Методичні вказівки
Скачати 317.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/3
Дата конвертації02.03.2014
Розмір317.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


“ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА”
для студентів 1-го курсу

лінгвістичних спеціальностей

денної та заочної форм навчання


Черкаси ЧДТУ 2013

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О.Е.Пчелінцева. – Черкаси: ЧДТУ, 2013 – 30с.
Укладач: Пчелінцева О.Е., к. філол. н. , доц.

Рецензент: Сидоренко Л.М., к.філол.н., доц.

Видання призначене для індивідуальної підготовки студентів до практичних занять, а також для самостійної роботи над курсом «Вступ до мовознавства».

Для студентів лінгвістичних спеціальностей.

Черкаський державний технологічний університет, 2013

Анотація

“Вступ до мовознавства” – початковий курс, який розпочинає вивчення лінгвістичних дисциплін, створює наукову базу для їхнього засвоєння.

Основна мета вивчення курсу “Вступ до мовознавства” – підготовка студентів до свідомого засвоєння іноземних мов.

Основне завдання курсу – ознайомити студентів з основами теорії мови, розвинути вміння осмислено підходити до мовних явищ, а також пояснити базові лінгвістичні поняття, необхідні для вивчення будь-якої лінгвістичної дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати шляхи розв’язання таких основних проблем мовознавства: 1) природи і сутності мови, її функцій; 2) структури і системи мови; 3) зв’язку мови і мовлення, мови і мислення, мови і суспільства, мови й історії; 4) походження мови, генеалогічну й типологічну класифікацію мов світу; 5) виникнення та розвитку письма; 6) зв’язку мовознавства з іншими науками.

Студент повинен вміти класифікувати методи і прийоми мовознавства; відрізняти мову і мовлення; характеризувати парадигматичні і синтагматичні відношення між мовними одиницями; класифікувати звуки мови за основними та додатковими ознаками; визначати диференційні й інтегральні ознаки фонем; членувати мовленнєвий потік на фразу, синтагму, такт, звук; застосовувати на практиці фонетичну і фонематичну транскрипції; характеризувати типи системних відношень лексичних одиниць: синонімів, омонімів, антонімів, паронімів; аналізувати типи переносних значень: метафоричні, метонімічні, функціональні; аналізувати типи фразеологічних одиниць; характеризувати граматичні значення і критерії виділення різних частин мови різних мов світу; визначати морфологічні типи мов; аналізувати граматичні способи синтетичних й аналітичних мов; пояснювати відмінності між вільними і сталими словосполученнями, характеризувати сурядні і підрядні словосполучення; аналізувати типи речень за різними ознаками; розрізняти актуальне й граматичне членування речень; давати аналіз та оцінку традиційним і сучасним теоріям походження мови.

Структура курсу: загальний обсяг – 54 години, 18 годин лекцій, 9 годин практичних занять, 27 годин самостійної роботи.

Курс закінчується складанням іспиту.

ЗМІСТ

Тематичний план дисципліни……………………………………………….

Плани практичних занять……………………………………………………

Завдання для самостійної роботи студентів. Форми та терміни контролю…

Система критеріїв поточного оцінювання знань……………………………...

Структура екзамену ………………………………..…………………………

Запитання та завдання до іспиту……………………………………………


Додаток………………………………………………………………………...

Навчально-методичні матеріали……………………………………………..

^ Тематичний план дисципліни


Кредитні модулі


^

Змістові модулі


Розподіл часу

Аудиторні

Самостійна робота

Загальний

1

2

3

4

5
Лекції - 1 семестр, (1-18 тиждень)
1

1. Зміст і основні завдання курсу “Вступ до мовознавства”. Місце мовознавства в системі наук. Предмет і об’єкт мовознавства

22. Природа і сутність мови. Мова і мовлення

23. Теорії походження і розвитку мови

44. Фонетична система мови. Фонетичні процеси. Поняття фонеми. Система фонем.

25. Граматична система мови. Граматична форма і граматичне значення. Граматична категорія, парадигма і грамема

26.. Морфеміка і словотвір Морфологія. Система частин мови. Синтаксис словосполучення і речення. Граматичне та актуальне членування речення

6

2
Практичні заняття - 1 семестр (1 - 18 тиждень)


1. Лінгвістична карта світу. Генеалогічна класифікація мов. Мовні сім’ї і групи

2

2
2. . Типологічна класифікація мов світу. Аналітичні і синтетичні мови

1

1
3. Лексична система мови. Склад лексики за походженням. Застаріла лексика та неологізми. Лексикографія

24. Фонетичні процеси.

2

1
5. Морфеміка і словотвір. Морфологія.

2


^ Розділи для самостійного вивчення


1 Історія мовознавства. Класики світової лінгвістичної думки про мову та її елементи.
8
2. Методологія сучасної лінгвістики
2
3. Термінологічний апарат сучасної лінгвістики
7^

4. Звукова мова і письмо. Основні етапи розвитку письма. Звук і графема. Транскрипція

2


^

Разом модуль 1


27

27

Графік складання

різних видів семестрових завдань 1. Практичне заняття №1: Самостійна робота №1 «Генеалогічна класифікація мов»

 2. Практичне заняття №2: колоквіум «Типологічна класифікація мов світу»

 3. Практичне заняття №4: Самостійна робота № 2 «Фонетичні процеси»

 4. Практичне заняття №5: Підсумковий модульний тестДо 30.10.2013:

Здати конспекти тем на самостійне вивчення: “Методологія сучасної лінгвістики”, “Основні етапи розвитку письма”, “Лексична система мови”


До 30.11. 2013:

Здати конспекти першоджерел (список дивись у цій методичці на стор. 16)

До 30.12.2013

Здати словник лінгвістичних термінів (список термінів дивись у цій методичці на стор. 25)

Плани практичних занять
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

^
Тема: ГЕНЕАЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВ СВІТУ

 1. Поняття і принципи генеалогічної класифікації

 2. Історія дослідження генеалогічної спорідненості мов світу (персоналії)

 3. Індоєвропейська мовна сім’я: склад (групи і підгрупи), кількісна і географічна характеристика.

 4. Тюркська мовна сім’я

 5. Кавказька мовна сім’я

 6. Фінно-угорська мовна сім’я

 7. Семіто-хамітська мовна сім’я.


Основна література:

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2000 і наступні – С. 58 – 101.

Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу лінгвістичних спеціальностей / Укл. Глазкова О.В, Колесник Д.М. – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – С.54 – 60.
Форма контролю: самостійна робота №1 на визначення мовної сім’ї, групи та підгрупи запропонованих мов (5 мов). Для підготовки користуватися таблицею, поданою в цьому посібнику, а також підручниками з предмету.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2
Тема: Типологічна класифікація мов світу
Провідна ідея: мови світу класифіковано за аломорфізмом й ізоморфізмом структури мовних одиниць на основі синхронічного дослідження мов.

^ Ключові поняття: мовна універсалія, аглютинація, фузія, інкорпорація.

 1. Історія розробки типологічної класифікації мов (внесок В.ф. Гумбольдта, А. та Ф. Шлегелів)

 2. Поняття типологічної класифікації мов

 3. Ізолюючі мови

 4. Аглютинативні мови

 5. Інкорпоруючі мови

 6. Флективні мови (аналітичні і синтетичні)

 7. Інші типологічні класифікації (Д.Грінберга, І.Мєщанінова, Е.Сепіра, О.Ісаченка, Ф.Містелі).


Основна література:

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2000 і наступні.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Академія, 1999 і наступні

Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006.
Форма контролю: колоквіум (усне опитування)
^

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3Тема: ФОНЕТИКА


 1. Поняття фонетичного процесу

 2. Позиційні звукові зміни

 3. Комбінаторні звукові зміни


Основна література:

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2000 і наступні – С. 102-120, 133– 145.

Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу лінгвістичних спеціальностей / Укл. Глазкова О.В, Колесник Д.М. – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – С.8 – 23.

Завдання для підготовки з теми:

1. Усно відповісти на запитання на с.21 посібника «Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу лінгвістичних спеціальностей» / Укл. Глазкова О.В, Колесник Д.М. – Черкаси: ЧІТІ, 1999.
Форма контролю: самостійна робота №2 на визначення фонетичних процесів у запропонованих словах

^
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
Тема: ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 1. Поняття лексичного значення. Полісемія.

 2. Омонімія. Типи омонімів.

 3. Синонімія. Поняття синонімічного ряду й домінанти.

 4. Гіпоніми та гіпероніми.

 5. Історичні зміни в словниковому складі мови (архаїзми, історизми, неологізми, активна лексика, питома й запозичена лексика).

 6. Класифікація фразеологізмів.


Основна література:

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2000 і наступні – С. 181-248.

Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу лінгвістичних спеціальностей / Укл. Глазкова О.В, Колесник Д.М. – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – С. 24-28.
Завдання для підготовки з теми

1.Визначити тип полісемії: столове срібло, золотий браслет, людина не може жити без повітря, підняти питання, смарагдовий ліс, берегти копійку, читати Шевченка

2. Визначити тип омонімів: клас – клас, поле – поле, радій – радій, блок – блок, мати – мати, три – три, займатися – займатися, ірис – ірис, кленок – клинок, мала – мала, Роман – роман, діти – діти, кран (водопровідний)– кран (підйомний), термін (науковий) – термін (строк).

^

Форма контролю: повний конспект теми (підготувати на практичне заняття)

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка