Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010
НазваНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010
Сторінка1/7
Дата конвертації15.12.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Природничо-гуманітарний ННІ

Кафедра історії України


МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ”
Київ – 2010

УДК 93/94 477: (07)

Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей НУБІП України стаціонарного та заочного відділень.

Вміщено загальні положення, тестові завдання різного рівня складності, розподілені відповідно визначених навчальних модулів, та список рекомендованої літератури.

Рекомендовано вченою радою природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Укладачі: кандидати історичних наук, доценти Н.Б. Кравченко, В.О. Хвіст, Л.П. Лановюк, кандидат історичних наук, старший викладач С.О. Білан.
Рецензенти: Завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент Пивоваров Сергій Федорович;

Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Грабовський Олександр Володимирович


^

МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”Навчальне видання.

Укладачі: КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна

ХВІСТ Вікторія Олексіївна

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна

БІЛАН Сергій Олексійович


Видання друкується в авторській редакції


Підписано до друку 1.06.2010 р.

Формат 60 х 84 1/16.

Ум. друк. арк. 3,4

Обл.-вид. арк. 3,6

Наклад 400 прим.

Зам. №Друк ТОВ «Анва-Прінт»

Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035

З М І С ТІ. Загальні положення ......................................................................

4

ІІ. Модульно-контролюючі тестові завдання ...............................

5

Модуль І. Стародавня та середньовічна історія української культури ……………………………………………


5

Модуль ІІ. Українська культура нового та новітнього часу ..


17

ІІІ. Список рекомендованої літератури .........................................

54

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Запровадження модульно-кредитної системи у вищих навчальних закладах зорієнтоване сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості. Як форма організації навчального процесу система дозволяє, по-перше, конкретизувати та диференціювати програмний матеріал; по-друге, об’єктивно визначити та врахувати рівень знань і спроможностей студента в процесі автономного виконання ним різноманітних завдань; по-третє, формувати навички об’єктивної самооцінки знань і прагнення до підвищення рівня навчальних досягнень; по-четверте, сприяти системному та регулярному засвоєнню матеріалу.

Запропоновані модульно-контролюючі тестові завдання різного рівня складності розроблені на основі типової та робочої навчальних програм з дисципліни “Історія української культури” та відображають зміст двох модулів курсу. Тести являють собою репродуктивні, аналітичні завдання до кожного модуля: від простого відтворення дати, факту, явища, імені діяча до знання відповідної теорії, концепції та визначення причини, наслідку, характерної риси, особливості явища чи події, причинно-наслідкового зв’язку, тенденції розвитку та можливої альтернативи процесам і подіям.

Шкала оцінювання якості виконаних завдань у балах розробляється викладачем на власний розсуд.

Подані матеріали з курсу “Історія української культури” дають можливість проконтролювати рівень знань і творчого мислення студентів, що має важливе значення для подальшого становлення студента як у професійному сенсі, так і в набутті певного громадянського статусу.

ІІ. МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
І МОДУЛЬ

^ СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Культура - це ...

а) творча діяльність людей та взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань;

б) сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством в процесі історії;

в) відображення творчих сил і здібностей людей, виражених у темах і формах організації їх життя та діяльності;

г) творча діяльність людей, сукупність створених ними матеріальних і духовних цінностей, взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань.
Сукупність археологічних пам’яток, які належать до одного часу, певної території та мають певні особливості – це:

а) археологічна знахідка;

б) культурний шар;

в) матеріальне нашарування;

г) археологічна культура.
На території сучасної України стародавні люди з’явилися близько:

а) 2 млн. роки тому; б) 1 млн. років тому;

в) 100 тисяч років тому; г) 80 тисяч років тому.
^ Найдавніші сліди пралюдей (архантропів) на території України вперше знайдено на:

а) Донеччині; б) Закарпатті;

в) Київщині; г) Волині.
Позначте географічну назву, біля якої виявлена найдавніша пам’ятка в Україні:

а) Амвросіївна; б) Бабин;

в) Королеве; г) Рокосове.
Давній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
Середній кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
Новий кам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
Міднокам’яний вік – це:

а) неоліт; б) палеоліт;

в) енеоліт; г) мезоліт.
Фетишизм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
Анімізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
Магія – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
Тотемізм – це:

а) віра у походження людини від одного пращура;

б) чаклування перед полюванням;

в) віра у надприродні властивості речей;

г) віра в душу, якою володіє кожен живий та неживий предмет.
^ Позначте назву культури, якої не існувало:

а) горбиста культура; б) середньостогівська культура;

в) шнурова культура; г) ямна культура.
Позначте назву культури, яку відкрив В.Хвойка:

а) зрубна культура; б) культура кулястих амфор;

в) культура мальованої кераміки; г) черняхівська культура.

Час існування на території України трипільської культури:

а) V-IV тис. до н.е.; б) IV-III тис. до н.е.;

в) II-I тис. до н.е.; г) III-V тис. до н.е.
Територія, яку заселяли племена Трипільської культури:

а) від Пруту і Дунаю до Дніпра;

б) від Дністра до Дону;

в) від Дніпра до Дону;

г) від Случі до Дону.
Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:

а) С.Бібіков б) Я.Пастернак

в) В.Хвойка г) В.Петров
^ Трипільська культура – це культура доби:

а) мезоліту; б) неоліту; в) енеоліту; г) бронзи.
Характерні риси способу життя носіїв трипільської культури (виберіть неправильну відповідь):

а) виготовляли і користувалися мальованою керамікою;

б) мали житла типу куреня, вкриті шкурами тварин;

в) шанували найбільше богиню матір;

г) займалися мотичним землеробством.
Іраномовні племена, що населяли територію України у ІX-VII ст. до н.е.

а) скіфи; б) таври;

в) кіммерійці; г) анти.
^ Племена, що населяли територію України у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.:

а) скіфи; б) кіммерійці;

в) авари; г) сармати.
Кіммерці в Україні заселяли степові землі від:

а) від Дністра до Дніпра; б) від Дністра до Дону;

в) від Дніпра до Дону; г) від Дніпра до Вісли.
Звіриний стиль був поширений у мистецтві:

а) скіфів; б) аварів;

в) слов’ян; г) гунів.
^ Позначте назву золотої нагрудної прикраси скіфського царя з Товстої Могили:

а) геосинкліналь; б) діагональ;

в) паралель; г) пектораль.
Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї та Приазов’ї у:

а) Х ст. до н.е. – І ст. н.е.; б) VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.;

в) V ст. до н.е. – Х ст. н.е.; г) VІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.
^ Грецькі колоністи Дніпро називали:

а) Борисфеном; б) Тирасом;

в) Танаїсом; г) Ітіль.
Столицею Боспорського царства було місто:

а) Херсонес; б) Ольвія;

в) Пантікапей; г) Тіра.
^ Позначте назву міста в околицях сучасного Севастополя, яке постало наприкінці V ст. до н.е.:

а) Ольвія б) Пантікапей в) Тіра г) Херсонес
Етногенез – це:

а) походження держави; б) походження суспільства;

в) походження народів; г) походження релігії.
^ У писемних джерелах слов’яни вперше згадуються як:

а) венеди, склавини, анти; б) склавини, готи, алани;

в) алани, готи, анти; г) венеди, анти, алани.
Основним заняттям слов’ян наприкінці І тис. до н.е. – на поч. І тис. н.е. було:

а) перегінне скотарство; б) мисливство та рибальство;

в) ремесло; г) орне землеробство і тваринництво.
Спосіб обробітку землі племенами східних слов’ян, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називається:

а) перелоговою системою; б) трипіллям;

в) двопіллям; г) підсічною системою.
^ Систему дохристиянських релігійних вірувань слов’ян вчені називають:

а) магією; б) фетишизмом;

в) язичництвом; г) тотемізмом.
Святилища русичів, де приносили жертви язичницьким богам, називалися:

а) погостами; б) становищами;

в) капищами; г) молитовниками.
^ Священним деревом слов’ян був:

а) бук; б)дуб;

в) граб; г) клен.
Як називався бог сонця і світла у стародавніх слов'ян?

а) Перун б) Стрибок

в) Ярило г) Даждьбог.
^ Хто з давньоруських князів спробував реформувати язичеську релігію, запровадивши пантеон з шести язичеських богів на чолі з Перуном:

а) Ярослав; б) Аскольд;

в) Володимир; г) Святослав;

д) Ольга.
Християнство на Русі офіційно було прийняте:

а) у 955 р. за княгині Ольги;

б) у 988 р. за князя Володимира Великого;

в) у 1036 р. за князювання Ярослава Мудрого;

г) у 1120 р. за князювання Володимира Мономаха.
^ Київська митрополія була заснована на Русі:

а) 988 р.; б) 1039 р.;

в) 1051 р.; г) 1054 р.
Першим руським митрополитом став:

а) Василь; б) Іларіон;

в) Костянтин; г) Гліб.
Першого руського митрополита було обрано у:

а) 1050 р.; б) 1051 р.;

в) 1056 р.; г) 1059 р.
^ Автор «Слова про закон і благодать»:

а) Кирило Туровський; б) Клим Смолятич;

в) митрополит Іларіон; г) Феодосій Печерський
До агіографічного жанру відносять:

а) твори, в яких описується життя християнських мучеників та подвижників;

б) ліричні віршовані балади;

в) твори епічного характеру;

г) твори історичного змісту.

Основними центрами ремісництва на Русі були:

а) села; б) міста;

в) монастирі; г) хутори.
^ Добування меду диких дбжіл у східних слов’ян називалося:

а) бортництво; б) чанбарство;

в) кушнірство; г) гуральництво.
Хто створив слов'янську азбуку?

а) Володимир Мономах б) Кирило і Мефодій

в) Нестор Літописець г) Алімпій.
^ Першим давньоруським писаним зведенням норм світського

права, укладеним за князювання Ярослава Мудрого, вважають:

а) „Повість минулих літ” б) „Руську правду”;

в) „Покон вірний”; г) „Слово про закон і благодать”.
^ Позначте назву найдавнішого літопису, що дійшов до нас:

а) Аскольдів літопис б) Галицько-Волинський літопис

в) Київський літопис г) «Повість минулих літ»
^ Позначте назву найдавнішої із збережених до наших днів книг:

а) «Ізборник Святослава» б) Мстиславове Євангеліє

в) Остромирове Євангеліє г) Реймське Євангеліє
^ Право на самоврядування, що надавалося найбільшим містам називалося:

а) волоське право; б) магдебурзьке право;

в) німецьке право; г) руське право.
^ Магдебурзьке право – це норми, що регламентували:

а) дії власника міста – магната чи шляхтича;

б) життя християнської церковної общини;

в) життя і діяльність ремісничих цехів у межах міста;

г) життя вільних міських общин і фіксували їхні права та привілеї.
Берестейська церковна унія була укладена:

а) 1569 р.; б) 1596 р.; в) 1599 р.; г) 1605 р.
Результатом Берестейської церковної унії було створення:

а) греко-католицької церкви; б) католицької церкви;

в) грецької церкви; г) протестанської церкви.
Згідно з умовами „Статей унії” Руська церква:

а) визнала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, обряд і звичаї;

б) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського, але зберігала непорушними церковну організацію, догмати віри, обряд та звичаї;

в) визнавала зверхність над Київською митрополією Папи Римського і католицький обряд, але зберігала свої догми віри та церковну організацію;

г) визнавала догми католицизму, але при цьому зберігалася зверхність православного митрополита.
Громадські об’єднання православних українців (міщан, духовенства, шляхти, козаків), які займалися господарською, благодійною та релігійно-просвітницькою діяльністю, називали:

а) цехами; б) братствами;

в) колегіями; г) магістратами.
^ Позначте назву найвідомішого полемічного твору Івана Вишенського:

а) «Мир с богом человеку» б) «Послання до єпископів»

в) «Руно орошенное» г) «Ключ розуміння»
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconЕкзаменаційні вимоги з «Історії української культури»
«Історія української культури» як наукова та навчальна дисципліна: мета, предмет, завдання та структура курсу. Джерела та історіографія...
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет...
Курс «Історія української культури» розрахований на студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів України
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconПитання до екзамену з курсу «Історія української культури»
Українська культура як соціально-історичне явище. Періодизація історії української культури
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconЗ курсу «історія української культури» Виконати 1 реферат на семестр з презентацією
Поняття про предмет, об’єкт І основні завдання курсу «Історія української культури»
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconПрограмові вимоги на екзамен з історії України для студентів неісторичних спеціальностей
Зміст, завдання курсу “Історія України”. Наукова періодизація І характеристика основних етапів української історії
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconЕкзаменаційні питання з курсу «історія україни»
...
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconЕкзаменаційні питання з курсу «історія україни»
...
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Історія України»...
Навчальна дисципліна «Історія України» має міжпредметні зв‘язки з навчальними дисциплінами: «Культурологія», «Історія української...
Нні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни “історія української культури” Київ 2010 iconІсторія України як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела
Методологія історії України. Основоположні принципи історичного пізнання. Етнополітичний контекст української історії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка