Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012
НазваДокументознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012
Сторінка1/4
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
………………………………………………….

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт №1-8
з дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації”

для студентівбазового напряму “Документознавство та інформаційнадіяльність”

спеціальності “Документознавство та інформаційнадіяльність”


Затверджено

на засіданні кафедри

соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Протокол №1 від 30 серпня 2012 р.


Львів – 2012

УДК 94(477)

ББК 32.973.26-018.2я73

М. 73

Аналітико-синтетична переробка інформації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-8 з дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації ” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Уклад.: Мина Ж.В. – Львів, 2012.
Укладачі

Мина Ж.В., к.іст.н.,ст..викл.

^ Відповідальний за випуск Пелещишин А.М., д.т.н., доц.
Рецензенти

Швець А.І.,канд., філол. наук,

старший науковий співробітник

Львівського відділення Інституту літератури

мені Т.Г.Шевченка НАН України


Ярка У.Б., канд. фіз.-мат. наук, доц.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки призначені для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” для забезпечення підготовки до лабораторних робіт з предмету Аналітико-синтетичнапереобка інформації. У виданні відображено теоретичний курс з вказаної дисципліни відповідно до навчальної програми.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРЕДМЕТУ
1. Мета та завданнядисципліни,їїмісце у навчальному процесі
1.1. Мета викладаннядисципліни

Метою вивченнядисципліни "Аналітико-синтетична переробка інформації" є формування у студентівнеобхіднихтеоретичних і методичних знаньпро різні види, процеси, технології АСПІ; набуття практичних умінь та навичок інформаційного аналізу та синтезу документів, здійснення методів згортання інформації, представлення її в стандартному вигляді в традиційних та автоматизованих системах, у видах інформаційної продукції (традиційному та електронному вигляді) як результату АСПІ та доведенню її до користувачів шляхом здійснення пошуку в інформаційних системах та комп’ютерних мережах.

1.2. Завданнявивченнядисципліни

В результатівивченнядисципліни Аналітико-синтетична переробка інформації фахівець повинен знати:

-різні види, процеси, технології АСПІ;

- інформаційний аналіз та синтез документів;

-методи згортання інформації ;

-представлення інформації в стандартному вигляді в традиційних та автоматизованих системах, у видах інформаційної продукції (традиційному та електронному вигляді) як результату АСПІ
^ Підготовленийфахівець повинен вміти:

- здійснювати макроаналітичне згортання інформації (бібліографічний опис, анотування);

- здійснювати мікроаналітичне згортання інформації (реферування, реферативні та аналітичні огляди, індексування)

^ Лабораторна робота № 1

Тема: ПОНЯТТЯ ПРО НАУКОВУ Й АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНУ ОБРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, її СУТЬ І ВИДИ.БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ

Мета:Вивчити закони згортання документної інформації, які передбачають узагальнення, концентрацію основних відомостей про документи та суть цього процесу.Ознайомитись із основними етапами розвитку теорії та практики бібліографічного опису та методикою складання бібліографічного опису

 Лабораторне і методичне забезпечення: 

персональні комп'ютери, роздатковий матеріал.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Семантичне згортання передбачає зміну інформатив­ності повідомлення. Лексичнезалишаєзміствідомостей без змін, але перетворюєйогознакову форму.

Скороченнязмісту й засобівмовидля вираженняознак документа. Впроцесізгортання текст первинного документа не просто скорочується, урізається, а згортаєтьсясаме таким чином, щоб за потреби можнабуло "розгорнути" його, подати більшповно, точно й, виходячи з цього, вирішитипитання про доцільністьзвертання до пер­шоджерела

При макроаналітичномузгортанні наводять формальні відомості про документ і найзагальніші відомості про його зміст. При мікроаналітичному детально розкривають зміст документа: основні та побічні теми, аспекти розгляду їх.

Види наукової обробки документів: складання бібліографічних описів документів, індексування, анотування, реферування, хоча остаточно проблему видів цієї обробки досі не розв'язано. Багато фахівців зараховують до аналітико-синтетичної обробки також підготовку оглядових творів, науковий переклад, вилучення фактів та ін.
^ Бібліографічні описи, подають певний набір відомостей про документи, відомостей, що харак­теризують їхні найважливіші ознаки. Цеознаки, в основному, зовнішнього характеру, які стосуються не стільки змісту, скіль­ки оформлення документа, хоча можуть наводитися і най­більш загальні відомості про його зміст. Так, з бібліографіч­ного опису можна дізнатися прізвище автора, якщо воно є в книзі, назву книги, час, місце, мову видання, обсяг книги тощо. Оскільки назва часто відповідає змісту книги, то можна дізна­тися і про нього.

Суть індексування полягає у зарахуванні документа до певної групи, класу відповідно до змісту. Кожен клас позначається пев­ним кодом відповідної інформаційно-пошукової мови, тобто мови, що призначена для передачі змісту документів з метою подальшого пошуку. Існують різні інформаційно-пошукові мови, перш за все, такі, декласи будуються за ознакою галузей знань і позначаються класифікаційними індексами. Наприк­лад, індекс 73 означає, що книга належить до класу "Інформа­тика", оскільки розглядає проблеми цієї науки.

Визначення класифікаційного індексу документа відповідно до його змісту називається систематизацією.

Зміст документа можна висловити й інформаційно-пошуковою мовою — мовою предметних рубрик.

Визначення предметної рубрики для доку­мента відповідно до його змісту називається предметизацією.

У дескрипторних інформаційно-пошукових мовах, інформа­ційно-пошукових мовах ключових слів зміст документа переда­ють за допомогою ключових слів і так званих дескрипторів.

Визначення ключових слів і дескрипторів здійснюється в ході координатного індексування.

Анотування — це процес складання анотації, тобто стислої характеристики документа, його частини або групи документів з погляду призначення, змісту, форми та інших особливостей.
У процесі реферування складають реферат — короткий виклад змісту документа або його частини, який включає ос­новні фактичні відомості та висновки, необхідні для первісно­го ознайомлення з документом і виявлення доцільності звер­тання до нього.

Аналітичний огляд — це складна розповідь, у якій дається зведена характеристика певного пи­тання, проблеми, теми, що базується на інформації, здобутій із документів.

Аналіз і синтез здійснюють у логічній єдності, вони неподільні в ході аналітико-синтетичної обробки і відбуваються паралельно. Наприклад, щоб ви­значити тему документа, який предметизується, необхідно про­аналізувати його зміст, а синтезується цей зміст при визна­ченні головної теми всього видання в цілому. У процесі по­дальшого аналізу твору виявляють аспекти розгляду предме­та, його зв'язки з іншими спорідненими предметами, а резуль­татом такого аналізу стає синтез — чітке виділення предмета в тому основному аспекті, в якому його розглянуто саме в цьому документі. Характеризуючи твір у цілому, а не тільки його зміст, виявляють спрямованість твору, його призначення, особливості викладу матеріалу, форму, і це також здійснюєть­ся в ході аналізу документа. Одержані результати узагальню­ються в предметній рубриці. Формулювання предметної руб­рики також вимагає аналізу, добору мовних засобів, які слід використати, а потім синтезу — відображення з їхньою допо­могою відповідного словесного формулювання предмета.

Види обробки документів не є формальними, вони потребують певних, а часто і значних інтелектуальних зусиль людини. В основі їх лежать наукові методи пізнання (аналіз і синтез), тому вони об'єднуються поняттям "наукова обробка документів" на противагу технічній обробці, яка є облі­ком і реєстрацією документів, що увійшли до фонду.

Бібліографічний опис— це записана за певними правила­ми множина бібліографічних даних, що ідентифікують до­кумент. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших. Та­ким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати — зіставити з іншими, відрізнити від інших.

Роль бібліографічного опису в різноманітних галузях на­укової й культурної діяльності винятково велика, адже вся інформація про документи здійснюється саме за його допомо­гою. Він є основою для створення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи. Без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у науковому, навчальному виданні тощо. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується в бібліотечній, у бібліографічній і науково-інформаційній діяльності, у кни­говидавництві, у книжковій торгівлі, архівістиці, журналістиці, в науковій роботі тощо.

Бібліографічний опис виконує певні функції. Найважливіша з них — функція ідентифікації. Суть її полягає в тому, що опис дає змогу виявити тотожність кількох копій документа, не маю­чи їх перед очима, відрізняти видання одне від одного. Маючи бібліографічний опис, можна розшукати потрібний документ за характерними для нього ознаками. Таким чином, функція іден­тифікації є передумовою здійснення пошукової(евристичної) функції бібліографічного опису. У свою чергу, з пошуковою по­в'язана функція вибору,оскільки сукупність відомостей, наве­дених у бібліографічному описі, дає уявлення про документ і тим самим допомагає вибрати із запропонованих той, що най­більше відповідає потребам користувача.

До основних функцій бібліографічного опису належить також інформаційна,адже опис інформує про твір, його формальні ознаки, читацьке призначення, якоюсь мірою і про зміст тощо. Сукупність описів дає уявлення про склад бібліо­течного фонду, якщо вони зібрані в бібліотечному каталозі; про видання з тієї чи іншої галузі знання, теми та інше, якщо вони зібрані в бібліографічному покажчику, тощо. Окремим випадком інформаційної функції є функція сигнальна,оскіль­ки бібліографічний опис повідомляє, "сигналізує" про появу нового видання, його вихід із друку, про надходження книги до бібліотеки, книготорговельної мережі тощо.

Сутність обліково-реєстраційноїфункції полягає в тому, що опис дає змогу здійснювати облік і реєстрацію документів як на загальнодержавному рівні, так і на рівні тієї чи іншої установи.

Формальні ознаки документів, наведені в бібліографічному описі, можуть служити основою для групування записів у конкретному пошуковому масиві, завдяки чому опис виконує організаційнуфункцію.

Слід мати на увазі, що названі функції не завжди пов'яза­ні лише з безпосереднім призначенням масиву бібліографічних записів. Наприклад, не можна стверджувати, що в покажчиках державної бібліографії ("Літопис книг" тощо) бібліографічний опис виконує тільки обліково-реєстраційну функцію. До таких видань звертаються з найрізноманітнішою метою. Пристатейні списки літератури виконують не лише функцію ідентифікації, їх часто використовують для одержання інформації про доку­менти з різноманітних тем. Тому, складаючи опис, слід урахову­вати його багатофункціональність і подавати в ньому всі дані, що є важливими для характеристики документа.

Для реалізації зазначених функцій бібліографічний опис має задовольняти певні взаємопов'язані і взаємозумовлені вимоги. Перш за все, це точність, тобто всі бібліографічні відомості в описі мають точно відповідати даним документа. Як правило, їх наводять у тій самій формі, що і в документі.

Вимога повноти полягає в тому, що опис мусить мати пов­ний набір бібліографічних даних, необхідних для харак­теристики твору та визначення його відмінностей від інших.

Найважливішою вимогою є єдність опису, тобто склад відо­мостей, форма і послідовність наведення їх мають бути доволі стабільними. Незважаючи на те, що в описах документів, які складаються з різною метою (для бібліотечних каталогів, для бібліографічних покажчиків, для посилань тощо), для різних установ (масових і наукових, великих і невеликих бібліотек, органів науково-технічної інформації (НТІ), видань державної бібліографії тощо), що вони можуть мати відмінності, загальні засади їхнього складання мають бути єдиними. Лише в тако­му разі користувачам буде неважко переходити з одного по­шукового масиву до іншого і знаходити потрібні документи.

Бібліографічний опис має бути максимально стислим, адже його вміщують на невеликій площі бібліографічного покаж­чика, каталожній картці або дискеті.

Опис у цілому і кожна його частина зокрема мають бути однозначними і зрозумілими для користувачів, у цьому поля­гає суть вимоги зрозумілостіта чіткості.

Відповідність бібліографічного опису названим вимогам забезпечується завдяки дотриманню при складанні опису вста­новлених правил, які регламентуються державними стандар­тами та інструкціями.

 ^ ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Типове навчальне завдання.
1.Запустіть програму MicrosoftExcel
2. Створити та оформити таблицю з наступними заголовками стовпців:

- суцільна:згортання інформації;

- дві окремо:семантичне згортання, лексичне
3.Оформити опис семантичного та лексичного згортання інформації у відповідних клітинка
4.Створити таблицю Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів. Стовпці:

1:бібліографічний опис документів

2:індексування

3:анотування

4:реферування

^ 5.Дати визначення видам АСПІ у відповідних клітинках

6. Зони й елементи бібліографічногоопису. Загальні правила їх наведення

7. Скоротити назву згідно правил:

Наприклад, твір Ш. де Костера "Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і ЛаммеГудзага у Фландрії та інших країнах"

^ 8.Записуємо результат скорочення

9.Дати, що належать до основноїназви, але граматично не пов'язані з нею, подають в описі через кому, якщоїх не вказано в документі у круглих дужках. Навести приклад і записати.

10.Зробити загальнепозначенняматеріалу:

Мисливські господарства України ?

^ 11.Оформити паралельну назву:

Африканські казки та оповідання =

12.Зробити Відомості про видання:

Напр: Факс. вид.

Передрук з вид. 1885 р.

13.Записатипорядковий номер видання:

3-тє вид. Вид. 8-е

14.Записати відомості про відповідальність, щостосуютьсязапропонованого видання:

Вид. 4-е / перероб. з 3-го вид. С. Самійленка.

^ 15.Зберегти результати роботи на зовнішньому

Оформити звіт.

Індивідуальне завдання.

Виконати відповідне варіанту завдання (Ознайомитись зі змістом книги, виявити про що в ній ідеться, тобто її предмет. У ході подальшого аналізу з'ясувати, що є основним аспектом предмету. Для характе­ристики твору в цілому зазначити його призначення, форму (навчальний посібник, підручник, науково-популярне видання…) — ознаки, які виявлено в ході аналізу. Назвати рубрику).

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.Чому існує потреба у згортанні інформації про документи?

2.У чому суть процесу згортання документної інформації? Які види згортання вам відомі?

3.Які види обробки документів доцільно зарахувати до аналітико-синтетичної?

^ 4.Що таке бібліографічний опис? Які функції він виконує?

5.Які вимоги ставляться до бібліографічного опису і за­вдяки чому їх задовольняють?

6.Коли і чому виникла потреба у бібліографічних описах?
Література:

1.Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003.
— Введ. 2004.01.07. — М., 2004.

2.Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо­вания и правила составления: межгос. стандарт: ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с.

3.Бідбаєр, В. До концепції вітчизняної системи реферу­вання та видання реферативної інформації / В. Бідбаєр, Л. Ко-тенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 21—22.

4.Блюменау, Д.И. Проблемы свертывания научной инфор-
мации/ Д.И. Блюменау. — Л., 1982. — С. 11 — 24.

5.Сілкова, Г.В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності / Г.В. Сілкова // Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: міжвуз. зб. наук. пр. — Рівне, 1997. — С. 188 — 193.

6.Соляник, A.A. Документні потоки та масиви: навч. посіб. / Харк. держ. акад. культури. — X., 2000. — 112 с.

Лабораторна робота № 2

  1   2   3   4

Схожі:

Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного...
Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconІ. Л. Кострицький “ 29 ” серпня 2012 р
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри господарського права та процесу 29 серпня 2012 року, протокол №1
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № від вересня 2010 р та на засіданні методичної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconДля студентів напрямів підготовки «Будівництво» та «Машинобудування»...
Методичні вказівки розглянуті І рекомендовані до друку на засіданні кафедри пом І сапр, протокол №4 від 16 листопада 2012 р., І науково-методичної...
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЕкзаменаційні білети з нормативної дисципліни
Затверджено на засіданні кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Протокол №10 від 18. 04. 2012 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №6 від «3» листопада 2010 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗатверджено
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол №2 від 19 січня 2011 р
Документознавство та інформаційнадіяльність” Затверджено на засіданні кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Протокол №1 від 30 серпня 2012 р. Львів 2012 iconЗадача. Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного...
Затверджено на засіданні вченої ради механіко математичного факультету (протокол №8 від 24. 04. 2012 р. )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка