Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання)
Скачати 250.42 Kb.
НазваВідповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання)
Дата конвертації28.06.2013
Розмір250.42 Kb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Хімія > Диплом
ВСТУП
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія» проводиться на IV(для студентів денної форми навчання) або V курсі (для студентів заочної форми навчання) і є частиною практичної підготовка бакалавра.

Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за спеціальністю 7.05130105 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів" проводиться на V(для студентів денної форми навчання) або VІ курсі (для студентів заочної форми навчання) і є частиною практичної підготовка спеціаліста.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • виконати програму практики згідно з даними методичними вказівками;

 • вивчити технологічний процес та обладнання переробки горючих копалин;

 • дотримуватись діючих на підприємстві правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та внутрішнього розкладу;

 • вести щоденник, в який записувати зміст виконаної роботи;

 • по закінченні практики представити в триденний термін керівникові практики від ВНЗ щоденник з відзивом керівника практикою від підприємства, звіт, затверджений печаткою, перевірений та підписаний керівником від підприємства, також затверджений печаткою відділу підготовки кадрів;

 • здати диференційний залік викладачу кафедри не пізніше 10 днів після закінчення практики.

Керівник практикою від університету зобов’язаний:

 • забезпечити організацію практики згідно програми;

 • організувати разом з керівником практики від підприємства екскурсії, учбові заняття та лекції з питань технології переробки горючих копалин, охорони праці, навколишнього середовища та ін.;

 • здійснювати контроль за забезпеченням підприємством умов праці та побуту студентів, контролювати виконання студентами виконання програми практики;

 • розглянути звіт студента з практики, написати відгук про його роботу та надати звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями відповідальному за практику по кафедрі.


Переддипломна практика бакалаврів та спеціалістів проводиться відповідно до наскрізної програми практики, яка є основним навчально-методичним документом, що визначає проведення практики за напрямом «Хімічна технологія» та за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалі»в. Вона забезпечує комплексний підхід до організації виробничої практичної підготовки, системності, безперервності навчання студентів і включає два види практики:

 • переддипломна практика бакалавра - 8 семестр, 3 тижні;

 • переддипломна практика спеціаліста - 10 семестр, 4 тижні.^ 1. МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Підвищення ефективності і якості виробництва потребує раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої підготовки, вимагає необхідність розширення і укріплення зв’язків вищих навчальних закладів з відповідними галузями народного господарства.

Сучасний фахівець повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути умілим організатором, який здатний впроваджувати наукову організацію праці, уміти працювати з людьми.

Виробнича практика повинна сформувати у випускника вищого навчального закладу професійні вміння, навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи у реальних виробничих умовах шляхом виконання в умовах виробництва різних обов’язків, які притаманні їхній майбутній професійній діяльності.

Поставлена мета реалізується шляхом самостійного вивчення виробництва і виконання кожним студентом в умовах підприємства (закладу) виробничих задач згідно цієї програми.

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Критерієм ефективності роботи вищого навчального закладу у справі підготовки фахівців для підприємств України є те, наскільки успішно випускники вищого навчального закладу вирішують у практичній роботі науково-технічні та соціально-економічні завдання, що постають перед ними; як швидко відбувається їх професійне становлення.

Виробнича практика, яка є одним із важливих видів навчальної роботи, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити набуття навичок роботи у трудових колективах.

2.1 Планування робіт з практики

Для більш чіткої організації і проведення практики на факультетах, кафедрах і в університеті розроблено плани робіт, які забезпечують вирішення усіх питань з організації, проведення, методичного забезпечення, керівництва, контролю і звітності викладачів і студентів з виробничої практики протягом усього навчального року. Одним із обов’язкових заходів з планування виробничої практики студентів є видання наказу по університету, у якому відображені усі організаційні питання її проведення у даному навчальному році.
2.2 Закріплення підприємств у якості баз практики за вузами

Закріплення баз практики повинно сприяти встановленню і укріпленню довгострокових прямих контактів вищих навчальних закладів з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними у справі підготовки фахівців. Бази практики постійно оновлюються. Вибору баз практики передує робота, що постійно проводиться кафедрою по вивченню виробничих і економічних можливостей підприємств з точки зору придатності їх для проведення практики за спеціальністю. При цьому повинні враховуватися перспективи економічного і соціального розвитку відповідних галузей народного господарства, плани прийому студентів до вищого навчального закладу з даної спеціальності, а також шляхи постійного удосконалення спеціалістів у світлі вимог науково-технічного прогресу. Закріплення баз практики проводиться згідно встановленого порядку.

У випадку необхідності вищі навчальні заклади можуть заключати прямі договори з підприємствами про виділення місць для проходження практики студентами. Це мають бути кращі підприємства галузі, які відповідають таким вимогам:

- мають високий рівень техніки і технології, організації і культури праці;

- забезпечують можливість проходження практики групами студентів (як мінімум однією групою з кожного виду практики);

- мають науково-технічні зв’язки з вищим навчальним закладом;

- розташовані близько біля вищого начального закладу.
2.3 Підписання договорів із підприємствами на проведення практики студентів

Основою для проведення виробничої практики студентів на виробництві є договір, який підписується між вузом і підприємством до 1 грудня року, що передує календарному року проведення практики. Договори підписуються з підприємствами за заявками профілюючих кафедр.

Порядок надання заявок і підписання договорів встановлюється наказом ректора (п. 2.1). У наказі обов’язково вказуються: факультет, курс, група, прізвище, ім’я, по батькові студентів, що направлені на практику на дане підприємство, терміни проведення практики, керівник практики від вищого навчального закладу.

Керівники підприємства-бази практики видають наказ на практику, визначаючи у ньому порядок організації і проведення практики, заходи по створенню необхідних умов студентам-практикантам для виконання ними програми практики, по охороні праці і попередженню нещасних випадків, по контролю за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку, інші заходи, які забезпечують якісне проведення практики у відповідності з Положенням про виробничу практику студентів; призначає керівника практики від підприємства.
2.4 Розробка робочих програм практики, їх узгодження і корегування

Робоча програма практики розроблюється на основі наскрізної програми стосовно конкретної бази практики, підписується викладачем-розробником і завідувачем випускної кафедри.

Програма повинна бути узгоджена із завідувачами кафедр економіки промисловості та організації виробництва і біотехнології та безпеки життєдіяльності. За два місяці до початку практики програма узгоджується з підприємствами. Узгоджена з підприємством програма практики є документом, виконання якого обов’язкове для вузу, кафедри, викладача, студента-практиканта та підприємства. Раз на три роки робоча програма поновлюється.

2.5 Розподіл студентів за місцями практики і призначення керівників практики
Розподіл студентів і керівників із числа професорсько-викладацького складу за місцями практики проводиться спеціальним наказом по вищому навчальному закладу на основі відповідних заявок випускних кафедр.

Розподіл студентів на практику повинен проводитися, як правило, великими групами.

2.6 Проведення виробничої практики
Виробнича практика проводиться у відповідності з робочою програмою, яка за два місяці до початку практики узгоджується із підприємством.

У робочу програму входить календарний план, який, як правило, включає:

- оформлення на підприємстві;

- вивчення правил техніки безпеки;

- проведення занять і екскурсій;

- виконання індивідуальних завдань;

- виконання самостійних завдань на конкретному робочому місці;

- оформлення звіту з практики;

- одержання заліку з практики.

Студент повинен строго виконувати правила внутрішнього розпорядку підприємства.
2.7 Контроль за проведенням виробничої практики
Контроль за проведенням виробничої практики має на меті виявлення і усунення недоліків і здійснення практичної допомоги студентам при виконанні програми практики.

Контроль від вищого начального закладу здійснюють:

- керівник практики;

- завідувач випускної кафедри;

- представники ректорату.

Контролюючий приймає оперативні заходи для усунення виявлених недоліків. Про значні недоліки контролюючий доповідає керівництву вищого начального закладу і підприємства-бази практики.
2.8 Підведення підсумків виробничої практики студентів
Після закінчення практики студенти в десятиденний термін захищають звіт з практики і отримують диференційний залік. В разі порушення студентом графіку захисту звіту, студент захищає звіт перед комісією Комісія призначається завідувачем випускної кафедри. До її складу входить три викладача (серед них керівник практики від університету). Звіти про практику випускних кафедр повинні містити усі відомості про виробничу практику, давати повну уяву про її позитивні і негативні сторони.

Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях кафедр, рад факультетів і вищого навчального закладу, на науково-методичних конференціях.
^ 3 ПРОГРАМИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ
3.1 Мета практики
Мета виробничої практики за напрямом 6.051301 «Хімічна технологія» та за спеціальністю 7.05130105 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів" – сформувати у випускника університету професійні практичні знання, уміння і навички, що необхідні для плідної роботи у галузі технології переробки горючих копалин і інших галузях промисловості, в наукових закладах академічного і галузевого профілю, проектних інститутах і конструкторських бюро на посаді майстра (зміни, дільниці), технолога, конструктора, молодшого наукового співробітника.
3.2 Переддипломна практика бакалавра

(8 семестр, 3 тижні)
3.2.1 Мета та завдання практики
Метою практики є: закріплення та розширення теоретичних знань, що отримані студентами при вивченні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, основ проектування та обладнання заводів хімічної промисловості та ін., глибоке вивчення технологічних процесів по переробці нафти та твердих горючих копалин, контролю якості сировини та продукції; удосконалення знань про методи та форми роботи з людьми, одержання практичних навичок роботи на основному технологічному обладнанні.

Завдання практики:

вивчення технологічних процесів переробки нафти та твердих горючих копалин, використання ЕОМ;

вивчення питань економіки, планування та керування виробництвом;

ознайомлення з питаннями визначення резервів виробництва, вибір оптимального варіанта переробки та підбір обладнання при виготовленні конкретних видів продукції;

пильне вивчення устрою та рівня технологічної експлуатації обладнання;

вивчення зв’язків між головними та допоміжними цехами підприємства;

ознайомлення з нормативною та технічною документацією, вивчення питань стандартизації;

збирання матеріалів для виконання науково-дослідних і курсових робіт та проектів;

вивчення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища, протипожежної безпеки і цивільної оборони на підприємстві, обладнання та основи проектування нафтопереробних та коксохімічних заводів, економіки та організації промисловості, використання мікропроцесорних засобів та робототехніки; підготовка до вивчення дисциплін ХТП, організації та планування, управління підприємством з використанням АСУТП;

закріплення та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних дисциплін;

набуття практичних навичок на робочих місцях: оператора, лаборанта та ін.

В результаті проходження практики студенти повинні

Знати:

поточну технологічну схему підприємства, призначення головних та допоміжних цехів, їх взаємозв’язок у технічному процесі, будову та принцип роботи обладнання, засоби контролю та автоматизації основних технологічних процесів, в тому числі використання ЕОМ, мікропроцесорних засобів та робототехніки, основні техніко-економічні показники підприємства, “вузькі місця” виробництва та шляхи їх усунення, відходи виробництва та методи їх утилізації, техніку безпеки та протипожежну техніку, питання охорони навколишнього середовища, організацію суспільної праці.

Вміти:

контролювати технологічний процес на різноманітних його етапах; оцінювати аварійні ситуації та самостійно приймати технічно грамотні рішення; працювати з технічною літературою за фахом, розбиратися в технічній документації.

^ Набути навички:

складання технічної документації, приймання самостійних рішень з управління технологічними процесами в умовах різних виробничих ситуацій (ділові ігри), використання ЕОМ, мікропроцесорних засобів та робототехніки.
3.2.2 Зміст технологічної практики
Під час проходження практики студент повинен вивчити такі питання.
По підприємствах НПЗ і КХЗ в цілому:

Стисла історія заводу та перспективи його розвитку, виробнича структура, основні та допоміжні цехи, загальнозаводське господарство, центральна заводська лабораторія, внутрішньозаводський транспорт, ремонтна база, складське господарство, джерела постачання основних видів сировини. Взаємозв’язок окремих виробництв та цехів. Технологічні ланцюжки. Водо- та енергопостачання. Парове господарство. Централізоване постачання інертного газу, стислого повітря. Технологічна вода, зворотні води. Заходи з охорони навколишнього середовища. Централізовані установки для очищення стічних вод.
По нафтопереробному заводу

а) Підготовка нафти до переробки. Призначення
електрознесолюючих та зневоднюючих установок (ЕЛЗУ). Вміст в нафті води та солей, їх вплив на якість нафти та технологію переробки.

Умови утворення та способи руйнування нафтових емульсій. Технологічний режим, устрій та принцип роботи основного обладнання, порівняльна характеристика існуючих типів електродегідраторів.

б) Первинна переробка нафти. Типи установок первинної переробки
нафти. Комбіновані установки АВТ та ЕЛЗУ-АВТ. Призначення, принципові
особливості. Режим роботи установок АТ та АВТ. Матеріальний баланс. Якість сировини, діюча нормативно-технічна документація, стандартизація продукції, система контролю якості продукції установок первинної переробки нафти.

Ректифікаційні колони, ескізи ректифікаційних колон, класифікація, принципи роботи, типи ректифікаційних тарілок і їх конструктивні відмінності, способи здійснення зрошення, методи зменшення температури кипіння нафти та її фракцій. Склад та конструктивні особливості трубчатих печей, теплова потужність, призначення, теплове напруження, ККД, тип палива, устрій та тип форсунок.

Дослідження якості нафти, ДТК, ОВ нафти та її фракцій, вимірювання густини, вмісту води та солей. Аналіз бензинових фракцій (октанове число, вміст сірки, фракційний склад) аналіз гасових та дизельних фракцій (фракційний склад, густина, температура спалаху, застигання та помутніння).

в) Вторинна переробка нафти. Призначення установки, сировина,
стандартизація та якість продукції (ТУ, стандарти підприємства).

Фізико-хімічні основи технологічного процесу, технологічна схема установки (блоку), показники режиму, їх контроль та регулювання.

Конструкція основного обладнання з ескізами та специфікацією. Матеріальний та тепловий баланси основних апаратів та блоку в цілому. Вихідні данні для технологічних розрахунків процесів та апаратів установки (блоку). Порядок пуску та зупинки установки при нормальній роботі. Аварійний пуск та зупинка установки.

г) Деструктивна переробка нафтової сировини.
Склад і характеристика каталізаторів. Методи регенерації та активації каталізаторів, каталітичні отрути. Способи зниження втрат каталізатора. Особливості технологічного режиму, апаратурне оформлення каталітичних та термічних процесів.

Конструктивні особливості обладнання, ескізи, умови експлуатації.
По коксохімічному заводу

а) Вуглепідготовчий цех. Призначення цеху. Характеристика
вугілля. Склад шихти по марках, вимоги до якості нормативно-технічних документів. Теоретичні основи процесу, формування шихти, основні технологічні операції підготовки вугілля до коксування; структура цеху залежно від складу вугілля.

Технологічна схема приготування шихти, креслення та пояснення до нього, обґрунтування вибору. Норми технологічного регламенту, відхилення від них та шляхи усунення, Технологічне обладнання; обладнання для транспортування вугілля І шихти, конструктивні особливості. Типи складів, їх місткість, правила збереження вугілля. Пуск та зупинка обладнання при нормальній його експлуатації та аварійних ситуаціях. Ескізи основного обладнання.

б) Коксовий цех. Склад цеху. Технічна характеристика коксових
батарей. Якість коксу, діючі стандарти та технічні умови, Конструкція коксових батарей. Схема обігріву, характеристика газів для опалення коксових печей, склад, теплота згорання, швидкість горіння, їх вплив на висоту факелу горіння.

Температурний та гідравлічний режим коксування, після пічна обробка коксу. її апаратурне оформлення, склад коксового газу. Складання матеріального балансу коксування та розрахунок його.

Технологічне обладнання коксових печей, машини та механізми коксової батареї. Правила пуску та зупинки (планові та аварійні) коксових батарей, обладнання та машин. Ескізи обладнання коксових печей, розріз по батареї, камері, простінку.

в) Цех уловлювання хімічних продуктів. Призначення та склад
цеху. Характеристика продукції, показники якості, нормативно-технічні документи. Теоретичні основи процесу вловлювання хімічних продуктів коксування.

Технологічна схема блоку конденсації, характеристика газових холодильників. Вплив режиму роботи блоку та стадії очищення газу від смоли на вихід та якість хімічних продуктів.

Процес переробки надсмольної води, технологічна схема, використання отриманих продуктів. Конструкція головного обладнання (ескізи).

Ступені процесу, технологія та обладнання процесу вловлювання аміаку, Режим роботи.

Кінцеве охолодження газу, характеристика холодильників. Конструкція головного обладнання. Уловлювання бензольних вуглеводнів. Технологічна схема, Конструкція скруберів, дистиляційної колони.

г) Цех сіркоочисткн. Призначення цеху. Характеристика сировини
та отриманої продукції, методи вилучення сірководню з коксового газу. Степінь очищення залежно від вимог споживача.

Технологічна схема процесу вловлювання сірководню. Методи контролю якості продукції, автоматичне регулювання та управління технологічним процесом. Використання ЕОМ.

ґ) Цех переробки сирого бензолу та кам'яновугільної смоли. Призначення цеху. Характеристика сировини та отриманої продукції, споживачі та їх вимоги до якості.

Головні компоненти сирого бензолу та їх характеристики. Фізико-хімічні основи процесу, характеристика каталізатора, його регенерація. Склад основного обладнання процесу ректифікації,

Теоретичні основи розділення смоли. Технологічна схема фракціонування кам'яновугільної смоли, переробка отриманих фракцій. Режим процесу. Технологічне обладнання. Ескізи.
Охорона праці, техніка безпеки (для НПЗ і КХЗ у цілому).

Ознайомлення з загальними та специфічними для даного підприємства заходами з техніки безпеки, промислової санітарії, протипожежної профілактики, зниження газовиділень, витоку токсичних продуктів, ГДК в повітрі, стічних водах.

Прийнята кратність обміну повітря в цеху. Будова системи цехової, локальної вентиляції, пристроїв для скидання газів. Аварійна вентиляція. Пристрій для захисту від статичної електрики, враження електричним струмом, захист від блискавки. Застосування інертного газу. Вогне- та вибухоприпинювачі в цеху. Пожежна профілактика в цеху. Категорія та класи приміщень по вибухо- та пожежобезпеці. Типи електродвигунів які застосовуються. Захист від враження електричним струмом. Сигнальні пристрої на випадок аварії. Засоби індивідуального захисту від поразки шкідливими газами, токсичними продуктами. Заходи особистої гігієни працівників. Спецодяг, спецвзуття. Заходи індивідуального захисту.
Охорона навколишнього середовища(для НПЗ і КХЗ у цілому).

Утилізація відходів виробництва, використання вторинної сировини в цеху. Стічні води, їх кількість та склад у цеху. Очищення стічних вод. Використання оборотних циклів. Використання технічної води у замкненому циклі технологічного процесу.
Автоматичний контроль та управління процесами(для НПЗ і КХЗ у цілому).

Параметри, що контролюються та керуються. Тип і технічна характеристика контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.
Економіка, організація та планування виробництва(для НПЗ і КХЗ у цілому).
Основні техніко-економічні показники роботи цеху(для НПЗ і КХЗ у цілому).

Обсяг та структура основних виробничих фондів. Продуктивний фонд робочого часу основного технологічного обладнання. Графіки ремонтів. Організація праці та зарплати. Режим роботи цеху. Графіки змінності. Баланс робочого часу робітників. Форми організації праці в цеху. Продуктивність та собівартість продукції.

Правові питання(для НПЗ і КХЗ у цілому).

Правила внутрішнього розпорядку підприємства. Дисципліна праці на підприємстві. Порядок прийому на роботу та звільнення. Документи, які необхідні при прийому. Порядок накладання стягнень за порушення трудової дисципліни. Порядок укладення колективного договору. Заходи для поліпшення праці жінок та підлітків на підприємстві.

^ 3.3 Переддипломна практика спеціаліста

(10 семестр, 4 тижні)
3.3.1 Мета та завдання практики
Переддипломна практика проводиться після аудиторного викладання студентам загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, перед виконанням головної самостійної роботи, яка узагальнює набуті студентом знання - дипломної роботи.

Метою переддипломної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань, що одержані студентами при вивченні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін; безпосередня практична підготовка студентів для самостійної роботи на посаді технолога, майстра, начальника зміни, набуття досвіду суспільної, організаторської і виховної роботи в колективі, збір матеріалу для виконання дипломного проекту.

Завдання переддипломної практики: вивчення конкретного технологічного процесу та обладнання основних цехів, а також технологічно зв’язаних з ними допоміжних цехів; узагальнення, закріплення і поглиблення знань зі спеціальних дисциплін; вивчення функціональних обов`язків ІТП; виявлення резервів виробництва; вивчення нових досягнень науки і техніки, а також порядку їх впровадження; ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентування і винахідницької діяльності на підприємствах з переробки нафти, газу або вугілля; вивчення питань інженерної психології, економіки та організації інженерної праці на підприємстві; збирання матеріалу для дипломного проекту; проведення досліджень за темою дипломної роботи; набуття практичних навичок, знань і умінь з професійної і виховної роботи на посаді майстра, начальника зміни, технолога в галузях переробки горючих копалин.
У результаті проходження практики студент зобов'язаний
Знати структуру заводу, основних і допоміжних цехів, структуру управління підприємством, соціально-демографічну структуру виробничого колективу, технологічну схему процесу та заводського обладнання; систему контролю та автоматичного управління технологічними процесами; вимоги до якості сировини і готової продукції; відходи виробництва та шляхи їх утилізації; техніко-економічні показники роботи цеху, підприємства; комплексну систему управління якістю продукції; інженерні рішення з охорони праці і навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Вміти розробляти і обґрунтовувати технологічну схему виробництва і обладнання з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, нових тенденцій у розвитку галузі, охорони навколишнього середовища і ефективності використання енергетичних і сировинних ресурсів; виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень і виявляти резерви виробництва, вміти працювати з нормативно-технічною документацією, регламентами, режимами, інструкціями з технології та техніки безпеки; проводити виховну роботу в колективі.

^ Набути навички роботи на інженерній посаді; виконання НДР у виробничих умовах; складання технічної документації; проведення виховної роботи в колективі. Зібрати матеріали для дипломного проектування.


3.3.2 Зміст переддипломної практики
Під час проходження практики студенти повинні вивчити такі питання:
Переддипломна практика починається зі знайомства з підприємством, його основними та допоміжними цехами. Далі розглядаються:

Сучасний стан переробки палива та вуглецевих матеріалів в Україні. Стисла характеристика підприємства та готової продукції.

Історія, сучасне становище та перспективи розвитку підприємства

Сировина, яка використовується підприємством, її фізико-хімічні властивості, джерела постачання.

Головні та допоміжні цехи, поточна схема заводу, недоліки в розміщенні водо-, газо- та енергопостачання, заводський транспорт, очисні споруди, складування та умови зберігання сировини.

Функції заводської лабораторії. Методи контролю технологічного режиму і його регулювання, точки контролю і частота відбору проб, стандартизація продукції.

Загальна характеристика і структура цеху. Значення продукції, яку випускає цех, споживачі продукції. Характеристика асортименту виробів.

Технологічний процес виробництва, де студент проходить практику. Основні хімічні і фізико-хімічні процеси виробництва. Стадії технологічного процесу, схема. Характеристика основного технологічного обладнання, його будова, принцип дії.

Параметри технологічного режиму і їх вплив на якість готової продукції. Можливі відхилення від оптимального режиму, аналіз причин і методи їх усунення. Аварійні ситуації, методи і засоби їх ліквідації. Потужність головного обладнання (електродегідраторів, трубчастих печей, колон, реакторів, коксових печей, та ін.). Особливості обладнання, умови експлуатації, корозія обладнання та засоби боротьби. Ескізи основного обладнання та стисла характеристика основних апаратів.

Пропозиції студентів щодо вдосконалення технологічного процесу, операцій і прийомів праці.

Ефективний фонд терміну роботи основного технологічного обладнання, графіки планово-попереджувального ремонту, види ремонту та основні прийоми його виконання. Обслуговування обладнання: правила його експлуатації, норми обслуговування. Порядок впровадження в роботу обладнання (у випадку періодичної роботи).

Матеріальний баланс процесу. Витрати сировини та реагентів на виробництво продукції. Відходи виробництва та шляхи їх утилізації.
Економіка, організація і планування виробництва. За час проходження переддипломної практики на підприємстві студенти повинні вивчити організацію виробництва, управління і планування в конкретних заводських умовах, ознайомитися з методикою виконання розрахунків в області організаційно-виробничої структури підприємства і цеху, виробничих потужностей, витрат на виробництво, калькуляцію собівартості продукції, техніко-економічного аналізу роботи підприємства і цеху. У період проходження переддипломної практики студенти зобов`язані зібрати необхідні матеріали для виконання техніко-економічних розрахунків у дипломному проекті згідно отриманого завдання. Матеріали необхідно зібрати згідно методичних вказівок кафедри економіки промисловості та організації виробництва.
Автоматичний контроль і керування технологічним процесом. За час проходження переддипломної практики на підприємстві студенти повинні вивчити: роль комплексної автоматизації технологічних процесів у підвищенні продуктивності праці та економічної ефективності виробництва; засоби автоматизації технологічних процесів; обладнання автоматичного контролю керування процесом; типи приладів, їх характеристику, монтажні схеми; принципові схеми автоматизації технологічних процесів і обладнання; умови роботи засобів автоматизації. У період проходження переддипломної практики студенти зобов`язані зібрати необхідні матеріали для виконання розділу "Автоматичний контроль і керування технологічним процесом" дипломного проекту (роботи) згідно методичних вказівок кафедри автоматизації виробничих процесів.

Охорона праці.

Організація роботи з техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежної профілактики на підприємстві. Причини виникнення травматизму і професійних захворювань. Шкідливості і небезпечності виробництва. Заходи для створення безпечних умов праці в цеху; теплоізоляція гарячої поверхні обладнання, технологічного оснащення; використання електрозахисних пристроїв; заземлення обладнання, металічних конструкцій; зняття статичної електрики; вентиляція цеху; заходи з боротьби із шумом і вібраціями; освітлення цеху.

Усі матеріали з цього розділу повинні бути зібрані і оброблені у відповідності до методичних вказівок кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності.

Охорона навколишнього середовища.

Ступінь утилізації, поховання і знешкодження твердих відходів виробництва. Загальне споживання водних ресурсів. Перспектива переходу на замкнений цикл використання води, Незворотне споживання. Стічні води в цеху, способи їх очищення. Порядок скидання очищених вод у природні водойми. Шкідливі викиди в атмосферу. Склад викидів. Очищення газів і вентиляційного повітря перед викидом в атмосферу.

Заняття і екскурсії під час практики.

В період проходження практики для студентів повинні бути прочитані лекції з окремих науково-технічних і економічних питань. Лекції читають найбільш кваліфіковані фахівці і новатори виробництва.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання включається в програму з метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв`язування виробничих, наукових, організаційних завдань. Воно формулюється керівником практики від університету. Матеріали, що отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, використовуються при виконанні дипломного проекту (дипломної роботи).
4 Правила оформлення звіту та щоденника
Всі сторінки і графи щоденника повинні бути заповнені і підписані студентом, керівником практики від підприємства івід кафедри. Керівник практики від підприємства повинен дати свій відгук і виставити оцінку знанням студента у щоденнику після проходження ним практики.

Своєчасний приїзд студента на практику підтверджується печаткою підприємства(цеху, відділу підготовки кадрів) у щоденнику по практиці.

Звіт про практику повинен бути написаний українською мовою та оформлений відповідно до вимог стандарту ДВНЗ УДХТУ „Загальні вимоги до текстових навчальних документів. Оформлення пояснювальної записки навчальної роботи”.

Форма титульного аркуша наведена у додатку А.
5 Підведення підсумків практики
Підсумки підводяться після закінчення практики. На протязі з днів після закінчення практики студенти здають звіти про практику керівнику практики. Захист звіту з практики проводиться у призначений термін(але не пізніше 10 днів з початку занять). Студенти також беруть участь у конференції за підсумками практики.

Основними показниками для оцінки знань студента є:

Відповіді при одержані заліку;

Якість поданого звіту з практики;

Відгук керівника практики від заводу та його оцінка;

Якість виконаного індивідуального завдання.

Студент, що не виконав програму практики, одержав негативний відгук або незадовільну оцінку при захисті звіту, не допускається до підготовки диплому і направляється повторно на практику в період канікул.
6 Рекомендований склад звіту


 1. Стисла історія заводу та перспективи його розвитку

 2. Структура підприємства, його потокова схема

  1. Основні та допоміжні цехи;

  1. Загальнозаводське господарство;

  2. Центральна заводська лабораторія;

  3. Внутрішньозаводський транспорт, ремонтна база.

 1. Складське господарство

 1. Джерела постачання основних видів сировини

 2. Характеристика сировини, готової продукції, реагентів. Стандартизація та контроль якості сировини і продукції

 3. Технологічна схема процесу

 1. Технологічний режим

 2. Технологічні ланцюжки процесу

 3. Водо- та енергопостачання

 4. Парове господарство

  1. Матеріальний баланс блоку і установки в цілому

  2. Технічна характеристика основного обладнання, ескізи конструкції, специфікація

  3. Технологічна характеристика теплового та теплообмінного обладнання, ескізи конструкції, специфікація

  4. Охорона праці та техніка безпеки

  5. Охорона навколишнього середовища

  6. Порядок пуску та зупинки установки при нормальній роботі

  7. Аварійний пуск та зупинка апаратів та установки

  8. Індивідуальне завдання

  9. Зразки ведення технічної документації в цехуЛітература


 1. Ахметов С.А. и др. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: Учебное пособие / С.А.Ахметов, Т.П.Сериков, И.Р.Кузеев, М.И.Баязитов; Под ред. С.А.Ахметова. – СПб.: Недра, 2006. – 868 с.

 2. Вихман Л.Г., Круглов С.А. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. Учебник. -2-е изд. - М.: Машиностроение, 1978. -326 с.

 3. Скобло А.И., Молоканов К.Ю. и др. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. - М.: Недра, 2000. -677 с.

 4. Гуменецький В.В. Процеси та обладнання нафтопереробних заводів. Львів: «Львівська політехніка».- 2003р.-440 с.

 5. Ткачев В.С., Остапенко М.А. Оборудование коксохимических заводов. Учебное пособие для техникумов.- М.: Металлургия, 1983. – 360 с.

 6. Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов К.Ю. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1982. -583 с.

 7. Справочник коксохимика. В 6-ти томах /Под общ. ред. д-ра техн. наук Е.Т.Ковалева. –Харьков: Издательский дом «ИНЖЕК», Т 2, 2010. – 360 с., Т 3, 2009. – 432 с.

 8. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. - М.: Химия, 1974. -341 с.

 9. Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие. - М.: Химия, 1984. -223 с.

 10. Коробчанский И.Е., Кузнецов М.Д. Расчеты аппаратуры для улавливания химических продуктов коксования. - М.: Металлургия, 1972. -296 с.

 11. Бабицкий И.Ф., Вихман Г.Л., Вольфсон С.И. Расчет и конструирование аппаратуры нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Недра, 1965.-903 с.

 12. Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. - Киев.: Техника, 1970.-208 с.

 13. Рабинович Г.Г. и др. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник. Под ред. Е.Н. Судакова, 3-е изд. М.: Химия, 1979.-569 с.

 14. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. 2-е изд. - М.: Химия, 1980.-256 с.

 15. Танатаров М.А., Ахметшина М.Н., Расхутдинов Р.А. и др. Технологические расчеты установок переработки нефти. - М.: Химия, 1987.-352 с.

 16. Справочник нефтепереработчика / Под ред. Ластовкина Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г. -Л.: Химия, 1986.-648 с.

 17. 11.Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика. - Л.: Химия, 1989. -464 с.

 18. Гребенюк А.Ф. и др. Улавливание химических продуктов коксования. - Донецк: Восточный издательский дом, 2001. ч.1-2.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»

__________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва факультету)
__________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

ЗВІТ


з переддипломної практики

на___________________________________________

(назва підприємства)
Виконав: студент ___курсу, групи__________

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки (професійна спрямованість), спеціальності)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник від підприємства_____________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник від університету_____________________________

(прізвище та ініціали)

Дніпропетровськ - 20__ рокуСхожі:

Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconПереддипломна практика
Переддипломна практика: методичні вказівки для студентів денної форми навчання напряму підготовки 051602 Технологія виробів легкої...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconЗатверджую
Відповідно до навчальних планів переддипломна практика є заключним етапом навчання студентів за програмою підготовки спеціаліста...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconЗатверджено на
Методичний посібник містить тексти для читання та лексико-граматичні завдання для студентів будівельного факультету, напрям підготовки...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) icon1. Мета І завдання практики
Виробнича практика для студентів спеціальності «Облік І аудит» організовується відповідно до навчального плану
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconХімічна технологія, 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Комп’ютерна інженерія, 030504 – Економіка підприємства, 030509 – Облік І аудит, 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconТехнологія спиртового І лікеро-горілчаного виробництв” для студентів спеціальності 091700
В. О. Маринченко, П. Л. Шиян Технологія галузі. „Технологія спиртового І лікеро-горілчаного виробництв” : Курс лекцій для студентів...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconВиробнича переддипломна практика є обов’язковим завершальним етапом...
Мета практики – закріпити теоретичні знання, одержані під час навчання в навчальному закладі та набути практичних навичок
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconБухгалтерський облік методичні вказівки до виконання І захисту курсової...
Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси...
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconПрограма лабораторного практикуму з дисципліни «Загальні технології...
«Загальні технології харчової промисловості» для студентів денної форми навчання
Відповідно до начального плану переддипломна практика студентів за напрямом 051301 «Хімічна технологія» проводиться на iv(для студентів денної форми навчання) iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка