1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A
Назва1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A
Сторінка3/3
Дата конвертації27.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Хімія > Документы
1   2   3

79

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого

витамина восполняют эти растительные пигменты?

A * Ретинола

B Нафтохинона

C Рибофлавина

D Токоферола

E Кальциферола

80

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D Сорбітдегідрогенази

E Лужної фосфатази

81

В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть,

утворення якої речовини наймовірніше порушене у цього малюка?

A *Сечовини

B Сечової кислоти

C Аміаку

D Креатиніну

E Креатину

82

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі

цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту.

Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння

A *Окислювального декарбоксилювання ПВК

B Мікросомального окислення

C Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

E Знешкодження супероксидних іонів

83

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

84

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:

A *цАМФ

B цГМФ

C цУМФ

D цТМФ

E цЦМФ

85

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що

призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують

антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A *Альфа-токоферол

B Глюкола

C Вітамін Д

D Жирні кислоти

E Гліцерол

86

У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з

гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю

вітаміну К, який:

A *Є кофактором гама-глутамат--карбоксилази

B Є кофактором протромбіну

C Є специфічним інгібітором антитромбінів

D Впливає на протеолітичну активність тромбіну

E Інгібує синтез гепарину

87

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу

на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

A *Генна мутація

B Хромосомна мутація

C Геномна мутація

D Ампліфікація генів

E Трансдукція генів

88

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз

ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в

організмі хворого?

A *Йодування

B Метилування

C Ацетилування

D Фосфорилювання

E Глікозилювання

89

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних

моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових

кислот?

A *Рибоза- 5-фосфат

B Рибулоза-5-фосфат

C Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

E Єксилулозо-5-фосфат

90

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та

вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A *Карбоангідраза

B Каталаза

C Пероксидаза

D Цитохром

E Цитохромоксидаза

91

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при

анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов

пищи нарушено в первую очередь?

A *Белков

B Фосфолипидов

C Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

E Крахмала

92

У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових

кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології найімовірніше у даного пацієнта?

A *Ревматизм

B Ентероколіт

C Гепатит

D Бронхіт

E Панкреатит

93

В процессе старения организма уменьшается связывание воды соединительной тканью.

Это связано с уменьшением концентрации:

A *Глюкозаминогликанов

B Коллагена

C Фосфолипидов

D Гиалуроновой кислоты

E Хондроитинсерной кислоты

94

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній

ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція

активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A *Фосфорилювання-дефосфорилювання

B Метилювання

C Аденілювання

D Обмежений протеоліз

E АДФ-рибозилювання

95

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2

ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8

тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

96

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну

відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C

B D

C B1

D B2

E B6

97

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний

процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в

кров і транспортуються в складі:

A *Альбумінів

B Глобулінів

C ЛПВЩ(ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

E Хіломікронів

98

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального

транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу

гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

A *Трансферин (сидерофілін)

B Транскобаламін

C Гаптоглобін

D Церулоплазмін

E Альбумін

99

У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як

називається така патологія?

A *Подагра

B Рахіт

C Скорбут

D Пелагра

E Каріес

100

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого

входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна

переносити кисень і має назву?

A *Метгемоглобін

B Карбоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Глікозильований гемоглобін

101

При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція

трипсину.Назвіть речовини, травлення яких порушене?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз ліпідів

C Гідроліз вуглеводів

D Гідроліз нуклеїнових кислот

E Гідроліз фосфоліпідів

102

У хворого болі у дрібних суглобах, суглоби збільшені. У сироватці крові підвищений вміст

уратів. Обмін яких речовин порушено?

A *Пуринів

B Амінокислот

C Дисахаридів

D Піримідинів

E Гліцерину

103

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі

супероксидний аніон-радикал О2(. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A * Супероксиддисмутази

B Каталази

C Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази

104

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A * Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

E Цитрат

105

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин –сульфат

E Кератансульфат

106

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону

може привести до такої ситуації.

A *Інсулін.

B Прогестерон.

C Кортизол.

D Соматотропін.

E Кортікотропін.

107

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти

(сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце?

A *Оксидази гомогентизинової кислоти

B Аланінамінотрансферази

C Тирозинази

D Фенілаланін-4-монооксигенази

E Тирозинамінотрансферази

108

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію і гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки.

A *Хвороба Гірке.

B Хвороба Кори..

C Хвороба Аддісона.

D Хвороба Паркінсона.

E Хвороба Мак-Ардла.

109

Больному с гипоплазией твердых тканей зуба стоматолог назначил витамины А и Д

перорально. На чем основана тактика лечения?

A *Эти витамины регулируют обмен гетерополисахаридов зуба и способствуют

отложению солей кальция

B эти витамины способствуют превращению проколлагена в коллаген, что приводит к

реминерализации

C эти витамины активируют энергетический обмен в тканях зуба

D способствуют замене стронциевого апатита гидроксиапатитом

E обеспечивают антиоксидантные свойства тканей зуба

^ 110

Для серцевого м"яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним

з них є :

A *Жирні кислоти

B Триацилгліцероли

C Гліцерол

D Глюкоза

E Амінокислоти

111

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Кератансульфат

D Хондроитин –сульфат

E Гиалуроновая кислота

112

Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями,

применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фактора роста

бактерий. Выбрать механизм действия сульфаниламидных препаратов:

A * Являются антивитаминами п-аминобензойной кислоты

B Ингибируют всасывание фолиевой кислоты

C Являются аллостерическими ингибиторами ферментов

D Участвуют в окислительно-восстановительных процессах

E Являются аллостерическими ферментами

113

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які

амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A *Лізин, аргінін, гістидин

B Аспартат, глутамат, гліцин

C Аспартат, аргінін, глутамат

D Глутамат, валін, лейцин

E Цистеїн, гліцин, пролін

114

У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються

блювання, втрати свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого

біохімічного процесу викликало подібний патологічний стан хворого?

A *Порушення знешкодження аміаку в печінці

B Порушення знешкодження біогенних амінів

C Посилення гниття білків у кишечнику

D Активація декарбоксилування амінокислот

E Пригнічення ферментів транс амінування

115

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D ЛДГ4

E ЛДГ5

116

Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну,

серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за

рахунок антидепресантів, які гальмують фермент:

A *Моноамінооксидазу

B Диамінооксидазу

C Оксидазу L-амінокислот

D Оксидазу Д-амінокислот

E Фенілаланін-4-монооксигеназу

117

У чоловіка 60 років, який страждає хронічною непрохідністю кишечника, посилюється

гниття білків у товстому кишечнику. Підтвердженням цього процесу є:

A *Індиканурія

B Білірубінурія

C Гіперурікурія

D Креатинурія

E Глюкозурія

118

Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепатоцитах. Одним з

механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру

ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?

A *Метіонін, В6, В12

B Аргінін, В2, В3

C Аланін, В1, РР

D Валін, В3, В2

E Ізолейцин, В1, В2

119

У хворого відмічені ознаки атеросклерозу. Вміст яких транспортних форм ліпідів

підвищений у плазмі крові хворого?

A *ЛПНЩ

B ЛПВЩ

C ЛППЩ

D ЛПДНЩ

E Хіломікрони

120

Деякі білки слини виконують захисну функцію. Вкажіть, який з них захищає слизову

оболонку ротової порожнини від механічних ушкоджень?

A *Муцин

B Лізоцим

C Каталаза

D Пероксидаза

E Ренін
1   2   3

Схожі:

1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon9 При обстеженні хворої 46-ти років встановлено діагноз: рак лівої...
У хворої 30-ти років підвищилася температура тіла до 38,5oC, виник біль у дрібних суглобах, а також набряки І еритема обличчя. У...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconТема гемотология
При обстеженні виявлене системне збільшення лімфовузлів, гепато-лієнальний синдром. В ан крові: ер 3,6*10**12/л, Нв –87 г/л, тромбоцити...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconОсобливості процедури здавання крові при різних видах донорства
Донорство крові можна поділити на види. Це донорство цільної крові еритроцитарної маси, донорство компонентів крові тромбоцитів,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon66 Хв. П., 42 р. Скарги на біль в попереку, потемніння сечі, загальну...
Печінка +2 см, селезінка +3 см. Зак: ер. 2,6*1012/л, Нв – 60 г/л, к п. 0,9, Le – 9,4*109/л, б 0,5 \%, е 3 \%, п – 6 \%, л 25 \%,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon1 У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність І виявлено наявність...
У дитини 3-х місяців на ділянці вух, носа, щік та на склерах з'явилися темні плями, а сеча
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconЯкий синдром діагностує лікар, беручи до уваги ще й особливість форми кисті та стопи хворого?
У хворої дитини від рідин організму, особливо від сечі, йде специфічний солодкий запах. Це пов’язано з порушенням обміну таких амінокислот,...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A icon1. Хворий 26 років звернувся до лікаря з скаргами на біль в правій...
Стілець був нармальний. При огляді: температура тіла 37,6 С, язик вологий, відмічається напруження м'язів передньої черевної стінки...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
1 У хворого при обстеженні в сечі І крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого І був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A iconПатофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів І тромбоцитів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка