Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить
Скачати 261.58 Kb.
НазваЛітературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить
Дата конвертації14.09.2013
Розмір261.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Пояснювальна записка
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях і суперечностях, належить особливе місце в системі освіти. Саме література визначальним чином впливає на формування світогляду, характеру молоді, сприяє моральному становленні особистості, її естетичному розвитку, виробляє навички самостійного мислення, вміння дати будь-яким життєвим чи літературним явищам власну обґрунтовану оцінку.

Метою вивчення літератури в промисловому технікумі є формування національно свідомого покоління молоді, гармонійно розвиненої особистості.

Програма з української літератури передбачає таку форму роботи як семінарське заняття.

Семінарські заняття як вид фронтального та індивідуального опитування передбачають закріплення знань та вивчення таких розділів:

- Усна народна творчість.

- Літературний процес 70 – 90-х років ХІХ ст.

- Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ ст.

- Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ ст. (1900 - 1930).

- Літературний процес ХХ ст. (1940 - 1950).

- Літературний процес ХХ ст. (1960 - 1990).

- Українська література 90-х рр.

Даний теоретичний матеріал поділено на три семестри.
^ Основні вимоги до знань та вмінь студентів
Студенти повинні знати:

- взаємозв’язок літератури з життям;

- основні етапи життєвого і творчого шляху поетів та письменників, найважливіші біографічні відомості;

- поняття про типові характери, конкретно-історичне та загальнолюдське в них (на прикладах головних дійових осіб вивчених творів);

- світове значення класичної української літератури.

- основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу;

- суспільну роль художньої літератури;

- світове значення українського красного письменства;

- типове значення головних осіб вивчених творів;

- історичні ознаки понять народності літератури, критичний реалізм; літературний характер; літературний тип; індивідуальний стиль письменника; літературні роди та їх основні жанри; визначальні ознаки силабо-тонічної і тонічної систем віршування.

^ Студенти повинні вміти:

- з’ясовувати взаємозв’язок світогляду і творчості письменника (на основі вивчених творів);

- виявляти найхарактерніші ознаки методу критичного реалізму.

- аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної, ідейної цілісності;

- складати тези й конспект критичних статей, рецензій на самостійно прочитані твори;

- створювати усні та письмові твори-роздуми проблемного характеру (також індивідуальні, порівняльні, групові характеристики за вивченим твором);

- зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку про твір;

- користуватися довідниковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.
Як готуватися до семінарського заняття
Слово «семінар» латинського походження, в перекладі на українську мову означає «розсадник». Це така форма організації навчальної роботи, коли всі учасники знайомлять один одного зі здобутками своєї самостійної роботи над завданням, яке поставив викладач.

Під час підготовки до семінарського заняття перш за все треба налаштувати себе психологічно на високу активність, виробити бажання і вміння самостійно підбирати матеріал, опрацьовувати науково-критичну літературу, уважно перечитати твір письменника.

Семінарське заняття вимагає від студента підготовки реферативних доповідей по визначеній темі, які обов’язково оцінюються.
^ Поради щодо підготовки до

семінарського заняття
1 Прочитайте уважно твір, проблематика якого буде осмислюватися, колективно обговорюватися на занятті.

2 Доберіть самостійно критичну літературу, перечитайте її, складіть тезисний конспект.

3 Перечитайте і осмисліть літературу, запропоновану викладачем. Найцікавіше і найважливіше випишіть.

4 В тексті твору зробіть закладки в тих місцях, які будете використовувати як аргумент в своїх повідомленнях.

5 Намагайтесь під час обговорення не тільки констатувати, але й аналізувати, систематизувати свої знання, проводити свої паралелі.


^ Перелік тем семінарських занять
ІІ семестр
13 Тема любові в творчості поетів доби «розстріляного Відродження» (П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра) (2 години).

^ 14 Трагедія українського народу та особистості у вирі громадянської війни в творах Г. Косинки та М. Хвильового (2 години).

15 Юрій Яновський. Новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»

(з роману «Вершники») (2 години).

16 «Ніколи не сміявся без любові...» (Творчість Остапа Вишні)

(2 години).

^ 17 Розвиток драматургії та театру в 20 – 30-х рр. ХХ століття

(2 години).

18 Творчість письменнників «празької поетичної школи» (2 години).

19 Дивосвіт Олександра Довженка (4 години).

20

21 Тема голодомору в творчості письменників-емігрантів (У. Самчук, В. Барка) (2 години).

^ 22 Іван Багряний. Пригодницький роман «Тигролови» (2 години).

23 Мотиви лірики поетів-шістдесятників.В.Симоненко (2 години).

24 Мотиви лірики поетів-шістдесятників.Д.Павличко, І.Драч

(2 години).

25 Ліна Костенко «Маруся Чурай» (2 години).

26 Література рідного краю. Підсумок (2 години).

Семінарське заняття № 13 (2 години)
Тема: Тема любові в творчості поетів доби „розстріляного Відродження” (П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра)
1 Мета: навчитись визначати факти життя та творчості поетів, провідні мотиви їх лірики; розвивати вміння аналізувати зазначені поезії, визначаючи їх провідні мотиви і настроєвість; прививати повагу до творчості українських поетів.
^ 2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

- мотиви лірики;

- індивідуальність стилю;

- новаторство в літературі;

- пафос;

- кларнетизм;

- неокласицизм;

- символізм;

- образ-символ;

- вірш - ораторія;

- ода.

2.2 Прочитати хрестоматійні поезії.

2.3 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.4 Вивчити напам’ять поезії П. Тичини „Ви знаєте, як липа шелестить…”, М. Рильського „Солодкий світ! Простір блакитно-білий... ”,

В. Сосюри „Любіть Україну”.

2.5 Заповніть таблицю «Мотиви лірики» П.Тичини, М.Рильського, В.Сосюри.


Прізвище, ім’я по батькові, роки життя поета

Поетичні збірки 20 рр., поеми

Любов до України

(твори )

Любов до природи

(твори)

Любов до людини

(твори)

^ 3 Питання щодо обговорення:

3.1 З`ясуйте, які чинники – суспільні, мистецькі – сформували непов-торну індивідуальність стилю П. Тичини.

3.2 Схарактеризуйте творчий шлях М. Рильського в 20-ті роки ХХ ст., висвітліть художній світ лірики цього часу в контексті творчості поетів – неокласиків.

3.3 Схарактеризуйте становлення Сосюри як поета. З`ясуйте, в чому виявляється самобутність його стилю.

3.4 Розкрийте тему любові до життя, людини, природи (аналіз віршів

П. Тичини „Ви знаєте, як липа шелестить…”, „Арфами, арфами”; М. Рильського „Запахла осінь в'ялим тютюном”, „Яблука доспіли”, В. Сосюри „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”, „Коли потяг у даль загуркоче... ”).

3.5 Схарактеризуйте пафос поезій „Хто ж це так iз тебе насмiяться смiв?” П. Тичини, „Слово про рідну матір” М. Рильського, „Любіть Україну” В. Сосюри в контексті патріотичної лірики поетів.

3.6 З`ясуйте місце творчості митців в українській літературі.
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати твір-роздум на одну з тем: „П. Тичина – поет утрачених ілюзій”, „Образ України в творчості Максима Рильського та Володимира Сосюри”.
5 Література:

5.1 Хропко П. П. Укр. література, 10 клас. – К.: Освіта, 2001. – 228 с.

5.2 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Бор-зенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004. – 752 с.

5.3 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська літера-тура (хрестоматія), 10 клас. – К.: БАО, 2000. – 423 с.

5.4 Павло Тичина. Десь на дні мого серця. Поезії. – К.: Рад. письмен-ник, 1991.

5.5 Лавріненко Ю. Лірика і ліричний епос Максима Рильського // Укра-їнське слово: Хрестоматія...

5.6 Володимиру Сосюрі: Збірник, присвячений 60-річчю з дня народ-ження і 40-річчю літературної діяльності поета. – К., 1958.


^ Семінарське заняття № 14 (2 години)
Тема: Трагедія українського народу та особистості у вирі грома-дянської війни в творах Г. Косинки та М. Хвильового
1 Мета: навчитись визначати основні відомості про творчий шлях письменників, зміст визначених творів; розвивати вміння визначати пробле-матику, трагізм народу та особистості в творах; прививати повагу до твор-чості українських письменників.
^ 2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

- імпресіонізм;

- новела;

- оповідання.

2.2 Прочитати оповідання „Мати” Григорія Косинки та новелу „Мати” Миколи Хвильового .

2.3 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.4 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Назвіть, які теми були улюбленими для Г. Косинки та М. Хвильово-го?

3.2 Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі пись-менників?

3.3 Ідея матері в українській літературі XX століття: „Мати” М. Хви-льового і „Мати” Косинки.

3.4 Схарактеризуйте образ матері в творах обох письменників.

3.5 Що спільного ви можете знайти між Г. Косинкою, з одного боку, та М. Хвильовим – з іншого?
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати твір-мініатюру на одну з тем: «Мої роздуми про новелі-стику Григорія Косинки». “Смерть як останній, але несприйнятий доказ: трагедія М.Хвильового”.
5 Література:

5.1 Мовчан Р. В. та ін. Укр. літ., 11 клас. – Х.: Перун, 1998. – 329 с.

5.2 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Бор-зенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004. – 752 с.

5.3 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська літерату-ра (хрестоматія), 11 клас. –К.: БАО, 2000. – 386 с.

Семінарське заняття № 15 (2 години)
Тема: Юрій Яновський. Новели «Подвійне коло», «Шаланда в мо-рі» (з роману «Вершники»)
1 Мета: навчитись визначати проблематику новел; розвивати вміння аналізувати прозовий текст, визначати коло основних проблем; прививати повагу до творчості митця.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • індивідуальний стиль;

 • роман у новелах;

 • новела.

2.2 Прочитати роман у новелах «Вершники» (новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»).

2.3 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 З`ясуйте, у чому проявляється романтичне світобачення Ю. Янов-ського.

3.2 Як би Ви визначили тему «Вершників»?

3.3 Проаналізуйте новели «Подвійне коло» і «Шаланда в морі».

3.4 Охарактеризуйте образи новел.

3.5 З`ясуйте символічне значення назв новел. Ваша версія.

3.6 Що об’єднує новели «Подвійне коло» і «Шаланда в морі»?

3.7 Прокоментуйте вислів Г. Костюка про Ю. Яновського: «Лицар культури нації».
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на тему: «Юрій Яновський і ВАПЛІТЕ».
5 Література:

5.1 Мовчан Р. В. та ін. Укр. літ., 11 клас. – Х.: Перун, 1998. – 329 с.

5.2 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Бор-зенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004. – 752 с.

5.3 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська літерату-ра (хрестоматія), 11 клас. –К.: БАО, 2000. – 386 с.


Семінарське заняття № 16 (2 години)
Тема: «Ніколи не сміявся без любові...» (Творчість Остапа Вишні)
1 Мета: навчитись аналізувати сатиричний твір, визначати висміювальні моменти, характеризувати дійових осіб; розвивати вміння визначати тематику та ідейну спрямованість творів, новаторство гумориста; прививати повагу до творчості письменника.

Знати: зміст творів автора.

Вміти: аналізувати визначені усмішки: тематика, проблематика, засоби творення комічного.
^ 2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

- гумор;

- сатира;

- іронія

- усмішка;

- фейлетон;

- гумореска;

- новаторство.

2.2 Прочитати задані твори.

2.3 Скласти хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Остапа Вишні.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.5 Законспектувати статтю М.Рильського «Остап Вишня».
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Жанрова своєрідність творів О.Вишні. Специфіка жанру усмішки. Складники гумору письменника.

3.2 Ідейно-художній аналіз усмішок Остапа Вишні:

3.2.1 Мистецькі пласти “Моєї автобіографії”.

3.2.2 Мисливські усмішки О.Вишні як синтез народного анекдоту і пейзажної лірики („Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Бенгальський тигр”)

3.2.3 Засоби комічного в “Зенітці” (застосування військової термінології, русизми , комізм ситуацій тощо).

  1. Образ оповідача в усмішках гумориста.

  2. О.Вишня – “король українського тиражу” 20-х років XX століття.


4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на тему:« Ідейно – тематична різноманітність сатири і гумору Остапа Вишні».
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. література, 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Остап Вишня. «Мисливські усмішки» та інші оповідання. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.


Семінарське заняття № 17 (2 години)
Тема: Розвиток драматургії та театру в 20 – 30-х рр. ХХ століття
1 Мета: навчитись аналізувати особливості розвитку драматургії й театру 20- 30х років; опрацьовувати допоміжні матеріали з історії драматургії та театру; прививати повагу до творчості письменника.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

- драма.

2.2 Прочитати задані твори.

2.3 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 У чому полягає своєрідність української драматургії 20 – 30-х рр. ХХ ст.?

3.2 Чиїми іменами і жанровими формами представлена драматургія 20 – 30-х рр.?

3.3 Що є новим явищем в українській драматургії 20—30-х рр.?
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на тему:« Ідейно – тематична різноманітність драматургії 20 – 30 рр. ХХ ст.».
5 Література:

5.1 Мовчан Р. В. та ін. Укр. літ., 11 клас. – Х.: Перун, 1998. – 329 с.

5.2 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Борзенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004. – 752 с.

5.3 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська література (хрестоматія), 11 клас. – К.: БАО, 2000. – 386 с.


Семінарське заняття № 18 (2 години)
Тема: Творчість письменнників «празької поетичної школи»
1 Мета: ознайомити з життям і творчістю поетів, сферами діяльності; розвивати вміння аналізувати ліричні твори, новаторство стилю поетів; прививати повагу до творчості поетів.
^ 2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

­ поетична школа;

­ історіософія;

­ індивідуальний стиль.

2.2 Прочитати задані поезії.

2.3 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.4 Вивчити напам’ять вірш Олени Теліги “Сучасникам”.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Схарактеризуйте життєвий і творчий шлях Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Олени Теліги.

3.2 Які завдання ставили поети перед українською літературою?

3.3 Які мотиви властиві ліриці поетів.

3.4 Назвіть особливості їх індивідуального стилю. Поясніть значення поняття «празька поетична школа», висвітліть суть його літературного угрупування.

3.5 Визначте основні мотиви лірики поетів, виділіть основні ідеї.

3.6 Проаналізуйте вірші Євгена Маланюка “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”.

3.7 Проаналізуйте вірші Олега Ольжича “Господь багатий нас благословив...”, “Захочеш – і будеш”.

3.8 Проаналізуйте вірші Олени Теліги “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”.

3.9 Поміркуйте, чому творчість митців не була відома радянському читачеві.
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на тему «Сучасність поезії Євгена Маланюка».

5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. література, 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Дніпрова хвиля: Хрест. За ред. П. Кононенка. – К.: Рад. шк., 1990.


Семінарське заняття № 19 (2 години)
Тема: Дивосвіт Олександра Довженка : кіноповість «Зачарована Десна»
1 Мета: ознайомити з життєвим кредо письменника, сферами діяльності, рисами індивідуального стилю письменника, кінорежисера; розвивати вміння аналізувати кіноповісті, визначати типове та індивідуальне в діях головних осіб, створювати усні твори-роздуми проблемного характеру; прививати повагу до творчості митця.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • індивідуальний стиль;

 • кінодраматургія, її жанри;

 • кіносценарій.

2.2 Прочитати кіноповісті «Зачарована Десна», «Україна в огні».

2.3 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Роздвоєність душі митця, трагізм творчої долі.

3.2 О. Довженко – творець поетичної кіноповісті.

3.3 “Зачарована Десна” як високопоетичний твір про джерела, з яких починається митець ( національне оточення; рідна природа; уява, фантазія, воля маленької людини тощо).Світ реальний та фантастичний.

3.4 Концепція людини у світі “Зачарованої Десни”: поняття роду, українських характерів, народної моралі тощо.

3.5 Своєрідність композиції, наявність двох ліричних героїв. Образ Сашка.

3.6 Роль умовної символіки у творі.

3.7 Новаторство О. Довженка – кінорежисера та прозаїка.
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на одну з тем: “Українські характери у відтворенні О. Довженка”.

5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Українська література, 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Довженко О. Твори: У 5 т. – К., 1983 – 1985.


Семінарське заняття № 20 (2 години)
Тема: Дивосвіт Олександра Довженка : кіноповість «Україна в огні»

1 Мета: ознайомити з життєвим кредо письменника, сферами діяльності, рисами індивідуального стилю письменника, кінорежисера; розвивати вміння аналізувати кіноповісті, визначати типове та індивідуальне в діях головних осіб, створювати усні твори-роздуми проблемного характеру; прививати повагу до творчості митця.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • індивідуальний стиль;

 • кінодраматургія, її жанри;

 • кіносценарій.

2.2 Прочитати кіноповісті «Зачарована Десна», «Україна в огні».

2.3 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Роздвоєність душі митця, трагізм творчої долі.

3.2 О. Довженко – творець поетичної кіноповісті.

Роль умовної символіки у творі.

3.3 Чому кіноповість «Україна в огні» було заборонено? Які думки викликає у Вас цей твір?

3.4 З`ясуйте, якими рисами національного характеру наділено членів родини Запорожців.

3.5 З`ясуйте, якими художніми засобами користується письменник, показуючи трагедію українського народу і трагічні долі окремих людей.

3.6 Які почуття викликає у Вас Христя? Чи скоїла вона злочин?

3.7 З`ясуйте, у чому оригінальність жанрової форми «України в огні».

3.8 Новаторство О. Довженка – кінорежисера та прозаїка.
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на одну з тем: “Світ Зачарованої Десни”, “Українські характери у відтворенні О. Довженка”.
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Українська література, 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Довженко О. Твори: У 5 т. – К., 1983 – 1985.


Семінарське заняття № 21 (2 години)
Тема: Тема голодомору в творчості письменників-емігрантів

(У. Самчук, В. Барка)
1 Мета: ознайомити із загальними відомостями про творчий шлях письменників; дослідити трагедію українського села в романах “Марія” та “Жовтий князь”; розвивати критичне мислення, вміння пояснювати проблеми, порушені в творі з точки зору сучасного читача; виховувати почуття людяності, співчуття, відповідальності за свої вчинки.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • жанр; - роман; - роман-хроніка.

2.2 Прочитати романи В. Барки “Жовтий князь” і У. Самчука “Марія”.

2.3 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Як, на вашу думку, розвивалася б творчість Василя Барки та Уласа Самчука, якби вони жили в УРСР?

3.2 Хто ще з українських письменників 20 – 30-х рр. писав про село?

3.3 У чому, на ваш погляд, новаторство цих письменників?

3.4 Визначте тематику та проблематику романів.

3.5 Схарактеризуйте образи головних героїв творів. Що в них є спільного?

3.6 Якими художніми засобами передає автор почуття своїх героїв?

3.7 Образна система твору, стильові особливості (синтез неореалістичної документальності, монументалізму, біблійно-житійного пафосу, піднесено-узагальнюючих описів тощо).

3.8 Змалювання агресивності і антинародної суті більшовицької влади на селі. Трагедія руйнування українського роду.

3.9 Поміркуйте над роллю пейзажів у романах. Картини голодомору в творі.

4 Домашнє завдання:

4.1 Написати твір-роздум на тему: “Добро і зло на сторінках роману Уласа Самчука “Марія” або “Гнат і Корній: пошуки щастя і можливість його досягнення”.
5 Література:

5.1 Мовчан Р. В. та ін. Укр. літ., 11 клас. – Х.: Перун, 1998. – 329 с.

5.2 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Борзенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004. – 752 с.

5.3 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська література (хрестоматія), 11 клас. – К.: БАО, 2000. – 386 с.

5.4 Самчук У Марія. Хроніка одного життя: Роман. – К., 3991.

5.5 Забарний О. Роман В. Барки «Жовтий князь»//Дивослово. – 1996. – № 10.


Семінарське заняття № 22 (2 години)
Тема: Іван Багряний. Роман «Тигролови»
1 Мета: ознайомитись з ідейною спрямованістю художніх творів письменника; розвивати вміння аналізувати епічний твір, визначати типові та індивідуальні риси характеру головних героїв, створювати усний твір-роздум проблемного характеру, користуватися довідковою літературою; прививати повагу до творчості письменника.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • жанр; - роман; - пригодницький роман.

2.2 Прочитати роман «Тигролови».

2.3 Виписати із текстів творів цитати до характеристики персонажів.

2.4 Законспектувати статтю: Святовець В. “Магічний кристал” (про роман І.Багряного “Тигролови”) // Київ. - 1993. - № 12. - С.107-109.

2.5 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Місце І. Багряного в українській та світовій літературі.

3.2 Екстремальність як умова буття митця. Ідеї консолідації та гуманізму у світовідчутті Івана Багряного.

3.3 Історія написання “Тигроловів”, рецепція роману в літературній критиці.

3.4 Розшифруйте символічний підтекст назви роману.

3.5 Які події покладено в основу твору?

3.6 Жанрова своєрідність твору; образи – символи; фольклорні елементи, їх роль у розкритті ідейного задуму автора.

3.7 Особливості сюжету та композиції.

3.8 Образ Григорія Многогрішного як втілення багрянівського ідеалу українського інтелігента 30-х років.

3.9 Жіночі образи роману: Ганни Морозихи, старої Сірчихи, Наталки, засоби їх творення (індивідуалізуючі портрети, психологічні штрихи, життєва конкретика і т. ін.).

3.10 Проблема збереження національного менталітету та традицій української сім'ї в романі.

3.11 “Тигролови” як своєрідна енциклопедія флори і фауни Усурійського краю. Майстерність письменника у живописанні природи (фрагменти, картини-панорами, пейзажі, зарисовки, ботанічні та зоологічні вкраплення).

3.12 Актуальність твору сьогодні.
^ 4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на одну з тем: «Образ Григорія Многогрішного в романі Івана Багряного «Тигролови»», «За що поважаю Григорія Многогрішного (за романом Івана Багряного «Тигролови»)», «Григорій Многогрішний – лицар національної ідеї (за романом Івана Багряного «Тигролови»)».
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. література, 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Багряний І. Тигролови. Огненне коло. – К.: 1996.

5.4 Іван Багряний // Історія укр. літ. ХХ ст. – К., 1994. – Кн. 2. – Ч.


Семінарське заняття № 23 (2 години)
Тема: Мотиви лірики поетів-шістдесятників. Василь Симоненко
1 Мета: ознайомити з творчістю поета-«шістдесятника», навчити виділяти мотиви творчості; розвивати вміння аналізувати ліричні твори, новаторство стилю письменника; прививати повагу до творчості українських поетів-«шістдесятників».
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • новаторство;

 • індивідуальний стиль;

 • літературні течії;

 • мотиви лірики.

2.2 Прочитати задані поезії.

2.3 Скласти хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Василя Симоненка.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.5 Вивчити напам’ять поезію «Лебеді материнства».
3 Питання щодо обговорення:

3.1 Якою була творча атмосфера в Україні, коли В. Симоненко дебютував як поет?

3.2 Чому О. Гончар назвав В. Симоненка «витязем молодої української поезії»?

3.3 Розкрийте творче ставлення В. Симоненка до традицій української літератури.

3.4 Схарактеризуйте мотиви першої збірки «Тиша і грім».

3.5 Назвіть проблеми, порушені поетом у збірці «Земне тяжіння».

3.6 Які художні засоби найбільше притаманні індивідуальному почеркові митця?

3.7 Симоненко більше традиціоналіст чи новатор?

3.8 Яким постає образ України в поезіях В. Симоненка?

3.9 У чому полягала громадянська мужність В. Симоненка?

3.10 Які ваші враження від інтимної лірики В. Симоненка?

3.11 Охарактеризуйте індивідуальний стиль поета.
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на одну з тем: «Україна в творчості Василя Симоненка», «Вічні мотиви у Симоненковій поезії».
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. літ., 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Укр. літ. XX сторіччя: Навч. Посібник. – К.; Укр. письменник, 1993.


Семінарське заняття № 24 (2 години)
Тема: Мотиви лірики поетів-шістдесятників. Д. Павличко, І. Драч
1 Мета: ознайомити з творчістю поета-«шістдесятника», навчити виділяти мотиви творчості; розвивати вміння аналізувати ліричні твори, новаторство стилю письменника; прививати повагу до творчості українських поетів-«шістдесятників».

2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

- новаторство; - естетичні погляди; - поети-«шістдесятники».

2.2 Прочитати задані поезії.

2.3 Скласти хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Дмитра Павличка, Івана Драча.

2.4 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.5 Вивчити напам’ять поезію «Два кольори».
3 Питання щодо обговорення:

І блок

3.1 Яка була творча атмосфера в Україні, коли Д. Павличко дебютував як поет?

3.2 Схарактеризуйте мотиви перших збірок Д. Павличка «Любов і ненависть», «Моя земля», «Бистрина» і тощо.

3.3 Назвіть проблеми, порушені поетом у збірці «Правда кличе!».

3.4 З’ясуйте ставлення поета до рідної мови («Ти зрікся мови рідної...», «О рідне слово, що без тебе я?», «Лист до одного знайомого в справах філологічних...»).

3.5 Яким постає образ України в поезії Д. Павличка («Якби я втратив очі, Україно...»).

3.6 Д. Павличка більше традиціоналіст чи новатор?

3.7 Над якими загальнолюдськими проблемами замислюється поет у сонетах «Коли умер кривавий Торквемада...», «Погляд у криницю», «Крила», «Нетерпиливість», «Міст».

3.8 Які ваші враження від інтимної лірики поета? Яким є кохання в поезії Павличка? («Не бійся сивини моєї», «Ми вийдем з тобою на листя опале», «Горить суницями поляна», «Дівочих непорочних ліній», «Ніч була ясна, як стежками біг»).

3.9 Прокоментуйте вислів: «Д. Павличко – це не тільки ліричний поет, а й поет – епік, літературознавець, дитячий письменник, перекладач, політик, державний діяч».
ІІ блок

1. Поясніть причину яскравого поетичного дебюту І. Драча.

2. Чим поет відрізняється від інших „шістдесятників” (Вінграновського, Павличка, Симоненка)?

3. Окресліть творчу еволюцію І. Драча. Схарактеризуйте риси його індивідуального стилю. Що означало для І. Драча мислення метафорами?

6. Які мотиви притаманні ліриці І. Драча?

7. Поясніть творчі невдачі поета в 70-х рр.

8. Які традиційні образи-символи він використовує у своїх поезіях?

12. Яка драма лягла в основу балади «Крила»?

13. Поясніть тропи «Балади про соняшник».

15. У чому полягає оновлення жанру балади, здійснене І. Драчем?

4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на одну з тем: «Україна в творчості Василя Симоненка», «Вічні мотиви у Симоненковій поезії».

4.1 Написати реферативну доповідь на тему: «Пісенна творчість Дмитра Павличка».
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. літ., 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Укр. літ. XX сторіччя: Навч. Посібник. – К.; Укр. письменник, 1993.


Семінарське заняття № 25 (2 години)
Тема: Ліна Костенко «Маруся Чурай»
1 Мета: ознайомити з жанровими особливостями “Марусі Чурай”, історично-фольклорною основою твору; розвивати вміння коментувати сюжет та головні проблеми твору; словесно створювати образний портрет Марусі, порівняти цей образ із іншими, висловлювати своє ставлення до вчинків героїв, їх морального вибору.
2 Завдання до семінарського заняття:

2.1 Виписати зі словника літературознавчих термінів визначення:

 • поети-«шістдесятники»;

 • новаторство;

 • естетичні погляди;

 • роман у віршах.

2.2 Прочитати роман у віршах “Маруся Чурай”.

2.3 Дати письмово відповіді на питання щодо обговорення.

2.4 Вивчити напам’ять уривок з твору (монолог Івана Іскри).
3 Питання щодо обговорення:

3.1 З яких історичних деталей та фактів постав сюжет роману «Маруся Чурай»?

3.2 Зробіть стислий виклад кожного з дев'яти розділів твору.

3.3 Визначте кульмінаційні моменти в сюжеті роману. Чому, на вашу думку, роман не завершується сценою помилування героїні?

3.4 У чому полягає драма любові Марусі Чурай? Що означають їі слова про «нерівню душ» – власної та Грицевої?

3.5 Як розгортається в романі конфлікт поезії та буденщини життя, героічно-максималістського і грубо-прозаїчного світовідчування?

3.6 Порівняйте образи Гриця Бобренка та Івана Іскри.

3.7 Якби Маруся Чурай сказала про себе, що вона щаслива людина, чи погодилися б ви з нею? Якщо так, то в якому розумінні вона щаслива?

3.8 Що вас найбільше вразило в лексиці роману? Які слова були для вас відкриттям?
4 Домашнє завдання:

4.1 Написати реферативну доповідь на тему: «Драма «нерівні душ» Марусі Чурай і Гриця Бобренка (за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай»)».
5 Література:

5.1 Р. В. Мовчан та ін. Укр. літ., 11 кл. – К.: ВТФ «Перун», 2001.

5.2 Р. В. Мовчан та ін. Українська література (хрестоматія), 11 кл. – К.:ВТФ «Перун», 2001.

5.3 Костенко Ліна. Маруся Чурай. – К., 1979.


Семінарське заняття № 26 (2 години)
Тема: Література рідного краю. Підсумок
1 Мета: ознайомити з творчістю поетів Одещини; розвивати вміння виділяти наскрізні мотиви в творчості письменників.
2 Завдання до семінарського заняття:
2.1 Зробити хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху поета Одещини (на вибір студента).

2.2 Вивчити напам’ять твір поета рідного краю.
3 Питання щодо обговорення:
3.1 Поміркуйте, чому людина вдається до творчості.

3.2 Назвіть представників майстрів красного слова Одещини.

3.3 Схарактеризуйте інтимну лірику поетів Одещини.

3.4 Наведіть приклади майстерності словесного живопису у пейзажній ліриці.
4 Література:
4.1 Твори письменників Одещини.

Література1 Хропко П. П. Українська література, 10 клас. – К.: Освіта, 2001. – 228 с.

2 Шабельникова Л.П.Українська література:Посібник-хрестоматія. 10 клас, 2003.- 896 с.

3 Мовчан Р. В. та ін. Українська література, 11 клас. – Х.: Перун, 1998. – 329 с.

4 Мовчан Р. В. та ін. Українська література (хрестоматія), 11 клас. – Х.: Перун, 1999. – 405 с.

5 Українська література. 11 клас: Хрестоматія/Упорядники О.І. Борзенко та ін. – Харків: «Ранок», 2004.-752 с.

6 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська література (хрестоматія), 10 клас. – К.: БАО, 2000. – 423 с.

7 Харахоріна Т. О., Ткачук Т. В., Адаменко В. С. Українська література (хрестоматія), 11 клас. –К.: БАО, 2000. - 386 с.

8 Хропко П. П., Семенюк Г. Ф. Українська література (хрестоматія), 10 клас. – К.: Освіта, 2000. – 322 с.

Схожі:

Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання до виконання семінарських...
Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти” (К.: Міністерство освіти України, 1999), що відображає сучасні...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconЖиття І творчість Оскара Фінгела О’Флаерті Уайльда, відомого у всьому...
Король життя” Я. Парандовського, “Боягуз вбиває поцілунком” Р. Персі І “Заповіт Оскара Уайльда” П. Акройда, на його постать І художній...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconШкола «чистого мистецтва» в російській та французькій літературі....
Школа «чистого мистецтва» в російській та французькій літературі. Творчість ф.І. Тютчева, А. А. Фета, Ш. Бодлера
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить icon1. Предмет, методи дослідження та завдання курсу історії укр культури
Матеріальними умовами його життя І виявляється у його побуті, ідеології, освіти, свідомості, життєвій активності, досягненнях науки,...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить icon2: Системи соціального етикету як відображення родословної ієрархії
Визначення поняття генеалогії як спеціальної історичної дисципліни, розуміння її цілей І задач у дореволюційній, радянській І сучасній...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconЗагальні питання методики викладання образотворчого мистецтва
Щоб визначити світоглядну роль образотворчого мистецтва в навчально-виховному процесі та технології його викладання в початковій...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconКонвенції про захист прав людини І основоположних свобод 1950 року
Стаття 12 Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте І сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconСутність мистецтва та його функції
Мистецтво Давньої Греції. Вплив міфології І вірувань давніх греків на розвиток мистецтва
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить iconІсторична наука як система знань про природу суспільства та його...
України, визначення проявів загальноісторичних рис І особливостей його економічного, соціально-політичного, культурного життя, місця...
Літературі як універсальному виду мистецтва, що має виняткові можливості відображення життя у всьому його багатстві, складностях І суперечностях, належить icon1. Поняття дитинство в психологічній літературі
Про парадокси дитячого розвитку писали В. Штерн, Ж. Піаже, І. А. Соколянський та багато інших. Д. Б. Ельконін говорив, що парадокси...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка