Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Скачати 174.66 Kb.
НазваПоложенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Дата конвертації11.07.2013
Розмір174.66 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы


П о л о ж е н н я

про Наукове товариство студентів та аспірантів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Загальні положення
1. Це положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет).
2. НТСА Університету є союзом Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.
3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Разом із повною назвою в офіційних документах може використовуватись скорочена назва – НТСА КНУ.
4. У своїй діяльності НТСА Університету керується законодавством України, Статутом Університету і цим Положенням.
5. НТСА Університету є спадкоємцем кращих традицій Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св. Володимира, заснованого в 1918 році, Студентського Наукового Товариства Київського державного університету, заснованого в 1935 році, та Наукового товариства студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснованого в 1997 році.
6. НТСА Університету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, штампи, членський квиток та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються відповідно до пункту 15 статті 47 Положення.
7. У своїй діяльності НТСА Університету керується такими принципами:

 1. пріоритетність наукової творчості та змагальності;

 2. рівність членів НТСА Університету, гласність і колегіальність у роботі;

 3. добровільність членства в НТСА Університету та виборність керівних органів НТСА Університету;

 4. органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;

 5. накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;

 6. неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.


8. НТСА Університету, факультету, інституту діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету, факультетів та інститутів, органами студентського самоврядування Університету, Первинною профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об'єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА Університету. НТСА Університету, факультету, інституту узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.
9. Осередок центральних керівних органів НТСА Університету: Україна, 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого 14А, кімната № 17.
Мета діяльності та завдання НТСА Університету
10. Метою діяльності НТСА Університету є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.
11. Основні завдання НТСА Університету:

 1. залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи;

 2. допомога студентам у освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;

 3. оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

 4. оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

 5. пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

 6. організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового і культурного співробітництва;

 7. пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються в Університеті;

 8. узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в Університеті.


12. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА Університету:

 1. організовує роботу осіб, які навчаються в Університеті, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;

 2. організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;

 3. сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються в Університеті, а також їх розміщенню на веб-сайтах Університету;

 4. проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в Університеті;

 5. засновує власні наукові друковані або інтернет-видання, які висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Університеті й інших країнах світу;

 6. висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті НТСА Університету, в газеті «Київський університет», а також у інших засобах масової інформації Університету, факультетів та інститутів;

 7. поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про наукові заходи Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;

 8. може направляти свого представника до складу конкурсних комісій студентських наукових робіт;

 9. за дорученням керівництва Університету, факультетів та інститутів розповсюджує серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про проведення студентських наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;

 10. співпрацюють з підрозділами науково-дослідної частини Університету;

 11. здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТСА Університету і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому Положенню.


^ Організаційна структура НТСА Університету
13. НТСА діє на рівнях Університету, факультетів та інститутів відповідно до цього Положення. На факультетах та інститутах відповідно до статей 52, 54 цього Положення, можуть бути прийняті положення про НТСА факультетів та інститутів, що деталізують порядок функціонування НТСА факультетів та інститутів і не суперечать цьому Положенню.
14. На рівні Університету діють такі органи НТСА:

 1. конференція НТСА Університету;

 2. Правління НТСА Університету;

 3. ревізійна комісія НТСА Університету;

 4. інші органи, які визначаються окремим документом, що затверджується конференцією НТСА Університету.


15. На рівні факультетів (інститутів) діють такі органи НТСА:

 1. загальні збори членів НТСА факультету (інституту);

 2. Правління НТСА факультету (інституту);

 3. інші органи, що визначаються положенням про НТСА факультету (інституту).


16. Органи НТСА Університету (факультету, інституту) підконтрольні та підзвітні конференції НТСА Університету (загальним зборам членів НТСА факультету, інституту) і мають узгоджувати свою діяльність з адміністрацією Університету (факультету, інституту).
17. На засіданнях органів НТСА Університету, факультету, інституту можуть бути присутні представники адміністрації відповідного рівня з правом дорадчого голосу.
18. До НТСА Університету можуть входити НТСА факультетів та інститутів, які функціонують відповідно до статей 10 та 11 цього Положення.
19. НТСА факультету (інституту) в складі НТСА Університету створюється ініціативною групою осіб в загальній кількості не менше як 10, які задовольняють вимогам статті 25 Положення і підписують декларацію про створення НТСА факультету (інституту), в якій зокрема зазначається прагнення НТСА факультету (інституту) увійти до складу НТСА Університету, а також виконання вимог до НТСА факультетів та інститутів, зазначених в статті 18 Положення. Ця декларація доводиться до відома адміністрації факультету (інституту) та направляється голові НТСА Університету та голові ревізійної комісії. Рішення про включення НТСА факультету (інституту) до складу НТСА Університету приймається конференцією НТСА Університету відповідно до пункту 3 статті 47 Положення. Особи ініціативної групи, яка створила НТСА факультету (інституту), набувають членства в НТСА разом зі вступом у дію рішення про включення НТСА факультету (інституту) до складу НТСА Університету.
20. НТСА факультету (інституту) може прийняти рішення про вихід НТСА факультету (інституту) зі складу НТСА Університету, яке вступає у силу з моменту його схвалення загальними зборами членів НТСА факультету (інституту) відповідно до пункту 2 статті 54 Положення.
21. В разі невиконання НТСА факультету (інституту) вимог, зазначених в статті 18 Положення, або якщо його діяльність суперечить цьому Положенню, НТСА факультету (інституту) може бути виключене зі складу НТСА Університету рішенням конференції НТСА Університету, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості делегатів конференції НТСА Університету виключно після звіту ревізійної комісії НТСА Університету про результати перевірки НТСА факультету (інституту) та за її письмовим поданням.
22. Правління НТСА Університету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції.

Членами Правління НТСА Університету є голова, перший заступник голови, секретар НТСА Університету, голови НТСА факультетів та інститутів.

Голова НТСА Університету за посадою є членом Вченої ради Університету.

Структура та порядок функціонування Правління НТСА Університету та розподіл обов’язків між його членами визначається Регламентом діяльності НТСА Університету, який затверджується конференцією НТСА Університету.
23. Контроль за відповідністю діяльності Правління НТСА Університету та інших органів НТСА Університету вимогам чинного законодавства України, Статуту Університету, цього Положення здійснюється ревізійною комісією НТСА Університету, яка підзвітна виключно конференції НТСА Університету.

Порядок функціонування та повноваження ревізійної комісії НТСА Університету визначається Регламентом діяльності ревізійної комісії НТСА Університету, який затверджується конференцією НТСА Університету.


^ Членство в НТСА
24. Членство в НТСА є вільним для осіб, які навчаються в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах.
25. Членами НТСА можуть стати особи, які навчаються в Університеті, виявили бажання працювати в НТСА та визнають це Положення і Положення про НТСА відповідного факультету (інституту).
26. Рішення про прийняття у члени НТСА факультету (інституту) ухвалюється загальними зборами членів НТСА факультету (інституту) на підставі заяви, поданої особою, яка навчається на факультеті (в інституті), на ім’я голови НТСА факультету (інституту), в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено Положенням про НСТА факультету (інституту).
27. Особи, які набули членства в НТСА факультету або інституту, що входять до складу НТСА Університету, автоматично стають членами НТСА Університету.
28. У НТСА Університету відсутня система членських внесків.
29. Припинення членства в НТСА здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА факультету (інституту) .
30. Член НТСА Університету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в статті 25 цього Положення, може бути позбавлений членства конференцією НТСА Університету або загальними зборами членів НТСА факультету (інституту), в якому він навчається.
31. В разі припинення особою навчання в Університеті його членство в НТСА автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.
32. Члени НТСА та керівники органів НТСА всіх рівнів зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу особи, яка навчається в Університеті, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра при продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі, ад’юнктурі Університету.
33. Особа, яка закінчила Університет, може продовжити свою діяльність в НТСА Університету, отримавши статус асоційованого члена НТСА Університету, факультету або інституту.
34. Асоційований член НТСА Університету, факультету або інституту має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів НТСА Університету в статтях 42, 43 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах НТСА й обрання на керівні посади НТСА.
35. Рішення про отримання статусу асоційованого члена НТСА Університету (факультету, інституту) ухвалюється Правлінням НТСА Університету (факультету, інституту) на підставі поданої претендентом заяви.
36. Припинення статусу асоційованого члена НТСА Університету (факультету, інституту) здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА Університету (факультету, інституту).
37. Асоційований член НТСА Університету (факультету, інституту), який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в НТСА рішенням Правління НТСА Університету (факультету, інституту).
38. Особам, які мають особливі заслуги перед НТСА Університету (факультету, інституту) або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням конференції НТСА Університету (загальних зборів факультету, інституту) може надаватись статус почесного члена НТСА Університету (факультету, інституту).
39. Почесний член НТСА Університету (факультету, інституту) має ті ж самі права, які визначені для членів НТСА Університету в статті 42 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах та обрання на керівні посади НТСА.
40. Статус почесного члена НТСА Університету (факультету, інституту) зберігається довічно.
41. Членам НТСА Університету, асоційованим та почесним членам НТСА Університету (факультету, інституту) Правлінням НТСА Університету (факультету, інституту) видаються членські квитки, форма яких приймається відповідно до статті 47 Положення.
42. Члени НТСА Університету мають право:

 1. обирати та бути обраними у керівні органи НТСА факультету, інституту або Університету;

 2. брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю НТСА та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

 3. виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить НТСА;

 4. представляти результати своєї наукової роботи у виданнях НТСА;

 5. бути рекомендованими Правліннями НТСА факультетів, інститутів та Університету на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;

 6. отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА;

 7. вимагати від керівних органів НТСА виконання своїх обов’язків, визначених цим Положенням.

Члени НТСА можуть мати й інші права, які витікають із цього Положення або визначені у положенні про НТСА відповідного факультету або інституту.
43. Члени НТСА Університету зобов’язані:

 1. дотримуватися цього Положення;

 2. сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;

 3. виконувати рішення керівних органів НТСА;

 4. подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТСА;

 5. активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на засіданнях керівних органів НТСА та наукових конференціях НТСА;

 6. надавати керівним органам НТСА інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НТСА;

 7. пропагувати діяльність НТСА, сприяти підвищенню престижу й авторитету НТСА й Університету.

Члени НТСА виконують й інші обов’язки, які витікають із цього Положення або визначені у положенні про НТСА відповідного факультету або інституту.
^ Конференція НТСА Університету
44. Конференція НТСА Університету є вищим представницьким органом НТСА, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА в Університеті та контроль за діяльністю Правління НТСА Університету, а також інших органів НТСА Університету.
45. Загальна кількість делегатів конференції НТСА Університету визначається з урахуванням представництва по 4 члена НТСА від кожного НТСА факультету та інституту. Делегати на конференцію НТСА Університету обираються на загальних зборах членів НТСА факультетів та інститутів строком на один рік.
46. Конференція НТСА Університету вважається правомочною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Делегати конференції голосують особисто. Рішення на конференції НТСА Університету приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням.
47. Конференція НТСА Університету:

 1. вносить зміни й доповнення до цього Положення і подає для їх затвердження ректору;

 2. затверджує документи, що визначають структуру та порядок функціонування Правління НТСА Університету і ревізійної комісії НТСА Університету;

 3. приймає рішення про включення НТСА факультету (інституту) до складу НТСА Університету на підставі результатів перевірки ревізійною комісією НТСА Університету відповідності НТСА факультету (інституту) вимогам статті 18 Положення.

 4. двома третинами голосів від загальної кількості делегатів конференції приймає рішення про виключення НТСА факультету (інституту) відповідно до статті 21 Положення;

 5. визначає основні напрямки діяльності НТСА;

 6. розглядає найважливіші питання діяльності НТСА, окреслені основними завданнями НТСА;

 7. обирає голову НТСА і подає його кандидатуру для затвердження ректором;

 8. припиняє повноваження голови НТСА;

 9. призначає за поданням голови НТСА Університету першого заступника голови НТСА Університету та припиняє його повноваження;

 10. обирає секретаря НТСА Університету та припиняє його повноваження;

 11. обирає голову і членів ревізійної комісії НТСА Університету та припиняє їх повноваження;

 12. вносить зміни та доповнення в щорічний план діяльності НТСА Університету, який пропонується головою НТСА Університету, і затверджує його;

 13. не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови НТСА Університету про діяльність НТСА Університету та його Правління;

 14. заслуховує інформацію голови ревізійної комісії НТСА Університету про результати проведених нею перевірок і виконання щорічного плану діяльності НТСА й ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;

 15. приймає за поданням Правління НТСА Університету символіку НТСА Університету, форми бланка з власним найменуванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації НТСА Університету;

 16. здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.


48. Конференція НТСА Університету може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Чергова конференція НТСА скликається головою НТСА щорічно у проміжку від 1 березня до 30 травня. Позачергова конференція скликається Правлінням НТСА Університету за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості делегатів конференції протягом одного календарного місяця.
49. Головує на конференції НТСА Університету голова НТСА Університету або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією НТСА Університету її делегат.
50. Секретар НТСА Університету виконує функції секретаря конференції НТСА Університету і фіксує хід конференції протоколом. Протокол конференції підписується головою та секретарем конференції, і його копія направляється до адміністрації Університету.
51. Порядок проведення конференції НТСА Університету може визначається Регламентом, який затверджується конференцією НТСА Університету.
^ НТСА факультетів та інститутів
52. НТСА факультету (інституту) об'єднує осіб, які навчаються на факультеті (в інституті), займаються науковою діяльністю і виявили бажання стати членом НТСА для сприяння досягненню меті діяльності НТСА.

Діяльність НТСА факультету (інституту), що входить до складу НТСА Університету, регламентується цим Положенням та положенням про НТСА відповідного факультету (інституту), що деталізує порядок функціонування НТСА факультету (інституту) і не суперечить цьому Положенню.
53. Вищим органом НТСА факультету (інституту) є загальні збори членів НТСА факультету (інституту). Загальні збори членів НТСА факультету (інституту) мають право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА факультету (інституту) та їх контроль.
54. Загальні збори членів НТСА факультету (інституту):

 1. ухвалюють положення про НТСА факультету (інституту) і подають його для затвердження декану факультету (директору інституту);

 2. двома третинами голосів від загальної кількості членів НТСА факультету (інституту) приймають рішення про вихід зі складу НТСА Університету і направляють копію протоколу загальних зборів голові НТСА Університету;

 3. приймають рішення про прийняття у члени НТСА факультету (інституту) осіб, які навчається на факультеті (в інституті), згідно статей 25, 26 цього Положення.

 4. визначають основні напрямки діяльності НТСА факультету (інституту);

 5. обирають голову НТСА факультету (інституту) і подають її для затвердження декану факультету (директору інституту);

 6. припиняють повноваження голови НТСА факультету (інституту);

 7. обирають 4 делегати на конференцію НТСА Університету строком на один рік;

 8. здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням та положенням про НТСА факультету (інституту).


Співпраця НТСА з адміністрацією
55. Координацію наукової та організаційної роботи НТСА Університету (факультету, інституту) здійснює ректор (декан факультету, директор інституту) або уповноважені ним особи.
56. Адміністрація Університету має право:

 1. отримувати інформацію про діяльність НТСА Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

 2. скликати позачергову конференцію НТСА Університету у випадках недотримання органами НТСА Університету Статуту Університету або цього Положення;

 3. брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи НТСА Університету.


57. Адміністрація Університету:

 1. усебічно сприяє діяльності НТСА Університету;

 2. створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТСА Університету;

 3. надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності НТСА Університету.


Перехідні положення
58. Це Положення схвалюється Вченою радою Університету та набирає чинності з моменту його затвердження ректором.
59. Протягом навчального місяця з моменту набуття чинності цього Положення діючі НТСА факультетів та інститутів, які задовольняють вимогам статті 18 Положення, проводять загальні збори відповідно цьому Положенню, на яких більшістю голосів від загальної кількості членів НТСА факультету (інституту) ухвалюють рішення про входження до складу НТСА Університету і обирають 4 делегати на конференцію НТСА Університету відповідно цьому Положенню.
60. Протягом двох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення Правління НТСА Університету скликає конференцію НТСА Університету, яка складається з обраних згідно статті 59 делегатів, для обрання відповідно до цього Положення голови, першого заступника голови та секретаря НТСА Університету, голови і членів ревізійної комісії НТСА Університету та вирішення інших питань, пов’язаних з приведенням діяльності НТСА Університету у відповідність до цього Положення.
61. Діяльність НТСА Університету, факультетів та інститутів має бути приведена у відповідність до цього Положення протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення.

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД 05.05.2008


Схожі:

Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів університету, виражаючи...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПоложенн я про студентське самоврядування у Київському національному...
Конференція студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені всіх студентів Університету, виражаючи...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПроект положенн я про куратора першокурсника Київського національного...
Дане положення регулює порядок призначення, обов’язки, критерії відбору кураторів першокурсника відповідного факультету (інституту)...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПрограма виробничої практики для студентів 2 курсу юридичного факультету (денна форма навчання)
Міністрів України від 14 березня 2007 р. №443 в редакції від 06. 11. 2008 р., Положення про проведення практики студентів Київського...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології»...
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення icon1 Дана Інструкція приймається з метою належного проведення планових...
Для перевірки дотримання санітарного стану у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка створюються...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПлан заходів 46-ої «Журналістської весни»
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адміністрація Інституту журналістики, викладачі, студенти...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Положенн я про Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка