1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2
Скачати 487.6 Kb.
Назва1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2
Сторінка1/4
Дата конвертації25.09.2013
Розмір487.6 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4
Тестові завдання для підготовки до державної підсумкової атестації (іспиту) з «Історії України» для студентів ІІ курсів усіх спеціальностей (на базі 9 класів)
Розділ «Найдавніше населення території України дослов'янського часу»

1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України?

а) близько 3 млн років тому;

б) епоха мезоліту;

в) близько 10 тис. років тому;

г) близько 1 млн років тому.
2. Трипільська культура існувала в епоху: а) неоліту; б) мезоліту; в)енеоліту; г) бронзи
3. В якому варіанті правильно зазначено знаряддя праці або зброю, винайдену в добу мезоліту?

а) лук та стріли;

б) мотика і заступ;

в) рубило та проколка;

г) спис та гарпун.
4. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) вторгнення у Північне Причорномор'я гунів;

б) давньогрецька колонізація півдня сучасної України;

в) формування трипільської культури;

г) прихід на українські землі кіммерійців.
5 Яке з тверджень хибне?

а) із середини VII ст. до н. є. у Північному Причорномор'ї з'являються перші давньогрецькі колонії;

б) з-поміж античних міст - колоній Північного Причорномор'я більшість була заснована малоазійським містом Мілет;

в) найбільшими грецькими колоніями на території України були Тіра, Ольвія, Візантій, Херсонес, Пантикапей;

г) найкраще укріплений пагорб в античному місті називався акрополем.
6 Найдавнішою пам'яткою перебування первісної людини на території України є стоянка:

а) Поблизу с. Королеве в Закарпатті;

б) поблизу с. Трипілля на Київщині;

в) у печері Киїк-Коба в Криму;

г) поблизу с. Мізин на Чернігівщині.
7 .Які племена утвердилися у степах Північного Причорномор 'я у ІІІ ст. ?

а)германські племена, вихідці зі Скандинавії - готи;

б)тюркські племена, вихідці з Центральної Азії - гуни;

в) іранські племена, вихідці з Алтаю - скіфи;

г) угорські племена, вихідці з Південного Уралу - мадяри.


Розділ «Початок слов'янського світу . Формування та етапи розвитку держави КиЇвська Русь. Галицько-Волинська держава. Закарпаття ІХ-ХІІІ ст.»
1Київська Русь створювалась:

а)шляхом добровільного об'єднання східнослов'янських племінних союзів;

б)шляхом завоювання та насильницького приєднання до Києва;
2. Що означав термін "ярлик"у добу Золотої Орди?

а) збирач податків на руських землях;

б) митні збори на русько-татарських кордонах;

в) грамота золотоординських ханів - дозвіл руським князям володіти своїми уділами;

г)територІально-адмінІстративна одиниця Золотої Орди.
3.Період розпаду Київської держави історики часто називають добою феодальної роздробленості, тому що:

а)ініціаторами розпаду Київської Русі були бояри-феодали;

б)причинами роздробленості були подальший розвиток феодальних відносин і зростання феодального землеволодіння;
^ 4. В якому році виникла Галицько-Волинська Держава?

а) 1097 р.; б) 1197 р; в) 1999 р.; г) 1205 р.

5. Чому мурована церква Богородиці, збудована в Києві наприкінці Х ет. за наказом князя Володимира, була названа Десятинною?

а) церква була десятою копією відомого константинопольського храму;

б) для утримання церкви все населення Русі було обкладено спеціальним податком - десятиною;

в) на утримання церкви великий князь віддавав десяту частину своїх прибутків;

г) церква була вдесятеро більша за кам'яний княжий палац.
^ 6.Київська Русь являла собою:

а)федерацію земель;

б)централізовану державу із самодержавною формою правління;
7. Розташуйте князів у хронологічній послідовності відповідно до часу їх правління?

а) Ігор Рюрикович;

б) Володимир Великий;

в) Святослав Ігорович;

г) Ярослав Мудрий.
8.Спробу припинити міжусобну боротьбу і об'єднатися в боротьбі проти половців руські князі зробили на з'їзді в:

а)Чернігові;

б)Переяславі;

в)Любечі
9.Результатом золотоординського панування в руських землях було:

а)поглиблення феодальної роздробленості і загальмування процесу об'єднання руських земель;

б)подальший розвиток руських земель, збагачення їхньої культури і їх зближення з азіатською культурою;
10.У здійсненні своєї політики князі спиралися:

а)на місцеву племінну (родову) аристократію та вождів;

б)на широкі народні маси;

в)на військо (дружину).
11.Політичним і культурним центром України в добу феодальної роздробленості Київської держави стало:

а)Київське князівство;

б)Чернігівське князівство;

в)Галицько-Волинське князівство.
^ 12. Античні вчені І—II ст.. називали слов'ян:

а) русами; б) венедами; в) антами; г) склавинами.
13."Руська правда" Ярослава Мудрого:

а)перше періодичне видання в Київській Русі;

б)лист князя до своїх дітей;

в)усний юридичний кодекс дохристиянської Русі;

г)перший написаний юридичний кодекс християнської феодальної Русі.
14. До шедеврів давньоруської рукописної книги не належить:

а) Реймське євангеліе;

б) Остромирове євангеліє;

в) Ізборник Святослава;

г)Острозька Біблія.
15.Формування території Київської Русі завершилось у період княжіння:

а)Ігоря;

б)Святослава;

в)Володимира Святославовича.
16. Хто з руських князів розгромив у X ст. Хозарський каганат ?

а) Ярополк Святославич;

б) Ігор Рюрикович;

в) Ярослав Мудрий;

г)Святослав Ігорович.
17.Серед політичних мотивів впровадження християнства були:

а) зміцнення становища і влади князя в державі;

б) зведення до мінімуму впливу "кудесників" та волхвів на народ;

в) виявлення та знищення значної частини населення, яка б не підтримала релігійної політики князя і продовжувала б залишатись язичниками, а отже, ворогами князя;

г)зміцнення міжнародного авторитету Київської Русі.
18.Закарпаття в ІХ- XIІІ ст.:

а)остаточно втратило своє слов'янське коріння;

б)перебувало під впливом Великоморавської держави, Галицько-Волинської держави, Угорщини;

в)включились в активну боротьбу із польсько-литовськими загарбниками;
19. Причинами занепаду Галицько-Волинського князівства були:

а)його залежність від Золотої Орди;

б)відносна слабкість сил централізації;

в)припинення княжої династії,

г)агресія з боку Польщі, Угорщини, Литви;
20. Основними причинами військових конфліктів Русі з Візантією були:

а)бажання київських князів підкорити Візантію своїй владі;

б)зробити Візантію своїм політичним союзником;

в)змусити Візантію укласти з Києвом вигідну торговельну угоду.
21. Установіть відповідність між датами та подіями:

1. 1097 р. а) перша літописна згадка назви "Україна"

2. 1253 р. б) з'їзд князів у Любечі

3. 1187 р. в) коронування Данила Галицького

4. 1199 р. г) укладення ченцем Нестором "Повісті минулих літ"

д) утворення Галицько-Волинського князівства
22..."Руська правда" Ярослава Мудрого захищала інтереси:

а)широких народних мас, насамперед селянства, яке потерпало від феодалів

б)іноземців, які відвідували Київську Русь;

в)княжих дружинників і бояр-феодалів;
23. Збірник законів "Руська правда" вперше було укладено:

а) в першій полонині XI ст. Ярославом Мудрим;

б) в середині XI ст. князями Ярославичами;

в) на початку XII ст. Володимиром Мономахом;

г) наприкінці X ст. Володимиром Великим.
24.Чому в XIII ст. зовнішні вороги робили спроби захопити руські князівства:

а)їх приваблювали родючі землі, багаті міста і торговельні шляхи, які проходили через землі князівств;

б)вони прагнули скористатися протиріччями і міжусобної боротьбою між окремими князями і поодинці захопити руські князівства;

в)вони хотіли допомогти руським князям об'єднатися в єдину централізовану державу
25.Впровадження християнства:

а)призвело до розколу суспільства на християн і язичників;

б)об'єднало населення руських земель навколо Києва;

в)сприяло швидкому політичному і культурному злету Київської Русі.
26. Християнство сприяло:

а)розвитку економіки;

б)розвитку і збагаченню руської літератури;

в)поширенню писемності і освіти;

^ 27. Тризуб як символ князівського роду вперше з'явився за часів:

а)Ігоря;

б)Володимира Великого;

в)Ярослава Мудрого.
28. Значення Галицько-Волинського князівства полягає в тому, що:

а)воно було першою дійсно українською державою,

б)зупинило агресію з боку західних і східних держав;

в)зберегло політичну та культурну спадщину Києва.
29. Феодальна роздробленість Русі розпочалася саме в XII ст., тому що:

а)не було сильного, видатного великого Київського князя, який зміг би припинити процес розпаду;

б)незгода у середовищі давньоруських князів зводила нанівець усі спроби київських князів зберегти єдність держави;

в)процес розпаду підштовхували рішення Любецького (1097) з'їзду князів;
30. Хто вважається автором твору "Слово про закон і благодать"?

а) Володимир Мономах;

б)Никон;

в)Іларіон;

г) Нестор.
31. Прийняття християнства було спричинене:

а) особистими інтересами Володимира, наприклад, його бажанням одружитися з візантійською принцесою Анною;

б) релігійними переконаннями князя;

в)політичними мотивами;
32.М.С.Грушевський називав Галицьке та Волинське князівства безпосередніми спадкоємцями політичних і культурних традицій:

а)варягів;

б)західних держав-сусідів;

в)Київської Русі;

Розділ «Литовсько-польська доба української історії»

1.Козацька рада, що ухвалила присягнути на вірність московському
царю, відбулася в січні 1654 р.:

а) у Переяславі; б) у Києві; в) у Чернігові; г) у Запорізькій Січі.
2.Кріпосне право в Лівобережній Україні остаточно оформлено указом Катерини II у:

а)у 1783 р.; б)у 1775 р.; в)у 1722 р.; г)у 1793 р.
3.Магдебурзьке право - це:

а)право шляхетського самоврядування;

б).право міського самоврядування;

в) привілеї українським купцям у м. Магдебург;

г) Основний Закон Польського королівства.
4. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням:

1. фільварок а) відробіткова форма селянських повинностей

2. община на користь феодала

3. панщина б) податок вільних селян за право безстроково-

4. слобода го спадкового користування землею

в) територіальне самоврядне об'єднання людей, у спільному володінні якого були земля й угіддя

г) господарство, що грунтується на праці кріпосних селян і орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж

д) поселення, яке отримало на певний час пільги на виконання повинностей
5. Як називалися територіально-адміністративні одиниці Великого князівства Литовського після остаточної ліквідації удільної системи?

а) провінції; б) воєводства; в) губернії; г) області.
6. Головною проблемою українських козаків наприкінці XV - першій половині XVI ст. була:

а)боротьба з Польщею;

б)протистояння спробам Московської держави захопити їх землі;

в)боротьба з татарсько - турецькою агресією.
7. Установіть відповідність міме поняттям і його визначенням:

1. цех а) орган управління містом або його частиною

2. магістрат б) аристократія, великі землевласники

3. магнати в) особиста гвардія турецького султана

4. унія г) самоврядна громада вільних ремісників

одного фаху

д) союз, об'єднання, угода
8. Кревська унія:

а)сприяла посиленню Литовського князівства;

б)ліквідувала незалежність Литовського князівства шляхом його повного включення до складу Польського королівства;

в)призвела до посилення залежності Литви від Польщі;
9. Яке твердження відповідає дійсності?

а) "Ординація Війська Запорозького реєстрового" розширила права реєстрового козацтва;

б) повстання під проводом М. Жмайла відбулося у 1625 р.;

в) Петро Могила був одним з найвидатніших ватажків запорозького козацтва першої третини XVII ст.;

г) у 1630 р. польська фортеця Кодак зруйнована повсталими козаками на чолі із Тарасом Федоровичем.
10.Найважливішими джерелами формування козацтва історики вважають:

а)збіднілу українську православну шляхту та міщан;

б)промисловців-уходників та втікачів-кріпаків;

в)переселенців з Московської держави та інших земель, що межували з Україною.
11. Як називалася династія, що правила у Кримському ханстві?

а)Османи; б) Гедиміновичі; в) Гіреї; г)Іслами.

2Литовські князі у своїй політиці щодо руських земель :

а)спиралися на підтримку українського і білоруського православного люду, місцеву аристократію;

б)зміцнювали центральне управління, тим самим посилюючи залежність українських і білоруських земель від Литви;

в)звернулися за підтримкою до Москви і Золотої Орди;
^ 12. Битва під Грюнвальдом відбулася у:

а) 1385 р.; б) 1596 р.; в) 1492 р.; г) 1566 р.; д) 1410 р.
13Об'єднання польської католицької та української православної церков у Бресті в 1596 році спричинило:

а) збереження православної церкви;

б) створення греко-католицької церкви з обрядовою стороною як у православ'ї та підпорядкованістю Риму;

в) бажання українського духовенства та шляхти наблизити українське суспільство до здобутків європейської культури;
14.Вступ до запорізького товариства починався з питання:

а)"У Бога віруєш?";

б)"Воювати вмієш?";

в)"Грошей хочеш?";

г)"Смерті боїшся?".
15. Хто був польським королем під час укладання Люблінської унії?

а)Стефан Баторій; б)Сигізмунд ІІ Август; в)Генріх Валуа; г)Ягайло.

16. Війна між Великим Литовським князівством і Російською державою за право володіти українськими і білоруськими землями увійшло в історію під назвою:

а)Північна війна;

б)Литовська війна;

в)Лівонська війна;
17. Кревська унія ніж Литвою та Польщею були підписана насамперед з метою:

а)запобігти посиленню Московського князівства та його прагненню приєднати до себе українські та білоруські землі;

б)об'єднати сили для боротьби з Тевтонським орденом;

в)створити велику державу і почати експансію в Європі;
18. Заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця історики пов'язують з ім'ям:

а)Петра Сагайдачного;

б)Самійла Кішки;

в)Дмитра Вишневецького;
19. Яке з наведених тверджень хибне?

а) Кревська унія сприяла зближенню Великого князівства Литовського та Польського королівства;

б) Люблінська унія сприяла зближенню Великого князівства Литовського та Великою князівства Московського;

в) князя Свидригайла Ольгердовича претендента на владу у Великому князівстві Литовському - підтримувала українсько-білоруська знать;
  1   2   3   4

Схожі:

1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconВ основі визначення хронологічних рамок кожного періоду лежить домінуюча...
Первісна епоха – це найбільший період в історії людства – від виникнення людини (близько млн років тому) І до появи державності
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconОсвоєння первісною людиною території сучасної України розпочалося...
Мустерської доби (150—35 тис років до н е.). Це була споруда на зразок чуму з каркасом із дерев’яних жердин, покритих шкурами...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 icon1. Первіснообщинний лад на території України. „Неолітична революція”
Біля села Королево на Закарпатті були виявлені найдавніші сліди перебування людини на території України, які датуються від 600 тис...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconПлан. Початки людського життя. Кочові племена на територыъ України
На території сучасної України давні люди з’явилися майже 1 млн років тому. Першою формою людського співжиття було первісне суспільство,...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 icon1. Організація та чисельність піхотних, мотопіхотних, парашутно-десантних,...
Тис. Воєнізовані формування 22 тис осіб, в тому числі прикордонні війська 14,5 тис., війська мвс- 7,5 тис осіб. Збройні сили комплектуються...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconПлан поняття та склад земель сільськогосподарського призначення 1
Щорічно в світі відчужується для несільськогосподарських потреб близько 25 млн га сільськогосподарських угідь, що еквівалентно втраті...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconПрирода та еволюція господарства общинного суспільства
Значна частина історії людства припадає на епоху первісного людського стада, коли людина ще практично ніяк не виділялась із тваринного...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 icon2,Це гарне місце. Води Тиси й дорога, що в’ється вздовж неї, малюють...
Встановлення кілька років тому скромного знака «Центр Європи» в кількох кілометрах від закарпатського міста Рахова стало не тільки...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 iconЯ знаю цього покидька Алчевського не так вже й давно. Вперше я побачив...
Я знаю цього покидька Алчевського не так вже й давно. Вперше я побачив його близько місяця тому в одній із тих контор, що займаються...
1. В якому з варіантів правильно зазначено час появи первісної людини на території України? а близько 3 млн років тому; б епоха мезоліту; в близько 10 тис років тому; г близько 1 млн років тому. 2 icon19 речей, які ви не знали про смерть
Практика поховання мертвих почалася ще 350 000 років тому. Свідчення тому — яма 14 метрів в глибину в Іспанії, заповнена 27 скам’янілостями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка