Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр)
Скачати 101.08 Kb.
НазваМетодичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр)
Дата конвертації13.09.2013
Розмір101.08 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Література > Диплом

Кафедра менеджменту шоу-бізнесу КНУКіМу, 2012/13 н. р.

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ Й ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ШОУ-БІЗНЕСУ (МВР СРОКДМР)

 1. Курсова робота – це вид науково-дослідницької роботи, що має навчальну мету і служить інструментом контролю за якістю навчального процесу; курсова робота є підготовчим етапом до створення дипломної, магістерської, кандидатської або докторської наукової роботи.

 2. Дипломна і магістерська роботи підбивають підсумки наукових досліджень студента за період навчання на секції МШБ, масштабно й поглиблено розкривають зміст тем курсових робіт.

 3. Студент самостійно вибирає тематичний напрямок своєї наукової роботи з переліку тем курсових (дипломних, магістерських) робіт, які підготовані викладачами відповідних дисциплін. Назва курсової роботи затверджується на спеціальному засіданні секції МШБ після офіційного подання студентом заяви на ім’я завідувача секції з проханням затвердити вже погоджене з викладачем (науковим керівником, консультантом) формулювання теми його наукової роботи.

 4. Готова робота, яка відповідає методичним вимогам СРОКР, особисто подається студентом, реєструється (на титульній сторінці роботи реєстратор виставляє дату, час реєстрації та власний підпис) і приймається (студент розписується у спеціальному журналі прийому робіт) завідувачем лабораторії секції МШБ не пізніше, ніж за тиждень до дати першого сесійного іспиту відповідної студентської академічної групи.

 5. Офіційний захист курсової роботи (презентація) відбувається за кілька днів до першого сесійного іспиту відповідної студентської групи і проходить за окремим графіком, який встановлює викладач, який приймає захист.

 6. Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється відповідним викладачем і включає інтегроване оцінювання таких її частин: а) професійна відповідність обраної теми; б) наукова якість виконання роботи; в) фахова переконливість захисту (презентації). До чинників, які впливають на оцінювання, належать такі: а) своєчасність подання заяви з формулювання теми роботи; б) вчасність реєстрації готової роботи; г) якість оформлення роботи; д) якість і тематична відповідність додатків.

 7. Формальні вимоги:

  1. Обсяг курсової роботи для студентів 2-4 курсів (без врахування обсягу «Додатків»):

   1. для 2 курсу – від 30 до 40 стор.;

   2. для 3 курсу – від 45 до 55 стор.;

   3. для 4 курсу – від 60 до 70 стор.

  2. Обсяг курсової для студентів 5 курсу (на 9 семестрі):

   1. для спеціалістів, які не пишуть дипломну роботу – від 60 до 70 стор.;

   2. для спеціалістів, які пишуть дипломну роботу – від 40 до 50 стор.;

   3. для магістрів – від 50 до 60 стор.

  3. Обсяг дипломної роботи – від 80 до 100 стор.

  4. Обсяг магістерської роботи – від 100 до 120 стор.

  5. Поля: верхні та нижні – 2 см; ліве – 3 см; праве – 1см.;

  6. Шрифт – TNR (Times New Roman); розмір – 14;

  7. Міжрядковий інтервал – 1,5;

  8. Оформлення титульної стор. – згідно з вимогами вищої школи та з обов’язковим вказуванням назви ВНЗу, теми роботи, ПІБ автора, найменування ф-тету, кафедри (секції), № курсу, назви і № академічної групи, № залікової книжки, адреси та контактного телефону автора (зразок – в ауд. 601);

  9. В нижньому колонтитулі вказується назва роботи, її автор, рік створення та знак ©;

  10. Мова роботи – українська;

  11. Назви джерел та власні імена подаються мовою оригіналу та/або укр. мовою;

  12. Нумерація сторінок, крім титульної, розміщується у правому верхньому куті;

  13. Друкована форма роботи повинна мати презентаційний вигляд, сторінки роботи обовязково мають бути міцно скріпленими, підшитими та/або переплетеними;

  14. У друкованому примірнику, на останній сторінці «Загальних висновків» студент власноручно розписується і ставить дату закінчення роботи;

  15. Робота готується і надається у двох форматах одночасно:

   1. Матеріальному (надрукованому на папері);

   2. Електронному (записаному на CD-носії, який обовязково підписується спиртовим фломастером та вкладається у міцно прикріплений до друкованої версії роботи прозорий або розбірливо підписаний конверт з цупкого матеріалу);

  16. Завідувач лабораторії обовязково перевіряє технічну якість електронної версії роботи, наданої студентом в записі на CD-носії;

  17. Всі додатки підшиваються, прикріплюються до роботи або пакуються разом з нею до єдиної, професійно підписаної та оформленої папки, утворюючи в сукупності цілісний матеріальний комплекс;

  18. Якщо робота не відповідає одній або кільком формальним вимогам, завідувач лабораторії секції МШБ не реєструє і не приймає роботу.

 8. Структурні вимоги:

  1. Робота складається з таких частин (зразок – в ауд. №601):

   1. «Титульна сторінка»;

   2. «Зміст» обсягом в один лист та з вказуванням номерів сторінок роботи;

   3. «Глосарій» або «Значення термінів, які вживаються в роботі»;

   4. «Вступ», як правило, висвітлює такі питання:

    1. Сутність і стан проблеми, яка розглядається в роботі;

    2. Обґрунтування актуальності теми;

    3. Зв’язок роботи з науковим контекстом;

    4. Визначення об’єкта і предмету дослідження;

    5. Постановка мети і завдань дослідження;

    6. Опис методики (методів) та принципової схеми проведення досліджень;

    7. Наукова новизна очікуваних результатів дослідження;

    8. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій;

    9. Очікувана наукова і практична цінність результатів дослідження;

    10. Особистий внесок автора наукової роботи;

    11. Опис структури наукової роботи;

   5. «Основна частина» складається з розділів, останні – з підрозділів:

    1. «Розділ 1» включає теоретичні засади роботи та опис об’єкту і предмету дослідження;

    2. «Розділ 2» містить аналіз аспектів проблеми, яка досліджується;

    3. «Розділ 3» розкриває процес та результати дослідження;

   6. «Загальні висновки» – найважливіші наукові та прикладні результати дослідження з формулюванням розв’язаної наукової проблеми та окресленням значення цього здобутку для розвитку теорії та практики українського ШБ;

   7. «Інформаційні джерела»:

    1. Друковані джерела – нормативно-правові акти, монографії, підручники, збірники, преса;

    2. Ділові документи – офіційні листи, описи проектів, бізнес-плани, звіти, прес-релізи, таблиці;

    3. Інтернет-ресурси – портали, сайти, блоги, статті, оголошення, довідки, ілюстрації, схеми;

    4. Мультимедійні джерела – аудіо-CD, носії аудіовізуальної інформації, мультимедійні диски;

   8. «Додатки»:

    1. Офіційні документи – листи, бізнес-плани, кошториси, інструкції, угоди;

    2. Ілюстрації - схеми, таблиці, малюнки, технічні райдери, стейдж-плани, карти або плани, креслення, ескізи костюмів або логотипів тощо;

    3. Промо-матеріали – друкована реклама та інформація, афіші, прес-релізи, анонси, флаєри, квитки, запрошення тощо;

    4. Відгуки – підбірка матеріалів з преси, рецензії, інтерв’ю, відгуки глядачів, листи підтримки, роздруковані матеріали з Інтернету;

    5. Мультимедійні матеріали – звукозаписи пісень та/або рекламних аудіо-роликів; аудіовізуальна та/або мультимедійна інформація, відеокліпи, хроніка, відеозаписи концертів, зафіксовані на CD та/або на DVD;

    6. Електронна копія цієї курсової роботи на CD або DVD.

  2. «Додатки» не зараховуються до обсягу роботи;

  3. Кожна частина і розділ починаються з окремої сторінки.

 9. Тематичні вимоги:

  1. Робота виконується в одному з трьох дослідницьких напрямів:

   1. Історичне дослідження (історичний метод або підхід);

   2. Прикладне дослідження (бізнес-план оригінального проекту);

   3. Теоретичне дослідження (аналіз актуальних проблем, пошук їх розв’язання);

  2. Списки тем (тематичних напрямів), які розробили викладачі відповідних дисциплін, надаються студентам завідувачем лабораторії або лаборантом секції МШБ в ауд. №601;

  3. Після вибору студентом теми (тематичного напряму), він формулює разом з викладачем відповідної дисципліни диференційовану та актуалізовану назву теми своєї роботи, яка обов’язково затверджується на засіданні секції (кафедри) МШБ;

  4. Для затвердження назви теми роботи студент пише офіційну заяву на ім’я завідувача секції МШБ з проханням затвердити назву узгодженої з викладачем теми.

 10. Змістовні вимоги:

  1. Робота має бути логічною, доказовою, об’єктивною, послідовною і цілісною стосовно її термінології, структури і змісту;

  2. Робота має ґрунтуватися на інформації, положеннях, концепціях, навчальних і робочих програмах та інших навчально-методичних і науково-методичних матеріалах з курсів відповідних дисциплін, які забезпечують викладачі секції (кафедри) МШБ;

  3. Робота повинна спиратися на фундаментальні теоретичні та прикладні положення менеджменту, маркетингу, економіки, культурології, соціології, естетики, мистецтвознавства, педагогіки, психології, історії, правознавства, політології, теорії масових комунікацій, звукової та світлової техніки, іміджелогії тощо;

  4. Робота має використовувати різноманітні категорії інформаційних джерел (не менше 7 найменувань джерел, але для курсової бажано – 10-20, для дипломної - 20-30, а для магістерської – 30-40):

   1. Друковані джерела – нормативно-правові акти, монографії, підручники, збірки наукових статей, наукові журнали, наукові альманахи, періодичні видання, пресу;

   2. Ділові документи – копії офіційних листів, бізнес-пропозицій, описи проектів, бізнес-плани, звіти, прес-релізи тощо;

   3. Інтернет-ресурси – портали, сайти, блоги, статті, оголошення, довідки, ілюстрації, таблиці, схеми;

   4. Мультимедійні джерела – офіційні мистецькі та наукові видання, записані на CD, DVD та інших носіях звукової, аудіовізуальної та мультимедійної інформації;

   5. Інтервю з фахівцями та експертами, матеріали соціологічних опитувань;

  5. Робота має обов’язково враховувати і використовувати досвід українського ШБ, аналізувати і прогнозувати розвиток масової культури і культурних індустрій;

  6. Робота повинна оперувати фактами та узагальненнями з досвіду світового ШБ;

  7. Робота має висвітлювати лише реальні, актуальні, гострі й перспективні теми і проблеми у сфері ШБ; сприяти самоусвідомленню і конструктивному розвиткові українського ШБ; висвітлювати економічні, культурні і політичні напрями впливів шоу-бізнесу на суспільство; враховувати мистецькі, технічні, правові та мас-медійні аспекти інфраструктури ШБ; узагальнювати та інтегровувати власні дослідження, їх висновки з позицій менеджера та/або продюсера;

  8. Автор роботи має виявляти дослідницький, підприємницький, культурологічний та громадянсько-політичний погляд українського менеджера та/або продюсера; студент повинен відображати особистий фахово-мотиваційний рівень, а також враховувати корпоративний, галузевий і загальнонаціональний рівні цінностей, інтересів, сенсів та цілей українського ШБ в його культурному, економічному та політичному аспектах;

  9. Робота повинна розкривати новаторське бачення обраної теми, пропонувати оригінальні шляхи розв’язання проблем, висвітлювати авторські підходи;

  10. В роботі мають наводитися реальні факти і приклади з наукової літератури і преси, матеріали з професійної практики та особистого досвіду автора;

  11. Автор роботи може використовувати результати власних спостережень, досліджень та експериментів у сферах шоу-бізнесу, індустрії розваг, мистецтва, соціології, маркетингу, менеджменту, політики, мас-медій, техніки та психології тощо;

  12. Матеріали роботи повинні бути створені студентом цілком самостійно, всі запозичені та використані тексти або їх фрагменти обов’язково повинні цитуватися з виділенням «лапками» та з вказуванням першоджерела або джерела запозичення;

  13. Робота не може порушувати норм українського законодавства у галузі захисту прав інтелектуальної власності (див. ЗУ «Про авторське право і суміжні права», ст.50); студент, який порушує ці норми і створює плагіат («плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору»), несе юридичну відповідальність на тих же підставах, що і кожен громадянин України;

  14. Загальний обсяг цитування не може перевищувати 20% від загального обсягу «Вступу» або «Основної частини» або «Загальних висновків» (обсяг цитування підраховується за кількістю знаків);

  15. При виявленні двох або кількох однакових робіт викладач автоматично кваліфікує ці роботи в межах найнижчого рівня оцінки – «F»;

  16. Робота, переважна частина якої є плагіатом, автоматично оцінюється на «F»;

  17. Якщо викладачем виявляються запозичені студентом фрагменти без оформлення цитати – оцінка роботи знижується на 10% за кожен такий фрагмент;

  18. Якщо один запозичений фрагмент (без оформлення цитати) займає обсяг понад одну сторінку – оцінка роботи знижується на 20% за кожен такий фрагмент;

 11. Методичні вимоги:

  1. Мовний стиль письма – об’єктивно-науковий, автор вживає 1 особу множини;

  2. В роботі мають використовуватися методи наукового пізнання і дослідження;

  3. Серед емпіричних методів наукового дослідження слід застосовувати такі: спостереження, порівняння, вимірювання (якщо можливо) та експеримент;

  4. В роботі повинні вживатися й такі емпірико-теоретичні методи дослідження, як абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція;

  5. Серед теоретичних методів дослідження слід використовувати ідеалізацію, формалізацію, гіпотези та припущення, історичний метод, системний та факторний аналіз тощо;

  6. Заохочується здійснення автором власних соціологічних досліджень, організація інтерв’ювання зірок, продюсерів та експертів, моделювання професійних ситуацій, створення теоретичних і сценарних моделей розвитку ситуацій, проведення уявного експерименту, застосовування методів екстраполяції та прогнозування, використання SWOT-аналізу, інших дослідницьких інструментів стратегічного менеджменту.

 12. Для більш детального ознайомлення з методичними рекомендаціями фахівців пропонуються такі видання: а) «Здобувачеві наукового ступеня»: методичні рекомендації» / упоряд. С. В. Сьомін. – К. МАУП, 2002. – 184 с.; б) Шейко В. М., Кушніренко Н. М., «Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник». – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. (запитуйте в ауд. 601 або в бібліотеці КНУКІМу).

 13. Технічні вимоги:

  1. Заохочується набір і макетування текстів, схем, малюнків, діаграм і графіків, оригінальних логотипів, фотографій та інших графічних елементів магістерської роботи з максимальним використанням сучасних можливостей комп’ютерних програм і технологій;

  2. Технічна якість друку, паперу та оформлення роботи, наявність додаткових аудіо-, відео- та мультимедійних матеріалів чинять опосередкований вплив на формування високої оцінки роботи;

  3. Для технічного захисту роботи від несанкціонованого копіювання її електронна версія конвертується і подається на реєстрацію у форматі «pdf».

Кирило Стеценко

Завідувач кафедри менеджменту шоу-бізнесу

17.02.2013


Схожі:

Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра...
Юзікова Н. С., Артеменко Л. В., Патерило І. В., Алєксєєнко І. Г., Грабильніков А. В. Методичні рекомендації до виконання курсових...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, кваліфікціних,...
Укл. О. М. Дікова-Фаворська. Гол ред. В. Б.Євтух. – К.: Вид-во нпу імені М. П. Драгоманова, 2012. – с
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації по виконанню дипломних робіт
Фрицький ю. О. Методичні рекомендації по виконанню дипломних робіт: Навчально-методичний посібник для студентів І викладачів. – Видавничо-поліграф...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації щодо оформлення випускних, дипломних та магістерських...
...
Методичні вимоги та рекомендації для створення, реєстрації й оцінювання курсових, дипломних І магістерських робіт на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу (мвр срокдмр) iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А. М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка