3 Позначення І скорочення




Назва3 Позначення І скорочення
Сторінка4/13
Дата конвертації27.03.2014
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Таблиця 2


Характерні ознаки

Несправності

Спосіб усунення

1

2

3

Сильні потьоки (до краплеутворення) робочої рідини

Пошкоджене сальникове ущільнення, зношені чи по­ламані каркасні ман-жети, відкрутилася гайка сальника, по­рване ущіль-ню­вальне гумове кільце

Гасник замінити

На корпусі чітко помітні сліди – більше 30 мм від пере­міщення захисного кожуха

Гасник не обмежує коли­вань кузова

Те саме


Перекіс за­хисного кожуха щодо корпусу гасника

Порушення з'єднання штоку та верхньої крі­пильної голо­вки; відкрутилася гайка кор­пусу і відбулося ослаблення са­льникового вуз­ла; розламалася (тріснула) на­правляюча го­ловка циліндра; під кожухом зі­бралася сніго-льодяна маса

«

Надресорна балка переко­шена у вертика­льній площині

Заклинюван­ня штоку з по­ршнем у корпусі гасника коли­вань

Гасник замі­нити

Неспіввісне розташу-вання кріпильних го­ловок гасників коливань відно­сно поперечної осі візка (пере­кіс гасника у кронштейнах надресор-ної ба­лки та рами)

Розрегульоване затягування гумометале- вих пакетів поздовжніх повідців візка

Відрегулю­вати затягування




Несиметрич­ність розташу­вання головок гасника віднос­но кронштейнів

Усунути перестанов-кою проміжних гу­мових шайб




Порушення зварних швів кронштейнів, погнутість кронштейнів

Кронштейни

замінити
^



Кінець таблиці 2


1

2

3

Зазори у вузлах кріплен-ня гасників до кронштейнів рами візка та надресорної ба­лки (сумарний зазор у вузлі кріплення не повинен перевищувати 1,0 мм) – регулюється підбо­ром різної тов­щини прокладок

Зношені гу­мові втулки го­ловок, валик кріплення чи втулки в крон­штейнах

Замінити несправні деталі

Відхід бурту гумової втулки від бокової по-верхні кріпильної голов-ки гасника більше 2 мм

Ослаблення кріплення цієї втулки в отворі головки

Замінити гумомета-леві комплекти

Незатухаючі коливання кузо­ва після прохо­ду з невеликою швидкістю сти­ків та стрілок

Повна чи ча­сткова втрата роботоздатності гасників внаслі­док витікання робочої рідини, відмови клапа­нів, спрацюван­ня направляю­чої та штоку, ослаблення гай­ки корпусу, ві­д'єднання верх­ньої головки від штоку
^
Гасники замінити


Примітка. Технічний стан гідравлічних гасників коли­вань можна перевірити прокачуванням вручну. Для цього необхідно від'єднати від кронштейна верхню кріпильну головку, нахилити гасник під кутом 45°, стиснути і розтяг­ти його. Гасник повинен мати велике зусилля опору без заїдань та стрибкоподібного падіння зусилля опору при повному розтяганні і стиску. При виявленні порівняно ве­ликих переміщень кузова одного чи декількох вагонів по­їзда зустрічаючий оглядач повинен більш ретельно переві­рити гасники коливань цих вагонів.


7.5 Ресорне підвішування

7.5.1 Забороняється постановка в поїзди та прямування в них вагонів, у яких ресорне підві­шування має хоча б одну з наступних несправнос­тей:

- злам хомута, пружини чи листа ресори, а також відсутність хоча б однієї пружини;

- тріщини хомута, листа ресо­ри чи пружини;

- зміщення чи перекіс еліптичної ресори, листа еліптичної ресори планок і пружин ресорного комплекту;

- змикання витків або наявність слідів від змикання хоча б однієї пружини ресорного комплекту;

- злам чи тріщина наконечника еліптичної ре­сори;

- злам чи тріщина у надбуксовій пружині, серзі чи пружині центрального люлькового підвішуван­ня.

^ 7.6 Автозчепні пристрої

7.6.1 Вимоги до огляду, перевірки і ремонту автозчепного пристрою під час ПР, ТО-3 пасажирських вагонів.

При зовнішньому огляді необхідно перевірити:

а) дію механізму автозчепу. У випадку виявлення його несправності, а також при ТО-3 пасажирських вагонів, механізм автозчепу розбирають, кармани кор­пусу оглядають, при необхідності очищають, не­справні деталі замінюють справними і після скла­дання перевіряють дію механізму у встановленому порядку;

б) стан корпусу автозчепу (спрацювання тяго­вих і ударних поверхонь великого і малого зубів, ширини зіву корпусу) і робочих поверхонь замка;

в) стан корпусу автозчепу, тягового хомута, клина тягового хомута і інших деталей автозчеп­ного пристрою (наявність в них тріщин і вигинів);

г) стан розчіпного привода і кріплення валика підйомника автозчепу;

д) кріплення клина тягового хомута;

е) прилягання поглинального апарата до опор­ної плити і задніх упорних кутників (упору);

ж) зазор між хвостовиком автозчепу і стелею ударної розетки;

и) зазор між хвостовиком автозчепу і верхньою кромкою вікна в кінцевій балці;

к) висоту поздовжньої осі автозчепу над голо­вками рейок;

л) положення поздовжньої осі автозчепу відно­сно горизонталі;

м) стан валика, болтів, пружин і кріплення ударної розетки.

Не допускається випускати рухомий склад в експлуатацію при наявності хоча б однієї з не­справностей:

а) автозчеп не відповідає вимогам перевірки комбінованим шаблоном 940р;

б) тріщини в деталях автозчепного пристрою;

в) різниця між висотами автозчепів на обох кі­нцях вагона, локомотива (однієї секції) і вагона електро- і дизель-поїзда більше 25 мм, провисання автозчепу рухомого складу більше 10 мм, а відхилення вверх – більше 3 мм;

г) короткий або довгий ланцюг розчіпного при­вода; ланцюг з незавареними кільцями або надри­вами в них;

д) зазор між хвостовиком автозчепу і стелею ударної розетки менше 20 мм і не більше 40 мм, між хвостовиком і верхньою кромкою вікна в кінцевій балці менше 20 мм (при жорсткій опорі хвостовика);

е) замок автозчепу знаходиться на відстані від зовнішньої вертикальної кромки малого зуба більшій 8 мм або меншій 2 мм, лапа замкоутримувача віддалена від кромки замка менше, ніж на 16 мм (у замкоутримувачів, які не мають скосу, – менше, ніж на 5 мм);

ж) валик підйомника заїдає при повертанні або закріплений нетиповим способом;

и) товщина перемички хвостовика автозчепу, встановленого на вагон замість несправного, менше 48 мм;

к) поглинальний апарат не прилягає щільно че­рез упорну плиту до передніх упорів, а також до задніх упорів;

л) упорні кутники, передні і задні упори з трі­щинами, з ослабленими заклепками;

м) планка, що підтримує тяговий хомут, тов­щиною менше 14 мм, закріплена болтами діамет­ром менше 22 мм, без контргайок і шплінтів на болтах (допускається кріплення підтримуючої планки болтами діаметром 20 мм, в кількості не менше 10 шт.);

н) нетипове кріплення клина (валика) тягового хомута;

п) неправильно поставлені маятникові підвіски центруючого пристрою (широкими головками донизу на вантажних і рефрижераторних вагонах);

р) обмежувальний кронштейн автозчепу з трі­щиною в будь-якому місці, спрацюванням горизо­нтальної полички або вигином більше 5 мм з роз­міром від осі автозчепу до кронштейна 285 мм;

с) валик розетки, закріплений нетиповим спо­собом, і ослаблені болти розетки, болти без шплін­тів або із шплінтами, які не проходять через прорі­зи в корончатих гайках.

Порядок перевірки автозчепу комбінованим шаблоном 940р такий:

а) при перевірці справності дії запобіжника за­мка потрібно прикласти шаблон, як показано на рисунку 13, а, і одночасно натиснути рукою на за­мок, пробуючи штовхнути його в карман корпусу автозчепу. Якщо замок входить повністю в карман корпусу, то це вказує на неправильну дію запобі­жника замка. Якщо запобіжник діє правильно (верхнє його плече упирається в противагу замкоутримувача при натисканні на лапу ребром комбі­нованого шаблона), то замок повинен знаходитися від кромки малого зуба автозчепу на відстані не менше, ніж на 7 мм і не більше, ніж на 18 мм (вимірюють у верхній частині замка);



а


б





в

Рисунок 13 – Порядок перевірки дії механізму автозчепу

комбінованим шаблоном 940р

б) для перевірки дії механізму на утримання замка в розчепленому положенні шаблон прикла­дають, як показано на рисунку 13, б. Потім пово­ротом до відказу валика підйомника вводять замок усередину порожнини кармана і звільняють валик, продовжуючи утримувати шаблон в зіві автозчепу. Якщо замок опускається назад униз, значить ме­ханізм несправний;

в) для виявлення можливості передчасного включення запобіжника замка при зчепленні авто­зчепів шаблон встановлюють так, щоб його відки­дна скоба боком з вирізом 35 мм натискала на ла­пу замкоутримувача, а лист шаблона торкався ве­ликого зуба (рисунок 13, в). Автозчеп вважається придатним, якщо при натисканні на замок він без перешкод входить в карман на весь свій хід;

г) товщину замикаючої частини замка переві­ряють, прикладаючи шаблон, як показано на ри­сунку 14, а. Якщо шаблон одночасно прилягає до бокових частин малого зуба і замка, значить замок непридатний (тонкий);

д) при перевірці ширини зіву автозчепу (без за­мка) шаблон прикладають одним кінцем до кута малого зуба (рисунок 14, б), а другим підводять до носка великого зуба. Якщо шаблон проходить по­вз носок великого зуба в зів, то корпус автозчепу непридатний, перевірка проводиться по всій висо­ті носка великого зуба;

е) для перевірки спрацювання малого зуба ша­блон прикладають, як показано на рисунку 14, в. Якщо шаблон стикається з боковою стінкою мало­го зуба, то автозчеп непридатний. Перевіряють на 80 мм вверх і вниз від поздовжньої осі корпусу;

ж) при перевірці спрацювання тягової поверхні великого зуба і ударної поверхні зіву шаблон встановлюють, як показано на рисунку 14, г. Якщо шаблон входить в зів, то автозчеп непридатний. Перевіряють в середній частині великого зуба по висоті на 80 мм вверх і вниз від середини (переві­рка великого зуба проти вікна для лапи замкоут­римувача не проводиться).

Під час ТО-3, ПР пасажирських вагонів піднімання противаги

замкоутримувача над поличкою. З цією метою на лапу замкоутримува­ча, навішеного на шип корпусу, натискають шаб­лоном 940р, як показано на рисунку 15, після чого планку із вирізом 11 мм встановлюють на проти­вагу замкоутримувача. Піднімання противаги над поличкою вважається достатнім, якщо між план­кою 1 і поличкою 2 існує зазор.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

3 Позначення І скорочення iconПрийняті позначення, символи, скорочення
Нформаційний модуль прямокутні проекції елементарних геометричних об’єктів
3 Позначення І скорочення iconПитання до екзамену за І семестр
Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових ножин. Способи задання множин
3 Позначення І скорочення icon1. Поняття та сутність транснаціональної злочинності Термін транснаціональний,...
Термін транснаціональний, як правило, використовується для позначення переміщення потоків інформації, грошей, людей, матеріальних...
3 Позначення І скорочення icon1. Одиниці вимірювання фізичних величин Міжнародна система одиниць...
Міжнародна система одиниць вимірювання (The System of the International – si, українське скорочене позначення сі) прийнята як основна...
3 Позначення І скорочення iconОсновні терміни та скорочення ΙΙΙ частини курсу «Історія України»

3 Позначення І скорочення iconСкорочення
У доповіді наведені регіональні порівняння показників з Україною та іншими регіонами
3 Позначення І скорочення iconВизначення та скорочення
Нтуу «кпі» – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
3 Позначення І скорочення icon1. Сутність, завдання, предмет економічного аналізу
Математичні моделі. Прийоми побудови детермінованих факторних моделей (подовження, розширення, скорочення)
3 Позначення І скорочення iconВизначення та скорочення
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету
3 Позначення І скорочення iconModul n 1 med fakultet ukr 2013 2014 Вопрос 1
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка