складається безпосередньо виконавцем відповідно до індивідуального завдання. Звіт розглядається й затверджується у порядку встановленому на кафедрі, яка відповідає за проведення технологічної практики.

Матеріал, відібраний до звіту, потрібно старанно систематизувати й опрацювати.

Загальні вимоги до звіту про практику – це поділ його на розділи, підрозділи, пункти й підпункти, чіткість побудови, логічна послідовність викладання матеріалу, переконлива аргументація, стислість і точність формулювань, що виключають можливість суб’єктивного й неоднозначного тлумачення, конкретність показу результатів роботи, із висновків й обґрунтування рекомендацій.

Текстова частина звіту може супроводжуватись малюнками, схемами, фотографіями, кресленнями, бланками технічної документації тощо. Матеріали звіту необхідно викладати стисло. Без повторів.

Кожна таблиця, малюнок повинні мати номер і назву.

Допоміжний матеріал вміщують у додатках.

Зміст звіту має включати в себе 6 розділів програми технологічної практики, а саме:

Матеріально-технічне оснащення навчальних майстерень.

Виробничий процес.

Проектно-технологічну документацію.

Охорону праці в навчальних майстернях.

Матеріали екскурсій (коротка історична довідка про підприємство, опис виробництва та технологічних процесів).

Висновки та література.

Звіт про виконання практики друкують українською мовою на одному боці аркуша формату А4, рамки і загальні написи не роблять. Поля – зліва – 30; справа – 10; зверху – 15; знизу – 20. Обсяг текстової частини звіту з ілюстраціями та додатками не менше 20-25 сторінок.

Звітність та оцінювання практики студентів

Підведення підсумків практики:

• студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання груповому керівнику технологічної практики після закінчення терміну практики;

 • загальна форма звітності за практику - це подання письмового звіту, який підписаний безпосередньо керівником від бази практики з оцінкою діяльності під час практики;

 • письмовий звіт разом з іншими документами подається на перевірку керівнику практики від факультету;

 • звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції;

 • захист результатів практики відбувається при комісії у присутності керівника практики, викладачів кафедри. Комісія приймає залік у студентів на базі вищого навчального закладу протягом 10 днів після завершення практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії;

 • підсумкова конференція проводиться після закінчення практики;

 • підсумки кожного виду практики обговорюються на засіданнях відповідних кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів;

 • після закінчення технологічної практики студенти повинні здати керівнику технологічної практики факультету відповідну документацію.^ Критерії оцінювання проходження практики


п/п

Зміст роботи, виконаної студентом

Кількість балів

1.

Загальне оформлення звітної документації

5

2.

Проектування та виготовлення виробу (в залежності від складності виконання)

35-50

3.

Складання технологічної документації відповідно об’єкту праці

25

8.

Вчасно подана документація

5

9.

Захист практики

15
Всього

100


Розподіл балів за шкалою ECTS:

^ 0цінка за шкалою ЕСТS


Визначення


Оцінка

за націон.

системою

Оцінка

за сист.

В УДПУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100%

В

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

82-89%

С

Добре – правильна робота з певною кількістю помилок

4

75-81%

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок

3

69-74%

E

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

3

60-68%

FX

Незадовільно – потрібно доопрацювати на перездачу

2

35-59%

F

Незадовільно – обов’язковий повторний курс

2

1-34%

ABCDE

Зараховано
60-100%

FXF

Не зараховано
1-59%


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання виконання всіх передбачених видів технологічної діяльності під час технологічної практики; захист технологічної практики.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: каталогів виробів; нормативні документи; презентації навчального матеріалу, ілюстративні матеріали.
Література

 1. Д.О. Тхоржевський Методика трудового та професійного навчання. Частина І., РННЦ “Дініт”, Київ – 2000

 2. Д.О. Тхоржевський Методика трудового та професійного навчання. Частина ІІ., НПУ ім.. М.П. Драгоманова, Київ – 2000

 3. Техническое творчество учащихся., Под. ред. Ю.С.Столярова, М. «Просвещение », 1989.

 4. Практикум по педагогике., Под ред. З.И. Васильевой, М. «Просвещение», 1988

 5. Онищук В.А. Типи, структура і методика уроку в школі. – К., 1976

 6. Яковлєв І.М. Методика і техніка уроку в школі. – М., 1971

 7. Охоті на Л.Т. Психологічні основи уроку. – М., 1977

 8. В.М. Галузинський, М.Б. Євтух .Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995

 9. Основы педагогического мастерства Под ред. И.А. Зязюна – М.: Просвещение, 1989


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла тичини

Інститут природничо-математичної та технологічної освіти
Технолого-педагогічний факультет

Кафедра теорії та методики навчання технологій

Звіт

про проходження технологічної практики

(на базі навчальної майстерні з народних ремесел )

студента 4 __ групи

Іванова Івана Івановича
Керівник практики:

_____________

Умань 2012

Додаток А

Структура звіту технологічної практики

Зміст

 1. Матеріально-технічне оснащення навчальних майстерень.

  1. Відділення ручної обробки (описати засоби ручної обробки).

  2. Відділення механічної обробки (описати засоби механічної обробки).

 2. Виробничий процес.

  1. Технологічний процес (розробити та описати технологічні процеси).

  2. Виробнича операція (визначити виробничі операції).

  3. Основні технологічні операції під час ручної і механічної обробки (описати технологічні процеси під час ручної і механічної обробки).

  4. Оздоблення (здійснити підбір оздоблення та описати технологію його виконання).

 3. Проектно-технологічна документація.

  1. Обґрунтування вибору проекту (здійснити обґрунтування вибору проекту).

  2. Вихідна таблиця проекту (розробити таблицю проекту).

  3. Технологічна картка на запланований виріб (виготовити технологічну картку та запланований виріб).

  4. Економічні розрахунки (здійснити економічні розрахунки).

 4. Охорона праці.

  1. Правила безпечної роботи під час ручної обробки (визначити правила до початку роботи, під час виконання роботи та по закінченні роботи під час ручної обробки).

  2. Правила безпечної роботи під час механічної обробки (визначити правила до початку роботи, під час виконання роботи та по закінченні роботи під час механічної обробки).

 5. Матеріали екскурсії.

  1. Коротка історична довідка про підприємство (описати історію створення та розвитку підприємства )

  2. Опис виробництва і технологічних процесів (описати виробничі та технологічні процеси).

 6. Висновки і література (оформити висновки та список літератури).Додаток Б

^ Кв = Онз Рч / Нт Ак; де Рч – показник небезпечності відходів. Отже, можна визначити коефіцієнт екологічності – за формулою: Ке = 1 – Кв.

Визначимо названі коефіцієнти, використавши приклад проектування та виготовлення табуретки у шкільних майстернях (рис. 1), і розглянемо. Наскільки буде екологічним наше виробництво за умови, що відходи будуть нами перероблені. Вага дощечок на виготовлення панно

Нт = 4 кг. Онз – 0,01 кг. Рч (беремо з довідника), який для деревинної тирси дорівнює 19, Нт = 4 кг, Ак = 0,99 кг. Визначаємо коефіцієнт замкнутості нашого виробництва, підставивши у задану формулу наші дані, і отримаємо:

Кз = 0,99 кг, що вказує на високу замкненість виробництва. Відповідно Кв = 0,48 та Ке = 0,95. Знаючи ці коефіцієнти, визначимо коефіцієнт безвідходності, який дорівнюватиме Кб = 0,97. Таке виробництво називається безвідходним та екологічно чистим.Схожі:

Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський...
Психолого-педагогічні дисципліни, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Феннич В. П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород:...
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни черкаський...
Біографічний довідник для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Методичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка