Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Скачати 327.73 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Дата конвертації01.07.2013
Розмір327.73 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий Інститут права та психології


Кафедра кримінального права і процесу

/назва кафедри/

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради

______________/ ________________/

/підпис/ /прізвище, ініціали/

“_____” ________________ 2012 р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Для базового напряму 0304 “Право”__________________________

Для спеціальності 8.18010003Cудова експертиза”____________________Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО напряму

/шифр, назва/
Програма навчальної дисципліни складена к.х.н., доцент Бараняк В.М.

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автора програми/
“____” __________________ 2012 р.

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права і процесу
Протокол № ______ від “_____” _____________ 2012 р.
Завідуючий кафедрою ____________________________ / Гумін О.М. /

/підпис - прізвище, ініціали/

Програма навчальної дисципліни обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму
Протокол № ______ від “______” _____________ 2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна “Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності” відображає сучасні концептуальні засади, завдання, принципи та вимоги до використання інформаційних технологій в судово-експертних дослідженнях, їх зв’язок з юридичними і суспільними науками, враховує узагальнений позитивний досвід роботи експертної служби України та зарубіжних країн.

Концепція вивчення спеціального курсу “Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності ” зорієнтована на оволодіння слухачами, насамперед, сучасними інформаційними технологіями отримання, накопичення, обробки, пошуку, передачі та відображення криміналістично значущої інформації, а також на активне формування інформаційної культури використання засобів, прийомів і методики використання зазначених технологій при проведенні судової експертизи.

^

Завдання вивчення дисципліни


У зв'язку із зазначеними положеннями студентам необхідно вивчити теоретичні положення матеріалознавства і оволодіти практичними навичками, які потрібні для виявлення, фіксації та вилучення різноманітних речових доказів і використання їх для експертного дослідження.

Навчальна дисципліна «Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності» спрямована на:

• формування творчої особистості, інтелектуально активної, здатної самостійно і логічно мислити, аргументовано, на сучасному науковому рівні вирішувати завдання як при проведенні досліджень, так і під час техніко-криміналістичного забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

 • засвоєння теоретичних засад використання інформаційних технологій у сфері судово-експертної діяльності;

 • засвоєння слухачами спеціально-наукових методів у сфері застосування інформаційних технологій;

 • розвиток практичних навичок та умінь слухачів з метою оволодіння методикою інформаційного забезпечення проведення судової експертиз.

Студенти, які вивчають курс «Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності» повинні знати:

на понятійному рівні поняття, предмет, систему та задачі ресурсного забезпечення проведення судових експертиз; наукові засади інформатизації судової експертизи; напрямки комп’ютеризації судової експертизи; класифікацію інформаційних технологій, які використовуються в судово-експертних установах; загальні положення методики використання інформаційних систем при проведенні судової експертиз.

на фундаментальному рівні загальні правила використання техніко-криміналістичних засобів виявлення, огляду, фіксації та вилучення матеріальних об’єктів, особливості автоматизованого вирішення ідентифікаційних, діагностичних та ситуалогічних завдань; особливості застосування інформаційних технологій на окремих стадіях експертного дослідження, особливості аналізу зображень слідів та об’єктів експертного дослідження з використанням автоматизованих інформаційних систем.

на практично-творчому вимоги, які ставляться до експерта-криміналіста, який працює у державних експертних установах і надає на основі своїх спеціальних знань допомогу оперативним працівникам та слідчим в оволодінні сучасними техніко-криміналістичними засобами.

Студенти повинні вміти:

на рівні відтворення кваліфіковано використовувати прикладні інформаційні системи для вирішення ідентифікаційних, діагностичних та ситуалогічних завдань при проведення судової експертизи; проводити аналіз зображень слідів та об’єктів експертного дослідження з використанням спеціалізованих інформаційних систем; використовувати експертні інформаційні системи для автоматизації окремих стадій судово-експертного дослідження; формулювати висновок експерта з використанням систем автоматизованого прийняття експертного рішення; складати висновок експерта та ілюстративну частину до нього з використанням спеціалізованих графічних комп’ютерних програм; вносити пропозиції щодо удосконалення існуючих експертних інформаційних технологій; складати технічні завдання на створення нових інформаційних технологій для забезпечення потреб експертної практики.

на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, освоювати сучасну техніку та методи судово-експертних досліджень.
^ Місце дисципліни в навчальному процесі
Предмет вивчається на основі знань, які студенти отримали з навчальної дисципліни “Криміналістика”, має структурно-логічні зв’язки з предметами “Кримінальний процес”.
^ Структура дисципліни

«Матеріалознавча експертиза» складається з восьми самостійних тем.

Практичні (семінарські) заняття проводяться з основних найважливіших тем «Ресурсного забезпечення судово-експертної діяльності» і мають на меті поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними необхідних навичок для практичної діяльності.

^ Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати допомогу у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу.

Перевірка засвоєних знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль проводиться після вивчення тем курсу і має навчальний характер. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Програмою передбачено згідно з навчальним планом 60 годин, з них:

— лекційних— 16 годин;

—семінарських та практичних занять — 16 години;

—контрольна робота — 1;

—самостійна робота — 28 годин.

Особливістю курсу є те, що протягом його вивчення переважають практичні заняття.

За власним бажанням студенти можуть підготувати реферати, тематика яких наведена у методичних рекомендаціях і доводиться до відома студентів на лекціях та практичних заняттях.

^ Формами та засобами контролю вивчення навчальної дисципліни є:

- усне опитування на практичних (семінарських) заняттях;

- виступ на практичних (семінарських) заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);

- виконання практичних завдань;

- написання контрольної роботи;

- залік.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

Тема 1. Загальнонаукові передумови інформатизації

проведення судових експертиз

Історичні передумови інформатизації судових експертиз. Напрямки розвитку теорії і практики математизації та інформатизації судово-експертної діяльності.


Використання в експертних дослідженнях математики та інформатики як результат інтеграції суспільних, природничих та технічних наук. Сутність та методологічне значення цих процесів.

Криміналістична інформатика як теорія математизації та інформатизації процесів та систем в судово-експертної діяльності.

Інформація та інформаційні процеси в експертних дослідженнях як об’єкти математизації та автоматизації.

Формалізація опису криміналістичної інформації. Кодування криміналістичної інформації як елемент її математичної обробки і його роль в оптимізації інформаційного забезпечення судової експертизи.

^ Тема 2. Напрямки комп’ютеризації судових експертиз

Основні напрямки використання інформаційних технологій в судово-експертній діяльності. Інформаційне забезпечення управління судово-експертною діяльністю, інформаційне забезпечення функціонування криміналістичних обліків, автоматизація проведення експертних досліджень.

Класифікація комп’ютерних технологій в експертних дослідженнях. Автоматизовані банки даних (АБД) та автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС). Бази даних та їх види. Системи управління базами даних (СУБД).

Автоматизовані робочі місця (АРМ) експерта. Програмно-апаратні комплекси (ПАК).

Спеціалізовані програми автоматизації окремих стадій експертного дослідження.

^ Тема 3. Автоматизація збирання та обробки експериментальних

даних у ході експертних досліджень
Введення зображень в комп’ютер. Прикладне програмне забезпечення для автоматизації введення експериментальних даних. Автоматизоване робоче місце оператора введення зображень об’єктів дослідження.

Програми модифікації папілярного узору в режимі “електронного олівця” у ході дактилоскопічних досліджень.

Програми обробки статистичних даних у ході почеркознавчих досліджень.

Програми обробки зображень обличчя у ході експертизи по ідентифікації особи за рисами зовнішності.

Програми обробки акустичних спектрів у ході судово-фоноскопічних досліджень. Графічне відображення результатів розрахунку модуля та аргументу спектра сигналу.

Програми ситуаційного моделювання у ході судово-балістичної експертизи.

Програми 3-D графічного моделювання дорожньої обстановки при проведенні автотехнічної експертизи.

Спеціалізовані апаратні засоби для введення цифрових зображень об’єктів у комп’ютер. Лазерні оптичні сканери. Відеосканери, термосканери, “живі сканери” для введення папілярних узорів. Пристрій введення на принципі розпізнавання біопотенціалів епідерміса.

Лазерні рефрактометри для сканування розгортки куль та гільз. Лазерні вимірювачі швидкості польоту кулі.

Тема 4. Створення та використання автоматизованих банків даних, автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизованих робочих місць експерта за конкретними об’єктами експертизи

Організаційно-технічні засади створення експертних інформаційних систем. Роль експерта як носія спеціальних знань в алгоритмізації дослідницьких процедур. Особливості адаптації діючих експертних методик до автоматизованого вирішення завдань.

Методичні засади використання автоматизованих інформаційних систем в експертних дослідженнях. Використання АБД та АІПС за конкретними об’єктами експертного дослідження. Використання АРМ експерта. Використання програм автоматизації окремих стадій експертного дослідження.

Організація комп’ютерної мережі інформаційного забезпечення судово-експертних установ за технологіями “клієнт-сервер”. Багаторівневий доступ до відомчих та загальнодержавних банків даних.

Захист комп’терних баз даних. Сучасні технології захисту інформації в комп’ютерних мережах.
^ Тема 5. Автоматизовані системи аналізу зображень для проведення ідентифікаційних та діагностичних досліджень

Поняття формалізації судово-експертних досліджень. Поняття та види алгоритмів. Особливості застосування людино-машинних алгоритмів в експертних дослідженнях.

Програмні засоби АРМ експерта, їх структура. Прикладне програмне забезпечення АРМ експерта. Програми аналізу зображень.

Підготовка зображень для порівняльного дослідження. Пошук та виділення ознак в досліджуваних слідах та об’єктах. Критерії оцінки ознак. Принципи автоматизації ідентифікаційних досліджень. Автоматизовані ідентифікаційні системи.

Методика обробки цифрових зображень за допомогою прикладних комп’ютерних програм.

Методи аналізу та обробки зображень об’єктів дослідження: кодування градацій щільності, підвищення контрасту, фільтрація деталей зображення.

Програми геометричних побудов та перетворень зображень. Зміна масштабу зображень. Виділення та розмітка зображень. Програмні засоби для порівняльного дослідження: співставлення, суміщення та накладання зображень. Прозоре накладання зображень.
^ Тема 6. Програмно-апаратні комплекси для автоматизації

експертних досліджень

Проблемно орієнтовані програмно-апаратні комплекси для автоматизації експертних досліджень.

Прикладні програми для автоматизації окремих дослідницьких процедур.

Спеціалізовані автоматизовані робочі місця судового експерта.

Автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні системи.

Автоматизовані балістичні ідентифікаційні системи.

Програмно-апаратні комплекси для технічного дослідження документів.

Програмно-апаратні комплекси для відеофоноскопічних досліджень.

Програмно-апаратні комплекси для проведення спеціальних досліджень.

Експертні системи автоматизованої підтримки прийняття експертного рішення. Діагностичні експертні системи для почеркознавчих досліджень та дослідження холодної зброї.

^ Тема 7. Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину

Введення зображень в комп’ютер. Прикладне програмне забезпечення для автоматизації введення експериментальних даних. Автоматизоване робоче місце оператора введення зображень об’єктів дослідження.

Програми модифікації папілярного узору в режимі “електронного олівця” у ході дактилоскопічних досліджень.

Програми обробки статистичних даних у ході почеркознавчих досліджень.

Програми обробки зображень обличчя у ході експертизи по ідентифікації особи за рисами зовнішності.

Програми обробки акустичних спектрів у ході судово-фоноскопічних досліджень. Графічне відображення результатів розрахунку модуля та аргументу спектра сигналу.

Програми ситуаційного моделювання у ході судово-балістичної експертизи.Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби дослідження речових доказів

Предмет та об'єкти експертизи. Методи дослідження об’єктів експертизи.

Підготовка матеріалів для експертизи. Особливості призначення криміналістичної експертизи. Підготовка матеріалів для експертизи Діагностичні, ідентифікаційні та класифікаційні питання, які вирішує експертиза.

Оцінка та використання результатів експертизи. Доказове значення об'єктів експертизи. Питання, які вирішуються експертизою. Перелік об'єктів, що направляються на експертизу (дослідження) та питання, які вирішуються експертизою. Спеціалізовані автоматизовані робочі місця судового експерта. Автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні системи. Автоматизовані балістичні ідентифікаційні системи. Програмно-апаратні комплекси для технічного дослідження документів.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля.

^ При цьому враховується:

- здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання;

- вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях;

- навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень;

- здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії стосуються й усної відповіді).

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам:

Оцінка “відмінно” - коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань.

Оцінка “добре” - коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань.

Оцінка “задовільно” - коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається.

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань.

Оцінка “незадовільно” - коли студент не знає значної частини програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний матеріал.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань.^ За 100-бальною

шкалою Університету

За шкалою

ECTS

За національною

шкалою

100–88 балів

A

“відмінно”

87–80 балів

B

(“дуже добре”)

“добре”

79–71 бал

С

(“добре”)
70–61 бал

D

(“посередньо”)

“задовільно”

60–50 балів

E

(“задовільно”)
49–26 балів

FX

(“незадовільно” – з можливістю повторного

складання екзамену чи заліку)

“незадовільно”

25–00 балів

F

(“незадовільно” – з обов’язковим повторним вивченням модуля)

Підсумкова оцінка за семестр – поточна успішність в сукупності за семестр + бали отримані під час заліку. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку – 70 балів.
^ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна. – 54 с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України: станом на 1 грудня 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.

3. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ-ВР.

4. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1999 р. № 1977-ХП.

5. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР.

6. Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617.

7. Про утворення експертної служби МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988.

8.Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 17.11.2003 р. № 1395.

9. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 595.

10. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 р. № 8.

11. Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 30 серпня 1999 р. № 682.

12. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісії МВС України: Наказ МВС України від 30 серпня 1999 р. № 685.

13. Про організаційні зміни в науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах при ГУ МВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті: Наказ МВС України від 18 лютого 2008 р. № 77.

14. Про затвердження Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України: Наказ МВС України від 18 жовтня 2000 р. № 710.

15. Про внесення змін до нормативних актів, які регламентують діяльність експертної служби МВС України: Наказ МВС України від 10 грудня 2007 р. № 465.

16.Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертних: Наказ МЮ України від 02 жовтня 2008 р № 1666/5.

17. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз: Наказ МЮ від 8 жовтня 1998 р. № 53/5.

18. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-1995 – К.: Держспоживстандарт України, 1995.
Основна література до всіх тем:


 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р .С. Белкин. – М., 2001. – 240 с.

 3. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві : Монографія / П.Д. Біленчук та ін.; за заг. ред. П.Д. Біленчука. Кн. 1. – К. : Наука і життя, 2007. – 244 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дранника. Изд-е 2-е перераб.и доп.– М. : Высш. шк. – 2000. – 672 с.: ил.

 5. Россинская Е. Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы / Е. Р. Россинская // Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Том 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 478 с.

 6. Рибальський О. В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм у судово-акустичній експертизі : [монографія] / О. В. Рибальський. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 168 с.

 7. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. 588 с.

 8. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В. Г. Хахановського. – Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 203 с.

 9. Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник.– М. : Изд. юрид. фак. МГУ. – 2003 – 376 с. : ил.

 10. Інформаційні технології в експертних дослідженнях: Навчальна програма / Уклад.: О.О.Садченко, О.О.Давидова, В.Г.Хахановський, Ю.О.Мазниченко. − К. : Київський нац. ун-т внутр. справ. − 2005. – 15 с.

 11. Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью: Учебное пособие / А.В. Ищенко, Н.С. Карпов. – К. : Изд.-во Нац. акад. внутренних дел Украины – 1997. – 136 с.

 12. Мазниченко Ю.О. Інформаційні технології в експертній практиці : Навч.-практ. посібник / Ю.О. Мазниченко. − К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 152 с.

 13. Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика / Н. С. Полевой. – 2-е изд. – М. : МГУ, 1989. – 328 с.Спеціальна література до окремих тем:
^

До теми 1: «Загальнонаукові передумови інформатизації

проведення судових експертиз»
 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р .С. Белкин. – М., 2001. – 240 с.

 3. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві : Монографія / П.Д. Біленчук та ін.; за заг. ред. П.Д. Біленчука. Кн. 1. – К. : Наука і життя, 2007. – 244 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дранника. Изд-е 2-е перераб.и доп.– М. : Высш. шк. – 2000. – 672 с.: ил.

 5. Россинская Е. Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы / Е. Р. Россинская // Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Том 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 478 с.

 6. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 7. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 8. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 9. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 2: «Напрямки комп’ютеризації судових експертиз»

 1. Рибальський О. В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм у судово-акустичній експертизі : [монографія] / О. В. Рибальський. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 168 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. 588 с.

 3. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В. Г. Хахановського. – Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 203 с.

 4. Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник.– М. : Изд. юрид. фак. МГУ. – 2003 – 376 с. : ил.

 5. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 9. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 3: «Автоматизація збирання та обробки експериментальних

даних у ході експертних досліджень»


 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р .С. Белкин. – М., 2001. – 240 с.

 3. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві : Монографія / П.Д. Біленчук та ін.; за заг. ред. П.Д. Біленчука. Кн. 1. – К. : Наука і життя, 2007. – 244 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дранника. Изд-е 2-е перераб.и доп.– М. : Высш. шк. – 2000. – 672 с.: ил.

 5. Россинская Е. Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы / Е. Р. Россинская // Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Том 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 478 с.

 6. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 7. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 8. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 9. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 4: «Створення та використання автоматизованих банків даних, автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизованих робочих місць експерта за конкретними об’єктами експертизи»


 1. Рибальський О. В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм у судово-акустичній експертизі : [монографія] / О. В. Рибальський. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 168 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. 588 с.

 3. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В. Г. Хахановського. – Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 203 с.

 4. Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник.– М. : Изд. юрид. фак. МГУ. – 2003 – 376 с. : ил.

 5. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 9. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.До теми 5: «Автоматизовані системи аналізу зображень для проведення ідентифікаційних та діагностичних досліджень»


 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р .С. Белкин. – М., 2001. – 240 с.

 3. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві : Монографія / П.Д. Біленчук та ін.; за заг. ред. П.Д. Біленчука. Кн. 1. – К. : Наука і життя, 2007. – 244 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дранника. Изд-е 2-е перераб.и доп.– М. : Высш. шк. – 2000. – 672 с.: ил.

 5. Россинская Е. Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы / Е. Р. Россинская // Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Том 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 478 с.

 6. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 7. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 8. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 9. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 6: «Програмно-апаратні комплекси для автоматизації

експертних досліджень»


 1. Рибальський О. В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм у судово-акустичній експертизі : [монографія] / О. В. Рибальський. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 168 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. 588 с.

 3. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В. Г. Хахановського. – Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 203 с.

 4. Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник.– М. : Изд. юрид. фак. МГУ. – 2003 – 376 с. : ил.

 5. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 9. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.


До теми 7: «Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину»

 1. Рибальський О. В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм у судово-акустичній експертизі : [монографія] / О. В. Рибальський. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2004. – 168 с.

 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський. – К.: Кондор, 2005. 588 с.

 3. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика : курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В. Г. Хахановського. – Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 203 с.

 4. Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник.– М. : Изд. юрид. фак. МГУ. – 2003 – 376 с. : ил.

 5. Криміналістика. Підручник /За ред.П.Д Біленчука. –К.: АТІКА, 2001.–542 с.

 6. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 2001. – 528 с.

 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. – М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. – 971 с.

 8. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 221 с.

 9. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. –М.: Спарк, 1999. – 543 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.До теми 8: «Техніко-криміналістичні засоби дослідження речових доказів»


 1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Р Е. Россинская // Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 992 с.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р .С. Белкин. – М., 2001. – 240 с.

 3. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві : Монографія / П.Д. Біленчук та ін.; за заг. ред. П.Д. Біленчука. Кн. 1. – К. : Наука і життя, 2007. – 244 с.

 4. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дранника. Изд-е 2-е перераб.и доп.– М. : Высш. шк. – 2000. – 672 с.: ил.

 5. Россинская Е. Р. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы / Е. Р. Россинская // Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Том 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 478 с.

 6. Назначение и производство судебных экспертиз : пособие для следователей, судей и экспертов. – М. : Юридическая литература, 1988. – 236 с.

 7. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий : учебное пособие / под ред. В.Г. Савенко.– М. : ЭКЦ МВД России, 1993. – 320 с.

 8. Современные возможности судебных экспертиз : методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М. :

 9. РФЦСЭ, 2000. – 144 с.

 10. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К., 1994. – 672 с.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconДисципліни практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconПрактикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробник: Васюк А. Г., доцент кафедри юридичної психології та судово-медичних дисциплін лдувс імені Е. О. Дідоренка, кандидат психологічних...
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconТема: «Структура судово-медичної служби України. Регламент роботи...
Значення судової медицини у судово-слідчій діяльності правоохоронних органів. Структура судово-медичної службі України
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами...
Практикум із складання нормативно-правових документів судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconРобоча програма навчальної дисципліни
Художньо-публіцистичне тб: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація»,...
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
Програма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка