Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни
Скачати 63.79 Kb.
НазваТема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни
Дата конвертації12.10.2013
Розмір63.79 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Тема 5. Суспільство, глобалізація та соціальні зміни. (4 год.)

План.

 1. Поняття суспільства. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи.(див. Гіденс Е; Смелзер Н; Черниш Н.)

 2. Основні трактування суспільства: волюнтаристський (М.Вебер), об’єктивістський (Е.Дюркгайм), перетворювальний (К.Маркс), діалектичний (П.Бергер). (див. Бхаскар Р.)

 3. Історичні типи суспільств: доаграрні (первісні суспільства мисливців та збирачів), скотарські та аграрні (традиційне), індустріальне (модерне), постіндустріальне (постмодерне, інформаційне). (див. Гіденс Е; Смелзер Н; Черниш Н.)

 4. Характеристика типу сучасного українського суспільства (див. Хмелько В.; Черниш Н.).

 5. Поняття глобалізації. Глобальні зміни у сучасному світі (див. Гіденс Е – С.85-88+гл. 19; Смелзер Н.)

 6. Поняття соціальних змін. Основні чинники соціальних змін. (див. Гіденс Е– С.85-88+гл. 19; Смелзер Н)

 7. Соціальні рухи: визначення, типи та функції. (див. Гіденс Е – гл.18; Смелзер Н; Здравомислова Е; Блумер Г., Сорокин П.)


Література:

 1. Бхаскар Р. Общества // Социо-логос: Пер. с англ.., нем., франц. / Сост., общ.ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. – М.: Прогресс, 1991. - С.219-241.

 2. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

 3. Здравомыслова Е. А. Социологические подходы к анализу общественных движений // Социолог. исследов. - 1990. - № 7. - С. 88-93.

 4. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

 5. Хмелько В. Макросоциальні зміни в українському суспільстві за роки незалежності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003.- №1.

 6. Хмелько В. У якому суспільстві ми живемо? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 3. – С.21-23.

 7. Цаплин В.С. Постиндустриализм: оправдвны ли претензии? // Социологические исследования. 2006. – № 4. (електр.папка)

 8. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

 9. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Р.Мертон, Дж.Мид, Т.Парсонс, А.Шюц. – М.: Московский университет, 1994 – С. 166-212.

 10. П.Сорокин. Социология революции // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – С.266-294 с. (електр.папка)


Тема 6. Соціальна взаємодія і повсякденне життя людей. (4 год.)

План.

 1. Поняття соціальної взаємодії та повсякденності. Особливості соціальної взаємодії на макро- та мікросоціологічному рівнях.

 2. Невербальна соціальна взаємодія: комунікація через обличчя, жести й емоції, «обличчя» й культура.

 3. Дослідження соціальних правил та буденного мовлення у етнометодологія Г.Гарфінкеля.

 4. Роль обличчя, тіла та мови в повсякденних взаємодіях людей у соціальній драматургії Е.Гофмана.

 5. Взаємодія в часі та просторі. Роль годинникового часу. Повсякденне життя в культурній та історичній перспективі.

Література:

 1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

 2. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

 3. Соціологія: Навч. посіб. / За ред.. С.О.Макеєва, – К., 2003.

 4. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


Тема 7. Соціальні організації та інститути. (4 год.)

План.

 1. Поняття соціальної організації. Поняття «бюрократія». Теорія бюрократії М.Вебера. Формальні та неформальні відносини в організаціях.

 2. Фізичні рамки організацій. Теорія організацій М.Фуко: контроль за часом і простором. Нагляд в організаціях. В’язниця – взірець процесу нагляду.

 3. Бюрократія і демократія (висновки Д.Лайона та Р.Мікелза). Межі нагляду в організаціях. Альтернатива бюрократії. Японська модель організації.

 4. Глобальні корпорації (транснаціональні компанії): вплив та три типи (етноцентричні, поліцентричні та геоцентричні). Нові тенденції в корпораціях: зменшення та децентралізація; соціальні організації як мережі, а не ієрархії (піраміди).

 5. Соціальні інститути: визначення, типи, функції (дисфункції). Процес інституціоналізації.

Література:

 1. Войтович С. Проблема соціальних інститутів у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 2.

 2. Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність – К., 1998.

 3. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999. (електр.папка)

 4. Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2001.– № 4.

 5. Смелзер Н. Социология. – М., 1994. (електр.папка)

 6. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.^

Тема 8.Емпіричне соціологічне дослідження: процесс, програма і основні методи. (САМОСТІЙНА РОБОТА)


План.

 1. Історія розвитку емпіричної соціології: -емпіричні дослідження в Західній Європі 17- початку 20 ст.; -емпіричні дослідження в США першої половини 20 ст. (основні періоди, Чиказька школа, дослідження Гарвардських вчених).

 2. Визначення емпіричного дослідження. Місце і роль емпіричного дослідження в соціологічному аналізі. Процес дослідження: сім найзагальніших етапів.

 3. Програма дослідження: структура і функції.

 4. Основні методи соціології: соціологічне опитування, польове дослідження (включене спостереження), вивчення документальних джерел, експерименти. Вибірковий метод та репрезентативність.

 5. Поняття і зміст соціологічного вимірювання.

 6. Аналіз результатів за допомоги статистичних методів. Найпоширеніші статистичні методи: показники головної тенденції (способи підрахунку середніх) та коефіцієнти кореляції (показники міри взаємозв’язку між змінними). Аналіз статистичних таблиць.

 7. Вплив соціологічних досліджень на наші уявлення та поведінку.


Література:

 1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.

 2. Паніна Н. Вимірювання в соціології та принципи застосування тестів у масових опитуваннях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1/2. - С. 53-68.

 3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

 4. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996.

 5. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

 6. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

 7. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

 8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2001.^

Тема 9. Соціологічна теорія: різновиди та ділеми.


План.

 1. Рівні соціологічного теоретизування (створення теорій): загальні теоретико-методологічні підходи і теорії середнього рівня. Основні загальні теоретико-методологічні підходи:

 • функціоналістський підхід (Т.Парсонс, Р.Мертон);

 • конфліктологічний підхід (Р.Дарендорф, Л.Козер);

 • мікроінтеракціоністський підхід (Дж.Г. Мід, Г.Блумер).

 1. Новітні теоретичні пошуки: структуралізм (К.Леві-Строс, М.Фуко); постмордернизм (Ж.Бодріяр, П.Бурд'є).

 2. Головні теоретичні ділеми сучасної соціології: №1. Структура і діяльність; №2. Консенсус і конфлікт; №3. Проблема гендеру; №4. Формування сучасного світу.

 3. Соціологічна думка в Україні:

 • становлення вітчизняної академічної соціології (від 60-х рр.ХІХст. до 20-х рр.ХХ ст.);

 • криза соціології радянського періоду. Наукова і педагогічна діяльність українських соціологів в еміграції (20-60 рр ХХ ст.);

 • відродження української соціології (розпад СРСР). Проблеми розвитку сучасної соціологічної думки.
^Література:
 1. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.


 2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1997.

 3. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України. – К., 1996.

 4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: від античності до поч. ХХст. – К., 1993.

 5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХст. – К., 1996.

 6. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. – К.: Тандем, 1996.

 7. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

 8. Соціологія: Навч. посібник /За редакцією С.О.Макеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.

 9. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.

Схожі:

Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни icon5. Соціальні зміни
Модернізація. Глобалізація. Віртуалізація. Індустріалізація, науково-технічна революція, секуляризація, урбанізація, демократизація...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconТема: Глобалізація світової економіки благо чи глухий кут людської цивілізації
Тема: Глобалізація світової економіки – благо чи глухий кут людської цивілізації
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни icon№ політична система суспільства
Політична система суспільства є підсистемою більш широкої системи − "суспільство", "громадянське суспільство". Громадянське суспільство,...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconЗміни в організмі
В період вагітності у Вашому тілі будуть відбуватися великі зміни, помітні І непомітні. Це анатомічні, біологічні, фізіологічні зміни,...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconЕлементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство...
Внаслідок цього людина залучена до багатьох соціальних систем, кожна з яких справляє на неї системоформуючий вплив. Вона стає не...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconКласифікація та зміни звуків
Зміни звуків у потоці мовлення. Позиційні та комбінаторні зміни звуків (загальна характеристика)
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconРобочий зошит студента
Зміни це питання, які торкаються всіх організацій. Більшість компаній І фірм повинні проводити помірну реорганізацію один раз на...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconПитання до заліку з дисципліни «Право соціального забезпечення»
Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconЕволюційний розвиток нервової системи
Подразливість викликають зміни роботи живої клітини чи організму І здійснена реакція називається біологічною реакцією. Діючи на живу...
Тема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни iconЛекція № Тема лекції: Соціум (суспільство людей). Соціальна мобільність
Т. О. Бізбіз «Усі уроки до курсу «Людина І світ»» 11 кл. Х. Видавнича група «Основа» 2012 р ст. 43-56
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка