Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
НазваРія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010
Сторінка3/21
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
^

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Тема 1.1. Українська культура та основні етапи її розвитку

Поняття і сутність культури, її структура, функції, закономірності розвитку. Еволюція уявлень про культуру.

Українська культура як цілісна система. Історіографія досліджень української культури. Критичний аналіз класичних та сучасних концепцій культури, особливості концептуальних підходів українських вчених. Проблема етногенезу українців у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

Національна специфіка та загальнолюдська універсальність української культури. Феномен української національної культури. Передумови формування українського етносу та культурних універсалій українців. Мовні та психологічні особливості українців, українська ментальність та національний характер.

Історико-етнографічне районування України та його вплив на культуру. Культурно-історичні епохи та періодизація розвитку української культури.
^ Тема 1.2. Стародавня культура східних слов’ян

Найдавніші культури на теренах України. Концепції етногенезу слов’ян. Джерела вивчення культури стародавніх слов’ян. Основні етапи розвитку старослов’янської культури. Велике розселення слов’ян.

Побут, звичаї, релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен. Землеробська та скотарська культура. Реміснича та побутова культура. Виникнення мистецтва, мистецькі набутки слов’ян.

Народна творчість. Особливості писемності. “Велесова книга”. Античні історики про слов’ян та їх культуру. Східнослов’янські архітектурні споруди та пам’ятки живопису на території України.

Культурні зв’язки східних слов’ян із зовнішнім світом.

^ Тема 1.3. Культурний розвиток Київської Русі

Витоки та історичні передумови формування середньовічної культури, її загальні риси та особливості розвитку.

Домінування християнської теології у свідомості. Роль і місце релігії у розвитку моралі, мистецтва, науки.

Соціально-політична ситуація Київської Русі, становлення і розвиток її державності. Розвиток міст. Прийняття християнства. Церква та її роль у культурному житті Київської Русі. Монастирі. Освіта. Кирило та Мефодій. Школи. Бібліотеки. Книжна справа. Найдавніші літописи. Культова та палацова архітектура. Софіївський собор, Десятинна церква. Фрески та мозаїка. Внесок Ярослава Мудрого в розвиток культури. Пам’ятки літератури (“Повчання” Володимира Мономаха, “Слово о полку Ігоревім” ).Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі. Основні осередки культурного життя. Ткацтво, килимарство та вишивка.

Культурно-політичні взаємозв’язки князівств середньовічної Русі. Вплив Київської Русі на розвиток культури сусідніх країн. Русь-Україна в перспективі „Захід-Схід”.
^ Тема 1.4. Культурне життя України в ХІV – першій

половині ХVІІ ст.

Соціально-політичне і культурно-релігійне становище українських земель у складі Литви, Польщі, Угорщини, Молдавії, Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.

Українська культура як невід’ємна складова частина загально історичного процесу. Вплив і поширення гуманістичних ідей Західноєвропейського Відродження в Україні. Поширення діяльності українських гуманістів на європейські країни.

Ствердження ренесансно-реформаційного характеру та традицій української культури в процесі формування національної самосвідомості українського народу. Контрреформація в Україні.

Поширення освіти серед населення. Перші слов’янські книгодрукарі (Ш. Фіоль, Вукович, Ф. Скорина). Іван Федоров – український першодрукар (“Апостол”, Острозька Біблія та ін.). Церковно-літературні твори. Пересопницьке Євангеліє. Короткий Київський літопис. Розвиток науки, видання букварів, граматик. Діяльність братств та братських шкіл, їх загальнокультурне значення.

Виникнення, ґенеза, світоглядне спрямування полемічної літератури: науково-теологічні трактати, історико-політичні памфлети, відкриті листи, послання-диспути. Гуманістичні ідеї в літературному житті.

Розвиток науки: природничі науки, технічні знання, класична і слов’янська філологія, історичні знання. Юриспруденція, філософія і теологія. Містичний неоплатонізм.

Школи вокальної музики, церковного співу. Кобзарі та бандуристи.

Розвиток театру і драматургії. Пошуки шкільного театру. Народно-ярмарковий театр: містерії, фарси, інтермедії. Вертеп.
^ Тема 1.5. Культурні процеси в добу Козаччини

Історичні витоки українського лицарства. Стародавні елементи традиційної культури українського козацтва.

Культура українського козацтва як прояв мілітарної традиції індоєвропейців: тюркські та західноєвропейські впливи.

Вплив козацтва на формування загальноукраїнських демократичних культурних ознак. Українська козацька культура як державотворче явище. Козацькі традиції правотворення.

Риси духовності, віра, мораль, освіта та виховання козацтва. Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби. Кобзарі як співці козацько-лицарської слави, їх вплив на формування національної свідомості українського народу. Народні думи, історичні пісні.
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ
Тема 2.1. Українське бароко як нове світовідчуття та мистецтво

Реформування церкви та освіти, поширення гуманістичних ідей Ренесансу. Діяльність митрополита Петра Могили.

Барокова культура: історичні умови, характерні риси, етапи розвитку, шляхи формування в Європі. Українське бароко, його національна специфіка. Ораторсько-проповідницька проза, мемуарно-історичні твори, козацькі літописи Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. Віршована поезія. Розповсюдження народних дум, історичних пісень, творів і переказів. Епос і прозова новела, драма, козацькі літописи. Утвердження загального барочного науково-літературного стилю в Україні. Спроби систематичної обробки української історії.

Еволюція образотворчого мистецтва. Бароко в живописі (М. Петрахнович, І. Руткович), розвиток парсунного портрету і гравюри. Особливості та пам’ятки барокової архітектури. Відновлення архітектурних пам’яток з бароковими доповненнями. Культурологічна і просвітницька діяльність Івана Мазепи.

Заміна бароко новими художніми стилями: зародження художніх принципів стилів рококо і класицизму в українській художній свідомості. Специфіка українського рококо та класицизму на тлі європейських культур, їх провідні естетичні складники та засоби відображення світу й людини в різних жанрових модифікаціях і художніх формах.

Поява творів світського характеру в літературі та театральному репертуарі. Палацова архітектура. Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія як вищий навчальний заклад, центр науки і культури. Створення колегій. Григорій Сковорода – просвітитель, філософ і поет. Архітектура й образотворче мистецтво (І. Григорович-Барський, Б. Меретин та ін.). Садовопаркове та ужитково-декоративне мистецтво. Вплив української культури на розвиток культурних процесів у Росії (С. Полоцький, С. Яворський, Ф. Прокопович ).
^ Тема 2.2. Духовні пошуки українського суспільства в ХІХ ст.

Національно-культурне відродження в Україні: ґенеза та періодизація. Дворянський (1780-1840 рр.) та народницький (1840-1880 рр.) періоди Відродження.

Зростання інтересу до національної історії. Історична свідомість української еліти. Виділення етнографії, фольклористики та мовознавства із загального масиву історичних знань. Ідея „народності” як чинник українського національного Відродження.

Просвітительські ідеї в культурі України. “Історія русів”. Поширення освіти, відкриття шкіл, народних училищ. Розвиток науки та філософської думки. Зв’язок народного та професійного мистецтва. Формування української класичної літератури. Творчість І. Котляревського, Т. Шевченка. Роль Харківського та Київського університетів. Кирило-Мефодіївське товариство. Діяльність М. Костомарова та П. Куліша. Внесок М. Лисенка в розвиток української музики. Декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво. Харківська школа портрету. Академія мистецтв у Харкові.

Вплив складних політичних умов у другій половині ХІХ ст. на розвиток української культури: заборона українського книгодрукування, переслідування української інтелігенції тощо.

Характерні риси розвитку української літератури у другій половині ХІХ ст. Становлення та піднесення реалізму в українській літературі, її селянсько-етнографічна орієнтованість. Гостросоціальна проза М. Вовчка, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, І. Карпенка-Карого. Оновлення української літератури в контексті загальноєвропейського художнього поступу. Л. Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко.

Образотворче мистецтво. Поширення принципу реалізму та народності. Пересувні художні виставки. Побутовий жанр, пейзаж, портретний живопис. Масштабність архітектурних забудов, застосування нових технологій і матеріалів, еклектика.

Створення першої національної опери. Українська музична фольклористика. Українська вокальна музика. Видатні митці епохи.

Започаткування професійного театру. Побутові провінційні театри України. Театральне життя в західноукраїнських землях.
^ Тема 2.3. Культура України в світовій перспективі на зламі ХІХ-ХХ ст.

Соціально-економічні та суспільно-політичні умови формування української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Розвиток національної самосвідомості як фактор розвитку української культури. Модерністичний період українського відродження (1890-1914 рр.).

Теорія українства М. Шаповалова. Українське культуротворення. Створення україномовних підручників. „Українська граматика” Є. Тимченка. „Українська абетка” Г. Нарбута. Відкриття українських кафедр в університетах. Створення мережі „Просвіт”. „Українських клубів”, їх культурно-просвітницька робота серед населення.

Розвиток української етнографії та історії. Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка. „Історія запорозьких козаків” Д. Яворницького. „Історія українського народу” О. Єфименко. „Історія України-Руси” М. Грушевського. „Етнографічний збірник”. Матеріали українсько-руської етнології. „Галицько-руські народні пісні з мелодіями” (1902 р.), „Мелодії українських народних дум” (1910 р., 1913 р.).

Обробки народних пісень. Відтворення особливостей народного світогляду, канонів народного мелосу та фольклорної символіки в літературі. „Тіні забутих предків” М. Коцюбинського.

Національна самобутність у художній творчості. Загальна характеристика українського образотворчого мистецтва та архітектури, стилі міського та промислового будівництва. Український модерн. Творчість братів Кричевських. Стильові та жанрові особливості українського живопису. Творчість митців народницького реалізму М. Пимоненка, С. Світлославського, М. Івасюка, С. Васильківського, М. Самокиша, І. Їжакевича, І. Труша. Творчість митців, орієнтованих на новітні європейські напрями (О. Мурашко, М. Бурачек та ін.). Г. Нарбут та його учні. Творчість українських митців – зачинателів нових течій у світовому мистецтві (О. Архипенко, К. Малевич, О. Богомазов, В. Пальмов, М. Бойчук).

Особливості розвитку літератури (І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський). Український неоромантизм (М. Вороний, Леся Українка); своєрідність українського експресіонізму (В. Стефаник). Український авангард 1900–1910 рр. Групи “Молода Муза” (Б. Лепкий, П. Карманський та ін.), “Українська хата” (М. Вороний, Г. Чупринка та ін.). Футуризм у малярстві та поезії (В. Єрмолов, М. Семенко та ін.).

Національне відродження театру. Театр на західноукраїнських землях.

Українська культура як культура світового рівня. С. Крушельницька, О. Кошиць, Українська республіканська капела.
^ Тема 2.4. Розвиток української культури у ХХ – на початку

ХХІ ст.

Культурні перетворення радянської влади (1919-1920 рр.). Культура і духовне життя в роки НЕПу. Національно-культурне піднесення 20-х рр. ХХ ст. в Україні як передумова розбудови освіти і науки. Створення Української Академії наук, наукові досягнення В. Вернадського, Д. Багалія, М. Кащенка, О. Фоміна та ін. М. Грушевський, його громадська і наукова діяльність.

Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій. Основні літературні течії та їх представники. Український символізм (П. Тичина, Є. Плужник). „Біла студія”. Революційні романтики (Д. Загул, В. Кобилянський). Футуристи (О. Слісаренко, М. Семенко, В. Коряк, В. Поліщук). Парафутуристи. Неокласики (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський, П. Пилипович, Р. Бургардт). Західноукраїнські митці слова (Б.-І. Антонич, О. Ольжич, С. Гординський, Н. Холодна, О. Туринський). Реалістично-образне осмислення нової дійсності (А. Головко, П. Панч, І. Ле, Ю. Яновський). „Експериментальна” проза М. Йогансена, Г. Шкурупія, Д. Бузька. „Масовім” і М. Хвильовий.

Український мистецький авангард та його доля. Кубофутуризм (О. Богомазов, О. Екстерн, К. Малевич, Г. Собачко-Шостак, М. Лисицький, Д. Бурлюк, В. Меллер, А. Петрицький). Кубізм, конструктивізм, супрематизм (О. Хвостенко-Хвостов, В. Єрмилов). Сценографія. Портретна галерея А. Петрицького. Школа „бойчукістів”. Скульптор кубофутурист О. Архипенко.

Втрата національно-культурної незалежності у 30-ті рр. ХХ ст. „Розстріляне Відродження”.

Наука та освіта, преса і радіо, театр і кіно, образотворче мистецтво під час війни. Створення нових вищих навчальних закладів і розширення мережі науково-дослідних установ у повоєнні часи. Розвиток науки і техніки.

Поява нових творів літератури і драматургії (А. Малишко, О. Гончар, М. Бажан, Остап Вишня та ін.). Творчість композиторів Г. Майбороди, С. Людкевича та ін. Особливості архітектури та образотворчого мистецтва повоєнних часів.

“Шістдесятники” у боротьбі за національно-культурне відродження України. Посилення ідеологічного тиску та репресій, “чистка” редакцій газет, журналів, видавництв.

Розвиток кіно і театрального мистецтва (С. Параджанов, К. Муратова, Л. Биков, Н. Ужвій, Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко та ін.). Розквіт музично-естрадного мистецтва (В. Івасюк, Н. Яремчук, С. Ротару, В. Зінкевич та ін.).

Втрата національної своєрідності в архітектурі містобудування (масові житлові забудови). Традиції українського народного живопису у творах Т. Яблонської та В. Зарецького. Розвиток ужитково-декоративного мистецтва (вироби народних майстрів).

Культурні процеси в Україні після 1991 р. Основи законодавства про культуру, мови, освіту. Культурно-мистецькі товариства. Розширення сфер діяльності творчих спілок, мистецьких груп. Зміцнення зв’язків і співробітництва України з іншими державами.
^ 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Тема 1.1. Культура і суспільство.

План:

 1. Мистецтво як засіб творення особистості.

 2. Основні напрями розвитку духовної культури: релігія, освіта, філософія, право.

 3. Види мистецтв та їх характерні риси.

 4. Візуальне мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво, художня фотографія, комп’ютерна графіка.

 5. Література як мистецтво слова.

 6. Жанрова палітра музичного мистецтва.

 7. Театр як синтез мистецтв.

 8. Екранні мистецтва: кіно, телебачення, відео.

 9. Розвиток мистецтва як історія зміни напрямів, методів, жанрів, стилів.


Тема 1.2. Давнє населення України та його вплив на формування національної культури

План:

 1. Джерела української культури: передслов’янська доба

 2. Найдавніші поселення на території України та їх культурні надбання. Особливості первісної культури.

 3. Індоєвропейці на території України.

 4. Проблема арійського населення та його культурне життя.

 5. Скіфо-сарматська доба на території України.

 6. Кельтські впливи.

 7. Антична культурна спадщина на території України.

 8. Римські впливи в давньоукраїнській культурі.

 9. Територія України в період Великого переселення народів: готи, гуни, авари та болгари.

 10. Проблема зовнішнього впливу на розвиток українських земель: хозари, печеніги, половці, нормани.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНні кафедра історії України модульно-контролюючі завдання з дисципліни...
Запропоновано модульно-контролюючі завдання з дисципліни “Історія української культури” для студентів першого курсу технічних спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconУкраїни від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання...
Запропоновано тестові матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconРобоча програма навчальної дисципліни „ Основи психології та педагогіки”...
Програма навчальної дисципліни „Основи психології та педагогіки” для студентів заочної форми навчання спеціальності „Облік І аудит”...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconГідромеліорація” Херсон 2010
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки за кредитно-модульною системою навчання та виконання розрахунково графічної...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів...
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної...
В. О. Лапочка. Курс ділової англійської мови: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів....
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Рія української культури методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання з технічних спеціальностей Київ 2010 iconНавчально-методичний посібник для студентів другого курсу денної...
Запропонований навчально-методичний посібник містить чотири лабораторні роботи по темі «Бази даних. Робота в Access», які містять...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка