Робоча навчальна програма
Скачати 326.49 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір326.49 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра _архітектури житлових і громадських будівель

назва кафедри

Погоджено

Декан_архітектурного факультету____

назва факультету

_________________В.В. Шулик______

підпис ініціали та прізвище

“ ___ ”___________ 20___ р.
Затверджую

Перший проректор - проректор із науково-педагогічної роботи
___________________ Б.О.Коробко

підпис

“ ___ ”___________ 20___ р
^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни ТИПОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

назва дисципліни

для студентів денної форми навчання:


Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0601 – Будівництво та архітектура

6. 060102 – Архітектура

бакалаврЗагальний обсяг навчального часу:

годин

кредитів ECTS

змістових модулів

126

3,5

2
Види занять і підсумкового контролю знань

Розподіл по семестрах (годин)

5 семестр

6 семестр

Всього

Всього

62

64

126

Аудиторні заняття, у тому числі:

30

32

62

лекції

30

32

62

практичні заняття

-

-

-

семінарські заняття

-

-

-

лабораторні роботи

-

-

-

Самостійна робота

16

16

32

Індивідуальна робота, у тому числі:

16

16

32

курсова робота (проект)

-

-

-

РГР (інші види робіт)

-

-

-

підсумковий контроль знань – залік

+

-

-

підсумковий контроль знань – екзамен

-

+

+Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри_____архітектури _ _житлових і громадських будівель, протокол від „___” ________ 2011 року № ____

Завідувач кафедри: ___доцент______________В.М. Лях_____________

вчене звання, підпис, ініціали та прізвище

Укладач:__в.о. доц._______________А.Ю. Дмитренко_______________

вчене звання, підпис, ініціали та прізвище
Полтава 2011

ЗМІСТ


 1. Передмова 3

 2. Тематичний план вивчення дисципліни 5

 3. Зміст дисципліни за модулями (темами) 5

 4. Перелік та зміст індивідуальної роботи студента 8

 5. Форми проведення поточного, модульного та підсумкового

контролю 9

 1. Список рекомендованої літератури 10

Додаток А. Приклад тестів та перелік додаткових питань підсумкового контролю 13

Додаток Б. Правила модульно-рейтингового оцінювання знань 16
1. ПЕРЕДМОВА

  1. Метою і завданням навчальної дисципліни «Типологія будівель і споруд» є формування у студентів знань про основні поняття архітектурної типології, як науки про формування і розвиток різних типів будівель і споруд.

  2. ^ Предмет навчальної дисципліни «Типологія будівель і споруд» – основні закономірності формування і розвитку різних типів будівель і споруд (житлових, громадських, промислових та сільськогосподарських).

  3. Вимоги до знань та вмінь.

   1. Студент повинен знати:

 • соціально-економічні, функціонально-планувальні, архітектурно-композиційні і конструктивні основи проектування та методи типізації об’єктів житлового, громадського і промислово-виробничого призначення;

 • класифікацію, особливості розміщення, функціонального зонування та об’ємно-планувального рішення основних типів громадських будівель і споруд;

 • класифікацію промислових та виробничих будівель і споруд, їх місце у системі планування міських і сільських поселень, загальні принципи проектування генеральних планів виробничо-промислових об’єктів, закономірності впливу технологічних процесів, характеру праці та інших факторів на архітектурно-планувальну організацію промислових та виробничих будівель і споруд;

 • особливості функціонально-планувального рішення житлової чарунки, нормалі планувальних елементів житлових будинків, принципи проектування окремих приміщень з урахуванням антропометричних і санітарно-гігієнічних вимог, оптимальних параметрів меблів і обладнання, основи інженерного забезпечення;

 • загальні принципи проектування малоповерхових і багатоповерхових промислових та виробничих будівель і споруд, основи організації системи культурно-побутового обслуговування працюючих та створення найсприятливіших умов для праці.

   1. Студент повинен уміти:

 • застосовувати одержані знання та навички в процесі архітектурного проектування об’єктів житлового, громадського та промислово-виробничого призначення;

 • класифікувати житлові будинки, громадські та промислово-виробничі будівлі та споруди за містобудівними, соціально-демографічними, функціонально-технологічними та іншими ознаками;

 • проводити чітке функціональне зонування ділянки забудови та об’єктів проектування, застосовувати при проектуванні раціональні прийоми та принципи архітектурно-композиційного, об’ємно-планувального і конструктивного рішення й інженерного обладнання всіх типів будівель і споруд;

 • виконувати необхідні розрахунки та визначати склад приміщень архітектурного об’єкту аналізувати прийняті проектні рішення, ґрунтуючись на порівнянні їх соціально-економічних та технічних характеристик з кращими проектами-аналогами;

 • ставити й вирішувати проблемні питання стосовно: розробки нових типів будівель і споруд, створення комфортних умов для праці й відпочинку; використовування гнучкої планувальної структури, принципів блокування та кооперування, прогресивних та ефективних конструкцій, будівельних і оздоблювальних матеріалів, інженерного обладнання,економії територіальних та енергетичних ресурсів і збереження довкілля.  1. ^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Навчальна дисципліна «Типологія будівель і споруд» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Дисципліна забезпечує формування професійних умінь враховувати регіональні та національні особливості архітектурного середовища при вирішенні фахових задач.

Базується на курсах дисциплін:

«Архітектурне проектування» – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й семестри;

«Основи та методи архітектурного проектування» – 3-й, 4-й семестри.

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля (теми)

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні

(семінари)

Лабораторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Форми

контролю

5 семестр

Змістовий модуль №1.

Житлові,сільськогосподарські та промислові будівлі й споруди

62

30

-

-

16

16

Контр.опитув.

^ Всього за семестр

62

30

-

-

16

16
^ Підсумковий контроль - залік


^ Змістовий модуль №2.

Громадські будинки й споруди

64

32

Контр.опитув

^ Всього за семестр

64Всього

126

62

-

-

32

32
^ Підсумковий контроль - екзамен

  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з дисципліни Адміністративне право Ч. 2
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма інспекторсько-методична практика в районних...
Робоча навчальна програма. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 25 с
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з курсу «Екологія» // Укладачі: викладач Бригадир І. В., викладач Голопич Т. П., доц., к ю н. Шуміло О....
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальностей 04020
Робоча навчальна програма з дисципліни „Логіка” для студентів фізичного факультету
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з курсу “ Концепції сучасного природознавства ”
Робоча програма складена проф. Галатюком Ю. М. І затверджена на засіданні кафедри методики викладання фізики та хімії, протокол №1...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з дисципліни психологія дніпропетровськ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології Л. Л. Маркіна....
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Робоча навчальна програма iconНавчальна програма курсу
Робоча навчальна програма з курсу «Екологія» // Укладачі: викладач Бригадир І. В., викладач Голопич Т. П., доц., к ю н. Шуміло О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка