Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
НазваРія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
Сторінка5/21
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

* максимально можлива кількість балів 1. Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів


Контроль знань і вмінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни “Історія української культури” здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

^ Поточний контроль – здійснюють під час практичних занять, виконання індивідуальних завдань, засвоєння певного модуля.

Підсумковий контроль – включає екзамен, метою якого є визначення рівня знань студента.

Тест для проведення підсумкового контролю знань і вмінь студентів з “Історії української культури” містить 30 завдань. Для об’єктивного оцінювання студентів ураховують складність питань:

 • питання високого рівня складності – 100%;

 • питання середнього рівня складності – 75%;

 • питання низького рівня складності – 50%.

Завдання оцінюються з урахуванням рівня складності питань, а саме:

 • питання високого рівня складності оцінюють у “4” бали;

 • питання середнього рівня складності – “3” бали;

 • питання низького рівня складності – “2” бали.

Для визначення загальної суми балів з навчальної дисципліни за основу беруть наведену нижче шкалу:


^ Загальна сума балів

Атестаційна оцінка

Оцінка ЄCTS

Оцінка

Визначення оцінки

90-100

Відмінно

А

Відмінно

82-89

Добре

В

Дуже добре

75-81

С

Добре

66-74

Задовільно

D

Задовільно

60-65

E

Достатньо

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно

1-34

F

Незадовільно


^ 9. ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Оберіть правильне визначення терміну „культура”:

а) творча діяльність людей та взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань;

б) сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством в процесі історії;

в) відображення творчих сил і здібностей людей, виражених у темах і формах організації їх життя та діяльності;

г) творча діяльність людей, сукупність створених ними цінностей та взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу культурних надбань.

2. Назвіть охарактеризований нижче мистецький напрям:

необмежена свобода, втеча від дійсності, погляд на світ крізь призму фантазій і вигадок.

3. У мистецтві яких із нижче наведених племен був поширений звіриний стиль?

а) слов’ян;

б) скіфів;

в) гунів;

г) готів;

д) аварів.

4. В якому році була відкрита Києво-Могилянська колегія?

а) 1460р.;

б) 1574р.;

в) 1619 р.;

г) 1632 р.;

5. Хто із названих видатних діячів культури відкрив у 1922 р. театр „Березіль”?

а) Г. Юра;

б) Л. Курбас;

в) М. Хвильовий;

г) А. Кримський.
6. Вкажіть логічний ланцюжок, в якому об’єднано діячів української музичної культури:

а) Г. Сковорода, І. Полетика, В. Капніст;

б) І. Григорович-Барський, Д. Левицький, С. Ковнір;

в) М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель;

г) Д. Самойлович, В. Боровиковський, І. Равич;

д) Г. Полетика, С. Ковнір, Д. Самойлович.
7. Оберіть правильне тлумачення терміну „козацьке бароко”:

а) мистецький стиль, який панував в Європі на початку ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст.;

б) визначальний напрям розвитку образотворчого мистецтва та літератури в Європі на початку ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст.;

в) основний напрям розвитку архітектури в Україні на початку ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст.

г) визначальний європейський напрям розвитку мистецтва, що панував в Україні на початку ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст., ввібравши риси творчих досягнень козацької доби;

д) визначальний напрям розвитку літератури, що панував в Україні на початку ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст. й демонстрував особливості творчих досягнень козацької доби

8. Зазначте особливості, характерні для первісної культури:

а) гетерогенність, тотеїзм, табу;

б) гомеостатичність, гетерогенність, гомогенність;

в) гомогенність, синкретичний характер, табу.

9. Назвіть художній метод, що передбачає:

правдиве відображення реальної дійсності, правдивість відтворення не лише деталей, а й типових характерів у реальних обставинах.

10. Вкажіть прізвища діячів українського образотворчого мистецтва другої половини ХІХ ст.:

а) М. Гамалія;

б) М. Бекетов;

в) А. Куїнджі;

г) М. Мурашко.
11. Назвіть факти, що стосуються життя та діяльності М. Лисенка:

а) студент природничого факультету Харківського університету;

б) випускник Болонської музичної школи;

в) ініціатор відкриття першої в Україні національної музично-драматичної школи;

г) автор музики до вірша П.Чубинського „Ще не вмерла Україна”.

12. Вкажіть назви українських міст, де впродовж 1920-х рр. були створені та діяли кінофабрики або студії:

а) м. Харків;

б) м. Київ;

в) м. Одеса;

г) м. Миколаїв.
13. Встановіть відповідність між назвами форм первісних релігійних вірувань та їх визначеннями:

а) анімізм;

б) тотемізм;

в) фетишизм;

г) магія;

1) віра в існування надприродних сил і богів;

2) поклоніння предметам неживої природи, що наділені надприродною силою;

3) віра в існування душі і духів;

4) обряди та система дій з метою надприродного впливу на зовнішнє середовище;

5) поклоніння певному виду тварин чи рослин, які вважаються охоронцями роду.

14. Визначте сутність літературних напрямів та жанрів, поширених в Київській Русі:

а) перекладна література;

б) оригінальна література;

в) паломницька література;

г) апокрифи;

д) світська література;

е) патерик;

є)природничо-наукова література;

ж) історична література;

з) літописання;

1) записи подій, ведені ченцями;

2) матеріали про мандри українців;

3) власна література, що сформувалась і розвивалась на місцевому національному ґрунті;

4) літературний переклад подій світової історії;

5)матеріали про спостереження та вивчення природи;

6) розповіді про духовних, світських осіб, канонізованих християнською церквою;

7) неканонізовані перекази на біблійні теми;

8) оповідання про подвиги пустельників певної території, общини;

9) твори, оригінали яких надійшли з країн Заходу чи Сходу;

15. Знайдіть визначення наведених термінів:

а) відродження;

б) бароко;

в) гравюра;

г) готика;

д) катехізис;

1) релігійна книга, в якій стисло викладено догмати християнської віри в запитаннях і відповідях;

2) архітектурний стиль ХІІ-ХVІ ст., для якого характерні легкість та просторовість, використання стрілчастих арок, галерей, шпилів, вітражів;

3) мистецький стиль кінця ХVІ-ХVІІІ ст., світобачення якого базується на трагічній суперечності людини і світу;

4) мистецтво, засноване на гуманізмі, поверненні до ідеалів античності;

5) вид графіки, в якому зображення є друкованим відтиском малюнка, нанесеного на дошку з дерева, каменю, метала.16. Встановіть відповідності між назвами козацьких літописів та характеристиками їх змісту:

1) „Літопис Самовидця”

2) „Літопис Григорія Грабянки”

3) „Літопис Самійла Величка”

а) твір складався із двох частин: опису подій з 1648 по 1660 рр. та з 1660 по 1700 рр.; рукопис супроводжувався десятками портретів гетьманів, добірками рукописів та поетичних текстів, оповідань тощо;

б) твір оповідає про події історії України від найдавніших часів до 1709 р.; рукопис основну увагу приділяє перебігові національно-визвольної війни; написаний на основі великої кількості документів та історичних праць;

в) твір описує події з 1648 по 1702 рр.; автори переписів довели виклад подій до 1734 р.; авторство приписують Роману Ракушці-Романовському;

г) твір вважається першим українським підручником з історії; витримав близько 30 видань; охоплює події від найдавніших часів до початку останньої чверті ХVІІ ст.; обґрунтовує проросійські позиції.


17. Розташуйте події, що стосуються історії Києво-Могилянської академії, у хронологічній послідовності:

а) надання статусу академії;

б) заснування київської братської школи;

в) заснування Київської колегії;

г) заснування Київської Лаврської школи.
18. Назвіть осередки українського книгодрукування у другій половині ХVІ-ХVІІ ст.:

а) с. Пересопниця;

б) м. Львів;

в) м. Острог;

г) м. Броди;

д) Києво-Печерська лавра;

е) Афонський монастир;

є) м. Трахтемирів.
19. Розташуйте основні мистецькі терміни, що були характерними віхами у розвитку української культури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., у хронологічній послідовності:

а) модернізм;

б) класицизм;

в) реалізм;

г) романтизм.
20. Розташуйте літературні твори, з яких наведено уривки, у хронологічній послідовності:

а) „У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан”;

б) „Ігор сей, славен князь ..., ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку за землю Руську”;

в) „ ... а коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітесь, так само, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п’ять мов”.
21. Визначіть основні риси української культури середини ХІV-ХVІ ст.:

а) відхід від візантійських зразків та канонів;

б) домінування впливів католицької церкви;

в) поширення ідей гуманізму;

г) впровадження нових форм самовираження та нових мистецьких стилів;

д) відхід від традицій Київської Русі та Галицько-Волинської держави;

е) посилення уваги до людини та її духовного світу.
22. Назвіть галузі знань, в яких працювали названі діячі?

а) Л. Писаржевський;

б) О. Палладін;

в) Д. Багалій;

г) Г. Проскура;

1) історія;

2) гідромеханіка;

3) біохімія;

4) хімія.

23. Назвіть напрями мистецтва, представниками яких стали названі діячі:

а) В. Сосюра, В. Чумак, В. Еллінський;

б) М. Зеров, П. Филипович, М. Рильський;

в) Я. Савченко, В. Кобилянський, Д. Загул;

1) неокласицизму;

2) романтизму;

3) символізму.


24. Коли була проголошена політика коренізації:

а) 1922 р.;

б) 1923 р.;

в) 1924 р.;

1) на Х з’їзді РКП(б);

2) на ХІ з’їзді РКП(б);

3) на ХІІ з’їзді РКП(б);


25. Зазначте авторів названих творів:

а) О. Гончар;

б) М. Стельмах;

в) В. Некрасов;

1) „В окопах Сталінграду”;

2) „Прапороносці”;

3) „Велика рідня”.

26. За який із названих творів Володимира Сосюри його було звинувачено в українському буржуазному націоналізмі?

а) „Червона зима”;

б) „Любіть Україну”;

в) „Дніпрельстан”;

г) „Україна в огні”.
27. Встановіть відповідність:

а) Л. Осика;

б) І. Миколайчук;

в) С. Параджанов;

г) Ю. Іллєнко;

1) „Білий птах з чорною ознакою” ;

2) „Тіні забутих предків” ;

3) „Камінний хрест” ;

4) „Криниця для спраглих”.

28. Назвіть відомих оперних співаків:

а) Є. Мірошніченко;

б) Г. Ципола;

в) М. Стеф’юк;

г) П. Майборода;

д) А. Мокренко.
29. В якій програмі була обґрунтована концепція розвитку освіти, затверджена Кабінетом Міністрів України у листопаді 1993 р.?

а) „Освіта” („Україна ХХІ століття”);

б) „Трансформація народної освіти на рубежі ХХ і ХХІ століть”;

в) „Школа. Коледж. Вуз: нові підходи до вирішення проблем народної освіти”.
30. Назвіть фактори, що сприяють відродженню релігійного життя в сучасній Україні:

а) зняття заборон на релігійне життя;

б) забезпечення з боку держави реальних гарантій свободи совісті;

в) перетворення церкви на державну структуру;

г) загострення суспільних проблем;

д)часткова втрата старих ідеологічних орієнтирів та цінностей;

е) відсутність міжконфесійних протиріч;

ж) пошук духовної опори у житті;

з) відновлення традиційних духовних цінностей.

^ 10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2005. – 688 с. 

 2. Бокань В. Історія культури України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 3-тє вид., стереотип. – 256 с.

 3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра. – 1993. – 414 с.

 4. Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні. Посібник-довідник. – К.: Артек, 1998. – 199 с.

 5. Дяченко Ю.П. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – 521 с.

 6. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, 2007. – 622с. 

 7. Історія світової культури / Левчук Л.Т. та ін. – К.: Либідь, 1999. – 367 с. 

 8. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Знання, 2002. – 356 с.

 9. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін.– 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 281 с.

 10. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська і зарубіжна культура. – К., 1997. – 270 с. 

 11. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 224с.

 12. Малюнок Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: Либідь, 1992. – 264 с.

 13. Митці України Енциклопедичний довідник. – К., ІСБН, 1992. – 847 с. 

 14. Нарис історії культури України / За ред. М.В. Поповича. – К.: АртЕк, 1998. – 727 с.

 15. Нариси української популярної культури / За ред. О. Гриценка. – К.: УЦКД, 1998. – 760 с.

 16. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.

 17. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К.: Знання, 2002. – 359 с.

 18. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Тюрменко, С.Б. Буравченкова, П.А. Рудик та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368с.

 19. Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. – К. Либідь, 1993. – 592 с.

 20. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник /За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 450 с.

 21. Хоменко В.Я. Українська та світова культура. – К.: „Україна”. – 2002. – 331с.

 22. Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 288 c. 

 23. Шейко В., Тишевська Л. Історія української культури. – К.: Либідь, 2006. – 264 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання...
Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconГідромеліорація” Херсон 2010
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково графічної...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
В. О. Лапочка. Курс ділової англійської мови: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів....
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної...
Запропонований навчально-методичний посібник містить чотири лабораторні роботи по темі «Бази даних. Робота в Access», які містять...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка